Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Электронная коммерция \ 747. Курсова робота Інформаційна підтримка процесу бюджетування та його реалізація в корпоративних інформаційних системах

Курсова робота Інформаційна підтримка процесу бюджетування та його реалізація в корпоративних інформаційних системах

« Назад

Код роботи: 747

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Електронна комерція

Тема: Інформаційна підтримка процесу бюджетування та його реалізація в корпоративних інформаційних системах

Кількість сторінок: 51

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади бюджетування на підприємстві

1.1. Сутність та значення бюджетування на підприємстві

1.2. Організаційні аспекти інформаційної підтримки процесу бюджетування

1.3. Види бюджетів та їх класифікація

РОЗДІЛ 2. Інформаційна підтримка процесу бюджетування та його реалізація в корпоративних інформаційних системах

2.1. Процес бюджетування на підприємстві за допомогою інформаційної підтримки в корпоративних інформаційних системах

2.2. Корпоративні інформаційні системи:проблеми впровадження та аналіз ефективності

Розділ 3. Система бюджетування елемент системи управління для підприємства

3.1. Бюджетування у системі планів підприємства

3.2. Бюджетування в циклі управління підприємством

3.3. Бюджетування і стратегічне управління підприємством

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Сьогодні конкуренція на ринку настільки сильна, що для успішної роботи компаніям доводиться випереджати своїх конкурентів не тільки за рівнем технологій і показникам основної операційної діяльності, але за якістю систем керування. Застава оперативного регулювання будь-якої системи своєчасна доставка інформації про оточення в ньому керованого об'єкта до центра ухвалення рішення. Забезпечити керівників компанії своєчасною інформацією можливо у разі застосування технології бюджетного управління.

Бюджетування – це процес колективний, який дає змогу погодити діяльність підрозділів усередині підприємства і підпорядкувати її загальній стратегічній меті. Завдання бюджетного планування полягає в обґрунтуванні та розширенні річного плану господарської діяльності підприємства з метою усунення непередбачуваних змін, які виникають у процесі його діяльності, визначенні координації дій між окремими його ланками для уникнення прийняття неузгоджених рішень, підвищенні ефективності управлінського контролю щодо вилучення неефективних чинників, а також, оцінки вкладеної праці, дій та прийнятих рішень керівництвом підприємства.

Бюджетування – це частина управлінського обліку й загальної технології управління, що забезпечує підприємствам можливість отримати переваги перед конкурентами через створення ефективної системи управління ресурсами.

Актуальність роботи в тому, що інформаційна підтримка процесу бюджетування підприємства полягає у плануванні діяльності підприємства відповідно до встановлених цілей, яке втілюється в конкретних показниках бюджетів, спрямованих на виконання конкретних завдань.

Основною метою курсової роботи є уточнення і розвиток теоретичних положень, розроблення методичних та організаційних рекомендацій щодо використання інформаційної підтримки процесу бюджетування на підприємстві, а також розроблення механізму покращення системи управління фінансовими ресурсами при впровадженні бюджетування.

Завдання:

- охарактеризувати інформаційну підтримку процесу бюджетування та його реалізація в корпоративних інформаційних системах;

- опрацювати літературу з теми курсової роботи;

- визначити роль і місце інформаційної підтримки процесу бюджетування на підприємстві;

- висвітлити організаційні аспекти інформаційної підтримки процесу бюджетування.

Об’єктом дослідження в даній роботі інформаційної підтримки процесу бюджетування на підприємстві.

Предмет дослідження - функціонування інформаційної підтримки в процесі бюджетування на підприємстві.

Вагомий внесок у розроблення теоретичних й методологічних основ бюджетування зробили такі зарубіжні вчені, як Діккі Террі, Друрі К., Альфред М., Майєр Е., Райан Б., Фалуді А., Фостер Дж., Хан Д., Хорнгрен Ч.Т., Шим Джей К. й інші. Але використовувати західні концепції без їх адаптації до вітчизняних умов господарювання є недоцільним через наявність низки істотних національних особливостей менеджменту, системи обліку й звітності, рівня інформаційного забезпечення.

У вітчизняній та російській економічній літературі достатньою мірою розроблено методики розрахунку і аналізу фінансових показників оцінки результатів діяльності підприємств. Так, цим питанням присвячено праці І.Т. Балабанова, В.Г. Білолипецького, В.М. Власова, Н.Г. Данилочкіної, А.М. Кармінського, Т.П. Карпової, В.В. Ковальова, П.П. Новіченко, М.М. Оліксієвої, О.С. Стоянової, Т.В. Теплової, А.Д. Шеремета та інших.

Бюджетування, на відміну від традиційних способів управління, ефективніше впливає на формування фінансових ресурсів, рух коштів і на фінансово-господарські результати внаслідок оперативнішого отримання інформації, яка є значною аналітичною цінністю для прийняття управлінських рішень. Цю думку підтверджує і той факт, що останнім часом більшість великих, із швидкою динамікою розвитку, підприємств зіштовхнулися з реальною потребою прогнозування й планування майбутніх результатів діяльності, а також контролю за витратами окремих підрозділів і напрямами їхньої діяльності як єдиного ефективного шляху зниження собівартості та зростання дохідності.

На початковому етапі можливе навіть обмежене впровадження окремих елементів бюджетування, а в подальшому, при поступовому зміцненні стабільності зовнішнього середовища, потреба в середньостроковому та короткостроковому фінансовому плануванні діяльності відчуватиметься дедалі більше і щоразу більшою кількістю підприємств. Тоді повномасштабна система бюджетування зможе посісти гідне місце і в практичній діяльності вітчизняної економіки.

У ринкових умов планування контроль важливі функціями управління фінансами. У практиці поширені бюджетні системи, куди входять у собі плановані і звітні дані. Бюджет – це кількісне вираз плану, інструмент координації та контролю його виконанням на короткостроковій основі.

Практична значимість курсоваї роботи виходить з етапах:

· процедури формування операційного і фінансового бюджетів;

· аналізу фінансового становища організації;

· механізму контролю та аналізу виконання бюджетів.

Під час розробки прогнозних даних мають дотримуватися принципи бюджетування і використовуватисяекономико-статистические методи.

Бюджетування – сучасну технологію фінансового менеджменту, що дозволяє як отримати обгрунтований оперативний розрахунок, а й організувати управління діяльністю підприємства з урахуванням кошторису - плану, посилити контролю над витратами і грошовими потоками, досягти кращих фінансових результатів.

Система бюджетів утворює бюджетну структуру, відповідно до якої формуються основні підсумкові бюджети організації: бюджет прибутків і витрат, бюджет руху коштів, бюджет балансу.

Обов'язковою умовою бюджетування є делегування прийняття фінансових рішень центрам фінансової відповідальності (ЦФО).

1. Білик М. Бюджетування у системі фінансового планування //Фінанси України. – 2010. - № 3. – С.97-109

2. Білобловський С. Складові елементи процесу бюджетування //Економіка. Фінанси. Право. – 2011. - № 8. – C. 20-25

3. Беляев Ю. Как оценить экономическую эффективность внедрения системы бюджетирования //Справочник экономиста. – 2010. - № 4. – C. 64-66

4. Бень Т. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств //Фінанси України. – 2011. - № 7. – C. 48-55

5. Бовтік А. Бюджетування як фактор мотивації до продуктивності праці //Круглий стіл. – 2012. - № 5. – C. 19-22

6. Вініченко М. М. Визначення цільової функції бюджетування //Фінанси України. – 2010. - № 6. – С.119-124

7. Віниченко М. Оцінка ризику у бюджетуванні //Фінанси України. – 2009. - № 7. – С.90-96

8. Дронченко О. Принципи ефективного бюджетування //Круглий стіл. – 2010. - № 4. – C. 21-24

9. Зятковський І. Бюджетування як основа впровадження контролінгу на підприємстві //Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 4. – С.48-51.

10. Кіняєв О. Бюджетування //Круглий стіл. – 2012. - № 3. – C. 13-14

11. Котова С. О. Бюджетування як один з інструментів підвищення якості управління підприємством //Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 11. – C. 152 – 158.

12. Кузьмін О. Автоматизація бюджетування на підприємстві //Податкове планування. – 2010. - № 5. – C. 35-41

13. Кузьмін О. Бюджетування в управлінні вітчизняними промисловими підприємствами //Податкове планування. – 2011. - № 9. – C. 49-63

14. Мамчур Р.М. Впровадження сучасної системи бюджетування у вітчизняних підприємствах //Економіка АПК. – 2011. - № 4. – С.81-87. –

15. Онищенко С. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах //Фінанси України. – 2010. - № 4. – С.45-50

16. Онищенко С. Бюджетування в системі фінансового управління підприємством //Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. - № 6. – C. 42-51.

17. Как работают поисковые системы http://www.dimok.ru/notes/seo_how_search_engines_work.html

18. Журнал «Ecommerce World», www.osp.ru

19. Оборот интернет-торговли в Украине превысил $1 млрд / Журнал Marketing media review, 10.08.2010. Режим доступу: http://mmr.net.ua/news/newsid/20925/

20. Тарасюк М. В. Система цілей бюджетування торговельних підприємств та їхніх об'єднань//Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 7. – C. 131 – 136.

21. Тарасюк М. Передумови застосування бюджетування на торгових підприємствах //Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 7. – С.97-104.

22. Терещенко О. Теоретичні засади бюджетування на підприємстві //Фінанси України. – 2011. - № 11. – C. 17-23

23. Харко А. Бюджетування у процесі управління фінансовою діяльністю підприємства //Фінанси України. - № 9. – C. 87-91

24. Чистяков Л. Тенденции развития и перспективы бюджетирования в отечественной практике //Економіка. Фінанси. Право. - № 9. – C. 11-13.

25. Шевченко Е. Секреты успешного внедрения системы бюджетирования//Справочник экономиста. – 2010. - № 7. – C. 72-74