Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Электронная коммерция \ 746. Курсова робота Інформаційний бізнес та інтернет середовище

Курсова робота Інформаційний бізнес та інтернет середовище

« Назад

Код роботи: 746

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Електронна комерція

Тема: Інформаційний бізнес та інтернет середовище

Кількість сторінок: 59

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ Інформаційного бізнесу

1.1. Сутнісна характеристика інформаційного бізнесу

1.2. Ознаки інформаційного бізнесу та фактори, що впливають на його розвиток

1.3. Функції  інформаційного бізнесу

Розділ 2. Інтернет-середовище

2.1. Загальні особливості та розвиток мережі Інтернет

2.2. Інтернет-технології на сучасному етапі

2.3. Взаємодія в Інтернет-середовищі

Розділ 3. Тенденції розвитку інформаційного бізнесу

3.1. Особливості та тенденції розвитку інформаційного бізнесу

3.2. Технічне і програмне забезпечення  як засіб управління інформаційними ресурсами

3.3. Вплив інформаційного бізнесу на Інтернет-середовище

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Історичним розвитком суспільства обумовлено становлення інформаційного суспільства, і це є закономірним явищем. Зазнають трансформацій усі сфери суспільного життя, людство входить в нову еру, серед найвагоміших ознак якої слід відзначити прискорену інформатизацію та комп’ютеризацію всіх сфер суспільного виробництва, утворення світової мережі комунікаційних зв’язків. Інформаційна епоха – принципово новий етап у розвитку цивілізації, що характеризується новими якісними особливостями у порівнянні з попередніми періодами історії людства, і найголовніше – це те, що у наш час ключового значення набуває інформація.

Інформаційна економіка перетворилася на спеціальну сферу масового прикладення праці. За масштабами зайнятості, обсягами асигнувань ця сфера порівнянна з найбільшими галузями матеріального виробництва. Досвід показує, що в цьому випадку ми маємо справу з вельми специфічною сферою господарської практики, незвичною і несхожою на все те, з чим стикалося людство в своїй історії. Вона швидко ускладнюється технологічно та організаційно, отже, емпіричні підходи й суто практичні рішення з удосконалення управління нею стають усе більш односторонніми та неефективними.

Саме інформаційна сфера є джерелом нових ідей в організації та веденні бізнесу. За темпами зростання вона посідає одне з перших місць у світі. Для неї є характерними стрімке економічне зростання або банкрутство, миттєве збагачення, нетрадиційні методи та підходи до вирішення економічних проблем. Тому вивчення закономірностей, застосовуваних методів і прийомів ведення інформаційного бізнесу є важливим та актуальним.

У сучасному світі розвиток інформатизації та ринку інформаційних продуктів і послуг є однією з основних умов формування постіндустріальної економіки і соціально-економічного розвитку країни. Глобальній комп'ютерній мережі Інтернет належить особливе місце в процесі становлення інформаційного суспільства.

Протягом останнього десятиліття у світовій економіці усе більше окреслюється тенденція зсуву грошового потоку зі сфери традиційної економіки у електронну сферу, що підтверджує факт надзвичайного впливу Інтернет-технологій на глобальні економічні процеси. Саме із появою Всесвітньої мережі більшість спеціалістів і науковців пов’язують революційний ефект, спричинений використанням інформаційно-комп’ютерних технологій у всіх сферах життя суспільства. З кінця ХХ ст. технологічною основою розвитку національних ринків майже всіх країн світу і одним із головних факторів їх глобалізації стала всесвітня мережа Інтернет.

Масштаби, переваги та вплив інформатизації на всі сфери діяльності людини надзвичайно великі. На цьому наголошується майже в кожній публікації з проблематики інформатизації та переходу до інформаційного суспільства.

Одним із перших у нашій країні сформулював засади економіки та організації індустрії інформації професор С. П. Куценко. Суттєвий внесок у її розвиток зробили такі вчені, як академік В. М. Глушков, професор Ю. М. Канигін, Г. М. Бурлак та ін.

Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій і їх запровадження в економічне життя суспільства досліджувалися у працях М. Макарової, Н. Меджибовської, Т. Затонацької, В. Плескач, О. Чубукової, І. Успенського та інших. Вони аналізують нові сфери підприємницької діяльності, які розвиваються в світі та Україні. Так, у дослідженнях Н. Меджибовської, О. Чубукової здійснено порівняльний аналіз і визначено переваги електронної комерції та інших високотехнологічних засобів ведення бізнесу. Аналізуючи сучасний стан телекомунікаційних систем, поєднаних із розвиненими інформаційними технологіями, І. Успенський довів, що ситуація у сфері електронних закупок почала стрімко мінятись саме з моменту появи та поширення Інтернету як глобального середовища інформаційних взаємозв’язків та інформаційної взаємодії між його користувачами.

Інформаційний бізнес являє собою вид економічної діяльності, що здійснюється в інформаційній сфері економіки. Однією з головних умов функціонування даного виду бізнесу є наявність інформації, інформаційних продуктів і послуг, які є факторами впливу на його розвиток.

Інформаційний бізнес має свої основоположні ознаки: продукт, що виробляється; засоби його виробництва: предмети праці (вхідна інформація) та знаряддя праці; технологічний процес, за допомогою якого створюється продукція (вихідна інформація); призначення продукції, що виробляється; потенційні споживачі тощо.

На розвиток інформаційного бізнесу в Україні впливають наступні фактори: майже повна відсутність теоретичних досліджень і практичних розробок з питань формування інформаційного ринку; загальне відставання від світового рівня в розвитку технічної бази засобів обчислювальної техніки та передавання інформації, а також створення програмних продуктів; недостатня розвиненість елементів ринкової інформаційної інфраструктури; нерозвиненість методичного, організаційного та функціонального забезпечення процесів удосконалення компонентів інформаційних і комунікаційних технологій; фрагментарне вирішення проблем інформаційного бізнесу, поза єдиної організаційної та соціально-економічної моделі розвитку.

Для інформаційного бізнесу характерними є загальні та специфічні функції. Загальними функціями є: управління фінансами; управління трудовими ресурсами (кадрова функція); матеріально-технічне забезпечення; виробництво; маркетинг; інженерна функція; підтримка підприємництва; зв’язки з громадськістю.

До специфічних функцій інформаційного бізнесу відносять: консультаційне обслуговування; організація служби інформаційної безпеки; сервісне обслуговування; лізингові операції; інші функції, що виникатимуть з появою нових видів діяльності, пов’язаної з інформатизацією (наприклад: страхування майна та інформації).

Невід’ємною рушійною силою інформаційного суспільства взагалі та інформаційного бізнесу зокрема є мережа Інтернет — всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Мережа Інтернет бере початок свого розвитку в 60-х роках ХХ століття. У 1990-ті роки мережа зазнала найбільших змін і почала охоплювати справді глобальні простори, розповсюджуючись по всьому світу і надаючи користувачам все нові види інформаційних джерел і послуг.

Україна входить в десятку лідерів країн Європи за показником кількості користувачів Інтернету і має високі темпи зростання цього показника. В той же час за рівнем проникнення Інтернету залишається на одному з останніх місць.

Функціонування мережі Інтернет здійснюється за допомогою Інтернет-технологій. Інтернет-технології ‑ це технології створення і підтримки різних інформаційних ресурсів в комп'ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів, форумів, чатів, електронних бібліотек та енциклопедій. Сучасні Інтернет-технології включають: веб-сервера; гіпертексти і сайти; електронну пошту; форуми і блоги; чат і ICQ; теле- і відеоконференції; вікі-енциклопедії.

Можливості Інтернету висувають досить складне завдання реалізації комунікаційних зв’язків при побудові фірмами системи маркетингу і вимагають адаптації старих або розробки нових методів маркетингу. Гіпермедійне середовище Інтернету, інформаційні системи на компакт-дисках, інтерактивні мережеві послуги: забезпечують значно більший ступінь контролю і свободи вибору з боку споживача; надають доступ до більш диференційованої інформації.

Інтернет — багатонаправлена комунікаційна модель «багато хто до багатьох», у якій кожний абонент мережі має можливість звертатися до інших окремих абонентів чи груп від свого імені, або від імені групи.

 1. Бойчук І. В., Музика О. М. Інтернет в маркетингу: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 512 с.

 2. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS. CD-ROM.

 3. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 240 с.

 4. Годин В. В., Корнеев И. К. Управление информационными ресурсами. — М: ИНФРА-М, 1999. — 402 с. (Модульная программа для менеджеров. Модуль 17).

 5. Девтеров І.В. Віртуальність масового суспільства / І.В. Девтеров // Філософ. альманах. – 2011. – Вип. 2. (100). – С. 23-32.

 6. ДСТУ 2392-94 «Інформація та документація. Базові поняття. Тер­міни та визначення». Держстандарт України, 1994, 53 с.

 7. ДСТУ 2938-94 «Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення». Держстандарт України, 1994, 23 с.

 8. Економіка розвитку. Підручник - Царенко О.М., Бей Н.О., Дяконова І.І., Сало І.В. - Книга для студентів ВНЗ - Університетська книга, 2004. - 590 с.

 9. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2658-ХІІ / Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. — № 48. Ст. 650.

 10. Каждый третий украинец пользуется интернет не реже раза в месяц / Матеріали дослідницького агентства InMind. Режим доступу: www.inmind.com.ua/press/openresult/244

 11. Количество Интернет пользователей в Украине. 3-й квартал 2010. Режим доступу: http://internetbeeline.dp.ua/internet-abonentov-3-kvartal-2010

 12. Лазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навч. посібник. — К.: кнеу, 2002. — 667 с.

 13. Макарова М . Електронна комерція / М Макарова. - К. : Вид. центр, 2002. - 272 с.

 14. Меджибовська Н. Перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні / Н. Меджибовська // Економіка України. - 2003. - №6. - С. 36-41.

 15. Оборот интернет-торговли в Украине превысил $1 млрд / Журнал Marketing media review, 10.08.2010. Режим доступу: http://mmr.net.ua/news/newsid/20925/

 16. Особливості розвитку українського сегменту електронної комерції // Краморенко Н.Р.

 17. Офіційний сайт Асоціації Учасників Електронного Бізнесу України. Режим доступу: http://uelbu.org

 18. Писаревский М. Компьютерный рынок Украины. Итоги 1999 года / Computerworld Россия, № 30. — 2000.

 19. Плескач В. Л. Електронна комерція : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. - К. : Знання, 2007. - 535 с.

 20. Поппель Г, Голдстайн Б. Информационная технология — миллионные прибыли. Пер. с англ. / Под ред. В .В. Симаков. — М.: Экономика, 1990. — 238 с.

 21. Раціоналізація застосування електронної комерції в Україні // Міжнародна електронна комерція (International E-Commerce). 11.09.2010. Режим доступу: http://e-commerce2000.blogspot.com/2010/09/blog-post 2539.html

 22. Рыночная экономика. В 3т. — Т. 2. — «Основы бизнеса». Ч. 2. М.: Соминтек, 1992. — 160 с.

 23. Современный бизнес: Учеб. в 2 т. Т.2: Пер. с англ. / Д. Дж. Речмен, М. Х. Мескон, К. Л. Боуви, Дж. В. Тилл. — М.: Республика, 1995. — 479 с.

 24. Толковый словарь по основам информационной деятельности. — К.: УкрИНТЭИ, 1995. — 252 с.

 25. Успенский И. Энциклопедия Интернет / И. Успенский.- СПб. : Питер, 2001. ‑ 432 с.