Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Электронная коммерция \ 744. Курсова робота Інформаційні ресурси суспільства: класифікація, формування, захист, надання доступу

Курсова робота Інформаційні ресурси суспільства: класифікація, формування, захист, надання доступу

« Назад

Код роботи: 744

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Електронна комерція

Тема: Інформаційні ресурси суспільства: класифікація, формування, захист, надання доступу

Кількість сторінок: 55

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Інформвційні ресурси суспільства

1.1. Поняття класифікація інформаційних ресурсів

1.2. Інформаційні ресурси Internet

1.3. Нормативно-правове забезпечення використання  інформаційних  ресурсів

Розділ 2. Державна політика в сфері інформаційних ресурсів

2.1. Державне управління інформаційними ресурсами

2.2. Створення системи національних інформаційних ресурсів

2.3. Інформаційна безпека

Розділ 3. Міжнародний аспект використання інформаційних ресурсів. Значення інформаційних ресурсів для економіки України

3.1. Інтеграція України в світовий інформаційний простір

3.2. Застосування інформаційних ресурсів в економіці

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

На межі 60-70 років ХХ століття в розвинених країн стає зрозуміло, що інформаційні технологій і процеси починають надавати значний вплив в розвитку суспільства. Спроби осмислити цей вплив призводять до зародження концепції інформаційного суспільства – суспільства, у якому головною цінністю і структуроутворюючою основою є інформація. Таке суспільство зазвичай сприймається як новий рівень еволюції людської цивілізації, як нова фаза у суспільному розвиткові, коли інформаційний сектор економіки відіграє вирішальну роль у розвитку країн всього світового співтовариства.

Нині є велика кількість наукових досліджень футурологічних і публіцистичних робіт, які з різних точок зору досліджують проблеми взаємовідносини нашого суспільства та особистості з інформаційними технологіями, регулярно проводяться конференції та семінари. Актуальність цієї теми привертає увагу значної частини вчених і громадських діячів, і це не дивно – інформаційна індустрія продовжує бурхливо розвиватися, охоплюючи дедалі нові напрями.

Актуальність дослідження. Інформатизація – це глобальний процес активного формування та широкомасштабного використання інформаційних ресурсів. В процесі інформатизації відбувається перетворення традиційного технологічного способу виробництва і способу життя в новий, постіндустріальний на основі використання кібернетичних методів і засобів (універсальних або керованих ЕОМ, мікро- і персональних ЕОМ, мікропроцесорних блоків тощо). Інформатизація в індустріально розвинених країнах стає центральною ланкою, об'єднуючою всі сторони якісних перетворень в суспільстві. Інформація, або відомості про ідею, явища, факти, події передаються у просторі й часі, використовуються людьми з метою збереження або отримання нових знань, прийняття рішень і вдосконалення функціонування суспільства.

Метою роботи є дослідження та аналіз інформаційного ресурсу та проаналізувати сучасний стан та розвиток національних інформаційних ресурсів  (ІР) України, охарактеризувати систему державного управління ІР, розглянути питання щодо удосконалення функціональної структури організаційно-правової системи державного управління національними ІР України. Мета дослідження передбачає виконання таких завдань:

- з’ясування сутності інформаційного ресурсу суспільства та розгляд нормативних документів;

- розкрити основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні;

- дослідити інформаційний ресурс суспільства та його значення для економічного розвитку;

- виявити проблеми і механізми реалізації основних засад інтеграції України у світовий інформаційний простір;

- з’ясувати способи вдосконалення інформаційного ресурсу та шляхи регулювання.

- по завершенню зробити висновки, щодо розгляду даної теми.

Структура роботи. Курсова робота складається з трьох розділів, висновків щодо досліджуваного матеріалу, списку використаної літератури та додатків до курсової роботи. У першому розділі досліджуються теоретичні аспекти відповідної теми курсової роботи, з’ясовуються суть та завдання інформаційних ресурсів суспільства. Висвітлено трактування основних термінів, як із точки зору економіки так і згідно Конституції України. В другому розділі зроблений аналіз і оцінка конкретних сфер діяльності предмета дослідження та середовища, що його оточує. Проводиться оцінка державної політики та управління інформаційними ресурсами. Третій розділ зорієнтований на значення та способи використання інформаційних ресурсів суспільства на міжнародному рівні.

Об’єктом дослідження є інформаційний ресурс суспільства.

Предметом дослідження є роль інформаційного ресурсу у розвитку сучасного суспільства та інтеграція України в глобальний інформаційний простір.

Методи дослідження – для розкриття теми використовувались історичний та системний підходи, системний, порівняльний та структурно-функціональний аналіз, що дало змогу проаналізувати загальні та особливі тенденції розвитку досліджуваних явищ та процесів.

Нормативно-правову базускладають: Конституція України, закони України, нормативно-правові акти Президента України та інших органів державної влади.

Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані у підготовці до семінарських, практичних занять, а також для розробки матеріалів конференцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед авторів, що досліджують дане питання, слід відзначити роботи Яковенко В.Я. «Інформаційні ресурси», Яворський В. «Національний реєстр інформаційних ресурсів: черговий абсурд від влади», Шпакова О. «Политика информационной безопасности в Украине: правовой базис», Чиж І.С. Україна: шлях до інформаційного суспільства», Цаленко М.Ш. «Основы теории информационных ресурсов и социальная пам'ять», Хромченко Л.Г. «Теоретические основы организации информационной деятельности», Сілкова Г. «Інформаційно-аналітичні дослідження в структурі інформаційних ресурсів», Саркисян Д.Б. «йМеждународное сотрудничество по формированию глобального информационного общества», Петров В.В. «Національні інформаційні ресурси.

Проблеми формування, використання, розвитку і управління», Пархоменко В.Д. «Наукові і організаційні проблеми управління інформаційними ресурсами», Партико З.В. «Теорія масової інформації та комунікації», Нестеренко О.В. «Єдина державна система електронних інформаційних ресурсів», Момот А. «Аналіз основних напрямків забезпечення інформаційної безпеки», Марчук Ю. «Ескіз технології перетворення інформаційного потенціалу в інформаційний ресурс».

Отже, інформаційні ресурси суспільства - феномен величезного об'єму і цінності, включає документні зібрання: бібліотечні, архівні, музейні, органів науково-технічної інформації, бази даних, електронні бібліотеки та інші інформаційні масиви, що формуються органами державної влади, суб'єктами господарської діяльності, громадськими об'єднаннями тощо.

Інформаційні ресурси виступають важливим необхідним елементом економічних, політичних, правових та інших суспільних процесів. Інформація у різних формах і вигляді включена до ринкових відносин.

Переважно економічні чинники зумовлюють практичну доцільність чіткого визначення переліку і форм інформаційних ресурсів держави. А оскільки дана сфера суспільних відносин має регулюватися за принципом чіткого закріплення на рівні закону, то виникає необхідність науково-теоретичного обґрунтування змісту інформаційних ресурсів держави, критеріїв віднесення певних відомостей, інформаційної продукції до державних інформаційних ресурсів.

Не менш важливим є осмислення питання захисту інформаційних ресурсів держави з огляду на їх вартість, важливість для ефективного державного управління і, звичайно, з урахуванням можливої шкоди, завданої внаслідок несанкціонованого розкриття, оприлюднення відповідних відомостей.

За роки незалежності в Україні у сфері інформатизації сталися певні позитивні зрушення, але аналіз формування і використання ІР України свідчить про наявність цілої низки невирішених важливих заходів, спрямованих на розвиток інформаційного суспільства та удосконалення управління ІР на державному рівні.

Національна система організації інформаційних ресурсів є однією з необхідних умов побудови самостійної демократичної держави. Розробка такої системи потребує виваженої державної політики в сфері інформації, яка повинна бути направлена на: збереження вже існуючих і створення нових функцій інформаційної системи для повноцінного комплектування національних інформаційних ресурсів, які забезпечують розповсюдження освіти, підтримку культури, науки, виробництва; створення умов для адаптації інформаційних органів до нових потреб шляхом стимулювання диференційованого попиту на інформацію і її споживання в сферах культури, освіти, науки, управління, підприємницької діяльності; створення співтовариства інформаційних співробітників через державну підтримку програми наукових досліджень в сфері інформації і розробку системи спеціальної освіти.

Реалізація такої програми потребує створення єдиного органу управління, основним змістом діяльності якого повинен стати процес вироблення і застосування об'єктивних критеріїв оцінки створеного ресурсу, норм його використання, процедур і стандартів поведінки виробників і споживачів інформації, становлення інформаційної культури; розробки нової організаційної структури національної системи, розрахованої на використання інформаційних технологій, без яких неможливо формувати і експлуатувати створені інформаційні ресурси.

На даному етапі розвитку ІР в Україні, потрібно вдосконалити механізми передачі державних ІР для комерційного використання, узгодити правові норми, які регулюють доступ до державних ІР, регламентують порядок передачі й використання інформації про діяльність органів державної влади, підприємств і організацій у відкритих мережах. Нагальним є питання прийняття Кодексу про інформацію.

Отже, необхідне глибоке усвідомлення на всіх рівнях державного управління тієї істини, що формування, поширення, використання і захист ІР є основою забезпечення національних інтересів в інформаційній сфері, становлення і розвитку інформаційного простору та його інтегрування у світовий інформаційний простір, що саме для задоволення інформаційних потреб громадян, суспільства і держави формується інформаційна інфраструктура, здійснюється інформатизація, розробляються інформаційні технології та здійснюються заходи забезпечення інформаційної безпеки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Антопольский А.Б. Проблемы учета и регистрации информационных ресурсов [Текст] / А.Б.Антопольский // Проблемы информатизации.– 2008.– №2.– С.33-40.

2. Бакут П.А. Информационные ресурсы – вопросы теории и практики / П.А.Бакут // Научно-техническая информация. Серия "Организация и методика информационной работы.– 2007.– №11.– С.16-23.

3. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Текст]: (Материалы 14-й Международной конференции "Крым 2007"), Алушта 9-17 июня 2007 г.– К.: НПБ Украины, 2007.– 75с.

4. Боднар І.Р. Міжнародна інформація [Текст]: навч. посіб. / І.Р.Боднар.– Львів: Львівська комерційна академія, 2005.– 108с.

5. Браккер М. Культурное наследие: интеграция информационных ресурсов [Текст] / М.Бракккер // Мир библиографии.– 2009.– №4.– С.10-17.

6. Войчишин К.С. Створення системи інформаційних ресурсів: стандартизація і сертифікація – основа інформаційної інфраструктури [Текст] / К.С.Войчишин // Інформаційні технології і системи.– 2008.– Т.5, №1-2.– С.69-83.

7. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Текст] / В.А. Галатенко.– М.: Интерент-ун-т информационных технологий, 2006.– 277с.

8. Громадяни у пошуках інформації: українські реалії [Текст] / Упоряд. С.Г. Підлуська.– К.: Агенство "Україна", 2005.– 180с.

9. Давидова І.О. Управління електронними інформаційними ресурсами: питання методології та організації [Текст] / І.О.Давидова // Вісн.Харк. держ. акад. культури.– 2008.– Вип.10.– С.55-61.

10. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини [Текст] / О.В.Зернецька.– К.: Освіта, 2002.– 351с.

11. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы [Текст] / В.Л.Иноземцев.– М.: Логос, 2004.– 304с.

12. Інформаційне законодавство України [Текст]: науково-практичний коментар / За ред. Бондаренко С.В.– К.: Юридична думка, 2009.– 241с.

13. Калюжний Р.А. Інформаційна культура [Текст] / Р.А.Калюжний.– Ірпінь: Національний ун-т ДПС України, 2007.– 254с.

14. Климчук В. Інформаційні технології та тенденції розвитку міжнародної інформації [Текст] / В.Климчук // Вісн. Кн. Палати.– 2006.–№6.– С.15-18.

15. Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України [Текст]: монографія / Б.А.Кормич.– Одеса: Юридична література, 2007.– 471с.

16. Курас І. Інтеграція інформаційних ресурсів – стратегічний напрям забезпечення інформаційних потреб суспільства [Текст] / І.Курас // Бібліотечний вісник.– 2009.– №1.– С.2-6.

17. Ленков С.В. Захист національних інформаційних ресурсів в аспекті інформаційної безпеки України [Текст] / С.В. Ленков // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля.– 2009.– Т.1, №5.– С.21-28.

18. Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини [Текст]: навч. посібник / Є.А. Макаренко.– К.: Наша культура і наука, 2003.–368с.

19. Мастяниця Й.І. Інформаційні ресурси України: проблеми державного регулювання [Текст]: монографія / Й.І. Мастяниця.– К.: НІСД, 2006.–141с.

20. Маслянко П.П. Інформаційні ресурси та засоби їх створення [Текст] / П.П.Маслянко // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля.– 2008.– Т.1, №7.– С.132-140.

21. Маращук А.І. Інформаційні ресурси держави: зміст та проблеми захисту [Електронний ресурс].– Режим доступу:http://www.ndcpi.org.ua. 16.03.2010 р. Загол. з екрану.

22. Марчук Ю. Ескіз технології перетворення інформаційного потенціалу в інформаційний ресурс [Текст] / Ю.Марчук // Вісн. Кн. палати.– 2005.– №1.– С.19-22.

23. Момот А. Аналіз основних напрямків забезпечення інформаційної безпеки [Текст] / А. Момот // Актуальні проблеми міжнародних відносин.– 2008.– Вип.659(Ч.1) №1.– С.265-278.

24. Национальные модели информационного общества [Текст] / Отв.ред. и сост. Е.А. Вартанова.– М.: ИКАР, 2005.– 412с.

25. Нестеренко О.В. Єдина державна система електронних інформаційних ресурсів [Текст] / О.В.Нестеренко // Науково-технічна інформація.– 2006.– №4.– С.3-9.

26. Орлов П.І. Інформатизація та інформація: нормативно-правове забезпечення [Текст]: науково-практичний посібник / П.І. Орлов.– Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2007.– 724с.

27. Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації [Текст] / З.В. Партико.– Львів: Афіша, 2008.– 290с.

28. Пархоменко В.Д. Наукові і організаційні проблеми управління інформаційними ресурсами [Текст] / В.Д.Пархоменко // Науково-технічна інформація.– 2007.– №3.– С.31-36.

29. Петров В.В. Національні інформаційні ресурси. Проблеми формування, використання, розвитку і управління [Текст] / В.В.Петров // Реєстрація, зберігання і обробка даних.– 2008.– Т.З, №2.– С.39-50.

30. Рубанець О.М. Інформаційне суспільство: когнітивний креатин постнекласичних досліджень [Текст]: монографія / О.М. Рубанець.– К.: ПАРАПАН, 2006.– 420с.

31. Саркисян Д.Б. Международное сотрудничество по формированию глобального информационного общества [Текст] / Д.Б. Саркисян // Научно-техническая информация. Серия "Организация и методика информационной работы".– 2007.– №9.– С.26-33.

32. Сілкова Г. Інформаційно-аналітичні дослідження в структурі інформаційних ресурсів [Текст] / Г. Сілкова // Вісн. Кн. палати.– 2005.– №2.– С.14-18.

33. Ситник Н.П. Влияние информации на человека [Текст] / Н.П.Ситник // Науч. и техн. библиотеки.– 2004.– №8.– С.81-84.

34. Сенченко О.П. Стратегія побудови та розвитку інформаційного суспільства [Текст] / О.П. Сенчеко // Перспективи. Серія: філософія, історія, соціологія, політологія.– 2008.– №2.– С.8-19.

35. Уэбстер Ф. Теории информационного общества [Текст] / Ф.Уэбстер; пер. с. англ. М.В.Арапова / под ред. И.В. Маныхиной.– М.: Аспект-Пресс, 2004.– 400с.

36. Хромченко Л.Г. Теоретические основы организации информационной деятельности [Текст] / Л.Г.Хромченко, С.М.Панин.– Харьков-Симферополь: МСУ, СВА МСУ, 2004.– 503с.

37. Цаленко М.Ш. Основы теории информационных ресурсов и социальная память [Текст] / М.Ш.Цаленко // Научно-техническая информация. Серия "Организация и методика информационной работы.– 2006.– №12.– С.1-11.

38. Чиж І.С. Україна: шлях до інформаційного суспільства [Текст] / І.С.Чиж.– К.: Либідь, 2005.– 119с.

39. Шпакова О. Политика информационной безопасности в Украине: правовой базис [Текст] / О.Шпакова // Актуальні проблеми міжнародних відносин.– Вип.65(Ч.1), 2008.– С.242-249.

40. Яворський В. Національний реєстр інформаційних ресурсів: черговий абсурд від влади [Електронний ресурс].– Режим доступу:http://www.helsinki.org.ua.19.03.2010 р. Загол. з екрану.

41. Яковенко В.Я. Інформаційні ресурси [Текст]: навч. посіб. / В.Я.Яковенко.– Донецьк: Дон Ну, 2005.– 202 с.