Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ WEB-программирование \ 733. Наукова стаття Проблеми процесу автоматизації аудиту та шляхи їх вирішення

Наукова стаття Проблеми процесу автоматизації аудиту та шляхи їх вирішення

« Назад

Код роботи: 733

Вид роботи: Наукова стаття

Предмет: Web-програмування

Тема: Проблеми процесу автоматизації аудиту та шляхи їх вирішення

Кількість сторінок: 5

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Івахненков С.В. Автоматизація аудиту в Україні та світі: підході и програмне забезпечення / С.В. Івахненков // Аудитор України, 2011, № 3 19-24.

2. Кисла Т.Г. Проблеми автоматизації аудиту / Кисла Т. Г., Король Г. О. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : rusnauka.com.

3. Сухарева Л.О. Проблемні аспекти автоматизації аудиту в Україні / Сухарева Л. О., Мігуліна О. О. // [Електронний ресурс].  – Режим доступу : nbuv.gov.ua.

Сучасний стан розвитку підприємств характеризується великою кількості та складності господарських операцій. Тому надзвичайної актуальності набуває використання аудиторами комп'ютерних методів обробки числових даних у ході проведення перевірки. Автоматизована обробка дозволяє виявляти важливі тенденції в діяльності підприємства, відхилення і диспропорції показників, більш ефективно планувати і проводити сам процес аудиторської перевірки.

Серед вітчизняних науковців та практиків, які присвятили свої праці проблемам автоматизації аудиту, слід відзначити: С.В. Івахненкова, Т.Г. Кислу, Г.О. Король, Л.О. Сухареву, О.О. Мігуліну  та інших. Узагальнення опублікованих робіт дає підстави стверджувати, що питання автоматизації аудиту Україні розкриті недостатньо і потребують додаткових досліджень.

Метою даного дослідження є узагальнення основних проблем автоматизації аудиту в Україні та пошук можливих шляхів їх вирішення.

Використання інформаційних систем є невід’ємною частиною організації процесу обліку на більшості українських підприємств, проте в аудиторській діяльності відсутні чітко модифіковані технології. Даний факт негативно впливає на якість надання аудиторських послуг, оскільки аудитор має обмежений термін для аналізу значного обсягу інформації і формулювання на її основі адекватних висновків.

Слід зауважити, що застосування інформаційних технологій та комп'ютерної техніки при здійсненні контролю є досить складним. Це пояснюється тим, що діяльність багатьох підприємств сьогодні базується на застосуванні комп'ютерних інформаційних систем, і питання контролю їх функціональної дії надзвичайно важливі як питання безпеки самого підприємства та безпосередньо його контрольної функції [1].

На сьогоднішній день  на ринку програмного забезпечення, яке б полегшило та скоротило роботу аудитора, спостерігається значний дефіцит товарів. І хоча ніяке програмне забезпечення і не замінить самого аудитора, використовувати можливості спеціалізованого програмного забезпечення є просто необхідним.

Причинами затримки розвитку ринку інформаційних технологій аудиторської діяльності в Україні є такі:

- загальногалузеві причини: недостатній рівень розвитку ринку аудиторських послуг;

- специфіка аудиторської діяльності, що полягає в неможливості повної формалізації процесу аудиту, необхідності формування професійного судження;

- низький рівень комп’ютерної грамотності користувачів [2].

Для вирішення впливу цих факторів необхідно:

- вивчати ринок програмних продуктів з автоматизації аудиту та можливості цих програм, які дозволять аудиторським фірмам визначити необхідність та можливість їх упровадження у свою діяльність;

- фінансові фактори: збільшуються вимоги до рівня кваліфікації персоналу, необхідність додаткових витрат на навчання; розробка аудиторського програмного забезпечення є досить копітким процесом, який, до того ж, потребує значних фінансових витрат. Збільшення частки витрат на розробку, впровадження інформаційних технологій та навчання персоналу є обов’язковою передумовою успіху проектів з автоматизації аудиту;

- організаційні фактори: постає потреба в інформаційній безпеці підприємства; обмежений доступ до певних інформаційних ресурсів підприємства; відсутність чіткого розподілу обов’язків між працівниками. Шляхи зменшення впливу згаданих факторів: використовувати для обмеження у доступі паролі; необхідне чітке розмежування функцій та обов’язків між працівниками на підприємстві, одночасна робота в одній інформаційній системі одразу декількох користувачів можуть призвести до проблем з визначенням винних осіб і притягненням їх до відповідальності; довести до відома господарюючого суб’єкта про необхідність доступу до таких ресурсів;

- технологічні фактори: виникнення непередбачених програмних помилок, збоїв, загроза знищення інформації; виїзний характер роботи аудиторів; застосування клієнтами різного програмного забезпечення; різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм [3].

Для вирішення наявних проблем в області автоматизації аудиту необхідно створити універсальну спеціалізовану систему аудиторської діяльності, забезпечити єдиний підхід до програмного забезпечення, перейти до міжнародних стандартів фінансової звітності, а також автоматизувати аналітичні процедури та документування аудиту.

Таким чином, ми бачимо, що дана галузь має ряд серйозних проблем, які потребують вирішення. Ураховуючи необхідність у комп’ютеризації аудиторської діяльності, відсутність належних розробок у цій галузі, а також вимоги міжнародних стандартів аудиту до цього процесу, рекомендуємо розробити систему комплексної автоматизації аудиторської діяльності, яка б враховувала переваги та недоліки наявних моделей автоматизації аудиторської діяльності. Розробка та впровадження засобів автоматизації аудиторської діяльності дозволять підвищити якість і знизити трудомісткість проведення аудиту, ефективно організувати процес планування аудиту, здійснювати оперативний контроль за якістю аудиту.