Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Информатика \ 5717. Звіт з навчальної практики Застосування баз даних в юридичній діяльності та інформаційно-пошукова система Ліга

Звіт з навчальної практики Застосування баз даних в юридичній діяльності та інформаційно-пошукова система Ліга

« Назад

Код роботи: 5717

Вид роботи: Звіт з навчальної практики

Предмет: Інформатика

Тема: Застосування баз даних в юридичній діяльності та інформаційно-пошукова система Ліга

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

1. Робота з документами MS Word

2. Обробка даних в MS Excel

3. Застосування баз даних в юридичній діяльності

4. Інформаційно-пошукова система Ліга

Висновки

Список використаних літературних джерел

Блок «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності» програми практики розрахований на студентів, що засвоїли курс «Основи інформатики» та «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності», а також курси із юридичних спеціальностей і мають ґрунтовні знання з користування автоматизованими системами обробки правової інформації засобами обчислювальної техніки, вміють створювати, редагувати та форматувати документи за допомогою текстових редакторів, проводити обробку даних засобами електронних таблиць, користуватись локальними мережами, глобальною мережею Інтернет, ознайомлені з принципами роботи інформаційної системи «Ліга» та інших правових і законодавчих систем.

Мета – опанувати основні засади обробки інформації за допомогою комп’ютеризованих технологій, освоїти провідні програмні комплекси, призначені для технологічного опрацювання правової інформації, загальні та спеціалізовані прикладні програми для обробки правової інформації, багатофункціональні системи організації звітного документообігу між організаціями та державними органами, набути практичних навичок у користуванні комп’ютерними технологіями національних та міжнародних інформаційних систем, у застосуванні сучасних програмних продуктів в юридичній діяльності, орієнтуватися у локальних глобальних комп'ютерних мережах.

Завдання – опанувати системи прийомів і методів роботи з правовими інформаційними системами і набути практичних вмінь і навичок для реалізації при­кладних завдань.

Студенти проходять практику в спеціалізованих лабораторіях персональних комп’ютерів, які з’єднані у локальну мережу та мають доступ до глобальної комп’ютерної мережі Internet.

Проходження практики здійснювалося за декількома напрямами, а саме:

1. За допомогою текстового редактора MS Word я:

- вмію використовувати різноманітні способи введення, редагування та форматування тексту; перевіряти правопис, створювати та застосовувати стилі, списки, виноски, примітки, закладки, гіперпосилання, колонтитули, шаблони типових юридичних і ділових документів на основі використання полів форм; створювати таблиці та працювати з ними; на основі таблиць створювати діаграми; використовувати засоби „слияние” для автоматизації створення документів; створювати автоматизований зміст; друкувати документи;

2. За допомогою табличного процесора MS Excel я:

- вмію створювати та форматувати електронні таблиці; застосовувати засоби автоматизації введення інформації, отримувати підсумки розрахунків; будувати діаграми; виконувати операції з базами даних, будувати зведені таблиці і діаграми, виконувати розрахунки за допомогою вбудованих функцій; проводити аналіз даних з використанням засобів Таблицы подстановки та Сценарии, програм Поиск решения та Подбор параметра, використовувати функцію Консолідація даних;

3. Робота з інформаційно-пошуковою системою (ІПС) Ліга передбачає:

- роботу з Нормативною базою, Тематичними напрямками, Термінологічним словником тощо; пошук і перегляд законодавчих актів за критерієм; створення власного портфелю та роботу з ним.

4. Вивчення основних положень безпеки інформації, захист інформації від пошкоджень та несанкціонованого доступу, захист службової інформації у юридичній діяльності.

Я навчилася користуватися програмами для обмеження доступу до комп'ютера; захищати від доступу документи; створювати архіви документів; використовувати основні антивірусні програми.

1. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 307 c.

2. Саницький В. А. та ін. Система інформаційного забезпечення ОВС України: Навч.-практ. посібник. — К.: Редакційно-видавничий відділ МВС України, ТОВ «АНЕТКС», 2000. — 144 с.

3. Информатика для юристов и экономистов / Симонович С. И. и др. – СПб.: Питер, 2001.

4. Терещенко Л. О., Гушко С. В., Шайкан А. В. Управлінські інформаційні системи: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. – 488 с.

5. Білик В. М., Костирко В. С. Інформаційні технології та системи: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с.

6. Антипов Д. В., Соколов А. В. Internet как среда глобального общения // Сети. — 1994. — №7. — С. 31–38.

7. Офіційний сайт Верховної Ради України www.rada.gov.ua.

8. Офіційний сайт Міністерства юстиції України www.minjust.gov.ua.

9. Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України www.informjust.ua.

10. Ситник В. Ф., Писаревська Н. В., Єрьоміна Н. В., Краєва О. С. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1997.

11. Антонюк А. О., Дубчак Л. В., Свириденко В. Ю. Захист від комп’ютерних вірусів: Навчальний посібник. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – 285 с.

1. Робота з документами MS Word

1. Робота зі списками. Створення нумероваих, маркованих та ієрархічних списків.

2. Робота з виносками. Створення виносок.

3. Робота з примітками. Створення приміток у документі.

4. Робота з закладками.

5. Робота з гіперпосиланнями. Створення гіперпосилань.

6. Робота з колонтитулами. Створення колонтитулів.

Б5717, Рис. 1 - Робота зі списками

Рис. 1 - Робота зі списками

Список – це сукупність абзаців, на початку кожного з яких стоїть номер або маркер.

Виноски – це символи, що використовуються у тексті у вигляді верхніх індексів, які пов’язані з певним зазвичай роз’яснювальним текстом, який відображається у тексті при наведенні покажчика Миші.

Примітка – це різновид виноски, яка відображається на полях документа і спеціальним способом форматується. Примітка може бути текстова чи звукова.

Закладка – це поіменована місце в документі, яка використовується для швидкого переходу до нього у великому документі, а також може використовуватись як аргумент у деяких функціях.

Гіперпосилання – це текст чи графічний об’єкт, при клацанні на якому відбувається перехід до іншого документа чи до іншого місця або об’єкта у даному документі, розміщеного на локальному чи мережному комп’ютері.

Колонтитул – це текст чи графічні об’єкти, або і те і інше, що розташовуються вгорі та внизу по відношенню до основного текста і повторюються на кількох чи всіх сторінках розділу чи всього документа.

2. Обробка даних в MS Excel

Практичне завдання №1. Обчислення та розрахунки в таблицях. Логічні функції.

1. На окремих листах табличного процесора MS Excel побудувати таблиці Оцінки та Стипендія відповідно до зразка.

2. Заповнити діапазон D3:G13 довільними даними.

3. У відповідних комірках першої таблиці ввести формули для обчислення середнього, мінімального та максимального балу.

4. Встановити Умовне форматування для діапазону D3:G12 (умова – значення-2, червоний колір).

5. У діапазоні B15:H18 створити таблицю, що відображає кількість оцінок по кожному з предметів (функція СЧЁТЕСЛИ). Останній стовбець містить сумарну кількість оцінок по кожному з предметів.

6. Перейти на аркуш "Стипендія" та пов’язати стовбці A, B, C, H (аркуша "Оцінки") із А, В, С, D (аркуша "Стипендія"). Додати стовбці "Стипендія" та "Отримано".

7. У клітинку G1 ввести розмір податку (рівний порядковому номеру студента). У клітинку G2 ввести мінімальний розмір стипендії (рівний порядковому номеру студента+100). Записати формулу для обчислення розміру стипендії використовуючи логічні функції, враховуючи, що  Б5717, 1, Формула розрахунку стипендії.

8. Записати формулу для обчислення суми із врахуванням податку стовбець "Отримано" враховуючи, що Отримано=Стипендія-Податок. Встановити Автофільтр на поле "Середній бал" >4.

Б5717, Рис. 2 - Обчислення розміру стипендії в Excel

Рис. 2 - Обчислення розміру стипендії в Excel

Практичне завдання №2. MS Excel. Побудова діаграм.

1. Побудувати на першому листі таблицю Статистичні дані. Побудувати на цьому ж аркуші Об’ємну розрізану кругову діаграму кількості засуджених та загальної кількості злочинів для 1989+n* року.

Таблиця 1 – Статистичні дані

Б5717, Рис. 3 – Діаграма Статистика за 1993 рік

Рис. 3 – Діаграма Статистика за 1993 рік

2. Побудувати на другому аркуші точкову діаграму залежності стовбців «Всього зареєстровано злочинів» та «Всього засуджено осіб» від років.

3. Побудувати на окремому аркуші із назвою «Частка засуджених» нормовану гістограму залежності стовбців «Всього зареєстровано злочинів» та «Всього засуджено осіб» від років.

Б5717, Рис. 4 – Точкова діаграма залежності стовбців Всього зареєстровано злочинів та Всього засуджено осіб від років

Рис. 4 – Точкова діаграма залежності стовбців Всього зареєстровано злочинів та Всього засуджено осіб від років

Б5717, Рис. 5 – Нормована гістограма Частка засуджених

Рис. 5 – Нормована гістограма Частка засуджених

3. Застосування баз даних в юридичній діяльності

Практичне завдання. Системи управління базами даних. СУБД MS Access.

1. Створити базу даних “Наркооблік”, у якій відобразити 4 таблиці: 1) Перша містить установчі дані по кожній особі (ПІБ, адреса, дата народження, місце народження, тощо) – 7 позицій; 2) Друга – чисельні коди кваліфікації злочинів, за які певна особа притягувалась до кримінальної відповідальності; 3) Третя – містить розшифровку відповідних чисельних кодів кваліфікації злочинів виписками з кримінального кодексу; 4) Четверта – містить фотографії осіб, що знаходяться в базі.

2. Створіть форми для кожної з таблиць. Через другу форму доповніть другу таблицю.

3. Створіть простий запит, який відображав би таку інформацію: Телефон (перша таблиця), Дата реєстрації злочину (друга таблиця), Код кваліфікації (третя таблиця), Ідентифікаційний номер (четверта таблиця).

4. Створити перехресний запит, який відображав би кількість жінок та чоловіків, що народилися у відповідний місяць року.

Б5717, Рис. 6 – База даних в Access Наркооблік, таблиця Установчі дані

Рис. 6 – База даних в Access Наркооблік, таблиця Установчі дані

Б5717, Рис. 7 - База даних в Access Наркооблік, форма Витяг з кримінального кодексу

Рис. 7 - База даних в Access Наркооблік, форма Витяг з кримінального кодексу

Б5717, Рис. 8 - База даних в Access Наркооблік, таблиця Перелік злочинів

Рис. 8 - База даних в Access Наркооблік, таблиця Перелік злочинів

4. Інформаційно-пошукова система Ліга

Практичне завдання. Пошук за реквізитами. Пошук та робота з документами. Графічні зв'язки.

1. У вікні "Запит на пошук" і знайдіть документи за реквізитами:

1.1. Виберіть усі документи за алфавітним переліком видавників "Судові органи" -> "Вищий господарський суд" з усіма синонімами цього видавника.

1.2. Положення Національного банку № 254 від 18 червня 2003 року.

1.3. "Вид" - Рішення; "Видавник" - Конституційний Суд; "Дата прийняття" від 1992.07.01 до 2002.09.30;

2. Відкрийте Закон України "Про нафту і газ". Знайдіть за контекстом слово "мораторій". Виділіть фрагмент з визначенням і зробіть копію цього фрагменту у документ MS Word за допомогою відповідної піктограми на допоміжній панелі інструментів.

3. Відкрийте інформаційну картку Закону. Занотуйте у звіт ключові слова, за якими можна знайти цей Закон.

Б5717, Рис. 9 - Пошук за реквізитами. Пошук та робота з документами

Рис. 9 - Пошук за реквізитами. Пошук та робота з документами