Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Планирование проектных действий \ 5618. Курсова робота Планування процесів управління вартістю проекту

Курсова робота Планування процесів управління вартістю проекту

« Назад

Код роботи: 5618

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Планування проектних дій

Тема: Планування процесів управління вартістю проекту

Кількість сторінок: 38

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 700 грн (+ Project)

Вступ

1. Висвітлення теоретичних основ при відборі проектів

1.1. Економічні методи

1.2. Методи вибору портфеля

1.3. Метод реальних варіантів вибори (опціонів)

2. Складання портфеля проектів

2.1. Традіціонние діаграми для управління портфелями проектів

2.2. Бульбашкові діаграми

3. Реалізація практичного завдання

3.1. Реалізація завдання за допомогою Project

3.2. Побудова та розрахунок мережі за методом CPM

3.3. Побудова множини Парето-оптимальних розв’язків

3.4. Побудова мережі проекту, розрахунок параметрів подій методом СРМ (MS Project)

Висновки

Список використаної літератури

Додаток А

Додаток Б

Побудувати мережу проекту та визначити ймовірність того, що дійсна тривалість проекту буде на 5% меншою, ніж середнє її значення, використовуючи метод PERT. Задані відношення передування, песимістична - b, найімовірніша - m та оптимістична - a тривалості для кожної з робіт.

Відношення передування:

B<F,K; G<H; I<H; D<K; A<G,F,K; C<E,D; F<I,J; E<K.

Табл. 3.1.

Трив.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

4

6

3

8

4

1

6

3

4

2

7

B

8

10

9

8

8

4

12

5

9

8

10

M

6

8

4

8

6

2

8

4

8

5

7

Побудувати множину Парето-оптимальних розв’язків для задачі оптимізації проекту за критеріями тривалості та вартості. Для заданої вартості виконання проекту С визначити оптимальні тривалості всіх робіт.

Відношення передування: A<D; B<C,E,F; D<G; C<D. Вартість — C=70

Табл. 3.2.

 

A

B

C

D

E

F

G

Мін. трив.

4

3

3

6

2

1

3

Варт. при мін. трив.

16

17

9

22

15

21

10

Макс. трив.

10

10

4

10

6

8

6

Варт. при макс. трив.

4

10

4

14

3

7

4

 

Microsoft Project - програмний продукт компанії Microsoft, покликаний допомогти менеджерам і керівникам у плануванні та управлінні проектами.

При плануванні проекту потрібно скласти список завдань, що потребують вирішення, і список ресурсів, які можуть у цьому допомогти, а потім призначити ресурси задачам. На етапі здійснення проекту необхідно стежити за ходом роботи, строками та витраченими коштами. Microsoft Project автоматизує ці процеси - процеси планування та управління проектами.

Актуальність теми. В результаті комплексних економічних перетворень, які відбуваються в Україні,створюються нові,впроваджуються існуючі моделі та механізми побудови сучасних економічних відносин як у державі, так і на підприємстві. Відповідно, будь-який підприємниць розуміє, що для подальшої прибуткової діяльності, насамперед, необхідно досконало управляти виробничо-господарською діяльністю, саме Microsoft Project покликаний допомогати вирішувати такі завдання.

Структура роботи, має три загальних розділи, які у свою чергу налічують по три підпункти. Курсова робота, також доповнюється рядом додаткiв, по закiнченнi роботи були зробленi загальнi висновки.

Мета роботи. Розгляд планування процесів управління вартістю проекту.

Предметом дослідження виступає програмний продукт Microsoft Project.

Об’єктом дослідження роботи є розробка планування процесів управління вартістю проекту.

Практичне значення. Результати роботи можуть бути використанi у пiдготовцi до семiнарських, практичних занять, а також для розробки матерiалiв конференцiй.

Зважаючи на актуальнiсть питання дану тематику дослiджували ряд науковцiв, а саме: Йордон Э, Салливан Э, Бек К, В.I. Iванов, Шафер Д., Фатрелл Р. та iншi.

У сучасних умовах ефективне управління являє собою цінний ресурс організації, поряд з фінансовими, матеріальними, людськими та іншими ресурсами.

Отже, підвищення ефективності управлінської діяльності стає одним з напрямків вдосконалення діяльності підприємства в цілому. Найбільш очевидним способом підвищення ефективності протікання трудового процесу є його автоматизація.

Отже, проект розробляється для досягнення деяких результатів за певний термін і за певну вартість, ми скласти план, які потрібно провести роботи, ким, в який час і які кошти можуть знадобитися для цього. На даний момент існує досить широкий спектр продукції, покликаної задовольнити найрізноманітніші потреби, як невеликих компаній, так і компаній-гігантів.

Ці програмні продукти повною мірою охоплюють всі аспекти діяльності підприємств, від логістики, маркетингу, виробництва, збуту, до бухгалтерського обліку та управління персоналом.

Метою даної роботи було вивчення програми Microsoft Project, а так само створення проекту за допомогою даної програми. Поставлена задача, навчитися користуватися даним продуктом виконана.

1. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Пер. с англ. Мамонтова Е. В.; Под ред. Баженова А. Д., Арефьева А. О. – 3-е изд. – М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2004. – 472 с.

2. Астелс Д., Миллер Г., Новак М. Практическое руководство по экстремальному программированию: Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2002. – 320 с.

3. Бабенко Л. П., Лавріщева К. М. Основи програмної інженерії: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 269 с.

4. Бек К. Экстремальное программирование: разработка через тестирование. Библиотека программиста – СПб.: Питер, 2003. – 224 с.

5. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. – СПб.: Символ-Плюс, 2000. – 306 с.

6. Йордон Э. Путь камикадзе. Как разработчику программного обеспечения выжить в безнадежном проекте. – М.: Лори, 2002. – 272 с.

7. Кантор М. Управление программными проектами. Практическое руково-дство по разработке успешного программного обеспечения.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 176 с.

8. Колдовський В. В. Управління процесом розробки і впровадження інформаційних систем / В кн.: Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / Глівенко С. В., Лапін Є. В., Павленко О. О. та ін. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – С. 127-157.

9. Леффингуэлл Д., Уидриг Д. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход.: Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2002. – 448 с.

10. Салливан Э. Время – деньги. Создание команды разработчиков программного обеспечения / Пер. с англ. – М.: ИТД Русская редакция, 2002. – 368 с.

11. Шафер Д., Фатрелл Р., Шафер Л. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат.: Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2003. – 1136 с.

12. Kocaoglu, D. F. 1983 “A Participative Approach to Program Evaluation” IEEE Transactions on Engineering Management 30(3): 112-118.

13. Gear, A. E. 1974 “Review of Some Recent Developments inPo rtfolio Modeling in Applied Research and Development” IEEE Transactions on Engineering Management 21(4):119-125.

14. Dickenson, M. W., A. C. Thornton and S. Graves 2001 “Technology Portfolio Management Optimizing Interdependent Projects over Multiple Periods” IEEE Transactions on Engineering Management 48(4): 518-527.

15. PORTFOLIO MANAGEMENT FOR NEW PRODUCTS, ROBERT G. COOPER, SCOTT J. EDGETT and ELKO J. KLEINSHMIDT. Copyright © 1998, Robert G. Cooper, Scott J. Edgett and E.J. Kleinshmidt. Перепечатано с разрешения Perseus Books Publishers, члена Perseus Books, L.L.C.