Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Программирование \ 5430. Дипломна робота Розробка асинхронної системи керування інтернет-порталом мережі ресторанів

Дипломна робота Розробка асинхронної системи керування інтернет-порталом мережі ресторанів

« Назад

Код роботи: 5430

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Програмування

Тема: Розробка асинхронної системи керування інтернет-порталом мережі ресторанів

Кількість сторінок: 189

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 2800 грн

Вступ

1. Загальні положення

1.1. Опис предметного середовища

1.2. Огляд наявних аналогів

1.3. Постановка задачі

Висновки до розділу

2. Інформаційне забезпечення

2.1. Вхідні дані

2.2. Вихідні дані

Висновки до розділу

3. Математичне забезпечення

3.1. Розробка алгоритмів вирішення функціональної задачі

Висновки до розділу

4. Програмне та технічне забезпечення

4.1. Засоби розробки

4.2. Вимоги до технічого забезпечення

4.3. Архітектура програмного забезпечення

Висновки до розділу

5. Програмне та технічне забезпечення

5.1. Керівництво користувача

5.2. Випробування програмного продукту

6. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

6.1. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів, що впливають на програміста

6.2. Розробка заходів з охорони праці

6.3. Пожежна безпека

Висновки до розділу

Загальні висновки

Використана література

Додаток А

Додаток Б

Додаток С

Інформаційні технології в своєму розвитку пройшли довгий шлях, кожний етап якого характеризувався своїми засобами обробки інформації та інформаційними носіями. Сучасний рівень розвитку інформаційної технології характеризується наявністю розподіленої комп'ютерної техніки, «дружнього» програмного забезпечення, розвинутих комунікацій, діалогового режиму спілкування користувача з ЕОМ.

Застосування сучасних інформаційних технологій дозволяє підвищити рівень інформаційного забезпечення процесів управління та його ефективність. Для кращого розуміння суті змін, які привносять сучасні інформаційні технології, можна виділити п’ять визначальних тенденцій їх розвитку та застосування. Кожна з тенденцій є динамічним об’єднанням надпотужних ринкових, технологічних можливостей і факторів впливу оточуючого середовища, які взаємно підсилюють один одного.

Перерахуємо ці тенденції: Відокремлення інформаційного продукту від фізичних носіїв. Інформація є нематеріальним товаром, властивості якого з одного боку визначаються тим, що властиво товарам взагалі, а з іншого - особливостями, пов’язаними з її природою і можливостями використання., як товар вона має характерні риси, пов’язані з її інтелектуальною сутністю і витікають із спроможності впливати на створення нового інтелектуального і матеріального продукту: володіння інформацією не є гарантією абсолютного права на її використання; продаж однієї і тієї ж інформації може здійснюватись великій кількості покупців і тим самим жоден з них не стає її одноособовим власником; цінність інформації не має прямого зв’язку з вартістю її створення, зберігання або обробки і залежить від місця, часу і способу її використання.

Україна має досить високий науково-технічний потенціал. Однак, у даний час її науково - технологічний рівень характеризується істотним розривом між потенційними можливостями науки, що накопичила величезний запас оригінальних розробок, і реальними можливостями бізнесу і держави щодо їх реалізації у промисловому виробництві.

Такий стан справ означає, що Україна як і раніше зорієнтована на використання знань у правовому режимі, властивому індустріальному суспільству. Дотепер відносини, які опосередковують передачу технологій в умовах ринкових відносин, оформляються договорами, зразки яких були розроблені ще за часів СРСР.

В результаті виконання дипломної роботи ми отримали розроблену асинхронну систему для керування інтернет-порталом мережею ресторанів. Функціонал якої повністю відповідає вимогам замовника ресторану «Поляна». На даний момент система впроваджена на для двух ресторанів: «Поляна» (http://plna.com.ua/) та «Моменто» (http://momento.kiev.ua/). Завдяки розробленій системі ми змогли популірузувати ресторан.

Отже, навіщо ресторану потрібен був сайт? Для клієнта будь-якої компанії сайт є її інтернет-представництвом — місцем, де можна швидко і просто знайти інформацію про компанію, її послуги, продукцію.

Таким чином, наявність сайту стало зручним способом донесення інформації про себе або про свою компанію в інтернеті, пошуку потенційних клієнтів і партнерів. У нинішній час практично жодна компанія не може обійтися без свого сайту в інтернеті.

В перспективі моя система може бути розвинута та розширені функції, але всі модулі системи мають розширюватися і створюватися незалежними один від одного щоб можна було просто відключити модулі які не використовуються, тим самим знизити навантаження на сервер і пришвидшити завантаження сайту.

1. Кращі ресторани України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.restoran.ua/ukr/.

2. Пріоритетні напрямки розвитку ресторанної справи України в контексті світового досвіду [Електронний ресурс] // http://tourlib.net/statti_ukr/skavronska2.htm.

3. Леоненко А. В. Самовчитель UML 2 / Леоненко А. В. – БХВ-Петербург, 2007 - 576 с.

4. ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования".

5. мСНиП 2.09.04-87. Администативные и бытовые здания.

6. ДСанП і Н 3.3.2-007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

7. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 293/17588.

8. ГОСТ 12.003–74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

9. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

10. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - М., 1988.

11. ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях (СТ СЭВ 2834-80). - М, 1981.

12. ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах. - М, 1986.

13. ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення. - М., 1993.

14. ДСТУ 2867-94 Шум. Метода оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги. - М., 1994.

15. ДСТУ 3010-95 Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Методи визначення шумових характеристик кондиціонерів. - М., 1995.

16. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Под общ. ред. Е. Я. Юдина - М.: Машиностроение, 1985. - 400 с.

17. ДСТУ 2894-94 Пристрої екранувальні для захисту інфрачервоного випромінювання. Параметри та загальні технічні вимоги. - М., 1994.

18. Ріхтер, CLR via C#. Програмування на платформі Microsoft. NET Framework 4.0 мовою C # - 928 c.

19. Сеппа Д. Програмування на Microsoft ADO.NET 2.0. Майстер-клас 1 видання, 2007 рік, 784 с.

20. Триус Ю. В, Стеценко І. В., Герасименко І. В., Інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом ВНЗ [Інтернет ресурс] - http://ite.ksu.ks.ua/webfm_send/202.

21. Шилдт Г. C# 3.0: руководство для начинающих [Текст]: учебное пособие / Ш. Герберт. - 2-е изд. - М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2009.

22. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров (определения, теоремы, формулы) [Текст]: справочное издание / Г. Корн, Т. Корн. – М.: Наука, 1978.

23. Фаулер М., Скотт К. UML. Основы. Краткое руководство по унифицированному языку моделирования [Текст] / Мартин Фаулер и Кендалл Скотт – СПб.: Символ-Плюс, 2002.

24. Сеппа Д. Програмування на Microsoft ADO.NET 2.0. Майстер-клас 1 видання, 2007 рік, - 784 с.

25. ADO.NET Entity Framework, Jesse Russel, Roland Cohn; ISBN 978-5-5108-5723-8; 112 стр, 2012.

26. Адам Фрімен, LINQ. Мова інтегрованих запитів в C# 2010 для професіоналів, Адам Фрімен, Джозеф С. Раттц, ISBN 978-5-8459-1701-0, 978-1430-22653-6; серія Expert's Voice (APress), 2011.

27. Марк Симан, Внедрение зависимостей в .NET, Марк Симан, ISBN 978-5-496-00657-6; 464 стр., Manning 2013.

28. Klein S. - Pro Entity Framework 4.0. 2010, ISBN: 159059990X.

29. Учебный курс. Создание модели данных Entity Framework для приложения ASP.NET MVC [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://habrahabr.ru/company/microsoft/blog/133316/.

30. ASP.NET MVC Урок 2. Dependency Injection [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://habrahabr.ru/post/176007/.

31. ADO.NET Entity Framework, Jesse Russel, Roland Cohn; ISBN 978-5-5108-5723-8; 112 стр, 2012.

32. Microsoft SQL Server 2012. Руководство для начинающих, Душан Петкович, 816 стр, ISBN 978-5-9775-0854-4; БХВ-Петербург 2013.