Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Управленческие информационные системы \ 5181. Курсова робота Класифікація інформаційних систем управління підприємствами (на матеріалах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агростем»)

Курсова робота Класифікація інформаційних систем управління підприємствами (на матеріалах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агростем»)

« Назад

Код роботи: 5181

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Управлінські інформаційні системи

Тема: Класифікація інформаційних систем управління підприємствами (на матеріалах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агростем»)

Кількість сторінок: 60

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1. Сутність і стадії розвитку інформаційних систем управління підприємством

1.2. Роль і значення інформаційних систем в управлінні підприємством

1.3. Концептуальні основи управління інформаційними системами підприємства

1.4. Класифікація інформаційних систем управління підприємством

РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ І ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНИЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В ТОВ «АГРОСТЕМ»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Агростем»

2.2. Класифікація програмного і апаратного забезпечення підприємства ТОВ «Агростем»

2.3. Оцінка ефективності використання інформаційних систем управління підприємством ТОВ «Агростем»

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

3.1. Удосконалення забезпечення ТОВ «Агростем» інформаційними системами відповідно до їх класифікаційних ознак

3.2. Розробка рекомендацій щодо удосконалення ефективного використання інформаційних систем управління підприємством ТОВ «Агростем»

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність теми. Діяльність підприємств і організацій у складних умовах динамічної ринкової економіки та жорсткої конкуренції потребує зниження вартості бізнес-процесів, удосконалення внутрішніх виробничих процесів, розширення діапазону послуг і товарів, скорочення надлишкових робіт всередині організації.

На сучасному підприємстві комп'ютер перетворився на необхідний інструмент повсякденної діяльності. З його допомогою здійснюється збирання, накопичення та обробка даних. Разом з тим, як правило, у організацій виникають складнощі з вибором інформаційної системи, нестача коштів на її придбання, сумніви в надійності інвестицій в цю сферу, де обладнання швидко застаріває, невпевненість у достатній віддачі від впровадження комп'ютерної системи для покриття витрат на її створення.

Поява поняття "електронний офіс" пов'язана з уявленням про без паперове робоче середовище, що базується на використанні комп'ютерів, засобів передачі даних (мереж, модемів, факс-апаратів) і інших електронних пристроїв. "Електронний офіс" передбачає набір програмних продуктів для вирішення широкого спектра завдань. При цьому першорядне значення має правильний їх вибір і використання.

Впровадження інформаційних технологій створює підґрун­тя для розвитку нової культури праці і одночасно призводить до стратегічної переорієнтації підприємства. Використання інформаційних комп'ютерних систем для вирішення управлінських та підприємницьких завдань, стратегічного розвитку, підвищення ефективності адміністративної діяльності, обліку і контролю, планування й аналізу, реалізації у мережевому режимі різноманітних зв'язків підприємств з їх партнерами, клієнтами, владними структурами призвело до зростання інформаційних потреб, дало можливість не обмежувати інформаційні потоки та інформаційні процеси межами окремого підприємства і зумовило зростання інвестицій у комп'ютерні технології.

Процес впровадження і використання нових інформаційних технологій є системною діяльністю, яка не повинна здійснюватись інтуїтивно. Досить часто використовуваний принцип: "На кожному столі повинен стояти комп'ютер" не дозволяє реалізувати розумну стратегію адміністрування обчислювальних ресурсів. Для організацій все більш актуальним стає уникнення необґрунтованих і недостатньо продуманих інвестицій в інформаційні технології, оптимізація витрат на них та їх перспективне планування.

Залучення до процесу впровадження інформаційних офісних систем кваліфікованих спеціалістів допомагає уникнути багатьох проблем, зробити процес впровадження інформаційних систем в організаціях ефективним, підвищити віддачу від інформаційних технологій, організувати спільну роботу всіх причетних до створення і впровадження інформаційної системи. Обговорення змісту діяльності в галузі ІТ-менеджменту у фаховій літературі свідчить про визнання відокремлення цього нового напряму, зокрема робляться спроби визначення змісту діяльності ІТ-менеджера: "...сьогодні мова йде про те, що IТ-менеджери це не тільки (і навіть не стільки) "технарі та програмісти", а й управлінці, які відповідають за підтримку бізнес-процесів підприємства за допомогою інформаційних технологій і довготермінове планування інфраструктури корпоративної інформаційної системи". І далі зазначається, що IT-менеджери займають “...професійне положення на ринку, якому у зарубіжній бізнес-практиці відповідає позиція сhіеf іnformаtіоn offісеr (директор інформаційної служби)”.

Спів відносячи визначення інформатизації, сутність якої дослідники визначають як систематичну реорганізацію і вдосконалення, підвищення ефективності соціально значущої діяльності на основі використання сучасної електронно-обчислювальної техніки і інформаційних систем, із специфікою та основним змістом діяльності менеджера (за П. Друкером, А. Чандлером Т. Парсоном) - активізація і розвиток наявних ресурсів, форм їх раціонального використання, інноваційність діяльності менеджера, орієнтація на постійний пошук нових, більш ефективних способів організації діяльності, - можна бачити, що інформатизація як процес оволодіння інформацією і знаннями за допомогою створення автоматизованої інформаційної інфраструктури та інформаційна система, як об'єкт управління при впровадженні і використанні, адекватні завданням менеджменту. Відповідно, необхідна діяльність і освітня підготовка менеджерів як професійної групи, спеціалізованої з урахуванням специфічного ресурсу розвитку суспільної практики - інформаційного ресурсу і інформаційної системи як засобу оптимізації використання інформаційних ресурсів шляхом активізації процесів їх створення, пошуку, одержання і розповсюдження.

Отже, розробляючи модель об'єкта управління, яким є автоматизована інформаційна система, і, відповідно, модель спеціаліста, здатного керувати цим об'єктом, ми маємо сконцентрувати увагу, перш за все, на нетехнічній спрямованості підготовки спеціалістів, основними концептами їх діяльності і підготовки, визначивши застосування теорії і практики управління стосовно потоків соціальної інформації (інформаційний менеджмент), застосування теорії і практики управління стосовно процесів створення автоматизованої інформаційної інфраструктури (інноваційний, стратегічний менеджмент, менеджмент проектів) і розвиток інформаційної культури спеціаліста як культури людини, готової до творчої роботи в умовах технолого-інформаційної системи розвитку суспільства. Інтегрований підхід до виконання цих завдань, без якого неможливе ефективне впровадження і використання інформаційних систем, спонукає до виділення полі функціонального напряму діяльності - менеджменту інформаційних систем.

Менеджмент інформаційних офісних систем - це інтегрована організаційна стратегія для управління тими складовими, які забезпечують ефективне впровадження і функціонування комп'ютерних інформаційних систем, інформаційні ресурси, фінанси, персонал, комп'ютерні технології, відповідне програмне та апаратне забезпечення. Для реалізації переваг, що надаються новітніми комп'ютерними технологіями, необхідно забезпечити зв'язок між комп'ютерними системами, співробітниками та організаційною структурою підприємства, для чого необхідний контроль з боку спеціаліста за використанням і впровадженням комп’ютерних систем.

Предметом дослідження роботи є дослідження інформаційних систем управління підприємствами та оцінка їх ефективності.

Об’єктом – інформаційні системи управління ТОВ «Агростем».

Метою даної роботи є аналіз інформаційною забезпечення персоналу програмним і апаратним забезпеченням інформаційних систем управління ТОВ «Агростем», їх класифікація, оцінка ефективності та розробка рекомендацій щодо покращення. Після аналізу управління інформаційних систем підприємства розробити рекомендації щодо удосконалення управління інформаційних систем на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

- визначити сутність і стадії розвитку інформаційних систем управління підприємством;

- аналіз ролі та класифікації інформаційних систем;

- дослідити концептуальні основи управління інформаційними системами підприємства;

- аналіз програмного і апаратного забезпечення підприємства;

- спроектувати систему рекомендації щодо покращення ефективності використання інформаційних систем.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновку і пропозицій, списку використаних літературних джерел і додатків.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На сучасному підприємстві комп'ютер перетворився на не­обхідний інструмент повсякденної діяльності. З його допомогою здійснюється збирання, накопичення та обробка даних. Разом з тим, як правило, у організацій виникають складнощі з вибором інформаційної системи, нестача коштів на її придбання, сумніви в надійності інвестицій в цю сферу, де обладнання швидко застаріває, невпевненість у достатній віддачі від впровадження комп'ютерної системи для покриття витрат на її створення.

Інформаційні системи пройшли 4 фази розвитку. Фаза 1. Передбачається здійснення 1-2 експериментальних проектів. Фаза 2. Успішно опробувань технологія застосовується для вирішення нових задач. Фаза 3. Поширення застосування технології, організація управління, вдосконалення проектування і впровадження інформаційних систем. Фаза 4. Застосування технології поширюється на інші ланки діяльності підприємства або організації. Модель містить 5 стадій розвитку, ізоляція, індивідуальне використання, мануальна інтеграція, автоматизована інтеграція, розподільча інтеграція.

Отже, роль інформаційних систем в управлінні підприємством відіграє важливу роль, оскільки допомагають ефективно виконувати управлінь функції, за допомогою системного збору інформації, передача і перетворення інформації. Зменшення витрат на ведення управлінської діяльності, аналіз діяльності кожного підрозділу, вчасність подання звітності. Інформаційні системи забезпечують ефективність виконання завдань за допомогою автоматизації, отримання достовірної інформації, швидка організація отримання інформації і її переробка на комп’ютерах, споживачам можливість замовляти послуги за допомогою відповідних систем, що полегшить роботу оформлення заявок.

Таким чином, інформаційна система управління – це сукупність структурованих за допомогою певного організаційно-методичного механізму інформаційних потоків та відносин між людьми з приводу їх використання для цілей управління організацією, яка реалізується в межах організації за допомогою комплексу програмно-технічних засобів та математично-лінгвістичних алгоритмів збирання, обробки, інтерпретації, використання та передавання інформації.

Класифікація інформаційних систем різноманітна. Напрями діяльності визначають типовий набір інформаційних систем: виробничі системи; системи маркетингу; фінансові системи і системи обліку; кадрові системи; інші типи систем, що виконують допоміжні функції залежно від специфіки діяльності підприємства (організації).

Показники економічної діяльності підприємства показали чистий дохід від реалізованої продукції зріс на 7,5 %, собівартість на 33,5 %, адміністративні витрати зросли на 55,4 %, витрати на збут зменшилися на 31,6 %, валовий збиток зріс на 60,8 %, чистий прибуток показав збиток 501 тис.грн. Рентабельність підприємства зменшилась 27,5% рентабельність продукції та господарської діяльності зменшились на 70,6 %, 29,5 %.

Підприємство ефективно використовує ресурси. В 2012 році показники зросли. Фондовіддача на 25 %, матеріаловіддача на 22,2 %, продуктивність праці на 1,2 %, коефіцієнт оборотності оборотних засобів на 18,2 %, коефіцієнт оборотності запасів 16,7 %, оборотність власного капіталу 100 %.

Підприємство є з абсолютною стійкістю фінансового стану, тому що, підприємство не залежить від джерел зовнішнього фінансування, на підприємстві є надлишок оборотних засобів, надлишок довгострокових джерел формування, надлишок джерел формування запасів. Це дозволяє підприємству своєчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Це пов’язано надлишком запасів, достатньо оборотних засобів.

Показники ділової активності є сприятливими, для швидкого обернення ресурсів, використання всі наявних ресурсів, ефективно використання вкладеного капіталу.

Покращення фінансового стану підприємства до рівня нормального ми пропонуємо збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва з мінімальними витратами на її одиницю. Отже, необхідно збільшувати врожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тварин та знижувати собівартість продукції.

Позитивно впливає на економічну ефективність сільськогосподарського виробництва підвищення рівня забезпеченості підприємств основними і оборотними фондами. Тому важливо - раціонально використовувати машинно-тракторний парк, автомобілі, виробничі приміщення та їх обладнання, паливно-мастильні матеріали, корми, мінеральні добрива та інші засоби виробництва.

На ТОВ «Агростем» фінансовий стан збитковий у 2012 році збитки підприємства становлять 501 тис. грн. На це насамперед впливає обсяги випуску продукції, збільшення собівартість, ціна продукції, що реалізується, збільшення поточних зобов’язань. На підприємстві склалася така ситуація витрати на виробництво зросли, збільшилася собівартість. Складність полягає в нестабільності сільськогосподарського виробництва внаслідок значної залежності його від природно-кліматичних умов, що ускладнює можливість збалансування в часі та просторі обсягів виробництва продуктів харчування з потребами ринку, призводить до нестабільності його фінансового стану. Підприємство є ліквідним здатне перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань.

На підприємстві ТОВ «Агростем» забезпечене програмним і апаратним забезпеченням, що дозволяє скоротити витрати. Має інтегрований офісний пакет Microsoft Office, який є на підприємстві включає в собі додатки. Інтернет пакет, який дозволяє передачу повідомлень, управляти фінансами, персоналом, та ін., надійність пошуку документів, обробку документів, приймання документів. Програма 1С дозволяє вести облік операцій, розрахунків, облік запасів, постачальників, використання основних засобів, планування виробництва.

Підприємство ТОВ «Агростем» не повністю використовує інформаційні системи, що призводить до не продуктивності праці, великих затрат часу на виконання. Тому підприємству необхідно покращити і удосконалити ефективність використання систем. Перш за все необхідно навчити весь персонал користуватися комп’юторами. Це буде перший крок до покращення використання інформаційних систем. Другим кроком буде закупівля комп’ютерів для кожного підрозділу. І останнім це закупити відповідні програми. Необхідно забезпечити підприємство Інтернет забезпеченням, що допоможе створити сайт підприємства, де буде розміщена інформація про підприємство.

Отже, підприємство ТОВ «Агростем» необхідно покращити і удосконалити ефективність використання систем. Перш за все необхідно навчити весь персонал користуватися комп’юторами. Це буде перший крок до покращення використання інформаційних систем. Другим кроком буде закупівля комп’ютерів для кожного підрозділу. І останнім це закупити відповідні програми.

Підприємство стане більш автоматизоване, це скоротить витрати, збільшить частки замовлень,а також розповсюдження інформації про існування підприємства.

Підприємству ТОВ «Агростем» потрібно перш за все це бути готовими використовувати і навчатися, впроваджувати інформаційні системи, використовувати в повному обсязі весь комплекс програмного і апаратного забезпечення. За допомогою інформаційних систем буде правильно використовуватися і зберігатися інформація яка надходить, розроблятися звіти, оформлятися замовлення як в електронному та і в роздрукованому вигляді, Інформаційні системи допомагають правильно приймати рішення, скорочувати час на виконання, покращувати продуктивність праці, можливість віднайти загублені папери, накладні, розрахунки.

Ефективно використовувати програми 1С «Підприємство», відповідно перейти до автоматизованого ведення обліку. Щоб все працювало ефективно потрібно навчити персонал користуватися сучасними програмами.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Баранов В. В., Калянов Г. Н., Попов Ю. И. и др. Автоматизация управления предприятием. / В. В. Баранов, Г. Н. Калянов, Ю. И. Попов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 214 с.

2. Батюк А. Є. та ін.. Інформаційні системи в менеджменті [Текст]. Навчальний посібник / А. Є. Батюк, З. П. Двуліт, К. М. Обельовська, І. М. Огороднік, Л. П. Фабрі. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2004. – 520 с.

3. Бармаков Б. Роль информационного обеспечения / Б. Бармаков // Управленческое консультирование. – 2007. - № 2 (69). – С. 44-50.

4. Георгіаді Н. Г. Особливості оцінки ефективності інформаційних систем підприємств / Н. Г. Георгіаді, С. В. Князь, Я. Я. Пушак //Економіка промисловості. – 2004. – № 1(23). – С. 79-88.

5. ГОСТ 34. 601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.franklin-grant.ru/ru/technologies/gost-34.601-90.shtml.

6. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємстві [Текст]. Навч. Посібник. / В. М. Гужва. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.

7. Денисенко М. П., Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством [Текст]. М. П. Денисенко, І. В. Колос // Економіка та держава. – 2006. - №7. – С. 19-25.

8. Економічний аналіз [Текст]: [Навч. посібник] / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, пероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

9. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657 – ХІІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

10. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організіції бухгалтерського обліку та аудиту [Текст]: Навч. пос. / С. В. Івахненков. – К.: Знання-Прес, 2003.- 349 с.

11. Інформаційні системи в менеджменті / А. Е. Батюк, З. П. Двуліт, К. М. Обельовська та ін. – Львів; Нац. Ун.-т. «Львівська політехніка», 2004. – 520 с.

12. Корнеев И. К., Машурцев В. А. Информационные технологи в управлении [Текст]. / И. К. Корнеев, В. А. Машурцев. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 158 с.

13. Костров А. В. Основы информационного менеджмента [Текст]: Учеб. пособие. / А. В. Костров. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 336 с.

14. Литвиш Б. М. Фінансовий аналіз [Текст]: Навчальний посібник / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К: Хай-Тек Прес, 2008. – 336 с.

15. Маслов В. П. Інформаційні системи та технології в економіці [Текст]: навч. посіб. / В. П. Маслов – К.: Слово, 2003. – 254 с.

16. Матвієнко О. В. Концепція менеджменту інформаційних систем в конспекті загальних проблем інформатизації суспільства / О. Матвієнко. // Вісник Книжкової палати. - 2002. - № 10. – С. 15-20.

17. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст]: Підручник. / Є. В. Мних. – К., 2008. – 513 с.

18. Петров Ю. А., Шлимович Е. Л., Ирюпин Ю. В. Комплексная автоматизація управления предприятием: Информационные технологии – теория и практика [Текст]. / Ю. А. Петров, Е. Л. Шлимович, Ю. В. Ирюпин. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 160 с.

19. Понамаренко В. С. Проектування інформаційних систем [Текст]. / В. С. Понамаренко – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 488 с.

20. Ситник В. Ф. та ін. Основи інформаційних систем [Текст]: Навчальний посібник. – Вид. – 2-ге, перероб. і доп. / В. Ф. Ситник. – КНЕУ, 2001. – 420 с.

21. Соловьёв М. М. Автоматизированные системы менеджмент и корпоративное управление: логика разделения и развития [Текст]. М. М. Соловьёв // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. - №5. – С. 9-22.

22. [Електронний ресурс] www.1c.ru.

23. [Електронний ресурс] www.pulib.if.ua.

24. [Електронний ресурс] www.buklid.net.

25. Brink D., PKI Return on Investment. RSA Security Newsletter, April 2001, Vol. 2, No. 2.