Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Управлінські інформаційні системи - 99 питань

« Назад

Код роботи: 5163

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Управлінські інформаційні системи

Тема: 99 питань

Кількість сторінок: 110

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

1. Які наукові дослідження та потреби практики стали передумовою виникнення автоматизованих управлінських інформаційних систем?

2. Системи обробки трансакцій як перші автоматизовані управлінські обліково-звітні системи

3. Створення реляційної моделі БД

4. Діаграмний підхід IDEF до опису управлінських процесів

5. CASE-технологія та CASE-системи

6. Інжиніринг та реінжиніринг бізнес-процесів

7. Поняття системи, автоматизованої системи, комп’ютерної системи

8. Складові понятійного апарату системи

9. Основні властивості системи

10. Дані, інформація, економічна інформація

11. Три аспекти інформації

12. Взаємозв’язок фаз прийняття управлінських рішень та їхня автоматизація

13. Поняття бази даних, її особливості

14. Поняття бази знань, створення бази знань

15. Визначення АУІС

16. Призначення АУІС

17. Структура АУІС

18. Функції ФУІС

19. Сутність інформаційного процесу управління відповідно до кібернетичного підходу

20. Суть інформаційних управлінських задач економічного призначення

21. Регламентні інформаційні управлінські задачі економічного призначення

22. Задачі інформаційно-довідкового обслуговування

23. Задачі поглибленого економічного аналізу

24. Призначення економіко-економічних моделей

25. Етапи розв'язування задач в АУІС

26. Розв’язування розрахункових задач

27. Розв’язування оптимізаційних задач

28. Розв’язування задач, що не формалізуються або слабко формалізуються

29. Головні методичні принципи створення УАІС та їхня характеристика

30. Часткові принципи створення УАІС та їхня характеристика

31. Організаційно-технологічними принципи створення УАІС та їхня характеристика

32. Етапність проектування даних у БД

33. Характеристика зовнішнього рівня подання даних

34. Характеристика інфологічного рівня подання даних

35. Характеристика логічного (даталогічного) рівня подання даних

36. Характеристика внутрішнього рівня подання даних

37. Поняття моделі життєвого циклі ІС

38. Технологія створення УАІС за технологією каскадної моделі життєвого циклу

39. Технологія створення УАІС за технологією спіральної моделі життєвого циклу

40. Напрями оцінки і критерії вибору УІС

41. Методи визначення економічної ефективності УІС

42. Суть поняття автоматизованої інформаційної технології

43. Поняття інформаційна операція

44. Поняття інформаційна процедура

45. Поняття інформаційний процес

46. Типові функції управління, їхня характеристика

47. Поширені види класифікації УАІС

48. Міжнародна класифікація УАІС, їхня характеристика

49. Класифікація УАІС за масштабом вирішуваних задач

50. Класифікація УАІС за сферою застосування

51. Особливості систем підтримки прийняття рішень (СППР) та експертних систем

52. Автоматизоване робоче місце управлінця (АРМ) та його особливості

53. Інструмент Excel «Пакет аналізу»

54. Інструмент Excel «Описательная статистика»

55. Поняття «ранг»? Які є інструменти ранжування числових рядів.

56. Дослідження динаміки числових рядів за методом ковзних середніх значень

57. Процедура динаміки числових рядів за методом експоненціального згладжування. Відповідний інструмент Excel

58. Поняття «тренд», технологія його побудови в Excel

59. Технологія прогнозування за допомогою трендових моделей?

60. Статистичні функції Excel для прогнозування та оцінювання економічних процесів

61. Види зв'язку між економічними показниками

62. Основні завдання факторного аналізу

63. Вимоги до проведення факторного моделювання?

64. Сутність методу ланцюгових підстановок, індексного методу, методу абсолютних різниць, методу відносних різниць

65. Назвіть основні завдання та опишіть технологію кореляційного аналізу

66. Назвіть основні завдання та опишіть технологію регресійного аналізу

67. Як використовується «Пакет аналізу» Excel для побудови регресійних моделей?

68. Які статистичні показники оцінюють параметри регресійної моделі?

69. Приклади та характеристика задач, які відносяться до оптимізаційних

70. Три характерних ознаки задач, які розв'язуються за допомогою оптимізатора

71. Технологія розв’язання оптимізаційної задачі за допомогою MS Excel

72. Поняття систем штучного інтелекту

73. Поняття експертної системи

74. Структура експертних систем

75. Напрями застосування експертних систем

76. Програмні засоби розробки експертних систем

77. Загальна характеристика та призначення програми "1C: Предприятие"

78. Технологія проведення аналітичного обліку та аналізу в програмі "1С:Бухгалтерия"

79. Технологія аналізу та аудиту за допомогою стандартних звітів в програмі "1С:Бухгалтерия"

80. Технологія аналізу та аудиту за допомогою регламентованих звітів в програмі "1С:Бухгалтерия"

81. Аналіз господарської діяльності підприємств за допомогою "Форт: Аналітик 3.0"

82. Призначення та особливості ERP «Галактика»

83. Інформаційна система для керівництва в ERP «Галактика»

84. Контур Бухгалтерський облік в ERP «Галактика»: Модуль Бухгалтерський облік

85. Контур Бухгалтерський облік в ERP «Галактика»: Модуль Ведення податкових розрахунків

86. Контур Бухгалтерський облік в ERP «Галактика»: Модуль Податкові регістри

87. Контур Бухгалтерський облік в ERP «Галактика»: Модуль Консолідація

88. Комплексний, горизонтальний та вертикальний аналіз показників фінансово-економічної діяльності підприємства за допомогою формул в табличному процесорі Eхcel

89. Аналіз показників прибутковості діяльності підприємства за допомогою формул в табличному процесорі Eхcel

90. Аналіз показників заборгованості підприємства за допомогою формул в табличному процесорі Eхcel

91. Аналіз показників ліквідності підприємства за допомогою формул в табличному процесорі Eхcel

92. Аналіз коефіцієнтів і показників активності підприємства за допомогою формул в табличному процесорі Eхcel

93. Поняття аналізу чутливості бізнес-ситуацій

94. Аналіз чутливості бізнес-ситуацій за допомогою сценаріїв засобами Excel

95. Аналізу чутливості бізнес-ситуацій за допомогою засобу Excel «Поиск решения»

96. Технології операційного аналізу при визначенні точки беззбитковості виготовлення продукції засобами Excel

97. Комп’ютерний аналіз та аудит фінансово-економічної діяльності підприємства з метою прийняття управлінського рішення: представлення економічної інформації для здійснення комп’ютеризованого економічного аналізу

98. Комп’ютерний аналіз та аудит фінансово-економічної діяльності підприємства з метою прийняття управлінського рішення: дослідження основної тенденції розвитку на основі аналізу динамічних рядів даних

99. Комп’ютерний аналіз та аудит фінансово-економічної діяльності підприємства з метою прийняття управлінського рішення: вивчення впливу та взаємозв'язку даних в аналізі діяльності підприємства