Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Экономическая кибернетика \ 4637. Курсова робота Моделювання економічної безпеки підприємства

Курсова робота Моделювання економічної безпеки підприємства

« Назад

Код роботи: 4637

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економічна кібернетика

Тема: Моделювання економічної безпеки підприємства

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи економічної безпеки підприємства

1.1. Сутність економічої безпеки підприємства

1.2. Структура системи економічної безпеки підприємства

1.3. Форми прояву небезпеки для підприємства

Розділ 2. Методи та моделі визначення рівня економічної безпеки підприємства

2.1. Діагостика економічої безпеки підприємства

2.2. Методи і моделі кількісної оцінки економічної безпеки підприємства

2.3. Схема взаємзвязку основних блоків системи управління економічою безпекою підприємства

Розділ 3. Моделювання оцінки рівня економічної безпеки підприємства

3.1. Формування списку показників економічної безпеки підприємства

3.2. Діагностика економічної безпеки підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Додаток А

Додаток Б

Актуальність теми. Успішний розвиток та функціонування будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності в сучасних ринкових умовах господарювання в значній мірі залежить від надійної, якісної та ґрунтовної системи економічної безпеки підприємства. Потреба в дослідженні питання економічної безпеки підприємства виникла з переходом України до ринкової економіки і на сьогоднішній день вона є досить актуальною. На багатьох підприємствах України в даний момент створюються або вже створені відділи економічної безпеки.

Економіка нашої країни переживає дуже складний період. Світова економічна криза, вади законодавства, економічні реформи уряду, застарілі техніка і технологія, некомпетентність персоналу, тиск збоку кримінальних угруповань – все це залишає свій відбиток на діяльності підприємства в цілому, та на його розвитку зокрема. Важливим аспектом для ефективного управління є розуміння економічної безпеки підприємства як складного комплексного явища. Проблема пошуку і впровадження в практику нових форм і методів управління, розробка стратегії економічної безпеки підприємств дозволили б підготувати і реалізувати відповідні програми дій по нейтралізації зовнішніх і ліквідації внутрішніх, постійно виникаючих загроз.

Теоретичні засади економічної безпеки вивчалися такими вченими як Груніна О., Козаченко А., Пономарьова В., Ляшенко А., Сорокіна І., Фісуненко П. На практичному рівні проблема управління економічною безпекою підприємства, методи та алгоритми її забезпечення були найбільш повно розкриті в роботах таких вчених як Бланк І. А., Козаченко А. В., Кавун С. В. та Пономаренка В. С. Але, тим не менш, економісти й досі не дійшли згоди щодо найбільш точного та найбільш повного формулювання поняття економічної безпеки підприємства.

Тема роботи: «Моделювання економічної безпеки підприємства».

Мета даної роботи випливає з вибраної теми курсової роботи, заключається у дослідженні моделювання економічної безпеки підприємства

Об'єкт дослідження – економічна безпека підприємства.

Предмет дослідження – методчні, теоретичні і, перш за все, практичні основи управління економічною безпекою підприємства.

Структура роботи. Дана курсова робота складається з трьох загальних розділів. Перший розділ зорієнтований на дослідження теоретичного базису економічної безпеки підприємства. Другий розділ має на меті дослідження методології та моделів об’єкта дослідження. Останній третій розділ має на меті висвітлення моделювання рівня оцінки рівня безпеки підприємства. По закінченню даної роботи зроблені загальні висновки, щодо опрацьованої теми дослідження.

Завдання, які потрібно дослідити випливають із пунктів загального плану даної курсової роботи. У курсовій роботі акцентована увага на застосування як теоретичних так і практичних навиків отриманих за час вивчення даного курсу.

Саме підприємство є основним структуроутворюючим елементом економіки держави. Через систему податків, субсидій, кредитів, цін і ін. держава реалізує свою політику, що може підвищувати або знижувати сумарну оцінку економічної безпеки підприємства. А, виходить, держава значною мірою визначає зовнішню економічну безпеку підприємства.

Таким чином, економічна безпека підприємства та її управління повинне ґрунтуватися на цілях успішного функціонування та розвитку підприємства за всіма сферами його діяльності та впливу, а не принципі максимізації прибутку. Поряд з такими складовими ЕБП як фінансова, техніко-технологічна, інтелектуальна і кадрова, політико-правова, екологічна слід розглядати інноваційну складову ЕБП. Основний зміст інноваційної складової складається в тому, що вона має змогу впливати на інші складові та підвищувати рівень їх економічної безпеки через впровадження інновацій у виробництво та сферу управління.

Як ми бачимо, управління ЕБП та сама ЕБП повинні розглядатися керівниками як динамічний процес, а не статичне явище, у зв’язку з цим діяльність служби економічної безпеки, її структура та методи роботи визначаються особливостями самого підприємства та зовнішнього середовища, з яким воно взаємодіє.

Отже, основна робота СЕБ повинна ґрунтуватися на превентивній (попереджувальній) моделі, але якщо вплив загрози неможливо попередити, тоді слід мінімізувати заподіяні збитки за допомогою моделі активного реагування. Та на результатах проведених робіт вдосконалити та виправити методи превентивних заходів задля запобігання збитків в майбутньому, адже попередити негативні прояви легше аніж боротися з їхніми наслідками.

Підводячи підсумки можна сказати, що формування ринкових відносин в Україні та необхідність існування підприємств у жорстких умовах світового та вітчизняного конкурентного середовища суттєво ускладнюють їх функціонування та обумовлюють необхідність забезпечення їх економічної безпеки на всіх стадіях життєвого циклу.

Список використаної літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 зі змінами, внесеними Законом України №2222-ІV від 8.12.2004 // zakon1.rada.gov.ua.

2. Бекряшев А. К. Теневая экономика и экономическая преступность / А. К. Бекряшев, И. П. Белозеров. – Электронный учебник / Режим доступа: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/index.htm.

3. Буценко, І. М. Інтегральний показник ризику економічної безпеки / І. М. Буценко, О. В. Кутняк // Економіка Криму. – 2010. - №1(30). – С. 23–26.

4. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: Монографія. – Львів: Арал, 2008. – 384 с.

5. Васильців Т. Г. Чинники та джерела загроз економічній безпеці підприємства // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.10. - С. 128-135.

6. Волошин В. І. Пріоритети та методи забезпечення економічної безпеки малого і середнього підприємництва: дис. … канд. экон. наук: 08.00.03 «економіка та управління національним господарством» / Володимир Іванович Волошин; [Ін-т регіональних досліджень НАН України]. –Л., 2008. – 196 с.

7. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Офіційний вісник України – 2003. – №11. – С. 303, ст.462.

8. Довбня С. Б. Діагностика економічної безпеки підприємства як інструмент визначення напрямків його інноваційного розвитку / С. Б. Довбня, Н. Ю. Гічова // Економічний вісник НГУ. – 2008. - №3. – С. 36-42.

9. Єгорова О. С. Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери / Тези конференції - Донецьк: ДогНТУ. - 2010 р. - С. 204-206.

10. Жихор О. Б. Фінансова безпека підприємства як економічна категорія // Фінансовий простір № 3 (7) 2012, С. 46-48. Електр. рес. http://fp.cibs.ck.ua/files/1203/12zobfso.pdf.

11. Ігнашкіна Т. Б. Економічна безпека підприємства та її трактування у наукових працях / Х Міжнародна науково-практична конференція, [Електр. рес.], доступ: http://mev-hnu.com/load/2013/3_zabezpechennja_ekonomichnoji_bezpeki_virobnichikh_sistem_za_umov_rozvitku_konkurenciji/33-1-0-176.

12. Ковальов, Д. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства / Д. Ковальов, І. Плєтникова // Економіка України. – 2010. - №4. – С. 35–40.

13. Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в бреде MATLAB и fuzzyTECH. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.

14. Лобащук Д. В. Теоретичні засади ліквідності активів підприємства // [Електр. рес.], доступ: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/74486.doc.htm.

15. Мамонтов В. Д., Степичева О. А. Формирование стратегии управления экономической безопасностью предприятия в контексте вступления России в ВТО // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2011. – Вып. 12(104). – С. 10-18.

16. Мандрик О. Я. Інтелектуально-кадрова безпека торговельного підприємства та її місце в забезпеченні його розвитку // Науковий вісник НЛТУ України 2010 р., № 20.14. - С. 214-218.

17. Отенко І. П. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник / укл. І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012 – С. 104.

18. Петрашова О. М. Техніко-технологічна безпека: стан та ключові загрози для підприємств видавничо-поліграфічної галузі України / О. М. Петрашова // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2011. — №2. — С. 19–26.

19. Петренко Л. М. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Л. М. Петренко. – К., 2010. - 19 с.

20. Петряєва З. Ф. Економічна безпека підприємства як важлива складова сучасного бізнесу // [Електр. рес.], доступ: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-predpriyatiya-kak-vazhnaya-sostavlyayuschaya-sovremennogo-biznesa.

21. Рзаєва Т Г Економічний аналіз // [Електр. рес.], длоступ: http://lubbook.net/book_248_glava_68_11.5._Anal%D1%96z_pokaznik%D1%96v_d%D1%96l.html.

22. Рибнікова Н. О. Діагностика стану економічної безпеки підприємства за методом кореляційної адаптометрії: показники та об'єкти оцінки / Н. О. Рибнікова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. - №21(6). – С. 294–301.

23. Сенгаченко В. К. Экономическая безопасность: Производство - Финансы - Банки / Под. ред. В. К. Сенчагова. – М. – 2008. – 621 с.

24. Слободяник, Т. М. Запровадження комплексної системи економічної безпеки та оцінка її ефективності на сучасному підприємстві / Т. М. Слободяник // Економічний простір. – 2008. – №12/2. – С. 22–26.

25. Ткаченкo І. П. Оцінка фінансової стійкості підприємства та напрями її забезпечення // [Електр. рес.], доступ: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=988.

26. Ткаченко, А. М. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства / А. М. Ткаченко, О. Л. Резніков // Вісник економічної науки України. - №1. – К., 2010. – С. 101–106.

27. Федосова, О. В. Визначення рівня економічної безпеки будівельногопідприємства на онові економетричних моделей / О. В. Федосова, О. О. Молодін, С. А. Теренчук // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць Київ. Нац. ун-ти будівництва і архітектури. - №5. – К., 2011. – С. 117–119.

28. Халафян А. А. Статистический анализ данных: учебник / А. А. Халафян. – 3-е изд. – М.: ООО «Бином Пресс», 2007. – 512 с.

29. Чаговець Л. О. Моделі оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці“ / Л. О. Чаговець. – Харків, 2010. – 21 с.

30. Чиж А. Ю Показники економічної безпеки підприємства // [Електр. рес.], доступ: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/852/.

31. Шевченко І. В. Особливості формування економічної безпеки підприємства / І. В. Шевченко // Наука молода. – 2012. – №10. – С. 18-23.

32. Шелест В. В. Управління фінансовою безпекою довірчого товариства / В. В. Шелест // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — №3. — С. 181–184.

33. Шемаєва Л. Г. Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища: дис. д-ра екон. наук: 05.04.11 / Шемаєва Людмила Григорівна. – К., 2011. – С. 39-44.

34. Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: моногр.. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2007. – 436 с.

35. Штамбург Н. В. Складові економічної безпеки підприємства / Н. В. Штамбург // Наука молода. – 2011. – №1(4). – С. 490-496.

36. Экономическая безопасность хозяйственных систем / Под ред. А. В. Колосова. М., Бикова В.Г. Фінансово-економічний потенціал підприємства / В. Г. Бикова, Ю. М. Ряснянський // Фінанси України. – 2010. – № 6., С. 54-56.

37. http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/25698/1/Fesenko_Kondratenko%20.pdf.

38. http://lib.chdu.edu.ua/pdf/metodser/90/19.pdf.

39. http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/OIKIT/2012/OIKIT54/p163-167.pdf.

40. http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_42_23.pdf.

41. http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/782.