Распечатать страницу

Курсова робота з курсу Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних на тему БД Нерухомість

« Назад

Код роботи: 462

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: БД Нерухомість

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Реферат

Вступ

1. Розробка структурної схеми БД

1.1. Формалізація задачі (аналіз задачі, побудова математичної моделі)

1.2. Схема даних програми

2. Розробка структури програмного забезпечення

2.1. Розробка інфологічної і концептуальної моделі моделей БД

2.2. Розробка інтерфейсу

2.3. Основна частина

3. Розробка експлуатаційної документації

3.1. Керівництво програміста

3.2. Керівництво користувача

3.3. Керівництво адміністратора

Висновки

Список використаної літератури

СУБД - це складна програмна система накопичення та з наступним маніпулюванням даними, що представляють інтерес для користувача. Кожній прикладній програмі СУБД надає інтерфейс з базою даних та має засоби безпосереднього доступу до неї. Таким чином, СУБД відіграє центральну роль в функціонуванні автоматизованого банку даних.

Архітектурно СУБД складається з двох великих компонентів. За допомогою мови опису даних (МОД) створюються описи елементів, груп та записів даних, а також взаємозв'язки між ними, які, як правило, задаються у вигляді таблиць. В залежності від конкретної реалізації СУБД мову опису даних підрозділяють на мову опису схеми бази даних (МОС) та мову опису підсхем бази даних (МОП). Слід особливо зазначити, що МОД дозволяє створити не саму базу даних, а лише її опис.

Для виконання операцій з базою даних в прикладних програмах використовується мова маніпулювання даними (ММД). Фактична структура фізичного зберігання даних відома тільки СУБД.

З метою забезпечення зв'язків між програмами користувачів і СУБД (що особливо важливо при мультипрограмному режимі роботи операційної системи) в СУБД виділяють особливу складову - резидентний модуль системи керування базами даних. Цей модуль значно менший від всієї СУБД , тому на час функціонування автоматизованого банку інформації він може постійно знаходитись в основній пам'яті ЕОМ та забезпечувати взаємодію всіх складових СУБД і програм, які до неї звертаються.

Мета даної роботи – розробка комплексу СУБД який може бути застосований у будь-якому видавництві для забезпечення більшої автоматизації системи.

До недавнього часу при організації обробки інформації на ЕОМ застосовувався підхід, при якому на основі інформації одного і того ж об'єкту управління (наприклад, матеріальних ресурсів) в залежності від її вигляду (нормативна. розцінкова тощо) і ступеню постійності формувались масиви лінійної структури двох типів: умовно-постійні (з інформацією, яка використовувалась багато разів протягом довгого часу) і умовно-перемінні (з фактичною або поточною інформацією).

Створення і багаторазове використання масивів з умовно-постійною інформацією має ті переваги, які дозволяють значно спростити первинну документацію шляхом виведення з її складу ряд постійних реквізитів. знизити трудомісткість робіт на стадії заповнення первинних документів, підготовки і вроду фактичної або поточної  інформації до ЕОМ.

Недоліком таких масивів, які мають лінійну структуру, є то що інформація одного і того я об'єкту управління розосереджується поміж багатьох різних масивів (нормативних, планових та ін.), що неминуче веде до дублювання деяких реквізитів, ускладненню при спільній їх обробці тощо, а головне - не дає змоги реалізувати принцип незалежності від прикладних програм користувача. Лінійні масиви, сформовані традиційним способом, ефективні, як правило, а позиції одного застосування.

Отже, підсумки курсової роботи:

- підтверджуємо та закріплюємо свої знання набуті під час навчання в FoxPro;

- побудова бази даних «Нерухомість» і виконання над нею заданих операцій. База даних і таблиця були створені за допомогою діалогових вікон, а операції з базою даних виконані за допомогою програм;

- більш ретельно ознайомилися з середовищем побудови СУБД, FoxPro;

- проведено тестування  на основі створеного проектування;

- на практиці було доведено зручність користування програмою FoxPro;

- функціональна система надає змогу користувачеві в повній мірі користуватися СУБД.

1. В.М. Дубовой. Бази знань та експертні системи. Конспект лекцій. – В.: ВНТУ, 2007

2. Л.И. Омельченко. Visual FoxPro. Руководство пользователя с примерами. – К.: Бамбук, 2000. – 376 c.

3. О.Н. Романюк, Т.О. Савчук. Організація баз даних і знань. Навчальний посібник. – В.: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 217с.

4. Джеффри Д. Ульман, Дж. Уидом. Введение в системы баз данных. – М.: Лори, 2000. – 376с.

5. В.Ю. Коцюбинский. Прикладні програмні системи. Конспект лекцій. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 73с.

6. Ананьєв, О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст]: підручник / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 584 с.

7. Антонов, В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст]: навчальний посібник / В.М. Антонов, Г. К. Яловий; ред. В.М. Антонов; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Т.Г. Шевченка. - К.: ЦНЛ, 2005. - 432 с.

8. Гуржій, А.М. Інформатика та інформаційні технології [Текст]: підручник / А.М. Гуржій, Н.І. Поворознюк, В.В. Самсонов. - Х.: Компанія СМІТ, 2003. - 352 с.

9. Информационные системы и технологии: приложения в экономике и управлении: Кн. 6 [Текст]: учебное пособие / Мин-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т; ред. Ю.Г. Лысенко. - Донецк: Юго-Восток, 2004. - 377 с.

10. Черняк, О.І. Системи обробки економічної інформації [Текст]: підручник / О.І. Черняк, А.В. Ставицький, Г.О. Чорноус. - К.: Знання, 2006. - 447 с.

11. «Delphi: разработка баз данных» А.В. Сорокин, "Питер" – 2005 г.

12. «Руководство разработчика баз данных» В. В. Фаронов, П. В. Шумаков, «Нолидж» – 2000 г.

13. «Разработка клиент-серверных приложений в Delphi» А.А. Шкрыль, «BHV-Санкт-Петербург» – 2006 г.

14. www.twirpx.com

15. www.torrents.ru

16. Ru.wikipedia.org

10. БД «Нерухомість»

Завдання – інформаційна підтримка діяльності фірми, що займається продажем і орендою житлових та нежитлових приміщень. БД повинна здійснювати:

- Здійснювати ведення списків житлових і нежитлових приміщень, призначених для оренди та / або продажу;

- Підтримувати архів проданих і зданих в оренду приміщень;

- Здійснювати пошук варіантів відповідно до вимог клієнта.

Необхідно передбачити отримання різноманітної статистики:

- Наявність приміщень різних типів;

- Зміна цін на ринку;

- Рівні попиту і пропозиції;

- Середні показники (середній час знаходження приміщення в БД (за типами приміщень), середню вартість оренди / продажу приміщень і т. п.