Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ База данных (БД) \ 4182. Курсовий проект База даних залізничної станції

Курсовий проект База даних залізничної станції

« Назад

Код роботи: 4182

Вид роботи: Курсовий проект

Предмет: Бази даних

Тема: База даних залізничної станції

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Анотація

Вступ

1. Дослідження предметної області

1.1. Виділення сутностей, їх атрибутів та зв’язків між ними

1.2. Нормалізація бази даних

1.3. Побудова інформаційно-логічної моделі

2. Проектування та реалізація бази даних на фізичному рівні

2.1. Концептуальна ER-діаграма

2.2. Фізична ER-діаграма

2.3. Створення та заповнення бази даних

3. Розробка програмного забезпечення по веденню бази даних

3.1. Вибір засобів розробки інтерфейсу програмного забезпечення

3.2. Створення інтерфейсу для роботи з базою даних

Висновки

Перелік посилань

Додаток А

Додаток Б

У курсовому проекті має бути показано процес проектування та створення бази даних, а також реалізація інтерфейсу для роботи з нею. База даних буде вміщувати інформацію про призначення, тобто анкету яка містить в собі інформацію про дату призначення, номер потягу, номер рейсу, за яким він слідує та номер бригади, яка повинна обслуговувати даний потяг під час цього рейсу. Тема курсового проекту є актуальна, оскільки може стати основою для реальної бази даних, що може працювати на підприємстві.

Тому сформулюємо об’єкт та предмет дослідження, поставимо мету та визначимо завдання дослідження.

Об’єктом дослідження є база даних для залізничної станції.

Предметом дослідження є програма, яка буде реалізовувати інтерфейс між користувачем та базою даних залізничної станції.

Метою дослідження є засвоєння основних методів проектування та реалізації баз даних, реалізація інтерфейсу для роботи з базою даних.

Завданням дослідження є проектування бази даних, її реалізація та створення інтерфейсу для роботи з нею.

Отже, в даній роботі створений інтерфейс для роботи з базою даних залізничної станції - система видачі та прийому інформації. В результаті розробки, на основі ряду виконаних робіт було розроблено базу даних та проведена її нормалізація.

Основні задачі які виконує програмний інтерфейс є видача та перегляд інформації та її зміна.

1. Бази даних: методичні вказівки до курсового проектування для студентів напряму підготовки “Програмна інженерія” / Ю. В. Форкун, С. С. Омельчук. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – 31 с.

2. Пашков О. М. Автоматизовані системи зберігання і видачі документів: Виникнення та тенденції розвитку / Пашков О. М. // Бібл. планета. – К:. 2003. - №2. – С.33-34

3. Пашков О. М. Історія автоматизації бібліотек: трансформація цілей / Пашков О. М. // Документознавство та інформаційна діяльність: Наука. Освіта. Практика: Матеріали наук. конф. – К.: 2003. – С.36-39.

4. Баркова О. В. Организационно-технологические аспекты формирования информационных ресурсов электронной библиотеки // Электрон. информ. ресурсы: проблемы формирования, обработки, распространения, защиты и использования — 2002: Материалы ІІІ Междунар. науч.-техн. конф., 30–31 октября 2002 р., г. Киев. — К.: УкрИНТЭИ, 2002. — С. 21–25.

5. Вигурский К. В., Горный Е. А. Развитие электронных библиотек: мировой и российский опыт, проблемы, перспективы // Интернет и российское общество / Под ред. И. Семенова; Моск. Центр Карнеги. — М.: Гендальф, 2002. — С. 158–188.

6. Волохін О. М. Каталогізація цифрових ресурсів Iнтернет: Дублінське ядро метаданих: посібник / О. М. Волохін. — Кіровоград, 2003. — 70 с.

7. Вильям Армс. Электронные библиотеки [Текст]: Учеб. пособие для вузов по курсам "Информатика" и "Информ. системы": [Пер. с англ.] / Вильям Армс. — Люберцы: ПИК ВИНИТИ, 2002. — 273 с.

8. Захарова О. В., Захарова Е. Г., Резниченко В. А. Аналіз автоматизованих систем бібліотечного сервісу провідних бібліотек світу і України // ІПС НАН України. — К., 2005. — 42 с.

9. Захарова О. В., Захарова Е. Г., Резниченко В. А. Каталог наукових електронних бібліотек в Інтернет // ІПС НАН України. — К., 2005. — 76 с.

10. Резниченко В. А., Захарова О. В., Захарова Е. Г. Електронні бібліотеки: інформаційні ресурси та сервіси // Проблеми програмування. — 2005. — № 4 — С. 60–72.

11. Коха Автоматизированная Интегрированная Библиотечная Система (АБИС) Free Libre Open Source Software for libraries [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://libraries.osdn.org.ua/ru/programms/ils/koha/; http://www.koha.org/ — Заголовок з екрана.

12. Електронні бібліографічні описи та програмне забезпечення для баз даних ППП* ISIS / С. Дубик, О. Чекайло // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника: Зб. наук. пр. — 2004. — Вип. 12. — С. 298–305.

13. Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі / О. Станкевич, С. Дубик // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. — 2005. — Вип. 13. — С. 519–522.

14. Електронна бібліотека проекту Ґутенберґ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gutenberg.org — Заголовок з екрана.

15. World Cat. Window to the World’s Libraries. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.oclc.org/worldcat/ — Заголовок з екрана.

16. Новые возможности системы автоматизации библиотек ИРБИС 64 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.gpntb.ru/alio/index.html — Заголовок з екрана.

17. П. Д. Плахтій, В. В. Мендерецький, Б. В. Болібрух, А. П. Юхименко, А. М. Савчук. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Під ред. П. Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський: видавець М. І. Мошак (агенство «МЕДОБОРИ»), 2003. – 304 С.

18. «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563).

19. Самгин Э. Б. Освещение рабочих мест. – М.: МИРЭА, 1989. – 186 с.

20. Справочная книга для проектирования электрического освещения. / Под ред. Г. Б. Кнорринга. – Л.: Энергия, 1976.

21. Охорона праці в галузі: методичні вказівки до виконання інженерних розрахунків з охорони праці у дипломних проектах / О. В. Снозик, В. А. Кирилков, А. П. Білик. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 40 с.

22. Охорона праці. Лабораторний практикум / Під ред. П. Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський: видавець М. І. Мошак (агенство «МЕДОБОРИ»), 2004. – 121 С.