Распечатать страницу

Лекція №4, Інструкція до роботи з Project Expert

« Назад

Код роботи: 1090

Вид роботи: Лекція

Предмет: Інформаційні системи і технології (ІСіТ)

Тема: №4, Інструкція до роботи з Project Expert

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Запустити програму, вибравши Пуск/Программы/Project Expert 6 Holding/Project Expert 6 Holding.

2. Урозділі Окружение вибрати модуль Валюта.

3. Розділ Проект.

4. Розділ Компания.

5. Розділ Окружение.

6. Розділ Инвестиционный план.

7. Розділ Операционный план.

8. Розділ Финансирование.

9. Розділ Результаты.

10. Розділ Анализ проекта.

 

11. Розділ Актуализация.

 

1. Автоматизация управления предприятием / В. В. Баронов и др. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 239 с.

2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учеб. / М. И.Семенов и др.; Под общ. ред. И. Т. Трубилина. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 416 с.

3. Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. — К.: А.С.К., 1998. — 755 с.

Термінологічний словник

Сегментний аналіз прибутковості — кількісний аналіз прибутковості, який базується на порівнянні маркетингових витрат і доходів для окремих сегментів ринку.

GAAP (General Accepted Accounting Principals) — система загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, розроблена американською Радою зі стандартів фінансового обліку (FASB). Являє собою систему американських бухгалтерських стандартів.

Gap-аналіз — аналіз «щілини», за якого аналізуються «відстані» між стратегічними цілями фірми (досягненням певного рівня продуктивності, розвитком ринку, випуском нових товарів, досягненням певних обсягів продажу) та виробляються рекомендації щодо заходів, спрямованих на подолання зазначених «відстаней».

IAS (International Accounting Standards) — система міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Portfolio-аналіз — аналіз маркетингової стратегії, інструментом якого є матричні моделі, що зіставляють позицію продукту на ринку і політику маркетингу відносно нього на різних стадіях його життєвого циклу.

SWOT-аналіз (strength —сила, weakness —слабкість, opportunity —можливість, threat — загроза) — систематизує результати аудиту маркетингу і подає їх у вигляді оцінки основних сильних і слабких боків підприємства порівняно з конкурентами та переліку можливостей і загроз, що виникають через зміни у мікро- і макрооточенні.

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) — організація об’єднаних націй з промислового розвитку.