Распечатать страницу

Шпаргалка Історія української культури 61 питання

« Назад

Код роботи: 045

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Історія української культури

Тема: 61 питання

Кількість сторінок: 100

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Розкрити і охарактеризувати наступні поняття: культура, цивілізація, знак, .архетип, мова, етикет, традиція, традиціоналізм, традиційне суспільство, соціокультурний світ, синкретизм, загальнолюдські культурні цінності, міф, цінність, артефакт,  знакова система, мова культури, генезис культури, традиція, звичай, ритуал, типологія культури, соціокультурна динаміка, масова культура, елітарна культура

2. Основні теоретичні концепції культури

3. Основні положення концепції культури О. Шпенглера.

4. Культура Стародавнього Єгипту.

5. Основні види знаків (за Ч.Пірсом).

6. Які архетипи української культури Ви можете назвати?

7. Роль християнства в становленні української культури.

8. "Український культурний Ренесанс" в українській культурі на почату XX ст.

9. "Український авангард".

10. Культура індустріального суспільства та культура постіндустріального суспільства,їхвідмінності.

11. Проаналізуйте наступні висловлювання: "Мова - дім буття" (М. Гайдеггер), "Моя Батьківщина - це французька мова" (А. Камю), "Мова - це вікно у акт" (О. Потебня).

12. Модернізм та постмодернізм в культурі.

13. Мова як один із головних чинників розвитку нації і культури.

14. Основні ідеї елітарної та масової культури.

15. Сучасна соціокультурна ситуація в Україні.

16. Глобалізація культури. Вплив процесу глобалізації на універсалізацію культур.

17. Явище європоцентризму в світовій культурі.

18. Національна культура і масова культура, їх співвідношення.

19. Сутність концепції циклічного розвитку культури.

20. Формаційний підхід соціокультурного світу, його основні етапи.

21. Основні види комунікації.

22. Трипільські проміста IV - III тис. до н.е.

23. Хто з культурологів класифікував культуру на три основні типи: чуттєвий, ідеаціональний та ідеалістичний?

24. Основні концепції міфу.

25. Античний тип культури як джерело європейської культури. Феномен "грецького дива".

26. Національна культура та загальнолюдські культурні цінності, їх взаємозв'язок.

27. Архаїчний тип культури. Магія, культ, ритуал, табу.

28. Римська культура. Причини занепаду греко-римської культури, переходу від язичницького до християнського світів.

29. Світоглядні засади мистецтва модернізму.

30. Розкрити і охарактеризувати наступні стилі у мистецтві: бароко, класицизм, готика, українське бароко.

31. Досягнення культури Київської Русі.

32. Основні стилі і напрямки в мистецтві.

33. Дохристиянська культура слов'ян.

34. Культурологія як наука, її специфіка, структура та завдання.

35. Основні методи, що використовуються в культурологічних дослідженнях. Особливості системного методу.

36. Охарактеризувати наступні концепції культурології: еволюціоністські, циклічні, соціологічні, теологічні. Поясніть їх специфічні риси.

37. Інформаційно-знакове тлумачення культури.

38. Семіотика як наукова дисципліна, її основні розділи.

39. Основні функції культури.

40. Знаки, які використовуються в культурі.

41. Основні властивості символів та їх співвідношення зі знаками.

42. Цінностно-нормативний вимір культури.

43. Історична типологія культури.

44. Сутність еволюціоністської концепції Г.Спенсора.

45. Концепція культурно-історичних типів М.Я.Данилевського.

46. Концепція соціокультурної динаміки П. Сорокіна.

47. Поняття „традиційна культура" та „інноваційна культура", їх співвідношення.

48. Концепція „локальних цивілізацій" А. Тойнбі.

49. Особистість як об'єкт і суб'єкт культурної діяльності.

50. Духовна культура, її структура та цінності.

51. Світ і людина в арабо-мусульманському типі культури.

52. Світ і людина в даосько-конфуціанському типі культури.

53. Світ і людина в японо-буддійському типі культури.

54. Світ і людина в сюрреалізмі.

55. Людина в античній культурі.

56. Людина в середньовічній культурі.

57. Людина в культурі Відродження.

58. Людина в українській і світовій культурах Новітнього часу.

59. Мистецтвояк феномен культури.

60. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток культури сучасного світу.

61. Культурологічна концепція С. Хантінгтона.