Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Журналистика (Журналистская специальность) \ 938. Кваліфікаційна робота Підготовка інформаційно-рекламного фільму про ННІ іноземних мов ЧНУ імені Б. Хмельницького

Кваліфікаційна робота Підготовка інформаційно-рекламного фільму про ННІ іноземних мов ЧНУ імені Б. Хмельницького

« Назад

Код роботи: 938

Вид роботи: Кваліфікаційна робота

Предмет: Журналістський фах

Тема: Підготовка інформаційно-рекламного фільму про ННІ іноземних мов ЧНУ імені Б. Хмельницького

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ І. Опис проекту «Інформаційно-рекламний фільм «Іноземні мови – карта твого світу»

1.1. Обґрунтування проекту «Інформаційно-рекламний фільм «Іноземні мови – карта твого світу»

1.1.1. Аналіз інформаційного ринку

1.1.2. Ідея, мета створення, джерела інформації та методи її збирання

Розділ ІІ. Методика продукування інформаційно-рекламного фільму

2.1. Жанр створеного інформаційного продукту

2.2. Композиція рекламного іміджевого фільму

2.3. Умови впровадження інформаційно-рекламного фільму

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Ринок рекламних послуг нині дуже популярний у сфері освіти. Важливим аспектом загального сприйняття й оцінки організації є враження, яке вона справляє, або її імідж. Нині, коли існує великий вибір ВНЗ, інститутів та спеціальностей, слід стимулювати попит на пропоновану продукцію. Ефективною презентацією освітніх закладів та їхніх послуг на сучасному освітньому ринку є створення чи оновлення іміджу закладу. Продуктивним способом такого процесу є рекламування. Де б не була розміщена реклама, вона повинна бути дієвим та результативним засобом впливу.

Реклама – важливий складник комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживачів. Інтенсивна глобалізація суспільства вивела аудіовізуальні засоби поширення реклами на вищий щабель популярності, незважаючи на чималу вартість виготовлення й розміщення такого виду реклами.

Телевізійна реклама має здатність до широкого охоплення аудиторії, оскільки впливає одразу на кілька каналів сприйняття людини. Існує багато форм та жанрів реклами, зокрема для телевізійної реклами характерними є: рекламне оголошення, ролик, спот, анонс, рекламний відеокліп, рекламна програма та рекламний відеофільм. Останній набув великої популярності на сучасному телевізійному ринку. Оскільки, коли часові межі рекламного ролика не дають змоги достатньою мірою представити товар чи послугу та продемонструвати всі переваги установи, то саме рекламний відеофільм може детально відобразити всі рекламні пропозиції.

Загалом інформаційно-рекламний фільм розповідає про унікальність й особливість послуги, пропозиції або товару, досягнення компанії, демонструє процес виробництва, нові технології, методи роботи. Комп’ютерна графіка, цікавий і динамічний відеоряд, музичне оформлення, професійне озвучування – традиційні компоненти цього виду відеопродукції. Хронометраж такого жанру реклами становить від 15 до 35 хвилин.

Реклама була об’єктом наукового вивчення багатьох учених. Так, українська дослідниця Л. Хавкіна з’ясувала етапи розвитку реклами та її роль у суспільстві, виокремила особливості сучасного рекламного процесу, окреслила види рекламної діяльності, а також правила створення ефективного рекламного продукту. Російська дослідниця К. Аксенова закцентувала увагу на цільовій аудиторії телевізійної реклами, а науковці В. Яненко та В. Бугрим у своїх студіях розкрили суть маркетингових рекламних комунікацій на телебаченні.

Частково специфіку телевізійної рекламної продукції, зокрема іміджевого фільму, у своїх наукових працях писали В. Бородіна, К. Крутоус, Ф. Джефкінс та інші, однак майже не дослідженими залишаються особливості та правила створення інформаційної відеореклами для популяризації освітніх установ серед абітурієнтів.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю проаналізувати такий жанр реклами як інформаційно-рекламний відеофільм для популяризації інститутів і спеціальностей навчального закладу. Важливим також є визначення особливостей цього рекламного продукту та етапів його створення. Обраний вид реклами практично не досліджений, оскільки нині ЗМІ надають перевагу коротким рекламним роликам, що динамічніші та економічно вигідніші телеканалу. Необхідно також у процесі створення медіапродукту звернути особливу увагу на специфіку рекламування освітньої сфери, вивчити закономірність технологічного процесу продукування рекламного продукту для рекламування вищих навчальних закладів.

Мета кваліфікаційної роботи полягає у створенні та аналізі особливостей інформаційно-рекламного фільму про діяльність ННІ іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

- обґрунтувати обрану тему, визначити ідею, мету рекламного фільму, з’ясувати його жанрову форму;

- схарактеризувати основні жанрові особливості інформаційно-рекламного фільму на телебаченні;

- проаналізувати етапи створення рекламного фільму;

- створити рекламний продукт;

- узагальнити результати дослідження, запропонувати канали поширення створеного рекламного продукту.

Об’єктом аналізу є інформаційно-рекламний фільм про навчальні послуги як один із жанрів телевізійної реклами.

Предмет дослідження є специфіка створення ефективних рекламних продуктів про навчальні послуги для регіонального телебачення.

Методи дослідження. Під час написання роботи було використано низку наукових методів, зокрема описовий метод реалізовано в описі характеристик рекламного фільму та аналізі його продукування. Для з’ясування специфіки рекламних відеофільмів на телебаченні використано метод спостереження. Крім того у дослідженні застосовано порівняльний та зіставний методи, аналізу та синтезу.

Новизна роботи полягає у виборі об’єкта дослідження – інформаційно-рекламного фільму для навчального закладу окремого регіону. У роботі зроблено спробу створити цікаву, пізнавальну, рекламну продукцію, яка була б корисною для майбутніх абітурієнтів. Вагоме місце відведено представленню власної медійної продукції, реалізованої в межах кваліфікаційної роботи.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їхнього використання навчальними закладами для досягнення PR-цілей. Отриманий продукт можна застосовувати в процесі викладання практичної та теоретичної частин спецкурсів із реклами та PR-комунікацій. Також робота може бути цікавою і в галузі іміджелогії. Обрана тема малодосліджена, тому є перспективною для подальших наукових пошуків.

Структура дослідження. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, що містять п’ять підрозділів, висновку, списку використаних джерел (31 позиції) та додатків. Авторський проект – інформаційно-рекламний фільм про функціонування ННІ іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Висновки

Нині потужний вплив на масову свідомість здійснює реклама, якщо вона формує уявлення про продукт та доводить цю інформацію до споживачів. При цьому важливо, щоб аудиторія розуміла чим саме товар, послуга чи ідея позитивно відрізняється від подібних, а виробник зміг перетворити цю новацію в капітал. Варто зауважити, що нині рекламують не лише товари чи окремі бренди, але й різноманітні послуги.

У ході наукового пошуку було з’ясовано, що нині серед рекламних повідомлень одним із найпопулярніших є інформаційно-рекламний фільм, мета якого створити позитивний імідж певній компанії. Завдяки такому жанру реклами автор може ширше висвітлити продукт рекламування. Тому вважаємо, що саме рекламний фільм допоможе створити позитивний імідж ННІ іноземних мов ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Крім того, створений продукт висвітлює особливості навчання в ННІ та окреслює глядачам привабливі перспективи для випускників.

У кваліфікаційній роботі сформовано основну ідею та мету продукованого фільму, а також обґрунтовано вибір жанрової форми. Зокрема, в основній частині роботи зазначено, що ідея проекту полягає у створенні позитивного іміджу ННІ іноземних мов ЧНУ ім. Б. Хмельницького й популяризації вивчення іноземних мов для подальшого кар’єрного росту. Метою проекту є залучення якомога більшої кількості абітурієнтів до навчання в інституті. Серед переліку усіх можливих рекламних тележанрів ми обрали рекламний фільм, оскільки, він, на нашу думку, має повно та детально показати рекламований продукт. Тож основне завдання нашої роботи полягає у формі зацікавленості та залученні великої кількості глядачів.

У практичній частині дослідження описано та проаналізовано основні жанрові та композиційні елементи інформаційно-рекламного фільму, зазначено умови його впровадження. Головна жанрова ознака, що відрізняє рекламний фільм від інших жанрів телереклами, – це форма подання інформації, що включає в себе постановку всіх сцен та детальну роботу автора зі сценарієм.

Досліджуючи композиційну структуру презентованого проекту, з’ясовано, що іміджевий фільм має своєрідну структуру рекламного звернення, що включає: заголовок, тобто назву рекламного фільму; слоган – короткий рекламний девіз, звернення; зав’язку – початок дії. У фільмі, це поява на екранах студентів, які щойно закінчили інститут; інформаційний блок – головний текст, що несе основне смислове навантаження всього фільму ( у цій частині рекламного фільму активно використовують начитку, синхрони, лайфи); кульмінацію – найвище піднесення в розвитку подій, що відбуваються в рекламному фільмі; розв’язку – епізод, що завершується розвиток сюжету, кінцевий елемент відеофільму, який підсумовує головну ідею; ехо-фразу – дослівне або змістове повторення слогану, що характеризує основний мотив послання; довідкові відомості – адресу, телефони та інші канали зв’язку з рекламодавцем та замовником. У цілому, композиційна структура презентованого фільму відповідає жанровим вимогам, однак має свої особливості.

Щоб вигідно представити рекламний фільм, необхідно врахувати умови його впровадження. Авторський продукт ми поширили в інтернет-мережі через відеохостинг You Tube розмістили рекламний фільм на сайті ННІ іноземних мов та розповсюдили його в соціальних мережах Вконтакте та Facebook. Таке впровадження рекламної продукції вже дало результати – репости, коментарі в соціальних мережах та телефонні дзвінки абітурієнтів у інститут іноземних мов. Проаналізувавши зворотній зв’язок із аудиторією, можемо зробити висновок, що створений інформаційно-рекламний фільм має в перспективі підвищити попит на навчання у ВНЗ

Рекламування – це тривалий процес, тому важливо постійно підтримувати цікавість абітурієнтів та їхніх батьків до пропонованої послуги. Тому в липні, напередодні вступної кампанії, рекламний фільм буде транслюватися на ЧОДТРК «Рось» у програмі «У фокусі подій», що виходить о 19.30. Ця телекомпанія охоплює найбільшу кількість аудиторії в регіоні, тому є найефективнішою для рекламування матеріалу реципієнтам, крім того, пройм-тайм, коли вийде фільм – це час, коли глядацька аудиторія найбільша.

Підсумовуючи результати дослідження слід зауважити, що створення інформаційно-рекламних, особливо в рекламній сфері, поки що не набуло поширення. Така тенденція зумовлена великою кількістю технічних і матеріальних затрат, які потребує створення та трансляція 15-30-ти хвилинного рекламного продукту, однак проблема вироблення алгоритму створення таких матеріалів у регіоні надзвичайно актуальна, оскільки завдяки такому рекламному повідомленню можна створити позитивний імідж будь-якій компанії, зокрема й навчальному закладу.

Результати науково-творчого пошуку свідчать про доцільність розробки рекламних фільмів для навчальних закладів, оскільки нині існує тенденція рекламування більше комерційних установ, у той час, коли державні заклади освіти, через недостатнє фінансування, не мають можливості належним чином прорекомендувати свої послуги.

Створення рекламного фільму є важливим не лише для інституту іноземних мов, а й для молоді, яка збирається туди вступати, оскільки дає докладну інформацію про можливості вступу та перспективи навчання в освітній установі. На нашу думку, обрана нами тема є перспективною для подальших студій і стане поштовхом для нових досліджень у цій сфері.


Список використаних джерел

1. Аксенова К. А. Реклама и рекламная деятельность: конспект лекций / К. А. Аксенова. – М., 2005. – 96 с.

2. Безклубенко С. Д. Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв / С. Д. Безклубенко. – К.: Альтапрес, 2004. – 238 с.

3. Бердышев С. Н. Секреты эффективной интернет-рекламы: практич. пособ. / С. Н. Бердышев. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 78 с.

4. Блажнов Е. А. Паблик рилейшнз: приглашение в мир тивилизионных рыночных отношений: учебное пособие / Е. А. Блажнов. – М.: ИМА-пресс, 1994. – 1452 с.

5. Бородина В. Самореклама: мода и традиции: учеб. пособие / В. Бородина. – М.: РИП Холдинг, 2000. – 111 с.

6. Бугрім В. Ментальність і реклама / В. Бугрім. – Реклама. – 1998. – № 8. – С. 6-11.

7. Вакурова Н. В. Типология жанров современной экранной продукции: учеб. пособие / Н. В. Вакурова, Л. И. Московкин. – М.: Вершина, 1997. – 278 с.

8. Вартанов А. С. Актуальные проблемы телевизионного творчества на телевизионных подмостках: учеб. пособие / А. С. Вартанов. – М.: Высшая школа, 2003. – 354 с.

9. Ворошилов В. Паблик рилейшенз (маркетинг) / В. Ворошилов. – СПб.: Знание, 2000. – С. 44-55.

10. Голованова М. Фестиваль, объединяющий регионы // Техника кино и телевидения. – 1997. – № 6. – С. 6.

11. Грегорян Е. А. Основы композиции в прикладной графике / Е. А. Грегорян. – Режим доступа: http://bookre.org/reader?file= 563708&pg=2.

12. Джефкінс Ф. Реклама: практ. посіб.: пер. з 4-го англ. вид. / Ф. Джефкінс. – 2-ге укр. вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 565 с.

13. Дмитровський З. Телевізійна журналістика / З. Дмитровський. – Львів: Видавничий ценр ЛНУ імені І.Франка, 2006 – 246 с.

14. Зазыкин В. Психология в рекламе: учебник / В. Зазыкин. – М.: Дата Стром, 1992. – 112 с.

15. Закон України «Про охорону праці». – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

16. Кадыкова И. Жанры журналистики / И. Кадыкова. – Режим доступа: http://journlib.univ.kiev.ua.

17. Критичний аналіз історії та перспектив розвитку телевізійної сфери індустрії дозвілля в Україні. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-5638-1.html.

18. Крутоус К. Реклама вчора і завтра: порівняльний дискурс / К. Крутоус // Медіакритика, 2009. – № 16. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info.

19. Кондель Т. Особливості реклами у ЗМІ / Т. Кондель. – Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/46-kondel.pdf.

20. Музыкант В. Л. Теория и практика современной рекламы. / В. Л. Музыкант. – М.: Евразийский регион, 1998. – 121 с.

21. Симоніна Н. Новітні жанри української тележурналістики / Н. Симоніна // Наукові записки Інституту журналістики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2006. – Т. 24. – С. 32-37.

22. Скубей В. Как работать над фильмом о своей компании журналистики / В. Скубей. – Режим доступа: http://kinoru.ucoz.ru/publ/8-1-0401.

23. Соловйов С. Реклама: комунікаційні потреби сучасності / С. Соловйов. – К.: Наук. світ. – 2004. – № 11. – С 26-27.

24. Словник професійних термінів та жаргонізмів журналіста. – Режим доступу: http://journ-port.ru/publ/144-1-0-495.

25. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении / П. Уорд. – М.: ГИТР, 2005. – 196 с.

26. Федотова Л. Массовая коммуникация: место рекламы и PR / Л. Федотова // Вестник Московского университета. – 2003. – № 4. – С. 11-19.

27. Фрольцова Н. Т. Типология творческой деятельности в аудиовизуальной коммуникации / Н. Т. Фрольцова. – Минск.: БГУ, 2003. – 140 с.

28. Хавкіна Л. Основи рекламної діяльності / Л. Хавкіна. – Режим доступу: http://tourlib.net/metod_others/ORD_metod.htm.

29. Цвик В. Телевизионная журналистика / В. Цвик. – Режим доступа: http://www.vipstudent.ru/index.

30. Цвик В. Л. Реклама как вид журналистики: учебное пособие / В. Л. Цвик. – М., 2001. – Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text16/001.htm.

31. Яковець А. В. Телевізійна журналістика: теорія і практика: підручник / А. В. Яковець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 240 с.