Распечатать страницу

Лекція Соціологічні та філологічні методи в журналістиці

« Назад

Код роботи: 932

Вид роботи: Лекція

Предмет: Журналістський фах

Тема: Соціологічні та філологічні методи в журналістиці

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Загальна характеристика соціологічних методів і їхня класифікація

2. Особливості опитування як соціологічного методу

3. Види опитувань

3.1. Анкетне опитування

3.2. Соціологічне інтерв’ю як форма опитування. Класифікація інтерв’ю

3.3. Експертне опитування в журналістиці

3.4. Клінічні та фокус-групові інтерв’ю як якісні методи соціології

4. Моніторинг як метод соціології, його функції. Поняття про медіамоніторинг

5. Використання філологічних методів у роботі журналіста

Використана література

1. Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований : [учебник для студентов гуманитарных вузов и аспирантов] ; [2-е изд.] / Г. С. Батыгин. – М. : РУДН, 2008. – 368 с.

2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативной лінгвістики : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.

3. Блохин И. Н. Социологические исследования аудитории и рынка СМИ / И. Н. Блохин // Социология журналистики : учеб. пособие / [С. Г. Корконосенко, И. Н. Блохин, С. М. Виноградова и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. – М. : Аспект Пресс, 2004. – с. 241–271.

4. Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації : навч. посібник / В. Ф. Іванов. – К. : Видавничо-поліграфічний університет. – 2000 р. – 201 с.

5. Лубкович І. М. Соціологія і журналістики : [підручник] / І. М. Лубкович. – Львів : ПАІС, 2005. – 173 с.

6. Лукина М. Технология интервью : учебное пособие для вузов / М. Лукина. – М. : Аспект-Пресс, 2005. – 192 с.

7. Мельник Г.С. Методы журналистики : учеб. пос. / Г. С. Мельник, М. Н. Ким. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2006. – 272 с.

8. Різун В. В. Лінгвістика впливу : монографія / В. В. Різун, Н. Ф. Непийвода, В. К. Корнєєв. – К., 2005. – 148 с.

9. Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : [навчальний посібник] / В. В. Різун, Т. В. Скотникова ; [2-е вид., перероб. і доп.]. – К. : Преса України, 2008. – 144 с.

10. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля – К, 2006. – 716 с.

11. Стейнар К. Исследовательское интервью / К. Стейнар. – М. : Смысл, 2003. – 302 с.

12. Тертычный А. А. Методы профессиональной деятельности журналиста / А. А. Тертычный. – УП. М. : Икар, 2010. – 298 с.