Распечатать страницу

Курсова робота Медіа-імідж політики

« Назад

Код роботи: 6155

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціологія

Тема: Медіа-імідж політики

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СПЕЦИФІКА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

1.1. Сутність, аксіоми та специфіка політичної комунікації

1.2. Моделі політичної комунікації

РОЗДІЛ 2. Ресурси у проектуванні політичної комунікативної реальності

2.1. Ресурсний потенціал символів у проектуванні політичної реальності

2.2. Вербальні та невербальні ресурси у проектуванні політичної реальності

РОЗДІЛ 3. Комунікативна технологія як стратегія проектування політичної реальності

3.1. Технологія проектування політичної реальності

3.2. Типи соціально-комуныкативних технгологый на виборах

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК А

Актуальність теми. Медіа простір, на сучасному етапі розвитку суспільства, дедалі частіше застосовується, як спосіб політичної пропаганди, викладу власних думок, створення підтримки з боку громадян й досягнення конкретних цілей політичними та громадськими діячами.

Дедалі частіше політичні діячі використовували соціальні мережі, телебачення та сторінки газет за для того, щоб отримати визнання, збільшити кількість цільової аудиторії, отримати кошти на виборчі кампанії, і стати більш відомими. Часто сторінки газет стають місцем для реклами різноманітних активістських програм, які мають на меті ознайомити людей із їхніми планами та залучитись підтримкою. Кандидати і активісти використовують ЗМІ задля того, щоб звернутись до своїх однодумців, послідовників відображаючи політику та ідеали без впливу ЗМІ на зміст їх повідомлення.

Дану тему досліджували ряд науковців таких як: В. Шкляр, О. Гриценко, М, О. Погорелов, В. Іванов, Щербинина Н.Г та інші.

Тема дослідження: «Медіа-імідж політики».

Мета роботи – аналіз побудова іміджу політики в сучасному медіа просторі.

Об’єкт дослідження: імідж політики.

Структура роботи. Дана курсова робота складається з трьох розділів, дадаткыв до курсово роботи та по закынченню були зроблены висновки.

Політичний образ – це один із найангажованіших жанрів журналістики. Слід зазначити, що це стосується як журналістики англомовних країн, так і журналістики у цілому. Зрозуміло, що поняття політичного образу не застосовується лише задля змалювання долі цікавої людини, як це буває з митцями, науковими геніями, мандрівниками, філософами. Простеживши тенденцію появи політичних образів у періодиці можна помітити як їх кількість зростає за 9-6 місяців до виборчої кампанії і як різко спадає одразу ж після виборів.

Політичний образ, як правило, обмежене у часі і просторі явище, яке цікаве лише виборцям певної країни у нетривалий період часу. Рідше це явище переростає у певне наукове чи художнє творіння. Цікавим є той факт, що саме на передодні виборів політизуються навіть зовсім «не політичні» видання, тобто різноманітні літературні, екологічні, та художні газети та журнали. Справа у тому, що політики використовують ЗМІ, навіть «не політичного» характеру, як “трамплін” для здобуття посади і власної користі; суспільство заполітизоване у такій мірі, що як читачі, так і журналісти цікавляться політикою значно більше, аніж будь-якою іншою галуззю.

Отже, розвиток сучасної політичної соціології передбачає перехід від аналітичної статики до з’ясування сутності соціальних процесів у контексті політичних подій, що в результаті детального аналізу виявляються прямими або побічними результатами вчинків та дій тих чи інших політичних суб’єктів або акторів.

Також варно відзначити, що законодавство України про вибори потребує доопрацювання задля максимальної імплементації всіх прогресивних європейських стандартів, особливо щодо права приватних друкованих ЗМІ на власну редакційну позицію, жорсткіших вимог до державних і комунальних ЗМІ та щодо права надавати безкоштовний ефірний час на засадах справедливості й пропорційності.

Підводячи підсумки можна сказати, що функціонування ідеології у сучасних постіндустріальних суспільствах найтіснішим чином пов'язане з мас-медіа. Саме вони сьогодні – найавторитетніші наставники і співрозмовники, вони підказують, що думати і, найголовніше, як думати щодо тих чи инших соціально-політичних процесів і явищ. Понад те, у певному сенсі доречно говорити навіть про медіа-конструювання соціальної реальности – і у країнах Заходу, і у сьогоднішній Росії.

Як ми бачимо ідеологія в інформаційну епоху виконує, насамперед, функцію «прихованого» програмування інтерпретацій реальности, коли і схеми, і сприйняття подій, і їхня оцінка задаються ззовні, але при цьому здійснюються самими суб’єктами соціально-політичних відносин. Мабуть, тому французький мислитель К. Лефор назвав сучасну ідеологію «невидимою». Але, ставши такою, вона, як і раніше, цілком реальна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бабіна В. О. Реклама як комунікативна технологія у політичному просторіс // [Електр. Рес.], доступ: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Polzap_2012_6_42.pdf.

2. Бацман О. С. тренінг як соціальна технологія адаптації суб’єктів навчально-виховного процесу в інтегрованих групах ВНЗ // Вісник, Випуск 189. Том 201, 2012, с.56-59, [Електр. рес], доступ: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npchdusoc_2012_201_189_12.pdf.

3. Бернак Т. В. Характеристика комунікативної складової легендованого спілкування оперативного працівника, впровадженого в організовану злочинну групу // [Електр. Рес.], доступ: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/boz_2008_19_19.pdf.

4. Богатчук С. С. Політична символіка // [Електр. Рес.]., доступ: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Politologia/64233.doc.htm.

5. Бойко Ю.І. PR-дискурс як інструмент маніпулювання // ВісникХНУ № 1051, 2013, с.118-122, доступ: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKhIFL_2013_73_21.pdf.

6. Бучин М. Індикатори демократичних виборів // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 25, 2013, с.55-59, доступ: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Unir_2013_25_12.pdf.

7. Варварич А. Мова і політика // Укранський нацыональний портал, [Електр. Рес.], доступ: http://aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=2252.

8. Галущак А. В. Політична комунікація як чинник формування та сприйняття політичної реальності [Електронний ресурс] / А. В. Галущак // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 143-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_14_60.pdf.

9. Деркач А. А. Политическая психология: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. А. А. Деркача, В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – с. 858.

10. Зуєв В. М. Поняття технології в сучасній філософії // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 3, 2010, с. 23-26, [Електр. Рес.],доступ:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKPI_fpp_2010_3_4.pdf.

11. Зуєв В. М. Поняття технології у новітньому філософському дискурсі // Вісник НТУУ - КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 3, 2012, с. 29-35.

12. Ільтьо Г. Ф. Символізація політичної дійсності як чинник утворення реальності символічного «я-політичного» // Актуальні проблеми політики, Вип. 50, 2013, с. 261-268.

13. Климанська Л. Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: Таємниці політичної “кухні”: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 332 с.

14. Колосюк І. А. Науково–технічний прогрес як стимул розвитку освітньої культури / [Електр. Рес.], доступ: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Polzap_2012_6_42.pdf.

15. Кононов І. Ф. Вибори: гра еліт на полі суспільних опіній // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка 11 (270), Ч. І, 2013, с.5-46, досту: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluc_2013_11(1)__3.pdf.

16. Лісовська М. Проблема політичної символіки у вітчизняній та зарубіжній політології // Віче №10, 2010, [Електр. Рес.]., доступ: http://www.viche.info/journal/2013/.

17. Логунова М. Значення політичних комунікацій у здійсненні державного управління // [Електронний ресурс], доступ: http://personal.in.ua/article.php?ida=619.

18. Моркотун С. Б. Вербальні та невербальні засоби комунікаці презентатора // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. І, 2013, с. 272-276.

19. Поліщук І. О. Маніпулятивний потенціал сучасних виборчих технологій // [Електрон. Рес.], доступ: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnyua_2013_3_16.pdf.

20. Рубан Ю. Теоретико-методологічні засади дослідження політичної комунікації // [Елкктр. рес.]., достуа: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnadu_2012_2_27.pdf.

21. Самойленко О. Ю. Громадськість у контексті pr сучасного ЗМІ // Держава та регіони, №1, 2013, с.174-177, доступ: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/drsk_2013_1_38.pdf.

22. Ставицька О. Психологічні особливості візуального контакту в процесі міжособистісної взаємодії / [Електр. Рес.], доступ: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/psling_2009_4_14.pdf.

23. Тишевська-Шапошник О. Теоретичні основи сучасного соціально-комунікативного знання // Вісник Книжкової палати, № 9, 2012, с. 1-6, доступ: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2012_9_10.pdf.

24. Тишин Н. В. Вербальные средства внушения в политическом дискурсе / [Електр. Рес.], доступ: http://cyberleninka.ru/article/n/verbalnye-sredstva-vnusheniya-v-politicheskom-diskurse.

25. Торчинський В. М. Символізація знімного постору // Наукови записи НДУ ім. М. Гоголя, №1, 2010, с. 63-66.

26. Тульчинский Г. Public Relations: репутация, влияние, связи с прессой и общественностью, спонсорство. – СПб., 2007 – 80 с.

27. Фунтікова Н. В. Теоретичні засади моделювання процесу виховання інтелігентності у студентів вищих навчальних закладів // [Електр. Рес.]., доступ:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/domtp_2012_3_28.pdf.

28. Хренов А. Политология в схемах и комментариях / [Електр. Рес.], доступ: http://www.litmir.net/br/?b=138252&p=31.

29. Якнюс Ю. Політична комунікація як чинник масової комунікації [Електронний ресурс] / Ю. Якнюнас // Діалог. - 2013. - Вип. 16. - С. 317-325. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dialog_2013_16_39.pdf.

30. Braddock R. An extension of the “Lasswell Formula” // Journal of Communication. – 1958. – Vol. 8. – P. 88–93.

31. http://ime-link.ru/metod/promotion/models/.

32. http://xn--e1aogju.xn--p1ai/shemy/politologija/politologija-v-shemah-i-komentarijah-pod-red-turgaeva-a-s-hrenova-a-e-2005-g/3797.html.