Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социология \ 6153. Курсова робота Становище молоді в сучасному суспільстві і його висвітлення в сучасній соціології

Курсова робота Становище молоді в сучасному суспільстві і його висвітлення в сучасній соціології

« Назад

Код роботи: 6153

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціологія

Тема: Становище молоді в сучасному суспільстві і його висвітлення в сучасній соціології

Кількість сторінок: 26

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВИЩА МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

1.1. Поняття «молодь»

1.2. Молодь як особлива група у сучасному суспільстві

1.3. Предмет та функції соціології молоді

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

2.1. Проблеми ставлення молоді до сучасному суспільства

2.2. Особливості розв’язання проблем молоді у сучасному суспільстві

ВИСНОВКИ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ І НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність теми дослідження. У побудові незалежної Української держави важливе місце належить молодіжній політиці. Майбутнє України залежить від того, яке молоде покоління у нас сформується. Тепер у нашій країні налічується понад 7 млн. молодих людей віком 15-25 років, або 13,5% усього населення.

Молодь традиційно розглядається в соціології як велика соціально-демографічна група, виділена на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану і таких, що зумовлені тими чи іншими соціально-психологічними якостями. Ця молодь як соціально-демографічна група перебуває на стадії становлення соціальної і психофізіологічної зрілості та адаптації до виконання соціальних ролей дорослих.

До молоді належать старші школярі, учні ПТУ і всіх типів спеціальних навчальних закладів (технікумів, коледжів), студенти, аспіранти, молоді робітники і службовці, селяни, підприємці та інші. Вікові мела цієї соціально-демографічної групи найчастіше визначають як 14-25 років, а іноді розширюють до 30-35 років, що пояснюється ускладненням процесу соціально-професійної адаптації і самовизначення молоді, особливо в деяких галузях інтелектуальної праці високої кваліфікації (наприклад, у науці).

Разом з тим, незважаючи на невизначеність вікових меж молоді саме в сучасному суспільстві, молодь виокремлюється у відносно самостійну соціально-демографічну групу. Цьому сприяє розрив між віковими і соціальними характеристиками, ускладнення процесу соціалізації молоді, дедалі ширша його інституалізація, посилення вимог до навчання і кваліфікації молоді з боку суспільства, науково-технічний прогрес, який сприяє прискореному розвитку молодих людей, інформаційний бум, процес акселерації молодого покоління.

Таким чином, можна говорити про важливість дослідження і вивчення проблем соціології молоді, оскільки актуальність цієї проблеми очевидна. Процес становлення суспільства на принципово інших засадах передбачає і перебудову уявлення про роль молоді в цьому суспільстві.

Метою дослідження даної курсової роботи є теоретичне обґрунтування становища молоді в сучасному соціологічному суспільстві.

Основні завдання курсової роботи:

- дослідити теоретичні аспекти поняття «молодь»;

- дослідити роль і місце молоді в сучасному соціальному суспільстві;

- розкрити предмет та основні функції соціології молоді;

- виявлення проблем сучасної молоді та шляхи їх розв’язання .

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є молодь в сучасному соціологічному суспільстві.

Предметом дослідження даної курсової роботи є виявлення проблем сучасної молоді та розкриття шляхів їх розв’язання.

Теоретико-методологічні засади дослідження. Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства, а проблема формування її свідомості — однією з провідних у соціології. Для того щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з'ясувати її труднощі та проблеми. Серед них є традиційні - кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення сім'ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів соціального життя. Йдеться про вибір професії, життєвого шляху, самовизначення, професійну мобільність тощо. Не менш актуальними є здоров'я, освіта молоді, спілкування її з дорослими й однолітками.

Вивчаючи молодіжні проблеми, неможливо обходитися простим констатуванням позитивних чи тривожних фактів життєдіяльності молодих людей.

Структура роботи. Курсова робота складається з: вступу, двох розділів, висновків, списку джерел та наукової літератури, який налічує 26 позицій.

Таким чином, сучасна молодь безумовно являється однією з важливих складових соціологічного знання. Наскільки важливою і потрібною є соціологія молоді для української держави, що не так давно здобула незалежність і стала на шлях демократичних перетворень, можна простежити проаналізувавши завдання і проблеми, які прагне вирішити ця галузь соціологічної науки. Проблеми молоді, її освіти, виховання, соціального становлення, роль в системі соціальних зв’язків і соціальних відносин перебувають у центрі уваги і на стику різних наук. Соціологія молоді ж відносить їх до найважливіших. Звісно, адже саме молоді належить будувати демократичне, суверенне з високим рівнем правової культури суспільство, а в сучасних умовах в Україні формувати громадянське суспільство і правову державу. Якою мірою сучасна українська молодь здатна вирішувати життєво необхідні для України завдання має показати рівень її готовності активно брати участь у державотворчих процесах, що розгортаються в державі. Зважаючи на те, що соціальне обличчя молоді формується під впливом різноманітних суспільно-політичних і соціальних чинників, соціологія виявляє інтерес до того, яку роль відіграватимуть для молоді певні соціальні цінності, норми моралі, традиції тощо. Адже як в Україні так і в усьому світі молодь становить досить таки значну і все зростаючу частину населення і відіграє вагому роль у вирішенні важливих соціальних, економічних, ліричних, духовно-моральних проблем людства. Тому не випадково в сучасних умовах проблеми молоді стали предметом стійкого інтересу різноманітних міжнародних організацій, зокрема Організації Об’єднаних націй та її комітетів. Поруч із соціологією молоді питаннями молодіжних проблем переймається ювенологія (наука про різноманітні особливості молоді) - складова сучасної науки про людину.

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства, а проблема формування її свідомості - однією з провідних у соціології. Дня того щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з'ясувати її труднощі та проблеми. Серед них є традиційні -кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення сім'ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів соціального життя. Йдеться про вибір професії, життєвого шляху, самовизначення, професійну мобільність тощо. Не менш актуальними є здоров'я, освіта молоді, спілкування її з дорослими й однолітками. Вивчаючи молодіжні проблеми, неможливо обходитися простим констатуванням позитивних чи тривожних фактів життєдіяльності молодих людей. Потрібен глибокий системний аналіз буття молоді, чим і покликана займатися соціологія молоді.

У західних країнах соціологічний інтерес до молодіжної проблематики посилювався у періоди загострення так званих „молодіжних” проблем - значний сплеск злочинності, наркоманії, кризові явища у сфері праці (безробіття), освіти, прояви політичного, національного екстремізму тощо. Від соціології суспільство жадало рекомендацій, соціальних технологій, які б могли допомогти йому у вирішенні цих проблем. Тому головна увага спрямовувалася передусім на практичне розв'язання проблеми, а теоретичний аспект здебільшого ігнорувався. Внаслідок цього у деяких західних країнах соціологія молоді не має самостійного наукового статусу, вона більш пов'язана із соціальною практикою, ніж із теорією.

В Україні склалася подібна ситуація, хоча причини цього дещо інші: насамперед нехтування реальними молодіжними проблемами у колишньому Радянському Союзі, недостатня увага до них в сучасних умовах; „нормативний” підхід до вивчення соціальних процесів у молодіжному середовищі, який панував у суспільних науках, коли певні прогресивні вияви, явища, притаманні окремим прошаркам молоді, приписувались усій молоді країни; розгляд молоді винятково як об'єкта впливу з боку соціальних інститутів. Це спричинило недорозвиненість теоретичних засад соціології молоді, особливості соціологічних досліджень молодіжних проблем на сучасному етапі.

1. Бебик В. М., Головатий М. Ф., Ребкало В. А. Політична культура сучасної молоді. - К.: УНДШМ, 2006.

2. Головатий М. Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. - К.: Наук, думка, 2008.

3. Головенько В. А. Український молодіжний рух у XX столітті (історико - політологічний аналіз основних періодів). - К.:АЛД, 2007.

4. Иконникова С. Н. Социология о молодежи. - Л: Знание, 2005.

5. Лукашевич М. И Производственная адаптация молодежи: сущность, функции, управленне. - К.: ЕХА, 2010.

6. Лукашевич М. Т., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. - К.: МАУП. 2009. - 344 с.

7. Мігович І. І. Основи соціології. - Ужгород: Патент, 2006.

8. Молодежная політика: Опыт, проблемы, перспективы // Матеріалы международ. науч.- практич. конф.: В2ч. - К., 2008.

9. Молодежь Украины и наркомания / Отв. ред. В. Е. Пилипенко, Ю. А. Привалов. - К.: Стикос, 2010.

10. Молодь України за соціальний процес і злагоду в суспільстві. - К.: Столиця - 2007.

11. Павловський В. В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи / В. В. Павловський. – М.: Академический Проект, 2011.

12. Социальный облик молодежи. - К.: Наук. думка, 2010.

13. Социология молодежи: Учебник / Под ред. проф. В. Т. Лисовского. - СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 2006. - 460 с.

14. Социология: наука об обществе. - Харьков: Рубикон, 2006.

15. Соціологія: Підручник / За заг. ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача. - Харків - Київ, 2008. - 624 с.

16. Соціологія: Посібник для вузів За ред. В. Г. Городяненка. - К.: Академія, 2009. - 334 с.

17. Туленков Н. В. Социология молодежи: Конспект лекции по социологии для студентов физкультурных вузов. - К.: УГУФВС, 2008.

18. Цыбульник В. В. Молодежь и общество: социологические очерки. - К.: Политиздат Украины, 2010.

19. Черниш Н. Й. Соціологія молоді: Конспект лекцій. – К.: ІЗМН, 2010.

20. Черниш Н. Й. Суспільна свідомість молоді. – Львів: Світ, 2005.

21. Черниш Н. Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2006. – Вип. 4.

22. Головатий М. Ф., Проблеми молодіжної політики / М. Ф. Головатий, В. С. Цибульник // Філософська і соціологічна думка. – К., 2011. – № 4.

23. Молодь України: Стан, проблеми, шляхи розв'язання. - К.: УНДШМ, 2011.

24.Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, К., 2010.

25. Українське суспільство. Соціологічний моніторинг Ін-сту соціології НАНУ. К., 2006–2012 р.