Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социология \ 6152. Курсова робота Специфіка формування особистості в сучасних умовах згідно з даними «Соціології особистості»

Курсова робота Специфіка формування особистості в сучасних умовах згідно з даними «Соціології особистості»

« Назад

Код роботи: 6152

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціологія

Тема: Специфіка формування особистості в сучасних умовах згідно з даними «Соціології особистості»

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СОЦІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ МІСЦЯ В СУСПІЛЬСТВІ

1.1. Зміст поняття «особистість» – соціологічне визначення

1.2. Еволюція поглядів про суть особистості в історії соціологічної думки

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРУМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

2.1. Дослідження соціологів, соціальної поведінка людини

2.2. Порівняльна характеристика соціологів та вчених, на соціальна та реальна поведінка

2.3. Конформність як прояв соціальної поведінки

2.4. Вплив самосвідомість і я-концепція особистості на соціальну поведінку

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Актуальність теми дослідження. Особистість є об'єктом вивчення ряду гуманітарних наук, і насамперед соціології. Соціологічний підхід виділяє в особистості соціально-типові якості. Оскільки соціологію людина цікавить насамперед не як продукт природи, а як продукт суспільства, то для неї найважливіше значення має категорія «особистість». Особистість зазвичай розглядається як конкретне вираження сутності людини, втілення й реалізація в ній системи соціально значимих рис й якостей даного суспільства. Як відзначав К. Маркс, головне в особистості «не її абстрактна фізична природа, а соціальна якість».

Проблема вивчення особистості в соціології є однією з центральних, оскільки кожен соціолог для розуміння сутності соціальних явищ, системи взаємозв'язків людей у суспільстві зобов'язаний зрозуміти, що рухає вчинками кожної конкретної людини. Індивідуальна поведінка, таким чином, являє собою основу розуміння життя всієї соціальної групи або суспільства.

Проблеми та вивчення особистості в соціології намагались дослідити такі вчені та писменики як: Апенюк В.М., Горбунова М. Ю., Зборівський Г.Є., Лукашевич М.Т., Туленков М.В., Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Робер М.А., Тільман Ф.В., Туленков Н.В., Черниш Н.Й та інші.

На відміну від психології соціологія відразу намагається дати відповіді на питання про соціальну поведінку особистості, представити особистість у всьому різноманітті соціальних зв'язків. У зв'язку із цим у ході вивчення особистості в контексті соціальних зв'язків необхідно дати відповіді на питання про формування особистості в соціальному оточенні, місці, займаному особистістю в соціальному просторі, включенності особистості в соціальні групи, сприйнятті особистістю культурних норм, відхиленнях від цих культурних норм. Таким чином, дослідження основних підходів до визначення особистості в історії соціологічної думки є достатньо актуальною.

Об'єктом дослідження є соціологія особистості як галузь сучасної соціологічної науки.

Предмет дослідження – основні підходи, тенденції, і методики вивчення особистості в соціології.

Мета дослідження – дослідити основні підходи, напрями, тенденції і методики вивчення особистості в соціології.

Мета дослідження зумовила вирішення таких завдань:

- Дослідити теоретичні аспекти соціології особистості, які панують в сучасній соціології;

- Проаналізувати дослідження особистості в сучасній вітчизняній соціології.

Отже, соціологія особистості зосереджується на трьох основних проблемах вивченні особистості як елемента і представника соціальних спільнот і соціальних інститутів. Аналізі особистості як об'єкта соціальних відносин коли на перший план висувається вплив суспільства на особистість у процесі її формування, соціалізації, виховання тощо і розгляді особистості як суб'єкта суспільних відносин. А також включно з її соціальною діяльністю, активністю і творчістю в суспільному житті.

1. Апенюк В. М., Маруня В. О., Загальна соціологія. Конспект лекцій, Ексмо; 2010. – 481 с.

2. Головатий М. Ф., Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. - К.: Наук, думка, 2012. – 365 с.

3. Головатий М. Ф., Цибульних В. С., Соціологія // Нав. Підручник., соціол. думка. - 2010. – 451 с.

4. Головенько В. А. Український молодіжний рух у XX столітті (історико - політологічний аналіз основних періодів). - К.:АЛД, 2010 – 582 с.

5. Горбунова М. Ю., Загальна соціологія. Конспект лекцій, Ексмо; 2011. - 358 с.

6. Зборівський Г. Є., Загальна соціологія. Підручник, М.: ИНФРА, 2012. – 567 с.

7. Лукашевич М. Т., Туленков М. В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. - К.: МАУП. 2012. - 344 с.

8. Лукашевич Н. П., Туленков Н. В., Социология: Учеб. пособие. - 2-еизд., стереотип. / Под общ. ред. Н. В. Туленкова 2010. - 257 с.

9. Мігович І. І., Основи соціології. - Ужгород: Патент, 2009. – 362 с.

10. Молодежная політика: Опыт, проблемы, перспективы // Матеріалы международ. науч.- практич. конф.: В2ч. - К., 2011. – 541 с.

11. Філософія., Навчальний підручник. / Отв. ред. В. Е. Пилипенко, Ю. А. Привалов. - К.: Стикос, 2010. – 258 с.

12. Молодь України за соціальний процес і злагоду в суспільстві. - К.: Столиця, 2010. - 547 с.

13. Молодь України: Стан, проблеми, шляхи розв'язання. - К.: УНДШМ, 2012. – 410 с.

14. Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - К.: УНДПІМ, 2012. – 520 с.

15. Социальный облик молодежи. - К.: Наук. думка, 1990.

16. Кулагіна І. Ю., Ковальова А. І., Соціалізація. Знання. Розуміння. Уміння. М.: Просвіт 2010. – 360 с.

17. Робер М. А., Тільман Ф. В., Психологія індивіда і групи. М.: ИНФРА, 2011 – 471 с.

18. Соціологія: Підручник / За заг. ред. В. П. Андрущенка, МІ. Горлача. - Харків - Київ, 1998. - 624 с.

19. Соціологія: Посібник для вузів За ред. В. Г. Городяненка. - К.: Академія, 2002. - 334 с.

20. Туленков Н. В., Социология молодежи: Конспект лекции по социологии для студентов физкультурных вузов. - К.: УГУФВС, 1994.

21. Цибульник А. В. Молодь н суспільство: соціологічні нариси. - К.: Политиздат України, 2010. – 352 с.

22. Черниш Н. Й., Соціологія молоді: Конспект лекцій. – К.: ІЗМН, 2011. - 358 с.

23. Черниш Н. Й., Суспільна свідомість людини – Львів: Світ, 2011. – 410 с.