Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социология \ 6138. Курсова робота Дослідження ринку праці в сучасній соціології

Курсова робота Дослідження ринку праці в сучасній соціології

« Назад

Код роботи: 6138

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціологія

Тема: Дослідження ринку праці в сучасній соціології

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКУ ПРАЦІ В СОЦІОЛОГІЇ

1.1. Формування соціологічних ідей про працю

1.2. Методи соціології ринку

1.3. Дослідження соціології праці у ХХ ст.

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

2.1. Особливості соціологічних інтерпретацій проблеми в зміни ринку праці

2.2. Порівняльний аналіз даних соціологічних досліджень, основні чинники, демографічна ситуація в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність теми. Соціологи продовжують сперечатись про те: що таке суспільство, яке воно, чому постійно змінюється, ускладнюється, набуває нових форм. Соціологія – наука, яка вивчає найбільш складний, мінливий об'єкт – людське суспільство, його структуру, закони розвитку, поведінку людини. Вона формує та утверджує погляд на громадянське суспільство як взаємопов'язану цілісність, яка постійно перебуває у стані мінливості та розвитку.

Соціологія з'ясовує місце та функції кожного соціального явища і процесу, дає людям потрібні орієнтири, допомагає зрозуміти обставини життя, що їх оточують у безмежному процесі людських відносин. Фізики, хіміки, біологи, здається, пізнали таємниці Всесвіту.

Тему намагались дослідити такі вчені як: Адамчук В. В., Братіщев І. М., Дворецька Г. В., Єременко В. Г., Лібанова Е. М., Пилипенко В. Є.,. Петюх В. М., Рофе А. І., Стоян О.М., Танчин І. В., Щуговська В. В., Шевченко Л. С. та інші.

Тема дослідження: Дослідження ринку праці в сучасній соціології.

Мета - аналіз дослідження ринку праці здійснено вітчизняним або вітчизняними соціологами.

Об’єкт дослідження: ринок праці.

Завдання роботи:

1. Формування соціологічних ідей про працю

2. Методи соціалогії ринку

3. Дослідження соціологія праці у ХХст.

Об’єктом соціології ринку є соціальні процеси ринкової економіки. Предметом соціології ринку є дослідження відносно самостійних, специфічних підсистем суспільного цілого і соціальні механізми регулювання ринкових відносин, особливості поведінки соціальних суб’єктів в умовах ринку.

Сучасним людям, економістам, бізнесменам просто необхідно досліджувати проблематику ринку праці. В сучасній соціології проблематикою є те що наші знання про ринок праці в сучасному швидкозмінному і динамічному суспільстві не відповідають нашим вимогам і знанням.

Предметом соціології ринку є дослідження відносно самостійних, специфічних підсистем суспільного цілого і соціальні механізми регулювання ринкових відносин, особливості поведінки соціальних суб’єктів в умовах ринку. Важливою умовою формування й функціонування ринку праці є відповідність працівника вимогам робочого місця, а запропонованого місця — інтересам працівника.

Ринок робочих місць, як складова ринку праці, що відбиває потребу у робочій силі, передусім характеризується кількістю вакансій на підприємствах і в організаціях. При цьому беруть до уваги вакансії як тих підприємств і організацій, які вже функціонують, так і тих, що тільки вводяться в дію. Крім того, враховуються і ті робочі місця, на яких працівники не задовольняють роботодавця, і тому він шукає їм заміну.

Отже, необхідними умовами функціонування ринку праці є також організація єдиної, замкненої по території країни й ефективно діючої системи бірж праці; широкомасштабна система професійної орієнтації, професійного навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовки. Наявність у територіальних органів виконавчої влади необхідних фінансових і матеріальних коштів, достатніх для організації ефективної роботи системи працевлаштування, організації громадських робіт, стимулювання зайнятості; соціальна підтримка громадян, включаючи безробітних і членів сімей, які перебувають на їхньому утриманні, та ін.

ВИСНОВКИ

Після написання курсової роботи на тему «Дослідження ринку праці в сучасній соціології» роблю такі висновки, що ринок праці — це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару «робоча сила». Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу. Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і найманими працівниками.

У першому розділі намагалась показати ринок праці. Ознайомилась із формування соціологічних ідей про працю та вивчила методи соціального ринку. Тепер соціологія безумовно являється однією зважливих складових соціологічного знання. Наскільки важливою і потрібною є соціологія для української держави, що не так давно здобула незалежність і стала на шлях демократичних перетворень, можна простежити проаналізувавши завдання і проблеми, які прагне вирішити ця галузь соціологічної науки.

Зважаючи на те, що соціальне обличчя молоді формується під впливом різноманітних суспільно-політичних і соціальних чинників, соціологія виявляє інтерес до того, яку роль відіграватимуть для молоді певні соціальні цінності, норми моралі, традиції тощо.

На практиці загальна і структурна рівновага попиту і пропозиції робочої сили практично є недосяжними. Кон’юнктура ринку праці безпосередньо впливає на ціну робочої сили.

Ціна робочої сили має забезпечувати придбання на ринку такої кількості споживчих товарів і послуг, щоб працівник міг:

- підтримати свою працездатність і одержати необхідну професійно-кваліфікаційну підготовку;

- утримувати сім’ю і виховувати дітей, без чого ринок праці не зможе поповнюватися новою робочою силою замість тієї, котра вибуває;

- підтримувати нормальний для свого середовища рівень культури і виконувати обов’язок громадянина суспільства, що також потребує витрат.

Ціна робочої сили виступає у вигляді заробітної плати. Зауважимо, що висока заробітна плата обмежує можливості підприємця в найманні додаткових працівників, скорочуючи його попит на них, і навпаки, низький рівень зарплати дає можливість збільшити кількість робочих місць.

Основними суб’єктами ринку праці, як зазначалося, є роботодавець і найманий працівник. Останній має право розпоряджатися своєю здатністю до праці. Він є власником, носієм і продавцем своєї робочої сили. Роботодавець — покупець цього товару.

У другому розділі досліджувала сучасний стан ринку праці в Україні. Досліджувала субєкти ринку праці. Суб’єктами ринку праці є також посередники між роботодавцями і найманими працівниками — держава, профспілки і спілки роботодавців.

Держава як суб’єкт ринку праці виконує такі функції: соціально-економічну, пов’язану із забезпеченням повної зайнятості, насамперед через стимулювання робочих місць у всіх секторах економіки; законодавчу, пов’язану з розробленням основних юридичних норм і правил; регулювання ринку праці непрямими методами; захист прав суб’єктів ринку праці. Багатогранна роль роботодавця на підприємствах.

Ще у другому розділ вивчала проблеми особливості соціологічних інтерпретацій та останні зміни ринку праці. Також робила порівняльний аналіз даних тих соціологічних досліджень основних чинників демографічна ситуація в Україні. Для найманого працівника основним джерелом засобів існування й індивідуального відтворення є його праця.

Ринковий механізм являє собою єдність двох складових: стихійних регуляторів попиту і пропозиції робочої сили і регулюючого впливу держави на ці процеси.

Регулювання ринку праці здійснюється для забезпечення відповідності між попитом і пропозицією за обсягом і структурою, тобто має на меті досягнення їх ефективної збалансованості.

В умовах ринкових відносин будь-які диспропорції у виробництві призводять до порушення пропорцій ринку праці, тобто співвідношень між сукупною величиною попиту на робочу силу та її пропозицією; попитом на робочу силу та її пропозицією за галузями, регіонами; між попитом на окремі професії, спеціальності та їх пропозицією.

Адже як в Україні так і в усьому світі молодь становить досить таки значну і все зростаючу частину населення і відіграє вагому роль у вирішенні важливих соціальних, економічних, ліричних, духовно-моральних проблем людства. Тому не випадково в сучасних умовах проблеми молоді стали предметом стійкого інтересу різноманітних міжнародних організацій, зокрема Організації Об’єднаних націй та її комітетів. Поруч із соціологією молоді питаннями молодіжних проблем переймається ювенологія наука про різноманітні особливості молоді - складова сучасної науки про людину.

Отже, у західних країнах соціологічний інтерес до молодіжної проблематики посилювався у періоди загострення так званих „молодіжних” проблем - значний сплеск злочинності, наркоманії, кризові явища у сфері праці безробіття, освіти, прояви політичного, національного екстремізму тощо.

Від соціології суспільство жадало рекомендацій, соціальних технологій, які б могли допомогти йому у вирішенні цих проблем. Тому головна увага спрямовувалася передусім на практичне розв'язання проблеми, а теоретичний аспект здебільшого ігнорувався. Також внаслідок цього у деяких західних країнах соціологія молоді не має самостійного наукового статусу, вона більш пов'язана із соціальною практикою, ніж із теорією.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Адамчук В. В., Економіка і соціологія праці: підручник / В. В. Адамчук. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 407 с.

2. Братіщев І. М., Соціальна ринкова економіка і механізм її становлення в Росії / І. М. Братіщев, А. С.Макарян. - М.: Економіка, 2011. - 215 с.

3. Генкін Б. М., Економіка і соціологія праці: підручник / Б. М. Генкін. - М.: НОРМА- ИНФРА, 2010. - 399 с.

4. Дворецька Г. В., Соціологія праці: Навч.посібник / Г. В. Дворецька. - К.: КНЕУ, 2012. - 244 с.

5. Єременко В. Г., Основи соціальної ЕКОНОМІКИ: Популярний курс / В. Г. Єременко. - К.: МАУП, 1997. - 168 с.

6. Західноєвропейські країни: Особливості соціально -економічних моделей. - М.: Наука, 2012. - 270 с.

7. Захаров М. Управління соціальним розвитком організації: підручник / Н. Захаров, А. Кузнєцов. - М.: ИНФРА -М, 2009. - 263 с.

8. Королько В., Танчер В. Нові повороти в соціологічній теорії: неофунк-націоналізму, теорія конфлікту, неомарксизм, постмодернізм / / Соціологічна теорія сьогодні. / Под ред. В. Танчера. – К., 2010. – 317 с.

9. Кулінцев І. І. Економіка і соціологія праці / І. І. Кулінцев. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2010. - 288 с.

10. Лібанова Є. М., Ринок праці: навч. посібник / Є. М. Лібанова. - К.: Центр навч. літератури, 2003. - 226 с.

11. Лукашевич М. Соціологія ЕКОНОМІКИ: Підручник для ВНЗ / М. Лукашевич. - К.: Каравела, 2011. - 288 с.

12. Основи Економічної Теорії / [С. В. Мочерний, С. А. Єрохін, Л. О. Каніщенко та ін.; За ред. С. В. Мочерного]. - К.: ВЦ "Академія ", 2001. - 472 с.

13. Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - К.: УНДПІМ, 2012.

14. Петюх В. М., Ринок праці: Навч. - метод. посібник / В. М. Петюх. К.: ВЦ «Академія», 2010. - 128 с.

15. Пилипенко В. Людина в ринковому суспільстві: орієнтація, поведінка, культура / В. Пилипенко. - К.: Фоліант, 2012. - 224 с.

16. Пилипенко В. Є., Економічна соцілогія: навчальний посібник / В. Є. Пилипенко. - К.: МАУП, 2013. - 296 с.

17. Рофе А. І., Ринок праці: навчальний посібник / А. І. Рофе. - М.: МІК, 2010. - 271 с.

18. Степанкова Т. Держава й державне управління в системі соціально-економічних відносин / Т. Степанкова // Вісник УАДУ при Президентові України. - 2011. - 404 с.

19. Стоян О. М., Духовно-екологічні аспекти формування соціальної й економічної сфери громадянського суспільства / О. Стоян // Персонал. - 2009.. – 276 с.

20. Суліма Є. Процес глобалізації - рушійна сила формування глобального соціального порядку постіндустріалізму / Є. Суліма // Людина і політика - 2009. – 375 с.

21. Соціальний менеджмент: Навч. посібник / За ред. В. Н. Іванова. - М.: Вища школа, 2012. - 272 с.

22. Соціологія праці / [Під ред. В. П. Махнарилова]. - К.: Технік, 2011. - 240 с.

23. Танчин І. В., Соціологія: навч. посібник / І. Танчин. - Львів: УАД, 2009. – 360 с.

24. Терещенко Н. А., Соціально-психологічний аспект поведінки особистості в умовах переходу України до ринкового господарства / Н. Терещенко // Вісник УАДУ при Президентові України. - 2011. – 391 с.

25. Тимош І. М. Економіка праці: навч. посібник / І. М. Тимош. – Тернопіль: Астон, 2011. - 346 с.

26. Ринок праці України в 1997-2012 році. Аналітично-статистичний збірник. Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України. – К., 2008. – 107 с.

27. Юлоблоцький М. Сучасний стан ринку праці та перспективи його розвитку // Матеріали міжнародної конференції "Державна політика зайнятості в Україні. Управління ринком праці". – Київ, 23-24 січня 2012 року. –313 с.

28. Щуговська В. В., Малий бізнес україни: сучасний стан і тенденції розвитку / В. В. Щуговська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №1. – 365 с.

29. Шевченко Л. С., Професійна освіта як чинник конкурентоспроможності робочої сили / Л. С. Шевченко // Демографія та соціальна економіка. - 2008. – 286 с.

30. Широкова М. С., Стратегії економічної поведінки населення України в умовах фінансової кризи 2008-2009 рр. / М. С. Широкова // Соціальні технології. - 2010. - №45. – 240 с.