Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ История социологии в Украине \ 6136. Курсова робота Дослідження молодіжних субкультур в сучасній соціології

Курсова робота Дослідження молодіжних субкультур в сучасній соціології

« Назад

Код роботи: 6136

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Історія соціології в Україні

Тема: Дослідження молодіжних субкультур в сучасній соціології

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Оформлення: Методичка

Вступ

Розділ 1. Неформальні групи як вияв молодіжної субкультури

1.1. Історичний розвиток неформального руху та причини його виникнення

1.2. Сутність понять «субкультура» та «неформальні об’єднання»

1.3. Типологія підходів до вивчення субкультур в сучасні соціології

Розділ 2. Досліджень розвитку молодіжних субкультур

2.1. Аспекти вивчення поняття «молодіжна субкультура»

2.2. Дослідження формування та розвитку молодіжної субкультури в Україні

Висновки

Список використаних джерел

На сьогоднішній день різноманіття проявів людської культури дуже велике і з кожним днем з’являються все нові напрямки. Масова культура, що є основою, від якої відгалужуються різноманітні субкультури, завжди була предметом уваги різних суспільних інститутів і об’єктом дослідження вчених з самих різних галузей науки. У кожному суспільстві особливе місце займають різні субкультури, що привертають увагу молоді.

Суперечність оцінок і думок про ці структури в суспільстві пов’язана з тривалим періодом ідеологізації соціологічної науки. У сучасних умовах, коли має місце глобалізація, яка веде в більші мірі до діалогу культур, звернення до теми молодіжних субкультур, особливо до тих, які емоційно посилені музичною і поетичною дією на молодь, представляється дуже важливим для глибшого розуміння рушійних сил в соціумі. Одночасно посилюється здатність людини творити незалежне, автентичне буття.

Мета даної роботи: розглянути та дослідити молодіжну субкультуру в сучасній соціології як прояв потреби молоді в самовираженні.

Для досягнення даної мети потрібно вирішити такі завдання:

- розглянути молодіжну субкультуру як рушійний елемент в розвитку суспільства;

- визначити вплив молодіжної субкультури на формування культури суспільства;

- здійснити дослідження «неформальних груп», як основи молодіжної субкультури.

Об’єкт дослідження – процес розвитку молодіжної субкультури та її особливості.

Предметом дослідження являється аналіз молодіжної субкультури, її розвиток, цінність та міжособистісні відносини.

Актуальність даної теми полягає в тому, що субкультури з'являються постійно, і в майбутньому ми будемо з ними зустрічатися, щоб не боятися цього, потрібно спробувати зрозуміти їх.

Субкультури – невід’ємна частина людства, й особливо саме молодої частини суспільства, тому що людині треба себе само реалізовувати в усіх аспектах соціального та особистого життя. Тому кожен намагається вибрати для себе ту надзвичайно цікаву, або потрібну групу, суспільство яке має такі ж самі, або схожі за сенсом, ідеї, цілі, спосіб життя та наміри дій. Як видно з вище сказаного то субкультури бувають різних видів та соціального, асоціального та анти соціального напрямків ідеології та спрямованості цілей та напрямків діяльності.

З наведеної інформації видно, що в історії людства, тобто соціального суспільства як такого, завжди були прояви альтернативних культур і об’єднань. У субкультур, як мабуть і у всього сущого є позитивні й негативні сторони. До позитивних мабуть можна віднести те, що коли є різні „під культури”, то вони розвивають суспільство різноманітно, не шаблонно, у кожного індивіда є вибір бути з людьми які поділяють його ідеї, спілкуватися за спільними інтересами, робити спільну справу. Це хоч і здається відокремленням від загального суспільства, але вони все одно об’єднують. До негативних сторін відноситься те, що най частіше за все ці субкультури, які з’являються в неформальних середовищах, носять негативний характер цілей і намірів.

Найяскравішими представниками субкультур і неформальних об’єднань є представники молоді, підлітки віку старшокласників, та студентське юнацтво. У цих двох типів в різних ступенях є жагуча потреба бути поміченими усіма навколо, у підлітків йде період становлення зовнішніх орієнтирів дорослого життя й бачення себе в ньому, у юнацтва вже складені поверхневі зовнішні враження про дорослий світ, але вони ще не знайшли себе в ньому, й таким чином кожен з них будучи часткою якоїсь не звичайної, „неформальної” групи відчуває себе незвичайним, відчуває свою певну значимість для оточуючих його в цій групі однодумців, чого так потребує їхнє внутрішнє єство.

Субкультури можуть значною мірою впливати на багато аспектів суспільного життя, наприклад, радикально налаштовані неформальні об’єднання з політичними які не згодні з ідеями своїх опонентів можуть зробити масові заворушення, мітинги, блокування інфраструктур. Або, група охорони пам’яток культури та архітектури зберегла давній музей, або замок, експонатами того часу, всі ці групи мають свій вплив на загал, а з іншої сторони самі ж його і складають.

Вивчення типів і видів субкультур та поведінки в суспільстві, яка відхиляється від норми, в соціологічному вимірі, просто необхідна, для того, щоб бачити розвиток та відхилення суспільства в культурній, мистецькій, політичній, соціальній та інших сферах, для зібрання інформації та прогнозування, передбачення загальносуспільних настроїв громадськості.

1. Андреева И. Н., Голубкова Н. Л., Новикова Л. Г. Молодежная субкультура: нормы и системы ценностей. // Социс. – 1989. - №4. – С. 48-56.

2. Бабенко Н. Б. Соціологія вільного часу і дозвілля: Навчальний посібник. – К.: ДАКККіМ, 2006 – 196 с.

3. Бєлавіна Т. І. Деякі аспекти становлення молодіжної політичної субкультури в Україні // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. - К., 2001. - Вип. 3. - С. 156-160.

4. Бобахо В. А., Левикова С. И. Современные тенденции молодежной культуры: конфликт или приемственность поколений? // Общественные науки и современность. – 1996. - №3. – С. 56-66.

5. Бровко М. М. Молодь в сучасному соціокультурному просторі // Культура і сучасність: Альманах. – К.: ДАКККіМ, 2001. - № 2. ст. 30-33.

6. Гайкова Е. И. Молодежь и современность. М. «Инфра». 2001.

7. Головатий М. Ф. Соціологія молоді. – К., 2000.

8. Гришин В. А. Субкультура и ее проявления в молодежной среде. // Общественное самодеятельное движение: проблемы и перспективы. Сб. науч. тр. НИИ культуры. – М., 1990. – С. 102-110.

9. Гуревич П. С. Культурология. М. «Знание». 1996.

10. Доренко О. В. Молодежь и культура. Киров. «МАСС». 2000.

11. Інтеграція молоді тасучасні економічні відносини: Щорічна доповідь Президентові, Верховній раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2000 року). - К., 2001.

12. Кищенко Г. І. Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді у сфері вільного часу // Соціологія художньої культури. – К., 1992.

13. Молодь України у дзеркалі соціології / Заг. ред. О. Балакірєвої і О. Яременка. – К.: УІСД, 2001. – 210 с.

14. Павловский В. В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. – М.: Академический проект, 2001. – 304 с.

15. Піча М. В. Культура вільного часу (філософсько-соціологічний аспект) – Львів, 1990.

16. Пушкар В. В. Субкультурні особливості сприймання музичних творів: Автореф. дис. канд. психол. наук. — К., 1998.

17. Семашко О. М. Соціологія мистецтва: Навчальний посібник – 2-е вид., випр. і допов. – Львів: «Магнолія плюс»; видавець СПДФО В. М. Піча, 2005. – 244 с.

18. Соколов К. Б. Субкультурные, этноси и искусство: концепция социокультурной. стратификации // Вестник Российского гумаинтарного научного фонда. — 1997. — №1. - С. 134-143.

19. Фрадкин Н. Введение в педагогическую специальность. М., 1996.

20. Художественная жизнь современного общества. Том 1: Субкультуры и этносы в художественной жизни. – С.-Петербург, 1996, 236 с.

21. Цыбульник В. В. Молодежь и общество: социол. очерки . – К.: Политиздат Украины, 1990. 175 с.

22. Черниш Н. Й. Суспільна свідомість молоді. – Львів, 1990.

23. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Видавництво ЛБА, 1998. – 362 с.

24. Шейко В. М. Сучасна культура: динаміка та тенденції розвитку // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2000. - №2.