Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Общее библиотековедение \ 6114. Реферат Проблеми розвитку національних бібліотек в Україні

Реферат Проблеми розвитку національних бібліотек в Україні

« Назад

Код роботи: 6114

Вид роботи: Реферат

Предмет: Загальне бібліотекознавство

Тема: Проблеми розвитку національних бібліотек в Україні

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Головна національна бібліотека країни, характеристика історії її розвитку та сучасні завдання діяльності

2. Національні галузеві бібліотеки, їх функції та завдання діяльності

3. Перспективи подальшого розвитку національних бібліотек країни

Висновок

Список використаної літератури

Бібліотеки України є однією з основних складових культурної, освітньої та інформаційної структури держави, найважливішим інструментом у формуванні громадянського суспільства. На сучасному етапі суспільні трансформації впливають на бібліотеки наскільки рішуче, що змінюють не тільки всю систему бібліотечної праці і бібліотечних ресурсів, але і вперше ставлять питання про «межі» бібліотечного простору і самих основах існування традиційних бібліотек та їх функцій.

Бібліотеки є частиною національної інформаційної системи України, вони забезпечують доступ до знань та інформації для всіх громадян, беруть участь в економічному, соціальному й культурному розвитку своїх територій, підтримують етнічну, культурну, мовну і релігійну різноманітність, культурне самовизначення і самобутність. Завдяки своїй доступності бібліотеки мають стратегічну можливість удосконалювати якість і демократичні засади життя громадян, активізувати суспільне життя місцевих громад.

В останнє десятиріччя на різноманітних конференціях, форумах, професійних нарадах бібліотекарів ведеться активний діалог про побудову в Україні інформаційного суспільства, суспільства знань. Україна належить до числа країн, які знаходяться на початкових етапах його формування. Серед базових передумов формування інформаційного суспільства, суспільства знань: широкий доступ до інформації без будь-яких обмежень, нарощення інформаційного та інтелектуального потенціалу. Бібліотеки покликані допомагати громадянам користуватися перевагами інформаційного суспільства, реалізуючи їх право на доступ до інформації і знань, забезпечувати можливості для комунікації всередині місцевих співтовариств і між ними незалежно від їх масштабу. Пріоритетне значення для них має забезпечення доступу до локальних інформаційних ресурсів, формування інформаційної культури громадян, сприяння ліквідації в суспільстві інформаційного нерівності.

В Україні не існує єдиної національної бібліотечної моделі. Але сучасна бібліотека може визначатись як інтегративний інститут, який включає інформаційні та культурні компоненти. Місія бібліотек продиктована посиленням значення інформації і знань в якості каталізатора суспільного розвитку. Вона має декілька аспектів: сприяння розвитку знань шляхом забезпечення вільного доступу до інформації та збереження документованих знань як суспільного надбання.

Бібліотеки України були і залишаються символом української культури, української духовності.

Бібліотека – нагромаджувач історичного розвитку культури, адже в її фондах збираються документи з історії, що фіксують розвиток культури і містять дані про події, досягнення і проблеми суспільного життя. Виходячи з того, що зафіксована в документах інформація є довговічною, можна сказати, що бібліотека – берегиня національної культури.

Соціально-політичні й економічні перетворення в суспільстві, викликані переходом до ринкової економіки, знайшли пряме відображення в діяльності бібліотек і зумовили значні її зрушення. Нові суспільно значущі функції, яких сьогодні набуває бібліотека, гуманітарні й технічні новації сприяють підвищенню якості й оперативності задоволення інформаційних запитів читачів, появі нових форм роботи, при яких враховуються інтереси різних груп суспільства.

Отже, діяльність бібліотеки, особливо в наш час, виходить за межі суто культурної сфери. Досвід провідних демократичних країн засвідчує важливу роль бібліотек у:

- становленні й розвитку демократії;

- формуванні і плідному функціонуванні місцевого самоврядування (бібліотеки інформують населення про нормативні документи владних структур: рішення, розпорядження, постанови. Це зміцнює зв’язок між владою і виборцями, оскільки багато питань, пов’язаних із їхнім повсякденним життям, зокрема освітою, охороною здоров’я та правопорядку, комунальним життєзабезпеченням, вирішується на місцевому рівні);розвитку самосвідомості, всебічної культури населення, потягу до знань.

Тому наша держава повинна продовжувати роботу над розвитком бібліотечної інфраструктури з метою розповсюдження інформації, яка є загальним набутком людства.

1. Україна. Закон. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" вiд 27.01.1995 № 32/95-ВР // Голос України. - 1995. - 2 березня. - с. 3.

2. Александрова О. Національна парламентська бібліотека України // Вісник книжкової палати. - 1997. - №1 - с. 12-15.

3. Брюховецький В. Відродження: (Про Києво-Могилянську академію) // Київська старовина. - 1993. - №1 - С. 2-5.

4. Вилегжаніна Т. Національна парламентська бібліотека України: шляхами розвитку // Бібліотечна планета – 2006. - №2. - с. 4-7.

5. Доля культурних скарбів України під час другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї / Упоряд.: І. Я. Лосієвський та ін. - К., 1997. - Вип. 2.

6. Історія світової культури: Навч. посібник / Під ред. Л. Левчук. - К.: Либідь, 1997. – 448 с.

7. Історія бібліотечної справи на Україні: Збірник наукових праць. - К., 1999. – 136 с.

8. Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2003. – 478 с.

9. Николаенко Н. Инновационная ориентированность руководителя – залог успешной деятельности библиотеки // Бібліотечний форум України. - 2010. - №3 (29). - с. 5-19.

10. Пашкова В. Роль бібліотек у розвитку громадського суспільства // Бібліотечний форум України. - 2006. - №1(11). - с. 14-17.

11. Українська радянська енциклопедія / За ред. М. Бажана. - 2-ге вид. - К., 1974-1985.

12. Енциклопедія сучасної України. - К.: ВАТ «Поліграфкнига», 2003. - 10000 пр.

13. Ярошенко Т. О., Бугасова Т. В. Бібліотека національного університету «Києво-Могилянська академія» // Бібліотечний вісник. - 1995. - №6. - с. 31.

14. Красильщикова В. М. Путь к информационному обществу // Библиотековедение. - 1994. - № 2 (6). - С. 3-5.

15. Стахевич А. М. Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів // Вісн. кн. палати. - 1997. - С. 17-19.

16. Ясьмо В. Д. Історико-культурні фонди бібліотек України: проблеми формування і використання Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку: Зб. наук. праць. - Рівне, 1994. - С. 277-288.

17. Грогов О. Законодавство України та регіональна політика в галузі бібліотечної справи // Бібл. Вісник. - 1998. - №3. - С. 51-53.