Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Украинская литература \ 6110. Курсова робота Функціонування складнопідрядних речень у поезії Івана Драча

Курсова робота Функціонування складнопідрядних речень у поезії Івана Драча

« Назад

Код роботи: 6110

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Українська література

Тема: Функціонування складнопідрядних речень у поезії Івана Драча

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

1.1. Поняття та характеристика функціонування складнопідрядних речень

1.2. Граматична структура складнопідрядних речень

1.3. Функціонування складнопідрядних речень часу та причини

РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У ПОЕЗІЇ І. ДРАЧА

2.1. Складнопідрядні речення у поезії І. Драча

2.2. Функціонування основних видів складнопідрядних речень в поезії І. Драча

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СЕМАНТИКИ ТА СТРУКТУРИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У ПОЕЗІЇ І. ДРАЧА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Вивчення різно-структурних одиниць конкретної мови з урахуванням усіх їхніх жанрових виявів дає можливість по-науковому пізнати мову, з’ясувати, чим вона відрізняється від інших мов.

Сучасні лінгвісти визнають складнопідрядне речення окремим об’єктом синтаксису, хоч у І половині ХХ століття у слов’янському мовознавстві це питання належало до дискусійних. Тривалий час складнопідрядне речення вважали поєднанням простих.

Думку про інтонаційну та смислову цілісність складнопідрядного речення, про взаємозалежність його частин (компонентів) обстоювали В.О. Богородицький, В.В. Виноградов та ін.

У зв’язку з виокремленням функціональних аспектів синтаксису (формально-синтаксичного, семантико-синтаксичного, комунікативного) в лінгвістиці відбулося переосмислення речення як об’єкта дослідження. У мовознавчий обіг було введено поняття синтаксичної функції, під якою розуміють роль, призначення синтаксичних одиниць. На противагу панівному формальному розвинувся комплексний (багатоаспектний) підхід до вивчення речення. Одним із найперспективніших напрямів визнано такий, що поєднує аналіз структури й семантики. Із позицій структурно-семантичного синтаксису проблеми складнопідрядного речення порушені в працях лінгвістів В.А. Бєлошапкової, І.Р. Вихованця, А.П. Грищенка, С.І. Дорошенка, А.П. Загнітка, М.С. Заоборної, С.В. Ломакович, М.В. Ляпон, К.Ф. Шульжука та інших.

У вітчизняній лінгвістиці до розробки теоретичних засад стилістичного синтаксису та розв’язання низки практичних завдань долучилися І.К. Білодід, С.І. Дорошенко, П.С. Дудик, А.П. Коваль, І.Г. Чередниченко та інші; взаємовідношення синтаксичної семантики зі стилістичною системою сучасної української мови, залежність стилістичних категорій від структурно-семантичної організації речення найповніше дослідила С.Я. Єрмоленко.

Актуальність теми роботи мотивована потребою встановити структурно-семантичні особливості складнопідрядного речення в поетичному мовленні на прикладі творів І.Драча, необхідністю окреслити місце складнопідрядного речення в системі стилістично-виражальних засобів мови.

Мета роботи – визначити структурно-семантичні параметри складнопідрядного речення в мові поезії та описати стилістичний ресурс у його структурі й семантиці.

Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань:

1) проаналізувати еволюцію поглядів на аспекти вивчення віршового жанру та складнопідрядного речення і сформувати основні теоретичні й практичні засади у вивченні складних конструкцій поетичного мовлення;

2) встановити моделі складних елементарних і неелементарних конструкцій у віршовому мовленні, визначити центральні/периферійні щодо вживання;

3) з’ясувати особливості формально-синтаксичної будови складних конструкцій поетичного мовлення на прикладі творів І. Драча;

4) дослідити стилістичні функції різних типів складнопідрядного речення в поетичному мовленні, виявити індивідуально-авторські стилістичні домінанти в творчості І. Драча.

Об’єкт дослідження становлять різні типи складнопідрядного речення в поетичному жанрі української літературної мови.

Предмет дослідження – структурно-семантичні параметри та стилістичні функції складнопідрядних речень у поетичному мовленні на прикладі творі в І. Драча.

Сукупність методів дослідження зумовлена специфікою об’єкта, метою й поставленими завданнями. Для встановлення типології складнопідрядного речення у віршовому мовленні, специфіки засобів зв’язку частин, застосовано описовий метод.

Мета й завдання дослідження зумовили структуру роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури.

Отже, складнопідрядними є речення, в яких підрядне речення підпорядковане головному.

Підрядні речення можуть пояснювати або замінювати в головному якийсь головний або другорядний член. З головним реченням вони з’єднаються сполучниками підрядності або сполучними словами.

З огляду на те, як співвідносяться підрядні речення з відповідними членами речення, головними і другорядними, виділяються різні типи підрядних речень, а саме: підметові, присудкові, додаткові, які ще називають з’ясувальними, означальні й обставинні з усіма їх різновидами. Поза цим співвідношенням перебувають тільки підрядні приєднувальні, або супровідні речення, які не мають відповідників серед членів речення.

Усі види підрядних речень відповідають на ті ж питання, що й відповідні члени речення.

Характерно, що одні і ті ж сполучники підрядності й сполучні слова можуть приєднувати до головного підрядні речення різних видів (Напр., сполучне слово коли - підрядне часу і підрядне означальне). При цьому слід зважати на функцію, яку виконує підрядне речення стосовно головного й на те, який член в головному реченні воно пояснює. До головного речення може відноситись одне й кілька підрядних.

У межах складнопідрядних речень з кількома підрядними виділяють кілька типів: конструкції з послідовною підрядністю, конструкції з паралельною (супровідною) підрядністю і конструкції з послідовною і супровідною підрядністю.

Усі названі типи складнопідрядних речень, рівно як і найпростіший тип складнопідрядного речення, який складається з одного головного і одною підрядною, активно використовуються в усіх стилях сучасної української мови як важливий засіб формування, вираження і повідомлення думки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бевзенко С. П. Сучасна українська мова. Синтаксис: [навч. посібник] / Бевзенко С. П., Литвин Л. П., Семеренко Г. В. – К.: Вища шк., 2005. – 270 с.

2. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: [підручник] / Іван Романович Вихованець. – К.: Либідь, 1993. – 368 с.

3. Гуйванюк Н. В. Українська мова. Схеми, таблиці, тести: [навчальний посібник] / Гуйванюк Н. В., Кардащук О. В., Кульбабська О. В. – Львів: Світ, 2005. – 304 с.

4. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: [навч. посібник] / Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с.

5. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: [підручник] / Каленик Федорович Шульжук. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2004. – 408 с.

6. Барчук Володимир. Проблема статусу безсполучникових складних речень / Володимир Барчук // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія (Мовознавство). – Випуск ХХІ – ХХІІ. – Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2009. – С. 84-88.

7. Вихованець І. Р Семантико-синтаксична структура речення: [монографія] / Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Русанівський В. М. – К.: Наукова думка, 1983. – 220 c.

8. Городенська К. Граматична неоднорідність сполучників в українській літературній мові / Катерина Городенська// Українська мова. – 2008. – № 4. – С. 3-14.

9. Гуйванюк Н. В. Складні ускладнені речення (Теоретично-практичний блок): [навчальний посібник] / Н. В. Гуйванюк, О. В. Кульбабська. – Чернівці: „Рута”, 2003. – 143 с.

10. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: [монографія] / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 662 с.

11. Христіанінова Р. О. Проблема класифікації складнопідрядних поліпредикативних речень / Р. О. Христіанінова // Актуальні проблеми слов’янської філології: [міжвузівський збірник наукових статей „Лінгвістика і літературознавство”]. – К.: Знання, 2000. – С. 45-50.

12. Христіанінова Р. О. Проблеми структурно-семантичної класифікації складнопідрядних речень / Р. О. Христіанінова // Актуальні питання слов’янської філології: міжвузівський збірник наукових статей „Лінгвістика і літературознавство”. – К.: Знання, 1999. – С. 32-35.

13. Христіанінова Р. О. Структурно-семантичні особливості поліпредикативних складнопідрядних речень з супідрядним підпорядкуванням частин / Р. О. Христіанінова // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвузівський збірник наукових статей „Лінгвістика і літературознавство”. – Вип. ІУ. – К.: Знання України, 2001. – С. 72-79.

14. Христіанінова Р. О. Структурно-семантичні особливості складнопідрядних речень з однорідною супідрядністю / Р. О. Христіанінова // Функциональная лингвистика: Язык. Человек. Власть: материалы УІІІ Международной конференции. Ялта, 1-6 октября 2001 г. – Симферополь, 2001. – С. 277-278.

15. Христіанінова Р. О. Складнопідрядне речення як багатоаспектна синтаксична одиниця / Р. О. Христіанінова // Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць. – Вип. ХІУ. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 305-308.

16. Христіанінова Р. О. Структура, функції й семантика підрядних частин у складнопідрядному реченні / Р. О. Христіанінова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей / відп. ред. В. О. Соболь. – Вип. УІІ. – К.: Знання України, 2002. – С. 108-113.

17. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні локативні речення: ядро – периферія / Р. О. Христіанінова // Х Международная конференция по функциональной лингвистике [„Функционирование русского и украинского языков в эпоху глобализации”]: Сборник научных докладов. Ялта 29 сентября – 4 октября 2003 г. – Симферополь, 2003. – С. 348-349.

18. Христіанінова Р. О. Функціональний аналіз складнопідрядних локативних речень / Р. О. Христіанінова // Культура народов Причерноморья: [научный журнал]. – №44. – Ноябрь 2003. – Симферополь. – С. 75-78.

19. Христіанінова Р. О. Конструктивно-синтаксичні особливості складнопідрядних темпоральних речень / Р. О. Христіанінова // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвузівський збірник наукових статей / відп. ред. В. О. Соболь. – К.: Знання України, 2004. – Вип. 9: Лінгвістика і літературознавство. – С. 473-479.

20. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення просторової семантики в сучасній українській літературній мові / Р. О. Христіанінова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 632. – Серія Філологія. – Вип. 42. – Харків, 2004. – С. 122-126.

21. Христіанінова Р. О. Формально-синтаксична організація складнопідрядних темпоральних речень / Р. О. Христіанінова // Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення: [збірник праць науково-практичних читань до 80-річчя Г. Р. Передрій]. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – С. 264-270.

22. Христіанінова Р. О. Синтаксичний зв’язок між частинами елементарного складнопідрядного речення / Р. О. Христіанінова // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвузівський збірник наукових статей / відп. ред. В. О. Соболь. – К.: Знання України, 1993. – Випуск Х.: Лінгвістика і літературознавство. – 2005. – С. 140-148.

23. Христіанінова Р. О. Синтаксичний зв’язок у складнопідрядних реченнях з підрядними уточнювального характеру / Р. О. Христіанінова // ХІІ Международная конференция по функциональной лингвистике [«Функционализм как основа лингвистических исследований»]: cборник научных докладов. Ялта 3-7 октября 2005 г. – Симферополь, 2005. – С. 354-356.

24. Христіанінова Р. О.Опосередкований зв’язок у складнопідрядному реченні / Р. О. Христіанінова // Лінгвістичні студії: зб. наук. пр. / відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – С. 70-75.

25. Христіанінова Р. О. Структурні типи складнопідрядних речень у сучасній українській мові / Р. О. Христіанінова // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. О. Соболь. – К. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – Вип. ХІ: Лінгвістика і літературознавство. Частина І. – 2006. – С. 326-332.

26. Христіанінова Р. О. Підрядний зв’язок як основа структурної класифікації складнопідрядних речень сучасної української мови / Р. О. Христіанінова // Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – Вип. 3. – С. 112-118.

27. Христіанінова Р. О. Підрядний зв’язок як визначальний елемент структури складнопідрядного речення / Р. О. Христіанінова // Українська мова. – 2007. – № 1. – С. 20-29.

28. Христіанінова Р. О. Семантичні особливості складнопідрядних темпоральних речень / Р. О. Христіанінова // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – Вип. ХІІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 73-81.

29. Христіанінова Р. О. Тривало-часові складнопідрядні речення в сучасній українській мові / Р. О. Христіанінова // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць / заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Харків, 2007. – Вип. 23. – С. 170-173.

30. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні супровідні речення: проблема інтерпретації / Р. О. Христіанінова // Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. на пошану професора К. Г. Городенської з нагоди її 60-річчя / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2009. – Вип. 8. – С. 251-260.

31. Христіанінова Р. О. Підрядність як синтаксична категорія / Р. О. Христіанінова // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2009. – Вип. ХХ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 513-520.

32. Христіанінова Р. О. Семантико-синтаксичні категорії складнопідрядного речення / Р. О. Христіанінова // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – Вип. ХХІ. – С. 567-575.

33. Христіанінова Р. Cкладнопідрядні речення, побудовані з використанням техніки «підрядного приєднання» / Раїса Христіанінова // Українська мова. – 2009. – № 1. – С. 3-14.

34. Христіанінова Р. О. Комунікативно орієнтовані категорії складнопідрядного речення / Р. О. Христіанінова // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. – 2009. – № 10. – С. 54-56.

35. Христіанінова Р. О. Рівні організації складнопідрядного речення / Р. О. Христіанінова // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – Вип. ХХІІ. – С. 519-528. – (Серія “Лінгвістика і літературознавство”).