Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Современный украинский язык \ 6086. Курсова робота Складнопідрядні речення з кількома підрядними в романі В. Шкляра «Чорний ворон»

Курсова робота Складнопідрядні речення з кількома підрядними в романі В. Шкляра «Чорний ворон»

« Назад

Код роботи: 6086

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Сучасна українська мова

Тема: Складнопідрядні речення з кількома підрядними в романі В. Шкляра «Чорний ворон»

Кількість сторінок: 45

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення складнопідрядного речення

1.1. Загальна характеристика багатокомпонентного складного речення

1.2. Багатокомпонентні складнопідрядні речення

1.2.1. Речення з послідовною підрядністю

1.2.2. Речення із однорідною супідрядністю

1.2.3. Речення з неоднорідною супідрядністю

Розділ 2. Використання складнопідрядних речень з кількома підрядними в романі В. Шкляра «Чорний ворон»

2.1. Вживання складних речень з однорідною підрядністю

2.2. Вживання складних речень з неоднорідною підрядністю

2.3. Вживання складних речень з послідовною підрядністю

Висновки

Список використаної літератури

Розкриття і характеристика типології підрядних речень мають досить велике значення для вивчення української мови. Це питання має важливе наукове методологічне значення, маючи основним завданням - описання, вивчення, пояснення використання підрядних речень у сучасній українській мові.

Складнопідрядні речення розпадаються на різні структурно-семантичні типи, кожний з яких характеризується певними структурними ознаками. У числі структурних ознак складнопідрядних речень у граматиках називають уживання видо-часових форм, що є одним із засобів зв'язку між головним і підрядним реченнями.

Численні мовознавчі розвідки свідчать про активне дослідження складних речень із урахуванням семантичного підходу. Науковці все більше уваги приділяють функціонально-стилістичному призначенню вказаних синтаксичних одиниць.

У вітчизняній лінгвістиці до розробки теоретичних засад стилістичного синтаксису та розв’язання низки практичних завдань долучилися І.К. Білодід, С.І. Дорошенко, П.С. Дудик, С.Я. Єрмоленко, А.П. Коваль, І.Г. Чередниченко та ін.

Із позицій структурно-семантичного синтаксису проблеми складного речення порушені в працях В.А. Бєлошапкової, І.Р. Вихованця, А.П. Грищенка, А.П. Загнітка, М.С. Заоборної, С.В. Ломакович, М.В. Ляпон, К.Ф. Шульжука та інших. Суть такого підходу полягає в розумінні первинності мовної форми щодо мовної семантики та зосередженні уваги на структурі складного речення з тією метою, щоб від мовної форми йти до змісту – синтаксичної семантики. У зв’язку з цим закономірний науковий інтерес викликає складне речення в мові художнього твору.

Отже, метою курсової роботи є дослідження складнопідрядних речень з кількома підрядними в романі В. Шкляра «Чорний ворон».

Відповідно до мети потрібно вирішити наступні завдання:

1. Розглянути теоретичні аспекти вивчення складнопідрядного речення.

2. Здійснити загальну характеристику багатокомпонентного складного речення.

3. Розглянути багатокомпонентні складнопідрядні речення з послідовною підрядністю, із однорідною та неоднорідною супідрядністю.

4. Дослідити використання складнопідрядних речень з кількома підрядними в романі В. Шкляра «Чорний ворон».

Об’єктом дослідження є роман В. Шкляра «Чорний ворон».

Предмет дослідження - складнопідрядні речення з кількома підрядними в романі В. Шкляра «Чорний ворон».

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.

Отже, складне багатокомпонентне речення – це синтаксична поліпредикативна конструкція, яка складається із трьох і більше частин, кожна з яких побудована за схемою простого односкладного чи двоскладного речення, що поєднані сурядним чи підрядним зв’язком за допомогою сполучників або без них.

У широкому розумінні багатокомпонентними є будь-які складні синтаксичні конструкції, що включають не менше трьох предикативних частин, побудованих за моделлю простого речення.

Основними засобами зв’язку у складних багатокомпонентних реченнях є сполучники, сполучні слова та інтонація.

У роботі ми розглянули використання складнопідрядних речень з кількома підрядними на прикладі роману В. Шкляра "Чорний ворон». Передовсім нами було досліджено складнопідрядні речення з однорідною, неоднорідною та послідовною підрядністю.

Варто зазначити, що В. Шкляр у своєму романі часто вживає речення з послідовною підрядністю. Нами було виявлено 96 випадків. Меншою популярністю користуються речення з однорідною підрядністю (53 випадки) та неоднорідною (23).

Отже, аналіз індивідуального стилю письменника передбачає виявлення й характеристику експресивно-мовних засобів відображення дійсності, використання яких зумовлене актуальними суспільними проблемами.

У структурному оформленні складнопідрядних конструкцій означального типу В. Шкляр надав перевагу сполучним словам який, що, меншою мірою сполучникові що. Ці сполучні засоби надають особливої виразності, зумовленої семантичною місткістю структурних і лексичних компонентів.

Специфікою означальних складнопідрядних речень в авторському використанні є домінування в них опорних іменників на позначення загальності (17 % речень), назв істот (18 % речень), конкретності (15 % речень). Опорні субстантиви з узагальненим значенням формують загальний значеннєвий фон складнопідрядних речень означального типу. Їхня домінанта над іншими лексико-граматичними розрядами узгоджується з авторською настановою — відображати реалії життя людини-трудівника через призму їхніх почуттів і відчуттів, емоцій.

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: [підручник] / Флорій Сергійович Бацевич. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 344 с.

2. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. - М., 1959. - 616 с.

3. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. - М.: Высшая школа, 1981. - 320 с.

4. Вихованець I. Р. Граматика української мови: Синтаксис. - К.: Либідь, 1993. - 368 с.

5. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови: [монографія] / Іван Романович Вихованець. – К.: Наук. думка, 1992. – 224 с. – (АН України. Ін-т української мови).

6. Городенська Катерина. Граматична неоднорідність сполучників в українській літературній мові / Катерина Городенська // Українська мова. – 2008. – № 4. – С. 3-14.

7. Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення (Просте речення: еквіваленти речення). - К.: Наук. думка, 1973. - 288 с.

8. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: [монографія] / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 662 с.

9. Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс). Ч. 2: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 240 с.

10. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / Інститут української мови НАН України; Український науково- видавничий центр „Рідна мова". - К.: Довіра, 1999. - 431 с.

11. Єрмоленко С. Я. та ін. Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови. - К.: Наук. думка, 1977. - 237 с.

12. Курс сучасної української літературної мови / За ред. Л. А. Булаховського. – Ч. 2: Синтаксис. – К.: Рад. школа, 1951. – 407 с.

13. Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій: [монографія] / Микола Васильович Мірченко. – [вид. 2-ге, переробл.]. – Луцьк: РВВ “Вежа”, 2004. – 393 с. – (Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки).

14. Мухин А. М. Структура предложений и их модели / Анатолий Митрофанович Мухин. – Л.: Наука, 1968. – 230 с.

15. Пономарьова Л. В. Семантико-граматичні типи власне прислівних складнопідрядних речень: Дис. канд. філол. наук: 10.02.01 українська мова / Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2002. - 203 с.

16. Cкладнопідрядні речення, побудовані з використанням техніки «підрядного приєднання» / Раїса Христіанінова // Українська мова. – 2009. – № 1. – С. 3-14.

17. Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с.

18. Сложное предложение: традиционные вопросы теории и описания, новые аспекты его изучения: Материалы научной конференции. - М.: Русский учебный центр, 2000. - Вып. 1. - 254 с.

19. Слюсарева Н. А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. - М., 1981. - 206 с.

20. Сологуб Н. М. Мовний світ Олеся Гончара / АН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. - К.: Наук. думка, 1991. - 140 с.

21. Сологуб Н. М. Поняття „індивідуальний стиль письменника" в контексті сучасної лінгвістики // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Слов'янська філологія. - Чернівці, 2001. - Вип. 117-118. - С. 34-39.

22. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О. Д. Пономарева. – К.: Либідь, 1997. – 400 с.

23. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За заг. ред. І. К. Білодіда. - К.: Наук. думка, 1973. - 587 с.

24. Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. - Л.: Наука, 1990. - 264 с.

25. У майстерні художнього слова. - К.: Наук. думка, 1965. - 219 с.

26. Феллер М. Д. Стиль и знак. Стиль как способ изображения действительности. - Львів: Вид-во „Вища школа" при ЛДУ, 1984. - 167 с.

27. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: Підручник. - К.: Видавничий центр „Академія", 2004. - 408 с.

28. Шульжук К. Ф. Функціональні параметри складного речення в художньому стилі // Актуальні проблеми сучасної філології: Зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету. - Рівне: РДГУ, 2002. - Вип. 10. - С. 4-10.