Распечатать страницу

Реферат Конфлікти між людьми і суспільствами в історії сучасності

« Назад

Код роботи: 6062

Вид роботи: Реферат

Предмет: Конфлікти в сучасному світі: етнічний та релігійний аспекти

Тема: Конфлікти між людьми і суспільствами в історії сучасності

Кількість сторінок: 17

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Поняття та основні типи конфліктів між людьми

2. Конфлікти у сучасному світі

Висновки

Список використаної літератури

Сьогодні зайве доводити, що наука, пов’язана з вивченням конфліктів, має право на існування.

В Україні, як і в інших країнах посттоталітарного простору, суспільство виявилося непідготовленим до такої важливої проблематики, як «конфлікт – феномен суспільного розвитку». Орієнтація на «безконфліктний» розвиток суспільства робила проблематику конфліктів неперспективною. Це призвело не тільки до її фактичного вилучення зі сфери наукового дослідження, а й до того, що в суспільстві не сформувалися механізми розв’язання конфліктів, особливо в системі управлінської діяльності.

У повсякденному спілкуванні слово «Конфлікт» (від лат. conflictus – зіткнення) застосовується щодо широкого кола явищ – від збройних сутичок і протистояння різних соціальних груп до службових чи сімейних суперечок, до проблем кожної особистості, які супроводжують її протягом усього життя. Поняття конфлікту сьогодні не належить якійсь одній певній галузі знань. Це соціальний феномен, який проникає у всі сфери людського соціуму, тому його й почали вивчати фахівці різних галузей науки. Сама ж наука конфліктологія має інтегративний характер, вона збагачується життєвим досвідом і досягненнями усіх галузей науки, розвивається активністю думки, розмаїтістю вчинків, мудрістю сприймати проблеми та розв’язувати їх [2, 3].

Людське життя суперечливе, у ньому кожний індивід так чи інакше самовизначається й самоутверджується в процесі конфліктологічної взаємодії протягом життя.

Отже, метою нашої роботи є розгляд конфліктів між людьми і суспільствами в історії сучасності.

Отже, конфлікт – це ситуація, набір обставин, при яких виникає зіткнення протилежних сторін, сил чи поглядів; або має місце відсутність згоди між двома чи більше суб'єктами; або спостерігається внутрішній дискомфорт однієї особи.

Конфлікт є складним багатовимірним явищем. Як соціальний феномен, він зберігає тенденцію до ускладнення, оновлення структури, чинників, що його породжують. Різні типи конфліктів, взаємодіючи, доповнюють один одного, набуваючи нових рис. Це зумовлено динамiзацiєю та ускладненням системи соціальних відносин. Конфлікти розрізняються масштабом, типом, причинами, наслідками, складом учасників, тривалістю, засобами урегулювання тощо.

За формами прояву визначають соціально-економічні, етнічні, міжнаціональні, політичні, релігійні, сімейні, військові, юридичні, побутові та інші типи конфліктів. Щодо функцій розрізняють позитивні (конструктивні) та негативні (деструктивні) за принципом доцільності-недоцільності – закономірні (неминучі), необхідні, вимушені, функціонально невиправдані.

Глибокі і складні процеси в сучасному українському суспільстві, соціальна криза, трансформація соціальної структури, політичні і духовні зміни, соціальні конфлікти відбуваються в суспільстві перехідного стану. Сучасна криза українського суспільства є однією з найглибших і триваліших в нашій історії. Конфліктами охоплені всі сфери життя суспільства. Найбільш небезпечними є конфлікти в політичній сфері, особливо в сфері влади, соціально-економічних і міжнаціональних відносин. Розуміння їх природи, причин виникнення і розвитку допоможе виробити правила поведінки і шляхи урегулювання.

Цілісність України як держави, стабільність в суспільстві набувають пріоритетне значення в способах регулювання конфліктів.

1. Анцупов А. Я. Конфлiктологiя [Текст]: пiдручник / А. Я. Анцупов, А. I. Шипiлов. – СПб.: Пітер, 2008. – 496 с.

2. Гребеньков Г. В. Конфлiктологiя [Текст]: навчальний посібник. / Г. В. Гребеньков. – Львiв: Магнолiя 2006, 2011. – 229 с.

3. Дуткевич Т. В. Конфліктологiя з основами психологiї управлiння [Текст]: навчальний посiбник / Т. В. Дуткевич. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2005. – 456 с.

4. Капітоненко Микола Геннадійович. Міжнародні конфлікти [Текст]: навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / М. Г. Капітоненко. - К.: Либідь, 2009. - 352 с.

5. Орлянський В. С. Конфлiктологiя [Текст]: навчальний посiбник / В. С. Орлянський. – К.: Центр учбової лiтератури, 2007. – 160 с.

6. Поспєлов Андрій Сергійович. Воєнні конфлікти в Азії, Африці й Латинській Америці та мілітаризація країн-учасниць (1975-1991 рр.) [Текст]: дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Поспєлов Андрій Сергійович; Одеський національний ун-т ім. І. І .Мечникова. - О., 2003. - 208 с.

7. Пуригіна Ольга Георгіївна. Міжнародні економічні конфлікти [Текст]: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О. Г. Пуригіна; Дніпропетровський національний ун-т. - К.: ЦУЛ, 2008. - 280 с.

8. Социальная конфликтология: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Александра Владимировича Морозова. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 336 с.

9. Цюрупа М. В. Основи конфлiктологiї та тeopiї переговорiв [Текст]: навчальний посiбник / М. В. Цюрупа. – К.: Кондор, 2004. – 172 с.