Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ История зарубежной литературы \ 6056. Курсова робота Функції інтертекстуальності у комедії В. Шекспіра «Все добре, що добре закінчується»

Курсова робота Функції інтертекстуальності у комедії В. Шекспіра «Все добре, що добре закінчується»

« Назад

Код роботи: 6056

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Історія зарубіжної літератури

Тема: Функції інтертекстуальності у комедії В. Шекспіра «Все добре, що добре закінчується»

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

1.1. Сутність поняття інтертекстуальність

1.1.1. Інтертекстуальність як явище в художньому тексті

1.1.2. Поняття «Інтертекст» та «інтертекстуальність»

1.1.3. Ідеї М. Ріффатера та Г. Фреге, М. Бахтіна

1.2. Теорія прецедентного тексту

1.2.1. Поняття прецедентного тексту

1.2.2. Теорія прецедентного тексту Ю.М. Караулова

1.3. Функції інтертекстуальності в контексті Відродження та бароко

1.4. Інтертекстуальність у творчості В. Шекспіра

РОЗДІЛ 2. ВТІЛЕННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В КОМЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «ВСЕ ДОБРЕ, ЩО ДОБРЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ»

2.1. Прояв та вираження інтертекстуальних особливостей у творі

2.1.1. Особливості комедій Шекспіра

2.1.2. Комедія «Все добре, що добре закінчується»

2.2. Інтертекстуальні зв’язки з твором Дж. Боккаччо «Декамерон»

2.2.1. Прецедентний феномен

2.2.2. Інтертекстуальні та композиційні прийоми

2.3. Функції інтертекстуальності у творі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Курсову роботу виконано у руслі теорії інтертекстуальності, лінгвістики тексту і лінгвостилістики, які сформували інтерес у сучасному мовознавстві до комплексних досліджень тексту, зокрема аналізу проблематики прецедентності й інтертекстуальності, котрі водночас є семіотичним і комунікативним феноменом та ядром постмодернізму – основного напрямку сучасної культури (І.В. Арнольд, Л.І. Бєлєхова, А.Д. Бєлова, І.П. Ільїн, О.М. Кагановська, Ю.М. Караулов, В.В. Красних, Ю.С. Степанов, R. Barthes, G. Genette, L. Jenny, J. Kristeva, R. Kloepfer, М. Pfister, M. Riffaterre та ін.).

Інтерес до вивчення інтертекстуальності як категорії тексту виник в літературознавстві (М.М. Бахтін, М.Н. Ліповецький, Ю.М. Тинянов, J. Stephens та ін.) і філософії мови (М.Б. Ямпольський, J. Derrida, W. Benjamin, М. Foucault та ін.). Основи лінгвістичних досліджень проблематики інтертекстуальності і прецедентності, які стали підґрунтям для розвитку теорії інтертекстуальності, закладені школами постструктуралізму (R. Barthes, J. Kristeva) і семіотичного напрямку (J. Culler, М. Riffaterre). Їх доробок розвивається в лінгвостилістичних дослідженнях, що мають переважно прикладний фокус та аналізують засоби реалізації інтертекстуальності у конкретних текстах (О.Ю. Абрамова, В.О. Самохіна (Дмитренко), О.Д. Нефьодова, В.В. Рижкова, А.А. Тютенко, Н.О. Фатеєва, Н.Н. Чуприна та ін.).

Лінгвістична теорія інтертекстуальності доповнює висновки про міжтекстові взаємодії, втілені в окремому вторинному тексті, дослідженням їх другого учасника – прецедентного тексту. Вивчення прецедентного тексту як передумови інтертекстуальних відносин і складової фонових знань окремої лінгвокультурної спільноти розпочато в роботах В.І. Карасика, Ю.М. Караулова, В.А. Кухаренко, Г.Г. Слишкіна. Проте відсутність цілісного уявлення про семіотичні та структурно-семантичні властивості прецедентного тексту Льюїса Керрола і типологію засобів його актуалізації при інтертекстуальних взаємодіях зумовлює необхідність дослідження цього учасника міжтекстових взаємодій у руслі теорії інтертекстуальності з урахуванням положень лінгвістики тексту і лінгвостилістики на матеріалі англійських текстів.

Актуальність дослідження обумовлена, по-перше, пріоритетним статусом прецедентного тексту як складової лінгвокультурної компетентності мовця, основної передумови і учасника реалізації інтертекстуальності – фундаментального принципу сучасної культури постмодернізму, зокрема, в англомовній лінгвокультурі, а по-друге, – домінуванням у сучасному мовознавстві комплексних лінгвостилістичних та структурно-семіотичних досліджень, спрямованих на аналіз всієї сукупності інтертекстуальних і внутрішніх зв’язків художнього тексту та засобів їх реалізації, що сприяє інтеграції даних, отриманих із застосуванням методик теорії інтертекстуальності, лінгвостилістики і лінгвістики тексту у рамках семасеологічного та ономасеологічного підходів, за допомогою оновленої методики лінгвостилістичного аналізу.

Завдання роботи – в обґрунтуванні гіпотези, що комедія Шекспіра «Все добре, що добре закінчується», котра має лінгвокультурну значущість для англомовної спільноти, активно актуалізує категорію інтертекстуальності, вступаючи у двоспрямовані міжтекстові відносини як текст-приймач і як прецедентний текст.

Окреслена проблематика визначає мету дослідження, яка полягає у виявленні структурно-семантичних закономірностей організації окремого прецедентного тексту як учасника міжтекстових взаємодій і побудові типології лінгвостилістичних засобів інтертекстуальних посилань на нього в текстах-приймачах різних типів, створених англомовною лінгвокультурною спільнотою.

З цією метою в роботі вирішуються наступні завдання:

- уточнити основні поняття і положення лінгвістичної теорії інтертекстуальності для формулювання теоретико-методологічних засад дослідження;

- визначити статус прецедентного тексту як лінгвокультурного феномену і учасника процесу інтертекстуальних взаємодій та загальний принцип його актуалізації при встановленні інтертекстуальних відносин;

- розкрити специфіку комедії Шекспіра» як прецедентного тексту і тексту-приймача англомовної лінгвокультурної спільноти, виокремити і класифікувати її аспекти прецедентності, що відтворюються під час інтертекстуальних взаємодій;

- виділити основні різновиди інтертекстуальних посилань.

Об’єктом дослідження є комедія Шекспіра «Все буде добре, що добре закінчується» як прецедентний текст і текст-приймач для англомовної лінгвокультурної спільноти.

Предметом аналізу обрані структурно-семантичні і стилістичні характеристики інтертексту, які дозволяють дослідити лінгвокультурну специфіку реалізації цим твором категорії інтертекстуальності в англомовних текстах-приймачах.

Мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження визначають його методологію, яка інтегрує положення теорії інтертекстуальності, теорії комунікації, лінгвістики тексту і лінгвостилістики. Аналіз структурно-семантичної організації прецедентного тексту і принципу його актуалізації при інтертекстуальних відносинах з іншими текстами проводиться в руслі теорії інтертекстуальності, яка займається дослідженням феномену прецедентності і механізму міжтекстових зв’язків, що реалізуються в мові та мовленні (Ю.М. Караулов, Г.Г. Слишкін, G. Genette, M. Riffaterre). Конкретні варіанти мовленнєвої актуалізації прецедентного тексту в інших текстах внаслідок інтертекстуальних відносин досліджуються із застосуванням положень лінгвістики тексту щодо структури й категорій тексту (О.П. Воробйова, І.Р. Гальперін, З.Я. Тураєва), теорії комунікації – щодо умов успішності сприйняття тексту у процесі комунікації (М.М. Бахтін, R. Barthes, G. Cook, Т.А. van Dijk), і лінгвостилістики – щодо експресивного та функціонального потенціалу одиниць мовлення (І.В. Арнольд, В.А. Кухаренко, В.О. Самохіна, Н.О. Фатеєва).

Для виокремлення і побудови типології аспектів прецедентності досліджуваного тексту і вивчення інтертексту як лінгвостилістичних засобів вербалізації прецедентного тексту використовуються структурно-семіотичний, індуктивно-дедуктивний, лінгвостилістичний, контекстологічний і функціональний методи, а також дефінітивний, компонентний та кількісно-якісний аналізи, які дозволяють провести всебічне дослідження виділених інтертекстуальних посилань з точки зору їх структурно-семантичної організації та функцій і верифікувати отримані дані.

Тексти різних авторів вступають у взаємозв'язку на різних рівнях. Явище схрещення, контамінації текстів двох і більше авторів, дзеркального відображення словесних виразів прийнято називати «інтертекстом», а відносини запозичення «з тексту в текст» отримали назву «інтертекстуальні зв'язки».

Практично будь-який текст може бути названий інтертекстом. У сучасній літературі інтертекст - основний вид і спосіб побудови художнього тексту, так як автор зумисне чи несвідомо використовує цитати і ремінісценції. Існування деяких літературних жанрів неможливе без інтертекстуальних зв'язків. Жанр пародії, наприклад, побудований на нарочито-підкресленому використанні «чужих» текстів, текстів-донорів, на основі яких створюються пародійні та сатиричні твори. Таким чином, твори жанру пародії - завжди інтертекстуальності.

Інтертекстуальність визначає особливості індивідуального стилю Шекспіра. Для нього характерні нашарування різних інтекстів; використання лейтмотивів, обумовлених інтертекстуальністью; поєднання в одному художньому образі рис літературних та міфологічних героїв; поєднання непоєднуваного; монтаж різнорідного матеріалу; утворення нових змістів на основі міжтекстових зв'язків та ін. Інтертекстуальність є художньою константою, оскільки вона проявляється в усіх творах, хоча й з різною силою на різних етапах його творчості. Це не окремий прийом чи сукупність прийомів, а визначальна складова творчого методу поета, фундаментальний чинник його художнього світу.

Актуалізація міжтекстових зв'язків у творчості виступає засобом універсалізації змісту, широкого узагальнення піднятих автором проблем. Поет говорить про буття й людину в глобальному історичному, філософському та культурному контексті. Через інтертекст Шекспір стверджує думку про те, що традиція – необхідна та обов'язкова умова збереження та розвитку істинних художніх, етичних і духовних цінностей.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Алпатов В. М. Питання лінгвістики в роботах М. М. Бахтіна 40-60 років // Питання мовознавства. - 2001. - № 6 - С. 3-15.

2. Арнольд І. В. Проблеми інтертекстуальності // Вісник СПБУ. - 1992. - Сер. 2 - Вип. 4 - С. 53.

3. Барт Р. Вибрані роботи. Семіотика. Поетика. - М.: Прогрес, 1978 – 616 с.

4. Бахтін М. М. Літературно - критичні статті. - М.: Художня література, 1986 – 502 с.

5. Віноградов В. В. Про завдання історії російської літературної мови / / Известия АН СРСР. Від. літератури і мови - 1945 - Вип. 3 - С. 231-232.

6. Воронова І. Б. Номінативна функція поетоніма: труднощі визначення // Проблеми регіональної ономастики: Матеріали з межвуз. науч. конф. - Майкоп: кн. ізд-во, 2002. - С. 43-45.

7. Виготскій Л. С. Мислення і мова // Виготський Л. С. Собр. соч.: У 6-ти т. Т. 2. - М.: Наука, 1982 - С. 357-358.

8. Гаспаров М. Л. Літературний інтертекст і мовний інтертекст // Известия АН. Сер. Літератури і мови - 2002. - Т. 61, № 4 .- С. 3-9.

9. Гудков Д. Б. Прецедентне ім'я і проблеми прецедентності. - М.: Владос, 1999. – 103 с.

10. Денісова Г. Деякі аспекти презумпції семіотічності в лінгвокультурній свідомості і мовної діяльності: Досвід інтертекстуальності аналізу [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.Auditorium.Ru.

11. Жолковскій А. К. До проблеми інфінітивної поезії: Про интертекстуальном тлі вірші С. Гандлевського «Влаштуватися на автобазу» // Известия АН. Серія літератури і язика. - 2002. - Т. 61, № 1. - С. 34-42.

12. Захаренко І. В., Червоних В. В. Лінгво-когнітивні аспекти функціонування прецедентних висловлювань // Лінгвокогнітивний проблеми міжкультурної комунікації. - М.: изд-во МГУ, 1997. - С. 100-115.

13. Ільін І. П. Інтертекстуальність // Сучасне зарубіжне літературознавство: Енциклопедичний довідник. - М.: Інтрада, 1996 - С. 217.

14. Ільін І. П. Стилістика інтертекстуальності: теоретичні аспекти // Проблеми сучасної стилістики: Збірник науково-аналітичних праць. - М.: Наука, 1989 - С. 191.

15. Караулов Ю. М. Російська мова та мовна особистість. - М.: изд-во МГУ, 1987 – 216 с.

16. Когнітівная база і прецедентні феномени в системі інших одиниць і в комунікації / Червоних В. В., Гудков Д. Б., Захаренко І. В., Багаєва Д. В. // Вісник МГУ. - Сер. 9. Філологія. - 1997. - № 3 - С. 62-75.

17. Колшанскій Г. В. Контекстна семантика. - М.: Наука, 1980 - 137 с.

18. Костомаров В. Г., Бурвикова Н. Д. Як тексти стають прецедентними // РЯЗР. - 1994. - № 1. - С. 65-70.

19. Крістева Ю. Семіотика. - М.: Изд-во МГУ, 1970 - 218 с.

20. Кронгауз М. А. Семантика. - М.: Рос. держ. гуманітарна. ун-т, 2001 - 385 с.

21. Кураш С. Б., Грінкова О. А. Про інтертектстуальності оригінального і перекладного текстів [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.Lib.ru.

22. Лаптева О. А. Двоєдина сутність мовної норми // Журналістика і культуру російської мови. - 2003. - № 1 - С. 34-40.

23. Лінгвістичний енциклопедичний словник / За ред. В. М. Ярцевої. - М.: Енциклопедія, 1990 - 348 с.

24. Лотман Ю. М. Структура художнього тексту. - М.: Мистецтво, 1970 - 384 с.

25. Лукін В. А. Художній текст: Основи лінгвістичної теорії й елементи аналізу. - М.: Инфра-М, 1999. – 260 с. (С. 132).

26. Некоторие особливості функціонування прецедентних висловлювань / Гудков Д. Б., Червоних В. В, Захаренко І. В., Багаєва Д. В. // Вісник МГУ. - Сер. 9. Філологія. - 1997 - № 4 - С. 86-102.

27. Ніколіна Н. А. Філологічний аналіз тексту: Навчальний посібник. - М.: Академія, 2003. - 256 с.

28. Новіков В. І. Книга про пародії. - М.: Художня література, 1989 – 172 с. (С. 3-65).

29. Новіков А. І. Структура змісту тексту та можливості її формалізації (на матеріалі науково-технічних текстів) // Автореферат дисертації. - М.: изд-во МГУ, 1983. - С. 1-42.

30. Остроухова Є. М. Особливості поетонімов у оберіутов (Д. Хармса, О. Введенського, К. Вагинова) // Ономастика в кола гуманітарних наук: Матеріали междунар. науч. конф., 20-23 сент. 2005 г. - К.: Вид-во Урал. ун-ту, 2005. - С. 164-165.

31. Павловіч Н. В. Мова образів. Парадигми образів в російській поетичній мові - М.: ВІК, 1995.

32. Потебня А. А. З лекцій з теорії словесності. Байка. Прислів'я. Приказка. - Харків: кн. вид-во, 1980.

33. Прецедентное висловлювання та прецедентне ім'я як символи прецедентних феноменів / Захаренко І. В., Червоних В. В., Гудков Д. Б., Багаєва Д. В. // Мова, свідомість, комунікація. Вип. 1. - М.: изд-во МГУ, 1997 - С. 82-103.

34. Пушкін А. С. Маленькі трагедії. - М.: Художня література, 1878 – 111 с.

35. Русское культурний простір: Лінгвокультурологічний словник. Вип. 1 / І. С. Брилева, Н. П. Вольська, Д. Б. Гудков и др. - М.: Гнозис, 2004 - 318 с. (С. 15-17).

36. Рижков В. А. Регулятивна функція стереотипів // Знакові проблеми письмової комунікації. Межвуз. збірник наукових праць. - Куйбишев: кн. вид-во пед. ін-ту, 1985 - С. 15-21.

37. Смірнов І. П. Породження інтертекст: Елементи інтертекстуальності аналізу з прикладами з творчості Б. Л. Пастернака. - СПб.: Пітер, 1995. – 204 с. (С. 69,76-81).

38. Солодуб Ю. П. Інтертекстуальність як лінгвістична проблема // Філологічні науки. - 2000. - № 2 - С. 51-57.

39. Степанов Ю. С. «Інтертекст», «інтернет», «інтерсуб'ект»: (до підстав порівняльної концептології) // Известия АН. Сер. Літератури і мови - 2001. -Т. 60, № 1. - С. 3-11.

40. Тинянов Ю. М. Поетика. Історія літератури. Кіно. - М.: Педагогіка, 1977 - с. 290-298.

41. Фатеева Н. А. Інтертекстуальність і її функції в художньому дискурсі // Известия АН. Сер. Літератури і мови - 1997. - Т. 56, № 5 - С. 12-21.

42. Фатеева Н. А. Типологія інтертекстуальних елементів і зв'язків у художньому мовленні // Известия АН. Сер. Літератури і мови - 1998. - Т. 57, № 5 - С. 25-36 - С. 25-38.

43. Філатов Л. А. Попелюшка до і після: Жорстока казка в 2-частинах з мотивів Шарля Перро // Філатов Л. А. Попелюшка до і після: П'єси. - М.: Ексмо, 2003 - С. 7-106.

44. Філатов Л. А. Моцарт і Сальєрі // Філатов Л. А. Попелюшка до і після: П'єси. - М.: Ексмо, 2003. - С. 209-224.

45. Філатов Л. А. Гамлет // Філатов Л. А. Попелюшка до і після: П'єси. - М.: Ексмо, 2003. - С. 225-237.

46. Філатов Л. А. Ще раз про голого короля: П'єси / Л. А. Філатов. - М.: Ексмо, 2004. - С. 105-204.

47. Халізев В. Є. Теорія літератури. - М.: Владос, 1999 - С. 253-259.

48. Черевченко О. М. Провідна роль - словами: Досвід інтегрованого уроку // Російська мова та література в середніх навчальних закладах України. - 1991. - № 12. - С. 23-26.