Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 5874. Курсова робота Дидактичне забезпечення дистанційного навчання при вивченні курсу «Методика навчання математики»

Курсова робота Дидактичне забезпечення дистанційного навчання при вивченні курсу «Методика навчання математики»

« Назад

Код роботи: 5874

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Дидактичне забезпечення дистанційного навчання при вивченні курсу «Методика навчання математики»

Кількість сторінок: 38

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Що слід приймати під дистанційним навчанням?

1.1. Цілі дистанційного навчання

1.2. Види дистанційного навчання

1.3. Моделі дистанційного навчання

1.4. Переваги дистанційного навчання

1.5. Основні проблеми організації дистанційної форми навчання

Розділ 2. Лекція 1. Математичні поняття. Методичні вимоги до систем вправ, спрямованих на формування понять

2.1. Математичні поняття

2.2. Вимоги до означення понять

2.2.1. Відношення тотожності

2.2.2. Відношення часткового співпадання

2.2.3. Відношення підрядності

2.2.4. Відношення супідрядності

2.2.5. Відношення протиріччя

2.2.6. Відношення протилежності

2.3. Методичні вимоги до системи вправ направленої на формування понять

Висновок

Список літератури

В наші дні динаміка розвитку науки, техніки та економіки така, що професійні знання втрачають актуальність кожні 2-4 роки. Для того, щоб успішно протистояти нестачі кваліфікованих спеціалістів, потрібні нові підходи до організації освіти та професійної підготовки.

Постала необхідність у створенні такої технологічної системи, яка давала б змогу надавати великій кількості людей великий обсяг інформації та спеціальних знань. Одним з найбільш перспективних напрямків у цьому відношенні є впровадження в освіту інформаційних і комунікаційних технологій, дистанційного навчання, які дадуть можливість реалізувати перепідготовку учительських кадрів на якісно новому рівні.

Основні напрямки в розвитку нової освітньої системи орієнтовані на реалізацію високого потенціалу комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. Саме технологічний базис нових інформаційних технологій дозволяє реалізувати одну з головних переваг нової освітньої системи - навчання на відстані, тобто дистанційне навчання.

Дистанційну форму навчання спеціалісти зі стратегічних проблем освіти називають освітньою системою 21 століття. Сьогодні на неї зроблена величезна ставка.

Актуальність теми дистанційного навчання полягає в тому, що результати суспільного прогресу, раніше зосереджені в сфері технологій сьогодні концентруються в інформаційній сфері. Настала ера інформатики. Етап її розвитку в даний момент можна характеризувати як телекомунікаційний. Ця область спілкування, інформації та знань. Виходячи з того, що професійні знання старіють дуже швидко, необхідно їх постійне вдосконалення.

Дистанційну форму навчання дає сьогодні можливість створення систем масового безперервного самонавчання, загального обміну інформацією, незалежно від тимчасових і просторових поясів.

Крім того, системи дистанційної освіти дають рівні можливості всім людям незалежно від соціального стану (школярам, студентам, цивільним і військовим, безробітними тощо) в будь-яких районах країни і за кордоном реалізувати права людини на освіту і отримання інформації. Саме ця система може найбільш адекватно і гнучко реагувати на потреби суспільства і забезпечити реалізацію конституційного права на освіту кожного громадянина країни.

Виходячи з названих вище факторів можна зробити висновок, що дистанційне навчання увійде в 21 століття як найефективніша система підготовки та безперервної підтримки високого кваліфікаційного рівня фахівців.

Суть досліджуваної проблеми криється у таких аспектах:

- до цих пір не розроблена і не прийнята нормативно-правова база дистанційної освіти;

- існує тенденція «підстроювання» терміну дистанційного навчання під поняття будь-яких форм освіти (крім очною);

- педагогічний зміст цього поняття мало кого турбує, головним стає комерційна сторона справи.

Саме тому необхідно дати чітке визначення дистанційного навчання, розглянути його теоретичні основи для різних рівнів.

Останнім часом проблеми дистанційного навчання приділяється велика увага в педагогічній літературі. У характеристиці використаних першоджерел відзначається науковий підхід (вживання термінології, її розкриття, виведення та обґрунтування основних положень, лаконічність і логічність викладу); проте, спостерігається деяка розбіжність авторів видань різних років з тих чи інших питань.

Отож, моя курсова робота складатиметься з двох розділів: теоретичного та практичного. У першому розділі ми розглянемо означення, суть, види, переваги і недоліки дистанційного навчання. А у другому розділі ми практично реалізуємо дистанційне навчання з МНМ для теми «Математичні поняття».

Розмір курсової роботи - 38 сторінок. Робота містить 5 додатків.

Отже, проведені нами дослідження розкривають суть дистанційного навчання. Воно виникло як наслідок процесу інформатизації суспільства та освіти, як найбільш перспективна, гуманістична, інтегральна форма освіти, орієнтована на індивідуалізацію навчання.

Нами було встановлено сутність поняття про дистанційне навчання, яке означає нову організацію освітнього процесу, що ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самостійного навчання, призначена для широких верств населення незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я.

Також було досліджено, що передумовами розвитку дистанційного навчання є:

- бурхливий розвиток інформаційних технологій;

- неперервне зниження вартості послуг на підключення та використання глобальної мережі Інтернет, її ресурсів і сервісів;

- суттєве поглиблення процесів упровадження інформаційних технологій в освітню практику;

- значне поширення засобів комп’ютерної техніки серед населення.

Дистанційне навчання є найперспективнішою формою освіти широких верств населення.

СДО повинна сприяти рішенню таких соціально значущих задач, як:

- підвищення освітнього рівня суспільства та якості освіти;

- реалізація потреб населення в освітніх послугах;

- задоволення потреб країни в якісно підготовлених фахівцях;

- підвищення соціальної та професійної мобільності населення, його підприємницької та соціальної активності, рівня самосвідомості, поширення кругозору;

- збереження та примноження знань, кадрового і матеріального потенціалів, накопичених вітчизняною вищою школою;

- розвиток єдиного освітнього простору в рамках країни і всього світового співтовариства, який має на увазі забезпечення можливості отримання нострифікованої освіти у будь-якій точці освітнього простору.

Говорячи про дистанційну форму освіти, слід говорити про створення єдиного інформаційно-освітнього простору, куди слід включити всілякі електронні джерела інформації (включаючи мережеві): віртуальні бібліотеки, бази даних, консультаційні служби, електронні навчальні посібники, кіберкласи.

Коли мова йде про дистанційне навчанні слід розуміти наявність у системі вчителя, підручника і учня. Це взаємодія вчителя та учнів, звідси випливає, що головним при організації дистанційної форми навчання є створення електронних курсів, розробка дидактичних основ дистанційного навчання, підготовка педагогів-координаторів.

Не слід ототожнювати дистанційну форму з заочною формою навчання, бо тут передбачається постійний контакт з викладачем, з іншими учнями кіберкласу, імітація всіх видів очного навчання, але специфічними формами.

Отже, потрібні теоретичні проробки, експериментальні перевірки, серйозні науково-дослідні роботи. На жаль, те, що ми сьогодні бачимо в Інтернеті і в більшості своїй на компакт-дисках, ніяк не відповідає елементарним педагогічним вимогам.

Звідси значущість проблеми, пов'язаної з розробкою самих курсів дистанційного навчання та методикою їх використання для різних цілей базового, поглибленого, додаткової освіти. Згідно з проведеними дослідженнями, в Україні близько 30% навчальних закладів заявили про те, що вже мають або планують організувати навчання в режимі ДО.

У другому розділі курсової роботи ми практично реалізували теоретичну частину першого розділу на прикладі теми «Математичні поняття». Ми уклали матеріал теми у 2 лекції.

У додатках можемо знайти:

- плани семінарського заняття на цю тему;

- презентацію для допомого в підготовці до контролю;

- збірник основних математичних понять і фактів, перелік творчих завдань для студентів і методику роботи вчителя по забезпеченню оволодінням учнями 7 класу математичними поняттями;

- зразки вправ спрямованих на оволодіння учнями системи знань про поняття;

- тести для перевірки знань студента.

Цінність роботи полягає в тому, що підготовлена теорія, відносно дистанційного навчання, буде слугувати нам і читачам орієнтиром на правильне створення курсів дистанційного навчання з будь-яких дисциплін, а практична частини роботи може слугувати курсом теми «Математичні поняття» з дисципліни методика навчання математики.

1. Околесов О. П. Системний підхід до побудови електронного курсадля дистанційного навчання / / Педагогіка. - 1999. - № 6. - С. 50-56.

2. Полат Е. С., Петров А.Є. Дистанційне навчання: яким йому бути? // Педагогіка. - 1999. - № 7. - С. 29-34.

3. Підкасистий П. І. Тищенко О. Б. Комп'ютерні технології в системі дистанційного навчання // Педагогіка. -2000. - № 5. - С. 7-11.

4. Про затвердження Положення про дистанційне навчання // Наказ Міністерства освіти і науки від 21.01.04 - № 40.

5. Вимятнін В. М. Iнформаційно-технологічне забезпечення ДО // Відкрита і дистанційна освіта. - 2000.

6. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Вид. Центр “Академія”, 2002. – 576 с.

7. Гороховський О. І. Методичні аспекти створення навчальної літератури для дистанційного навчання. – К.,2007. – 543 с.

8. Луговой Н. Н., Любчак В. А., Собаева Е. В. Модуль интерактивной познавательной деятельности в системе дистанционного обучения // Образование и виртуальность – 2003. Сборник научных трудов. – Выпуск 7. – Харьков: УАДО, ХНУРЭ, 2003. – С. 296-299.

9. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева и др. - М.: Академия, 2001.

10. Пивень А. Г., Иностранный опыт использования дистанционного образования в Интернет // Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Суми Вид-во СумДУ, 2004 – С. 36-40.

11. Стефаненко П. В. Дистанционное обучение в высшей школе. - Донецк: ДонНТУ, 2002. – 400 с.

12. Трайнев В. А., Трайнев И. В. Информационные коммуникационные педагогические технологии: Учебное пособие. – К.: Освіта, 2008. – 327 с.

13. Фіцула М. М. Педагогіка. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 528 с.

14. Сайт Українського центру дистанційного навчання - www.distance-learning.com.ua.

15. Освітній портал - http://www.osvita.org.ua/distance/ukraine/.

16. Лабораторія дистанційного навчання - http://users.kpi.kharkov.ua/lre/bde/ukr/de/index.htm.