Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 5871. Курсова робота Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання

Курсова робота Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання

« Назад

Код роботи: 5871

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання

Кількість сторінок: 56

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з теми розвиток логічного мислення учнів початкових класів

1.1. Феномен мислення та мисленнєвої діяльності в психолого-педагогічній літературі

1.2. Особливості логічного мислення дітей на етапі молодшого шкільного віку

1.3. Психолого-педагогічні аспекти розвитку логічного мислення учнів початкової школи

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Експериментальне дослідження розвитку логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання

2.1. Діагностика рівня розвитку логічного мислення дітей молодшого шкільного віку

2.2. Впровадження системи вправ на розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання

2.3. Порівняльний аналіз констатувального та контрольного етапів дослідження

Висновки до другого розділу

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Актуальність теми. Одним з найважливіших періодів у розвитку і формуванні людини є навчання її в початковій школі. В цей час закладаються основи розумового розвитку дітей, створюються передумови для підготовки самостійно мислячої, критично оцінюючої свої дії людини, здатної зіставляти, порівнювати, висувати безліч способів вирішення проблем, оцінювати їх і вибирати найбільш раціональний, виділяти головне і робити узагальнені висновки, застосовувати отримані знання на практиці. Необхідною умовою досягнення таких результатів виступає розвиток у дитини логічного мислення як найважливішого чинника, що забезпечує ефективність її подальшого навчання в школі, успішність у професійній підготовці та житті.

Психологічні основи, сутність, чинники і способи розвитку логічного мислення досліджені в роботах П.П. Блонського, Д.М. Богоявленського, А.В. Брушлінського, Л.І. Божович, Л.М. Веккер, Л.С. Виготського, К.Ф. Лебединської, Н.А. Менчинської, С.Л. Рубінштейна та інших.

Педагогічні аспекти розвитку логічного мислення в навчальному процесі школярів знайшли відображення в працях Ю.К. Бабанського, І.А. Барташнікової, В.П. Бєспалько, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, Є.М. Кабанова-Меллер, В.Ф. Паламарчук та багатьох інших.

У педагогічних дослідженнях цих та інших авторів розглянуті проблеми взаємозв’язку логічного мислення і творчого саморозвитку школярів, методи та технології розвитку логічного мислення, освоєння логічних операцій школярами, їх зв’язок з розумовим розвитком дитини. У даних роботах даються не тільки методичні рекомендації з розвитку логічного мислення, але і міститься велика кількість логічних завдань, які можуть бути використані при навчанні молодших школярів.

Разом з тим, незважаючи на велику кількість досліджень з різних аспектів розвитку логічного мислення, в тому числі і у молодших школярів, дану проблему не можна вважати вирішеною. Заслуговують на дослідження особливості розвитку логічного мислення учнів молодшого шкільного віку на різноманітних уроках. Це і зумовило вибір теми дослідження «Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання».

Об’єкт дослідження: розвиток логічного мислення молодших школярів в ході освітнього процесу.

Предмет дослідження: особливості розвитку логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання.

Мета дослідження: вивчення оптимальних умов і конкретних методів розвитку логічного мислення молодших школярів на уроках читання.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми розвитку логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання.

2. Виявити особливості логічного мислення молодших школярів.

3. Емпірично дослідити рівень розвитку логічного мислення дітей на етапі молодшого шкільного віку.

4. Розробити та апробувати систему вправ, направлену розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання.

5. Перевірити ефективності розробленої системи вправ.

Джерельна база представлена різноманітними авторськими теоріями, монографіями, статтями. Зокрема, були використані такі джерела як “Основы общей психологии” С.Л. Рубінштейна [18], звідки була взята теорія операцій уявного моделювання; “Мышление и речь” Л.С. Виготського [6], де представлена структурна модель та види понять.

Не можна оминати таке важливе джерело як “Психология” Р.С. Нємова [13], яке розкриває всю термінологічну базу дослідження. При дослідженні особливостей розвитку логічного мислення та визначення психолого-педагогічних аспектів розвитку логічного мислення учнів початкової школи використовувалися статті [16], [17], та монографія “Педагогические условия развития логического мышления младших школьников” [15] Є.Г. Рєвіної. Деякі відомості з досліджуваної теми взяті з джерел: “Личность и ее формирование в детском возрасте” Д.І. Божович [2] та монографій Д.Б. Ельконіна [21; 22; 23].

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в аналізі основних понять пов’язаних з проблематикою розвитку логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що її результати можуть бути використані у процесі діяльності вчителя на уроках читання, а також при розвитку логічного мислення учнів початкових класів.

Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів (кожен з яких ділиться на три підрозділи), висновків до розділів та загального висновку, списку використаної літератури та додатків.

У відповідності із завданнями дослідження, в першому розділі курсової роботи був здійснений аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми розвитку логічного мислення молодших школярів, виявлено особливості логічного мислення молодших школярів. Було встановлено, що молодший шкільний вік володіє глибокими потенційними можливостями для розвитку логічного мислення дітей.

Даний період розвитку особистості є активним пропедевтичним етапом розвитку логічного мислення, в ході якого закладаються основи здійснення логічних операцій аналізу, синтезу, узагальнення, класифікації, порівняння, абстрагування та інших, які є базою успішного оволодіння навчальною програмою загальноосвітньої школи.

До основних вікових особливостей розвитку логічного мислення дітей на етапі молодшого шкільного віку відносяться: переважання чуттєвого, діяльнісного аналізу над абстрактним, здійснення синтезу переважно в наочній ситуації без відриву від дій з предметами, прагнення до підміни операції порівняння об’єктів, зв’язків і відносин між предметами і їх властивостями, заміна сутнісних ознак предметів їх яскравими зовнішніми ознаками.

Ефективність розвитку логічного мислення молодших школярів обумовлена низкою педагогічних умов (наявність у вчителів початкової школи стійкої спрямованості на розвиток логічного мислення учнів, забезпечення мотивації учнів до освоєння логічних операцій, реалізація діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів до розвитку логічного мислення в учнів, забезпечення варіативності змісту навчальних занять).

При аналізі психолого-педагогічної літератури було виявлено, що розвиток логічного мислення дітей в рамках освітнього процесу початкової школи може бути здійснений з використанням таких прийомів: введенням у структуру уроку етапів, що дозволяють акцентувати увагу і зосереджувати зусилля викладача на розвитку логічного мислення учнів, широким використанням на уроках спеціально підібраних навчальних завдань з урахуванням вікових особливостей мислення дітей, активним використанням при виконанні логічних завдань наочно-дієвих і ігрових методів навчання.

Була проведена комплексна діагностика рівня розвитку логічного мислення у 2-В класі Гімназії № 31 м. Черкас, яка показала великий потенціал для розвитку логічного мислення дітей. Діагностична програма включила в себе такі методики: "Виключення понять" для дослідження здатності до класифікації та аналізу, визначення понять, з’ясування причин, виявлення подібності і відмінностей в об’єктах для визначення ступеня розвиненості у дитини інтелектуальних процесів; "Послідовність подій" для визначення здатності до логічного мисленню, узагальнення.

Проведене дослідно-експериментальне дослідження показало наявність позитивної динаміки у розвитку логічного мислення молодших школярів, підвищення інтересу до занять читання і результатів у навчанні. Дана обставина дозволяє визнати проведення дослідно-експериментального дослідження успішним, а доцільність та ефективність запропонованої системи вправ, направлених на розвитку логічного мислення молодших школярів підтвердженими.

Дане дослідження не вичерпує всієї повноти розглянутої проблеми, а пропонує один із шляхів її вирішення. Більш глибокого вивчення, на наш погляд, потребують питання розвитку окремих логічних операцій (аналізу, синтезу, порівняння, визначення понять і ін.) у молодших школярів, підготовки майбутніх викладачів початкової школи до розвитку логічного мислення учнів.

1. Акимова М. К. Упражнения по развитию мыслительных навыков младших школьников / М. К. Акимова, В. Т. Козлова. – Обнинск, 2003. –236 с.

2. Божович Д. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Д. И. Божович. – М., 1968. – 464 с.

3. Бруклинский А. В. Мышление и прогнозирование. Логико-психологический анализ / А. В. Брушлинский. – М.: Наука, 1979. – 479 с.

4. Валлон А. Психическое развитие ребенка. Пер. с франц. / А. Валлон. – М.: Просвещение, 1967. – 196 с.

5. Веккер Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов / Л. М. Веккер. – М.: Смысл, 2001. – 685 с.

6. Выготский Л. С. Мышление и речь. Собр. соч. Т. 2 / Л. С. Выготский. – М.: Педагогика, 1982 – 482 с.

7. Гальперин П. Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка / П. Я. Гальперин // Вопросы психологии. – 1969 – 162 с.

8. Герасимов С. В. Когда учение становится привлекательным / С. В. Герасимов. – М., 2003. – 168 с.

9. Гребцова Н. И. Развитие мышления учащихся / Н. И. Гребцова // Начальная школа. – 1994. – 127 с.

10. Дильтей В. Описательная психология / В. Дильтей. – М.: Алетейя, 2006. – 146 с.

11. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: Развитие ребёнка от рождения до 17 лет: Учебное пособие третье издание / И. Ю. Кулагина. – М.: УРАО, 1997. – 176 с.

12. Люблинская А. А. Учителю о психологии младшего школьника / А. А. Люблинская. – М.: Педагогика, 2000. – 216 с.

13. Немов Р. С. Психология: Учебник: В 3 кн. / Р. С. Немов. – М.: Владос, 2000. – 640 с.

14. Обухова Л. Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы / Л. Ф. Обухова. – М.: Тривола, 1998. – 352 с.

15. Ревина Е. Г. Педагогические условия развития логического мышления младших школьников / Е. Г. Ревина // Монография. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2006. – 140 с.

16. Ревина Е. Г. О возможностях развития логического мышления младших школьников в условиях целенаправленного обучения / Е. Г. Ревина // Межвузовский сборник научно-технических статей. – Вольск: ВВВУТ (ВИ), 2007. – 134 с.

17. Ревина Е. Г. Развитие логического мышления младших школьников как педагогическая проблема / Е. Г. Ревина, А. З. Гусейнов // Гуманитарные и социально-экономические науки (научно-образовательный журнал) – Вып. 2. – № 4. – Ростов - н /Д: Северокавказский центр Высшей школы, 2006. – 118 с.

18. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии в 2 т. T.I / С. Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – 488 с.

19. Соколов А. Н. Внутренняя речь и мышление / А. Н. Соколов. – М.: Просвещение, 1968. – 239 с.

20. Тихомиров O. K. Психология мышления / O. K. Тихомиров. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 272 с.

21. Эльконин Д. Б. Психология обучения младшего школьника / Д. Б. Эльконин. – М., 2001. – 290 с.

22. Эльконин Д. Б. Детская психология. / Д. Б. Эльконин. – М., Педагогика, 2007. – 384 с.

23. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Под ред. В. В. Давыдова, В. П. Зинченко. – М., 1989. – 555 с.

24. Якиманская И. С. Развивающее обучение / И. С. Якиманская. - М., 2000. – 241 с.