Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 5870. Курсова робота Мультиплікація як засіб розвитку пам’яті в молодшому шкільному віці

Курсова робота Мультиплікація як засіб розвитку пам’яті в молодшому шкільному віці

« Назад

Код роботи: 5870

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Мультиплікація як засіб розвитку пам’яті в молодшому шкільному віці

Кількість сторінок: 54

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретично-психологічні основи дослідження особливостей пам’яті у молодших школярів

1.1. Основні поняття про пам’ять

1.2. Види та процеси пам’яті

1.3. Розвиток пам’яті в молодшому шкільному віці та її роль в засвоєнні знань

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Експериментальна перевірка ролі мультиплікації в розвитку пам’яті в молодшому шкільному віці

2.1. Організація та хід експерименту

2.2. Результати експерименту

Висновки до другого розділу

Розділ 3. Охорона праці

Висновки до третього розділу

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність даної роботи полягає в тому, що на сьогоднішній день існує об'єктивна необхідність навчання дітей молодшого шкільного віку прийомів і способів ефективного, осмисленого запам'ятовування навчального матеріалу. Це буде сприяти не тільки розвитку пізнавальної сфери дитини, але й успішності навчальної діяльності.

Характеризуючи ступінь наукової розробленості, проблематики особливості розвитку пам'яті в молодшому шкільному віці в психології, слід врахувати, що дана тема аналізувалася у різних авторів у різних виданнях: підручниках, монографіях, періодичних виданнях, в інтернеті.

Особливості запам'ятовування в молодшому шкільному віці вивчалися А.А. Смирновим, П.І. Зінченко, О.М. Леонтьєвим та іншими видатними вітчизняними психологами. Пам'ять вважається одним з найбільш розроблених розділів психології. Але подальше вивчення закономірностей пам'яті в наші дні знову зробило її однією з вузлових проблем. В даний час у науці немає єдиної теорії пам'яті. Тому вивчення функціонування пам'яті в процесі навчання залишається однією з досліджуваних проблем психології.

Об'єкт дослідження: пам'ять у молодшому шкільному віці.

Предмет дослідження: особливості розвитку пам'яті в молодшому шкільному віці та вплив мультиплікаційних засобів на пам’ять молодшого школяра.

Мета роботи: вивчення особливостей розвитку пам'яті в молодшому шкільному віці, а також можливостей її ефективного розвитку.

Поставлена мета визначає рішення наступних конкретних завдань:

- вивчити та проаналізувати літературу з даної теми;

- проаналізувати основні теорії пам'яті і визначити поняття пам'яті;

- розглянути основні процеси, види, типи пам'яті та їх особливості;

- встановити особливості розвитку і формування пам'яті в молодшому шкільному віці, а також фактори, що впливають на розвиток пам'яті у молодших школярів;

- встановити вплив мультиплікаціних засобів та занять на пам'ять молодших школярів;

- виявити прийоми та способи підвищення ефективності запам'ятовування навчального матеріалу засобами мультиплікації в молодшому шкільному віці.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури.

Пам’ять у дітей молодшого шкільного віку розвивається у двох напрямках - довільності і усвідомлення. Діти мимовільно запам’ятовують учбовий матеріал, який є цікавим для них і подається в формі гри, а також пов’язаний з яскравими наглядними посібниками або образами, спогадами. Змінюється співвідношення мимовільного і довільного запам’ятовування на користь зростання ролі останнього. Розвивається і здатність до довільного відтворення матеріалу.

Однак без педагогічної допомоги діти, як правило, використовують тільки найпростіший спосіб довільного запам’ятовування й відтворення –переказування.

Розвиток довільної пам’яті не означає ослаблення мимовільної. Мимовільна пам’ять молодших школярів характеризується новими якісними особливостями, зумовленими новим змістом та формами діяльності.

У практичній частині курсової роботи нами була розроблена спеціальна програма корекції пам’яті у дітей молодшого шкільного віку. Експеримент складався з 3 етапів.

На першому етапі було досліджено та проаналізовано 20 дітей за допомоги методик, було сформовано результати.

Після цього, на протязі місяця у школі проводились спеціальні заняття, до складу яких входили елементи мультиплікації, а саме-мульттерапія, арт-терапія, основи комп’ютерної анімації, де молодші школяри займалися.

Після місяця таких занять ми знову провели 3 етап експерименту, задля аналізу впливу мультиплікаційних засобів на розвиток пам’яті молодшого школяра.

З результатів діагностики видно, що розвиток пам'яті перебуває на середньому й низькому рівні. Отже, діти всього класу мають потребу в розвиваючій роботі з розвитку пам'яті.

Після проведення занять з мульттерапії пам’ять у молодших школярів значно підвищилась, та має сприятливу тенденцію, отже заняття впливають добре.

1. Асенин С. В. Волшебники экрана: Эстетические проблемы современной мультипликации. – М.: Искусство, 1992. – 148 с.

2. Бабиченко Д. Н. Искусство мультипликации. – М.: Искусство, 2003. – 114 с.

3. Баженова Л. М. Медиаобразование школьника (1-4 классы): пособие для учителя. - М., 2004. - 55 с.

4. Бандура А. Теория социального научения. - СПб., - 2000. - 427 с.

5. Венгер А. Л. Психологическое обследование младших школьников / А. Л. Венгер, Г. А. Цукерман. - М., - 2005. - 359 с.

6. Возрастные особенности восприятия детьми цвета / Евгения Тера // Живой журнал. – 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://art-vzroslenie.livejournal.com/563.html.

7. Выготский Л. С. Воображение и его развитие в детском возрасте // Собр. соч. Т. 2. - М., 1982.

8. Дудецкий А. Я. Теоретические вопросы воображения и творчества. - См., 1974.

9. Дьяченко О. М. Воображение дошкольника. - 1986. - №5. - Серия "Педагогический факультет".

10. Загальна психологія / Під ред. Максименка С. Д. - К., 2000.

11. Марьянович А. Т. Методика исследования динамики внимания // Вопросы психологии. – 1983. – №2. – С. 21-24.

12. Миллер Д., Галантер Ю., Прибрам К. Планы и структура поведения. - М., 1965.

13. Мухина В. С. Детская психология: Учебник для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – 272 с.

14. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. - М., - 1986. - Гл. 13.

15. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. - М., 1989. - 750 с.

16. Ольшанский Д. В. Психология масс. Мастера психологии. - СПб., 2001. - 368 с.

17. Орлова Е. Юрий Норштейн: Мультипликация – это сплав всех искусств / Орлова Елена // Областная газета. – 2015. – 31 июля. – С. 4.

18. Осипова А. А. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-9 лет / А. А. Осипова, Л. И. Малашинская. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 104 с.

19. Павлова Е. В. Психологические и художественные особенности картины мира у студентов-художников и студентов других специальностей // Молодой ученый. – 2014. – №2. – С. 689-693.

20. Проект «Мульттерапия» национального детского фонда. – М., 2008 – 2015. - URL: http://multtherapy.ru/ (Дата обращения: 10.10.2015).

21. Сказка как источник творчества детей: Пособие для педагогов дошк. учреждений / Науч. рук. Ю. А. Лебедев. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 168 с.

22. Скибицкая П. В. Мультипликация как средство развития художественного и цветового восприятия [Текст] / П. В. Скибицкая, Т. С. Северова // Научные исследования: от теории к практике: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 13 март 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. - Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. - № 1 (7). - С. 85–87. - ISSN 2413-3957.

23. Словарь специальных терминов в живописи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cosmograph.ru/culture/libs-termin/.

24. Угарова Г. М. Возрастная динамика свойств внимания дошкольников и младших школьников.: Автореф. дис.канд. психол. наук. - М., 1994. – С. 21.

25. Федоров А. В. Права ребенка и проблема леэкране // Культура. 2000. 7 дек. С. 4. насилия на российском экране. Таганрог, 2004.

26. Эльконин Д. Б., Венгер А. Л. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста. – М., 1998. – 221 с.