Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Политические системы мира \ 5864. Курсова робота Трансформація ролі НАТО у європейській безпеці у постбіполярний період

Курсова робота Трансформація ролі НАТО у європейській безпеці у постбіполярний період

« Назад

Код роботи: 5864

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Політичні системи світу

Тема: Трансформація ролі НАТО у європейській безпеці у постбіполярний період

Кількість сторінок: 51

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ВСТУП

Розділ 1. Еволюція безпекової політики НАТО

1.1. Європейський та атлантичний підходи до вирішення проблем безпеки

1.2. Мета та цілі створення НАТО. Зміст Вашингтонського договору

1.3. Діяльність НАТО у Європі під час холодної війни та європейський центр сили

Розділ 2. Роль НАТО у європейській безпеці у постбіполярний період

2.1. Фактор розпаду Радянського Союзу в безпековій концепції НАТО

2.2. Програма «Партнерство заради миру» та угоди «Берлін-плюс» як організаційні засади політики партнерства НАТО у Європі

2.3. Роль НАТО у врегулюванні європейських конфліктів

2.4. Безпекова політика НАТО в Європі та боротьба з тероризмом

Розділ 3. Проблеми безпекової політики НАТО у Європі

3.1. Нові виклики європейській безпеці та позиція НАТО

3.2. Розбіжності у визначенні ролі НАТО у ХХІ сторіччі

3.3. Україна та НАТО у контексті європейської безпеки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Організація Північноатлантичного договору була створена у 1949 році з метою створення системи колективного захисту проти зовнішнього ворога, яким тоді був СРСР. Необхідність такого блоку для західних демократій диктувалася зовнішньополітичними умовами, але і самим фактом свого створення блок зробив внесок у розвиток процесів холодної війни. Нападу на країни заходу з боку СРСР не сталося протягом його існування, отже, альянс виконав функцію стримування.

Після розпаду СРСР і завершення холодної війни зовнішньополітичні реалії змінилися і постало питання доречності організації у майбутньому. Її збереження, її перша участь у військових діях та нові концепції відповіді на загрози постбіполярного світу відкрили низку проблем організації та започаткували дискусію з приводу її ролі у європейській безпеці. Очевидно, що намагаючись трансформувати інструменти зовнішньої дії відповідно до вимог часу, організація не може дати раду внутрішнім проблемам. Кожна нова криза на теренах Європи, кожна нестабільність чи спалах конфлікту щоразу загострюють питання ефективності організації, її значення та доцільності її існування. Ці питання постали вкотре у світлі сучасних подій в Україні.

Тема залишається актуальною і популярною у науково-дослідницькому середовищі. Серед західних дослідників сучасної ролі НАТО в Європі можна виділити Т. Галлена Карпентера (NATO Enters the 21st Century), А. Беблера (The Challenge of NATO Enlargement), Р. Алькаро (European Security and the Future of Transatlantic Relations) тощо.

Не поступаються зацікавленістю у темі і вітчизняні та російські науковці: В.В. Штоль («НАТО. Динамика эволюции»), О.А. Палій («Навіщо Україні НАТО»), Г.М. Перепелиця, О.С. Полторацький, Ю.Н. Пахомов і т.д. Також у роботі використовувалися численні офіційні документи НАТО, тексти промов діячів організації, тексти міжнародних угод.

Новизна роботи полягає в тому, що незважаючи на актуальність теми та велику кількість досліджень, не існує чіткого визначення значення НАТО для європейської безпеки на сучасному етапі та у найближчому майбутньому.

Метою даної роботи є дослідження ролі НАТО у системі безпеки постбіполярної Європи.

Автор ставить перед собою наступні завдання:

1. Описати еволюцію цілей НАТО і її безпекових концепцій.

2. Охарактеризувати сучасну систему взаємодії НАТО з Західною та Східною Європою.

3. Визначити проблеми, які виникають для НАТО з появою нового типу загроз.

4. Встановити, як змінилася роль блоку у європейській безпеці і окреслити можливі перспективи його значення.

Об’єктом дослідження є діяльність Організації Північноатлантичного договору.

Предметом дослідження є трансформація ролі НАТО у системі європейської безпеки та чинники, які на неї впливають.

При написанні роботи використовувалися загальнонаукові (системний аналіз, абстрагування, аналіз і синтез, моделювання, аналогія, історичний) та спеціальні (політико-описовий, аналітико-прогностичний, інтуїтивно-логічний, статистичний) методи.

Дана робота складається зі вступу, трьох розділів, кількість підпунктів у яких різна, висновку і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 51 сторінка. Список використаної літератури містить 45 джерел.

Організація Північноатлантичного договору постала на початку холодної війни як головний інструмент США у військово-політичній сфері та як гарантія захисту від розповсюдження соціалістичної влади для західних країн. Незважаючи на те, що протягом другої половини ХХ століття, до 90х рр., їй не довелося ввести в силу статтю 5 Договору, її призначення можна було вважати виконаним, адже поки ворожі блоки пильнували одне одного та існувала загроза взаємного знищення, прямого зіткнення не сталося, а європейські держави тим часом могли розвивати власні інтеграційні, військові та політичні починання під захистом ядерної парасольки.

З розпадом СРСР перед країнами-членами організації постали наступні питання: чи має тепер сенс військово-політичний блок і, якщо так, то яка його роль у новій світовій системі та у європейській підсистемі зокрема? Беручи до уваги ряд нових зовнішньополітичних реалій, основними з яких стали непевні процеси, що розгорталися на пострадянському просторі, який знаходився у безпосередній близькості до Європи, держави-члени зберегли альянс і взяли курс на розбудову системи відносин з новими державами, що утворилися на східних кордонах. Наріжним каменем у цьому напрямку стала програма «Партнерство заради миру», яка зіграла важливу роль як для блоку, так і для країн-партнерів, дозволивши багатьом з них стати членами НАТО.

У 90-ті рр. пожвавив свою діяльність Європейський Союз, у тому числі – у оборонній сфері, і виникло питання співвідношення НАТО та рудиментних західноєвропейських оборонних інституцій. Незважаючи на прагнення вести незалежну політичну лінію, європейські лідери зважали на недостатність військового потенціалу їхніх країн і неможливість обійтися без НАТО, а точніше – США, які робили у неї найвагоміший внесок. Тому проблема була вирішена через угоди «Берлін плюс», які дозволили ЄС користуватися ресурсами НАТО для підтримки миру та безпеки у випадку, якщо організація не діятиме сама. Ці угоди не можна оцінити однозначно: з одного боку, вони дійсно встановлюють відносини довіри і надають впевненості ЄС, з іншого – негативно впливають на розвиток збройних сил власне європейських країн, в тому числі держав-членів НАТО, перекладаючи ще більше тягаря та відповідальності на США.

На сьогодні НАТО налічує декілька військових операцій, перша з них відбулася в Європі, під час воєн у Югославії. Ця фактично перша можливість перевірити ефективність альянсу на ділі дозволила визначити недоліки у проведенні операції: насамперед, це питання координації з ООН, пропорційності участі США та європейських союзників, питання легітимності дій. Останнє викликало низку політичних дискусій та негативно вплинуло на громадську думку про блок у тих країнах, де було бажання розвинути таку думку.

Вступаючи у нове сторіччя організація зіткнулася з загрозами нового типу, у центрі яких знаходиться тероризм. Вперше була застосована стаття 5 Договору і тероризм, фактично, став тим самим зовнішньополітичним ворогом, але однак не будучи державою. Цим визначався характер нових загроз – вони мали недержавну природу і піднялися на хвилі глобалізації. Тому перед блоком постало завдання знайти способи відповіді на такі загрози. У війні проти тероризму, яка почала проводитися під егідою США, знову стали очевидними внутрішні проблеми незбалансованої участі членів.

Зараз система трансформується швидкими темпами. Головні імпульси до її трансформації походять зі сходу, де їх генерує Російська Федерація. Цей фактор наразі є лейтмотивом безпекових проблем Європи. Події в Україні мають визначити межі того значення, яке матиме блок для Європи в майбутньому. Наразі ж, прагнучи вирішити внутрішні проблеми ЄС та внутрішні проблеми НАТО, західні демократії обмежили Європу кордонами цих інституцій, залишаючи за ними сіру зону та нестабільність – явища, що належать до загроз нового типу, план ефективної відповіді на які НАТО поки що не розробила.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бутейко А. Україна - НАТО - Росія і євроатлантична безпека // Економічний часопис-ХХI: Науково-аналіт. ж-л. Видається Ін-том трансформації суспільства з 1996 року / Гол. ред. А. Матвійчук. – К., 2005. – №9-10: Євроатлантична інтеграція та ін. – С. 13-14.

2. Володіна М. О. Стратегічні концепції НАТО 1991 і 1999 рр. - трансформація ролі Альянсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л. В. Губерський (гол. ред) та ін.]. – К., 2008. – Вип. 74, ч.1. – С. 95-102.

3. Гончар Б. М. Миротворчі операції НАТО на Балканах у контексті стратегічної ситуації в Європі 90-х років ХХ століття / Б. М. Гончар, В. В. Орлик // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Історія: Збірник наук. праць істор. ф-ту КНУ / Відп. ред. Слюсаренко А. Г. – К., 2003. – Вип. 68-70. – С. 92-96.

4. Капітоненко М. Г. Нова роль НАТО в Європі? // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л. В. Губерський (гол. ред.) та ін.]. – К., 2009. – Вип. 86, ч. 2. – C. 13-18.

5. Капітоненко М. Г. Роль України як контрибутора світової безпеки у процесі адаптації НАТО до нових викликів та загроз сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л. В. Губерський (гол. ред) та ін.]. – К., 2006. – Вип. 59, ч. 1: Серія "Європейські дослідження". – С. 22-25.

6. Константинов В. Изменение структуры угроз международной безопасности и трансформация НАТО // Економічний часопис-ХХI: Науково-аналіт. ж-л. Видається Ін-том трансформації суспільства з 1996 року / Гол. ред. А. Матвійчук. – К., 2005. – №9-10: Євроатлантична інтеграція та ін. – С. 17-19.

7. Малай В. Новые вызовы мировой безопасности: роль НАТО и его партнеров // Економічний часопис-ХХI: Науково-аналіт. ж-л. Видається Ін-том трансформації суспільства з 1996 року / Гол. ред. А. Матвійчук. – К., 2005. – №9-10: Євроатлантична інтеграція та ін. – С. 14-17.

8. НАТО не сможет помочь Киеву на востоке Украины / Корреспондент, 5 марта 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korrespondent.net/ukraine/3487331.

9. Палій О. Європейська система безпеки не буває без НАТО // Політика і час: Суспільно-політичний журнал / Засновник-Міністерство закордонних справ України. – К., 2007. – №2. – С. 37-39.

10. Палій О. Навіщо Україні НАТО? / Олександр Палій. – К.: Дніпро, 2006. – 144 с.

11. Пахомов Ю. Н. Продвижение НАТО на Восток: реальность и мифологизация // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л. В. Губерський (гол. ред) та ін.]. – К., 2003. – Вип. 40, ч. 1: Влияние Расширения ЕС и НАТО на Восток на процессы интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве. – С. 3-8.

12. Перепелиця Г. М. НАТО і Україна в умовах трансформаційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л. В. Губерський (гол. ред) та ін.]. – К., 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 89-102.

13. Полторацький О. С. Еволюція військово-політичної стратегії НАТО після завершення "холодної війни" // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л. В. Губерський (гол. ред.) та ін.]. – К., 2003. – Вип. 39, ч. I. – С. 78-89.

14. Хартія про особливе партнерство між Україною Організацією Північно-Атлантичного договору / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_002.

15. Штоль В. В. НАТО. Динамика эволюции: Монография / В. В. Штоль; Дип. акад. МИД России. – М.: Научная книга, 2002. – 416 с.

16. After-Dinner Speech by Admiral Giampaolo di Paola / North Atlantic Treaty Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/cps/en/SID-DE86AFCD-89BCBE0C/natolive/opinions_69910.htm?selectedLocale=en.

17. Alcaro Riccardo. European Security and the Future of Transatlantic Relations / Riccardo Alcaro, Erik Jones / IAI-SAIS Bologna Center / Centro Stampa “Nuova Cultura”. – 2011. – 188p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pubblicazioni.iai.it/pdf/Quaderni/iairp_01.pdf.

18. Bebler, Anton. The Challenge of NATO Enlargement. – Greenwood Publishing Group, 1999. – 244 p.

19. Boulden, Jane. NATO and the United Nations During UNPROFOR // Final Report: NATO Fellowship 1999-2001. – 28 p. / North Atlantic Treaty Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/acad/fellow/99-01/boulden.pdf.

20. Bridger James. Emerging NATO-EU Partnerships on New Security Challenges // Atlantic Voices / James Bridger, Paul Pryce. – Atlantic Treaty Assosiation. – Vol. 1, No. 1 – 12p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ata-sec.org/index.php/publications/atlantic-voices/20-nato-eu-partnerships-on-new-security-challenges/file.

21. Gallen Carpenter, Ted. NATO Enters the 21st Century. – Routledge, 2001. – 189 p.

22. Gaspar, Carlos. NATO’s Strategic Concept // Perceptions of NATO and the New Strategic Concept / Luís Nuno Rodrigues, Volodymyr Dubovyk. - Washington, DC: IOS Press, 2011. – 111 p.

23. Gordon Phillip H. NATO After 11 September / Brookings. – 18 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.brookings.edu/views/Articles/Gordon/2002wintersurvival.pdf.

24. Gutmann, Francis. The evolution of NATO, and France’s position // La revue geopolitique [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.diploweb.com/The-evolution-of-NATO-and-France-s.html.

25. Ismay Hastings. The Pace Quickens // NATO the first five years 1949-1954 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/archives/1st5years/chapters/4.htm.

26. Joint Declaration on European Defence // Franco-British Summit, Saint-Malo, 4 December 1998 / The Atlantic Community Initiative [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.atlanticcommunity.org/Saint-Malo%20Declaration%20Text.html.

27. Medcalf, Jennifer. NATO: A Beginner's Guide. – Oneworld Publications, 2012. – 280 p.

28. NATO Wales Summit Guide: Newport, 4-5 September 2014 – 436 p. / North Atlantic Treaty Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20141008_140108-SummitGuideWales2014-eng.pdf.

29. Nation, R. Craig. NATO's Relations with Russia and Ukraine. – 2000. – 45p. / North Atlantic Treaty Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/acad/fellow/98-00/nation.pdf.

30. North Atlantic Treaty Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int.

31. Partnership for Peace: Framework Document / North Atlantic Treaty Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c940110b.htm.

32. Petersberg Declaration / Western European Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf.

33. Rutten, Maartje. From Saint-Malo to Nice: European Defence Core Documents / Chaillot Papiers / Institute for Security Studies. – 2001. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp047e.pdf.

34. Schmidt Peter. Germany, France and NATO // Stiftung Wissenschaft und Politik. – 1994. – 20p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB169.pdf.

35. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit in Lisbon 19-20 November 2010 / North Atlantic Treaty Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf.

36. Tackling New Security Challenges // Briefing / NATO Public Diplomacy Division, 1110 Brussels, Belgium. – 2012. / North Atlantic Treaty Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120116_new-security-challenges-e.pdf.

37. Techau, Jan. European Security After Ukraine / Carnegie Europe. – 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=59025.

38. The Brussels Treaty / North Atlantic Treaty Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17072.htm.

39. The EU-NATO Berlin Plus agreements: Assembly Fact Sheet No. 14 / European Security and Defence Assembly. – 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aco.nato.int/resources/4/documents/14E_Fact_Sheet_Berlin_Plus[1].pdf.

40. The Framework for EU-NATO permanent relations and Berlin Plus: Background Paper / European Council [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/03-11-11%20Berlin%20Plus%20press%20note%20BL.pdf.

41. The North Atlantic Treaty / North Atlantic Treaty Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int.

42. Volker Kurt. NATO Reform: Key Principles // Issue Brief / Kurt Volker, Kevin P. Green / Atlantic Council. – 2011. – 6p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.atlanticcouncil.org/images/files/publication_pdfs/7631/120711_NATO_Reform_Principles.pdf.

43. Westad, Odd Arne. A New International History of the Cold War? // Journal of Peace Research. – vol. 32, no. 4 – 1995 – pp. 483-487 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jstor.org/stable/425617.

44. Wiseman, Jason. NATO and Post-Soviet Space // Atlantic Voices / Atlantic Treaty Assosiation. – Vol. 3, No. 7-12 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ata-sec.org/index.php/publications/atlantic-voices/20-nato-eu-partnerships-on-new-security-challenges/file.

45. Zoellick Robert B. The Lessons of German Unification // The National Interest / High Beam Research. – 2002. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.highbeam.com/doc/1G1-65576869.html.