Распечатать страницу

Курсова робота Неологізми в англійській мові

« Назад

Код роботи: 5837

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лінгвістика англійської мови

Тема: Неологізми в англійській мові

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

1. Особливості збагачення лексичного рівня англійської мови. Неологізми

1.1. Типологія неологізмів. Види класифікації неологізмів

1.2. Способи творення морфологічних неологізмів

1.2.1. Афіксальні неологізми

1.2.2. Словоскладання (складні слова)

1.2.3. Скорочення

1.2.4. Конверсія

Висновки до розділу 1

2. Екстралінгвальні факторі як чинник збагачення мови неологізмами

2.1. Неологізми як засіб відображення культу краси та молодості в сучасній англійській мові

Висновки до розділу 2

Висновки

Список використаних джерел

Проблема дослідження неологічних утворень привертає увагу багатьох лінгвістів. Серед них Андрусяк І.В., Арутюнов Н.Д., Берчфільд Р., Гармаш О.Л., Єнікеєва С.М., Жлуктенко В.І., Заботкіна В.І., Зацний Ю.А., Ковтун К.В., Кубрякова Є.С., Мєшков С.М., Омельченко Л.Ф., Пімахіна Т.А., Черкаська Є.В., Янков А.В. та інші.

Об’єктом дослідження є процеси розвитку словникового складу англійської мови.

Предметом дослідження є способи і засоби творення неологізмів на позначення понять, що відображають культ краси та молодості в сучасній англійській мові, зважаючи на екстралінгвальні фактори.

Метою дослідження є визначення неологізмів, котрі виступають як засоби реалізації культу краси та молодості в сучасній англійській мові.

Поставленій меті відповідають такі завдання:

- визначити основні джерела поповнення словникового складу сучасної англійської мови;

- систематизувати основні види класифікації неологізмів;

- дослідити вплив екстралінгвальних факторів на виникнення та поширення неологізмів в англійській мові;

- на словниковому матеріалі визначити неологізми, які є засобами відображення культу краси та молодості в англійській мові.

Методи дослідження: опрацювання лінгвістичного матеріалу (наукових праць, статей, словників).

Практичне значення дослідження полягає у виявленні лексичних новоутворень, які відображаються культ краси та молодості в англійській мові.

Словниковий склад англійської мови постійно поповнюється новими лексичними одиницями. Нові потреби комунікації зумовили зміни в шляхах та засобах збагачення словникового складу. Система словотвору поповнилася новими дериваційними елементами. За рахунок тісної взаємодії національних варіантів англійської мови та відсутності бар’єру між літературним та не літературним мовленням зростає та в повній мірі реалізується словотворчий потенціал.

Одним з основних джерел збагачення англійської мови є запозичення з інших мов. Основними «постачальниками» новотворів були латинська, французька та скандинавські мови. Це було зумовлено історично. І хоча у другій половині ХХ ст. тенденція до запозичення дещо знизилася, в останні десятиріччя відчувається вплив іноземної лексики, яка є джерелом надходження термінів та словотворчих елементів.

 Нові потребі комунікації зумовили зміни в шляхах та засобах збагачення словникового складу. Виникла необхідність у створення нових мовних засобів, які б могли відобразити зміни навколишнього середовища та дати назву новим явищам і предметам.

Зважаючи на те, що в сучасному мовознавстві немає єдино прийнятого визначення «неологізм», ми навели декілька дефініцій цього терміну та представили в роботі різні принципи класифікації неологізмів, посилаючись на вчених-дослідників Гілберта Л., Заботкіну В.І, Зацного Ю.А.

Дані класифікації ґрунтуються на різних критеріях оцінки неологізмів: умови творення (авторські та анонімні), призначення (номінативні та стилістичні), за способом утворення (фонологічні, запозичення, стилістичні, семантичні). В свою чергу семантичні неологізми поділяються на морфологічні та фразеологічні.

Морфологічні неологізми мають декілька продуктивних моделей творення: афіксація, словоскладання, скорочення та конверсія.

Ми визначили, що неологізми сприяють розвитку лексичного рівня мови і функціонують в ній завдяки мовним та позамовним факторам, а вживання неосем мовцями зумовлене лінгвальними та екстралінгвальними факторами.

На виникнення неологізмів в англійській мові впливають економічні, технократичні, політичні, екологічні та соціальні фактори. Виникнення в суспільстві культу краси та молодості спричинило знайшло своє відображення у мові та спричинило появу великої кількості новотворів пов’язаних із зовнішнім виглядом людини, здоровим способом життя, позначенням вікових категорій, медициною, психологією.

Дане дослідження відкриває перспективи для подальшого вивчення особливостей та способів утворення неологізмів пов’язаних із відображенням культу краси та молодості в англійській мові та змінами у способі життя англомовного населення взагалі.

1. Андрусяк І. В. Спосіб життя та дозвілля: фрагмент концептуального аналізу англійських неологізмів кінця ХХ століття. // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – 282 с.

2. Арбекова Т. И. Лексикология английского языка (практический курс). Учеб. пособие для ІІ-ІІІ курсов ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высшая школа, 1977. – 240 с.

3. Бортничук Е. Н. Словообразование в современном английском языке: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Е. Н. Бортничук, И. В. Василенко, Л. П. Пастушенко / Под ред. Жлуктенко Ю. А. – К.: Вища школа. Изд-во при Киев. ун-те, 1988. – 261 с.

4. Головко О. М. Неологізми і процеси розвитку мови. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009. – №33. – 317 с.

5. Головко О. М. Роль екстралінгвальних чинників у формуванні англомовних темпоральних інновації.//Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – №50. – 221 с.

6. Голуб И. Б. Стилистика русского язика. – М.: Рольф; Айрис-пресс, 1997. – 448 с.

7. Жлуктенко Ю. А., Березинский В. А. Английские неологизмы. – Киев.: Наукова думка. 1983. – 154 с.

8. Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка: Учеб. пособ. для ин-тов и фак. иностр. яз. / Заботкина В. И. – М.: Высшая школа, 1989. – 126 с.

9. Зацний Ю. А., Янков А. В. Нова розмовна лексика і фразеологія. Англо-український словник. / Ю. А. Зацний, А. В. Янков. – Вінниця. Нова книга, 2010. – 224 с.

10. Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1998. – 431 с.

11. Зацний Ю. А. Шляхи і способи збагачення сучасної розмовної лексики англійської мови. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009. – №34. – 332 с.

12. Зацний Ю. А., Федоренко О. О. Демографічні неологізми англійської мови.//Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки / Головний редактор Толок В. О. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. – 156 с.

13. Ковтун К. В. Образование и функционирование неологизмов в современном английском языке. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – №27. – 333 с.

14. Лингвистический энциклопедический словарь. / гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. - 686 c.

15. Чередниченко В. А. Новая лексика и фразеология английского языка, отражающая физическое и ментальное состояние человека. // Нова філологія. – 2003. – №3 (18) – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 444 с.

16. Sara Tulloch. The Oxford Dictionary of New Words: A Popular Guide to Words in the News, New York: Oxford University Press, 1991. – 336 c.

17. http://www.psa.eu.com/blended-learning/macmillan-english-dictionary-word-of-the-week.

18.http://ru.wikipedia.org.

19. http://www.worldwidewords.org.

20. http://www.wordspy.com.