Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 5834. Курсова робота Зв'язок стилю сімейного виховання підлітків з їх взаємовідносинами з однолітками

Курсова робота Зв'язок стилю сімейного виховання підлітків з їх взаємовідносинами з однолітками

« Назад

Код роботи: 5834

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Зв'язок стилю сімейного виховання підлітків з їх взаємовідносинами з однолітками

Кількість сторінок: 38

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичне обґрунтування ролі сімейного виховання підлітків у формуванні їх взаємовідносин з однолітками

1.1. Особливості міжособистісних відносин у підлітковому віці

1.2. Стан дослідження ролі стилю сімейного виховання у формуванні взаємовідносини підлітків

Висновки до 1 розділу

Розділ 2. Емпіричне дослідження ролі сімейного виховання підлітків у формуванні міжособистісних стосунків підлітків

2.1. Мета, задачі та організація емпіричного дослідження ролі сімейного виховання у формуванні міжособистісних стосунків підлітків

2.2. Результати емпіричного дослідження ролі сімейного виховання у формуванні міжособистісних стосунків підлітків

2.3. Аналіз та інтерпретація результатів емпіричного дослідження ролі сімейного виховання у формуванні міжособистісних стосунків підлітків

Висновки до 2 розділу

Загальні висновки

Список використаних джерел

Додатки

Актуальність дослідження. Важливий фактор психічного розвитку в підлітковому віці – спілкування з однолітками. Основу формування нових психологічних і особистісних якостей підлітків складає спілкування в процесі різних видів діяльності (навчальної діяльності, занять різними видами спорту, творчості та інше). В цей період відбувається зміна спілкування з батьками та вчителями на однолітків.

Сім'я як найважливіший соціальний інститут, що виконує функцію первинної соціалізації дітей, первинного соціального контролю має особливий вплив на становлення особистості підлітка. Кожна сім'я – це система неповторних мікросередовищних умов, індивідуальності батьків, що накладає незгладимий відбиток на духовний та соціально-моральний світ підлітка. Сам тип сім'ї, характер батьківських відносин багато в чому визначають напрямок подальшого розвитку особистості підлітка.

У підлітковий період потреба в близьких друзях різко зростає. Підлітки прагнуть звільнитися від батьківської опіки, замінивши її довірчими, емоційно забарвленими відносинами з друзями, з якими знаходяться спільні інтереси і за допомогою яких вони можуть розібратися в собі і позбутися почуття самотності.

У становленні даного процесу, велику роль відіграє стиль сімейного виховання, який надає безпосередній вплив на становлення підлітка як особистості і його взаємин з оточуючими. У цей віковий період дітей так тягне один до одного, їх спілкування настільки інтенсивно, що можна говорити про типові підліткові «реакції групування». Незважаючи на цю загальну тенденцію, психологічний стан підлітка в різних групах може бути різним.

Актуальність дослідження визначена тим, що вплив стилю сімейного виховання на розвиток різних аспектів особистості підлітка одна з наявних проблем в сучасній психології. Наслідком вибору батьками стилю виховання можуть бути важкі психологічні травми, що чинять негативний вплив на особистість підлітка.

У сучасному світі у все більше батьків мають проблеми у встановленні контактів із підлітками, адже це буремний віковий період, що важко переживається дитиною, і не всі батьки продуктивно будують відносини із своїми дітьми. Інтимно-особистісне спілкування – провідна діяльність підліткового віку. Її становлення та розвиток є одним з основних завдань даного вікового періоду. Не зважаючи на те, що у психологічній літературі вказано на зв'язок між успішністю спілкування з однолітками та стилю сімейного виховання у підлітковому віці, його характер та особливості вивчені не достатньо.

Отже, для дослідження ми можемо обрати тему «Зв'язок стилю сімейного виховання підлітків з їх взаємовідносинами з однолітками».

Мета роботи: визначити роль особливостей сімейного виховання підлітків у формуванні їх взаємовідносин з однолітками.

Об'єкт дослідження: міжособистісні відносини підлітків.

Предмет дослідження: роль стилю сімейного виховання у формуванні міжособистіних відносин підлітків.

Концептуальна гіпотеза: існує зв'язок між стилем сімейного виховання та міжособистісними відносинами підлітків.

Виходячи з мети і гіпотези дослідження, нами визначені наступні завдання:

1. Провести теоретичний аналіз літератури стосовно поставленої проблеми.

2. Розкрити сутність ролі стилю сімейного виховання у формуванні особистості підлітків.

3. Обґрунтувати зв'язок між роллю сімейного виховання та взаємовідносинами підлітків з однолітками.

4. Провести емпіричне дослідження з метою визначити роль особливостей сімейного виховання підлітків на формування їх взаємовідносин з однолітками.

5. Встановити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження. З метою виявлення зв'язку між стилем сімейного виховання підлітків та їх взаємовідносинами з однолітками використано методи теоретичного аналізу вивчення впливу стилю сімейного виховання на взаємовідносини підлітків. За допомогою організаційних методів проведено порівняльний аналіз, який дозволяє нам встановити зв'язки між стилем виховання та взаємовідносинами підлітка з однолітками. Також нами використано метод структурування та узагальнення.

Для перевірки гіпотез дослідження застосовано такі психодіагностичні засоби: опитувальник «Аналіз сімейних взаємовідносин» Е.Г. Ейдеміллер, В.В. Юстицкіс; методика «Соціометрія».

Обробка результатів дослідження проведена за допомогою математико-статистичних методів (кореляційного аналізу за критерієм Спірмена).

Методологічну й теоретичну основу роботи складають праці вітчизняних психологів і педагогів з проблеми впливу родини на психічний і соціальний розвиток дитини, що відображені в роботах Л.С. Виготського, К.І. Божович, В.В. Дубровіної, B.C. Мухіної, М.І. Лисіної та ін.

Виділяються такі напрями дослідження батьківського виховання як: вивчення структури сімейного виховання (В.М. Мясищев, О.І. Захаров, А.С. Співаковська, Г.Я. Варга, В.В. Столін, О.О. Бодалев та ін.); типи і тактики сімейного виховання (А.Є. Лічко, Е.Г. Ейдеміллер); вплив способів впливу і типів сімейного виховання (А.С. Співаковська, Г.Я. Варга). Також тему впливу сімейного виховання на дисгармонізацію характеру підлітків вивчали Р. Берон, А. Бандура та ін.).

Теоретична значущість роботи полягає в розширенні теоретичних знань за проблемою вивчення ролі стилю сімейного виховання підлітків на їх взаємовідносини з однолітками.

Практична значущість роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть використовуватися практичними психологами, педагогами, соціальними робітниками для проведення психокорекційних, просвітницьких, терапевтичних, діагностичних, консультаційних заходів із підлітками та їх батьками.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Список використаних літературних джерел налічує 27 найменувань. Повний обсяг роботи ― 44 сторінок. Основний зміст викладено на 33 сторінках. Робота містить 4 додатки.