Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 5820. Курсова робота Екологічне виховання молодших школярів засобами народних традицій

Курсова робота Екологічне виховання молодших школярів засобами народних традицій

« Назад

Код роботи: 5820

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Екологічне виховання молодших школярів засобами народних традицій

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Педагогічні основи екологічного виховання молодших школярів засобами народних звичаїв і традицій

1.1. Сутність та педагогічний зміст екологічного виховання

1.2. Українські звичаї і традиції як засіб екологічного виховання учнів

1.3. Педагогічні засоби екологічного виховання молодших школярів

Розділ 2. Методика екологічного виховання молодших школярів у процесі використання народних звичаїв і традицій

2.1. Екологічне навчання молодших школярів із застосуванням календаря

2.2. Екологічне виховання школярів на народних природознавчих традиціях

2.3. Система екологічного виховання у школі

Розділ 3. Теоретичні основи екологічного виховання молодших школярів в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

3.1. Принципи екологічного виховання за В.О. Сухомлинським, їх суть та значення

3.2. Методика використання принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського під час уроків мислення серед природи

3.3. Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи

Висновки

Список використаної літератури

Додатоки

Одним із шляхів формування екологічної культури школярів є звернення до надбань педагогічної спадщини видатного українського педагога, заслуженого учителя України В.О. Сухомлинського, до його досвіду у сфері екологічного виховання учнів.

Методика використання принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського у практиці сучасної початкової школи є складовою навчально-виховного процесу, який складається з двох рівноцінних компонентів: формування наукових знань з екологічного виховання та охорони природного середовища.

Проблемою екологічного виховання В.О. Сухомлинський займався впродовж своєї педагогічної діяльності, і довів, що природа сама собою не виховує. Виховує лише активна взаємодія дитини з нею. Тому екологічне виховання та екологічна культура тісно повязані з природоохоронною діяльністю.

В курсовій роботі виявлено, що основними джерелами формування екологічної культури молодших школярів засобами народних природознавчих традицій виступає:

- пізнавальна діяльність учнів, пов'язана із спостереженням навколишнього середовища.

Таким чином, реалізація екологічного принципу засобами народних звичаїв і традицій забезпечує тісний зв'язок шкільного навчання з життям, дає можливість краще зрозуміти явища природи, їх взаємозв'язки, залучає дітей до активної участі в охороні природи.

Визначено основні принципи екологічного виховання учнів і формування їх екологічної культури засобами народних природознавчих традицій. До них належать: принцип міждисциплінарного підходу, що вимагає точного визначення місця і ролі кожного предмета в загальній системі екологічної освіти; взаємне погодження змісту, форм і методів роботи; логіку розвитку провідних ідей і понять, їх постійне вивчення і поглиблення; принцип систематичності і безперервності вивчення екологічного матеріалу, що реалізується за умови урахування ступенів навчання (початкової, базової, повної загальної середньої освіти), вікових та індивідуальних особливостей учнів; принцип єдності інтелектуального і емоційно-вольового компонентів у вивченні і поліпшенні учнями навколишнього середовища; принцип взаємозв'язку глобального, національного і регіонального розкриття екологічних проблем у навчальному процесі.

Мета роботи - детально дослідити педагогічні основи екологічного виховання молодших школярів засобами народних звичаїв і традицій, та обґрунтувати особливості методики екологічного виховання В.О. Сухомлинського, ефективність її використання у практиці сучасної початкової школи, розкрити суть та зміст принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського.

Матеріалом нашого дослідження послугувала картотека екологічного виховання молодших школярів, укладена шляхом суцільної вибірки з обраних джерел.

Предмет дослідження - педагогічні засоби екологічного виховання молодших школярів, система екологічного виховання у школі, українські звичаї і традиції як засіб екологічного виховання учнів, методика використання принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського.

Практичне значення дослідження пов'язане з можливістю використання його результатів у роботі наукових гуртків, спецкурсів, факультативів та педагогічної практики.

Теоретичне значення роботи визначається можливістю використання його результатів на уроках, позакласних та позаурочних заняттях в загальноосвітній школі, під час підготовки відповідних теоретичних розробок, при написанні докладів, наукових робіт з педагогіки, психології.

Наукова новизна роботи визначається передусім матеріалом дослідження, оскільки нами вперше було зроблено спробу проаналізувати засоби проведення в початковій школі уроків на екологічну тематику.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Отже, екологічне виховання - це психолого-педагогічний процес, спрямований на формування в людини екологічних знань та наукових основ природокористування, необхідних переконань і практичних навичок, певної орієнтації та активної життєвої позиції в галузі охорони, збереження і примноження природних ресурсів.

Структуру екологічної культури особистості складають знання, почуття, відношення, поведінка. Тому змістом еколого-виховної роботи вчителя є формування в учнів системи екологічних знань, почуттів, ставлень, а також екологічної поведінки, що доцільно здійснювати у різноманітних видах діяльності: навчальній, трудовій, громадсько-корисній, особливо таких її видах, де учні поставлені в ситуації безпосереднього вияву турботи про природу. Також серед якостей, що характеризують екологічну культуру особистості, важливу роль відіграють знання про природні закономірності, взаємодію людства та природи.

Виявлено, що екологічна діяльність дітей займає одне із вагомих місць серед засобів виховання повноцінної особистості.

На нашу думку для успішного здійснення процесу екологічного виховання вчителю необхідно якомога більше використовувати на уроках цікавий матеріал, організовувати позакласні виховні заходи, учнівські конференції, вікторини, олімпіади, виставки на екологічну тематику. На уроках природознавства, пропонувати екологічні пятихвилинки, фізкультхвилинки екологічного спрямування тощо. Також вчителю необхідно здійснювати виховний процес засобами народних традицій, використовувати прислівя, прикмети та обговорювати їх.

Доцільно буде, на наш погляд, дати рекомендації вчителям початкових класів щодо основних методів екологічного виховання засобами народних традицій ставлення до природи. Проводити виховні заходи у формі свят: «Без верби і калини нема України», «Українські обереги», «Українська хата, піч і хліб», «Зелений барвінок», «Мамин рушник», «Бабуся - берегиня роду» і т.д.

Підтвердженням сказаному можуть бути приклади використання народом рослин з лікувальною метою, знання про благотворний їх вплив на людський організм, зображення на побутових речах та в оздобленні одягу орнаментів, запозичених у природи (рослини, тварини та ін.) як оберегів від усього злого. Завдяки природженій допитливості й спостережливості, характерній нашим предкам, було помічено сприятливий і заспокійливий вплив рослин на людський організм, що на сьогодні одержало наукове підтвердження та визнання. Символами ж української землі завжди були верба і калина, які висаджували в пам'ять про різні видатні події.

Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського в наш час має велике і неоціненне значення. Досліджуючи педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського можна виділити наступні принципи екологічного виховання молодших школярів: принцип природовідповідності, принцип цілісності, принцип неперервності, принцип гуманізму.

За принципом природовідповідності людина є відповідною частиною природи, навчання і виховання якої відбувається у відповідності до законів природи.

За принципом цілісності людина і природа єдине ціле, людина безпосередньо залежить від природи. Постійно спілкуючись з природою, людина набуває певних навичок, щоб було в користь собі і не зашкодити природі.

За принципом неперервності існує неперервна взаємодія людини і природи, і ця взаємодія супроводжує людину у навчанні і вихованні упродовж її життя.

Використання принципів екологічного виховання у практиці сучасної початкової школи, допомагає дітям сприймати, аналізувати, порівнювати нову інформацію та збільшує процент зацікавленості спілкування з природою.

Використання принципів екологічного виховання за В.О. Сухомлинським, є необхідною вимогою часу, і обов'язковим використанням вчителями початкової школи і є дуже доцільним сьогодні, оскільки його спадщина допомагає інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку дитини, допомагає виховувати духовне багатство, вчить відчувати, сприймати, аналізувати, порівнювати.

Вчителям України, слід вчитися і використовувати спадщину В.О. Сухомлинського, бо вона ґрунтується на ідеї всебічного розвитку особистості у поєднанні з природою.

Список використаної літератури

1. Артемова Л. В. Історія педагогіки України: Підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Ред. Л. Л. Сісіна. - К.: Либідь, 2006. - 424 с.

2. Байбара Н. П. Методика викладання природознавства у початкових класах. - К.: Освіта, 2001. - 424 с.

3. Безносюк О. О. В. О. Сухомлинський про відповідальність у науково-педагогічних дослідженнях // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Сер. Педагогічні науки / Гол. ред. В. О. Пащенко. - Полтава: ПДПУ, 2005. - Вип. 5 (44). - 376 с.

4. Березівська Л. Українські традиції як культурологічні засади спадщини В. О. Сухомлинського // Початкова школа, 2009. - №12. - 260 с.

5. Бех І. Життя як цінність у культурно-виховній інтерпретації В. О. Сухомлинського // Рідна школа, 2007. - №1. - 143 с.

6. Біда О. А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання. - Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. - 400 с.

7. Бібік Н. М., Коваль Н. С. Я і Україна // Початкова школа. - 2001. - №7. - 45 с.

8. Бондар Л. С. Гуманістичне виховання школярів у педагогічній спадщині В. О Сухомлинського // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України - К., 2004. - №2. - 68 с.

9. Верзяна А. К., Низова A. M. Наблюдение природы и труда в начальной школе. - М., 1972. - 92 с.

10. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2010. - 416 с.

11. Гетьман В. Ф. Экскурсии по природоведению во 2 и 3 классах. - К.: Радянська школа, 1983. - 96 с.

12. Державна національна програма Освіта" (Україна ХХІ ст). - К.: Райдуга, 1994. - 61 с.

13. Жесткова Н. С. Возможные виды природоведческой информации в классной и внеклассной работе // Начальная школа. - 1987. - №12. - 86 с.

14. Іванова О. Формування екологічної культури // Початкова школа. - 2008. - №8. - 155 с.

15. Іщенко Л. Наступність в екологічному вихованні // Початкова школа. - 1998. - №9. - с. 123.

16. Казанский Н. Г., Назарова Т. С. Дидактика (начальные классы). - М.: Просвещение, 1978. - 260 с.

17. Кисельов Ф. С. Методика викладання природознавства в початкових класах. - К.: Вища школа, 1975. - 176 с.

18. Клепинина З. А. Уроки природоведения во 2 классе. - М.: Просвещение, 1975. - 96 с.

19. Ковалёва Г. Е. Методика формирования и развитие природоведческих понятий в 4 классе. - Л.: ЛГПИ им. Герцена, 1975. - 143 с.

20. Коваль Н. С. Самостійна робота учнів на уроках природознавства: Посібник для вчителів. - К.: Радянська школа, 1982. - 96 с.

21. Ковальчук Г. Виховання екологічної свідомості // Початкова школа. - 2009. - №10. - 103 с.

22. Коренева І. Правові аспекти екологічного виховання // Початкова школа. - 1999. - №10. - 115 с.

23. Лобчук О. Перевірка і оцінювання звязних висловлювань молодших школярів // Початкова школа. - 2009. - №3. - 50 с.

24. Люблинская А. А. Учителю о психологии младшего школьника. - М.: Просвещение, 1977. - 224 с.

25. Бондаренко Г. Уроки мислення як засіб формування творчих здібностей молодших школярів // Поч. школа - 2009. - №5 - 97 с.

26. Миронов Л. В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах. - М.: Педагогическое общество России, 2002. - 360 с.

27. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. - К., 2003. - 4-е вид., доп. - 615 с.

28. Нарочна Л. К. та ін. Методика викладання природознавства. - К.: Радянська школа, 1990. - 324 с.

29. Огієнко Н. М. Дидактичні умови ефективного використання краєзнавчого матеріалу // Поч. школа. - 1996. - №9. - 138 с.

30. Плахотип О. Як ми хочемо прогресу: екологічна освіта школярів // Світло. - 2000. - №3. -137 с.

31. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2, 3-4 кл. - К.: Початкова школа, 2003. - 296 с.

32. Рафалюк M. I., Андрощук Н. В. Сучасні аспекти туристсько-краєзнавчої роботи з молодшими школярами // Початкова школа. - 1996. - №4. - 241 с.

33. Рева Ю. Розвиток особистості дитини через екологічний фактор // Рідна школа. - 1999. - №2. - 244 с.

34. Різник Л. Народні традиції ставлення до природи як метод екологічного виховання // Початкова школа. - 2008. - №7. - 218 с.

35. Сегенюк Г. Учим познавать окружающий мир // Воспитание школьников. - 1990. - №6. - 257 с.

36. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка. - К., 1997. - 159 с.