Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Религиоведение \ 5817. Курсова робота Філософія християнства і філософія гностиків: порівняльний аналіз

Курсова робота Філософія християнства і філософія гностиків: порівняльний аналіз

« Назад

Код роботи: 5817

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Релігієзнавство

Тема: Філософія християнства і філософія гностиків: порівняльний аналіз

Кількість сторінок: 61

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Загальна характеристика дослідження

Вступ

1. Міфопоетика самовизначення

2. Міфопоетика спасіння

3. Осмислення спіритичної єдності

4. Відношення до множинності

Висновки

Список використаної літератури

Наше дослідження охопило сферу самовизначення представників гностичних течій, як ключового елементу їхнього Weltanschauung, і визначило їх ставлення до:

1) своєї міфологічної історії;

2) сотеріологічних питань;

3) походження та природи тілесної матерії;

4) духовного світу.

Ми визначили основну рису гностичного світогляду через принцип міфологічного ототожнення. Не дивлячись на сталий погляд на абстрактну природу гностичної теології валентиніанської школи (правильність цього положення піддається певному сумніву через можливість існування багатої системи ритуалів, характерних для валентиніанців та сифіанців), ми помітили чуттєво-конкретну природу апріорних положень гностичного руху.

Домінантою цієї чуттєвості є спрямування на осягенння свого внутрішнього духовного світу (тобто раціональності та емоційності, відділених від прямих тілесних відчуттів та емоцій, що визначаються як негативні) через конкретні образи, а ціллю – внутрішнє відділення від страждань через уподібнення до абсолютної особистості міфологічної історії, яке закінчується ототожненням з ним.

Попри наявність певних соціальних порухів, гностична релігія відзначається інтровернтним напрямком розвитку. Це релігія розвинутої герменевтики, творчої інтерпретації міфопоетичних образів згідно з емоційних їх освоєнням, при чому дійний зміст сакральних текстів частіше за все ігнорується з посиланням на концепт “таємного значення” (питання природи гностичної герменевтики потребує окремого розгляду).

Гностицизм – це релігія внутрішнього самоспостереження і самоаналізу, релігія відходу від матеріального світу, що має величезний аскетичний потенціал. Це відрізняє її від прото-ортодоксального християнства, яке мало общинний дух, історичну свідомість і апологетизувало матеріальний світ.

Характерно, що всі аскетичні рухи раннього прото-ортодоксального християнства або були власне-гностичними, або були близькими до гнозису (як Александрійська школа), або мали інтерес до гностичних текстів (що підтверджується самим фактом знахідки бібліотеки Наг-Хаммаді).

Ми прийшли до визначення гностицизму, як пізньо-елліністичного варіанту аскетичного інтровертного християнства, спрямованого на ліберальну герменевтику та міфологічний тип мислення. При цьому, ми дійшли до нього лише через визначення особливістей його відношення до самовизначення. Проте вже після цього базового аналізу ми принципово відділили його унікальність, і глибоку відмінність світоглядних позицій адептів гностичного руху від прото-ортодоксального християнства.

Основна література:

1. Новый завѣт Господа нашего Іисуса Христа в русском переводе с паралельными местами / Библія: Книги Священного Писания Ветхаго и Нового завѣта, каноніческая, - Christian Aid Ministries, 2008.

2. Апокрифы древних христиан: Исследования, тексты, комментарии / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма; Редкол: А. Ф. Окулов (пред.) и др. - М.: Мысль, 1989.

3. Сочиненія Святаго Иринея, еписокпа ліонскаго. - СПб, - 1900.

Додаткова література:

4. Адо П. Что такое античная философия? - М. "Издательства гуманитарной литературы", 1999.

5. Афонасин Е. В. Гнозис: Фрагменты и свидетельства - Режим доступу до вид.: http://www.nsu.ru/classics/gnosis/gnosis_2011.pdf. - Назва з екрану. (20).

6. Булгаков С. В. Ереси, противные христианству // Гностики или о "лжеименном знании" - "УЦИММ-ПРЕСС", К. – 1997.

7. Герма. "Пастырь". Составление, комментарии И. Свеницкой, - М., Присцельс, 1997.

8. Гирц К. Интерпретация культур - М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2004.

9. Дьяков А. В. Гностицизм как религия и философия. Режим доступу до вид.: http://apokrif.fullweb.ru/study/diakov.shtml.

10. Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV века. - М.: Культурная революция, Республика, 2010.

11. Йонас Г. Гностицизм - СПб., 1998.

12. Климент Александрийский. Педагог. - М.: Учебно-информационный экумнический центр Павла, 1996,

13. Климент Александрийский. Строматы, Т. 2. - СПб: издптельство Олега Абышко, 2003.

14. Лотман Ю., Успенский Б. Миф-имя-культура / Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах. - Т. I. Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллин: Александра, 1992.

15. Лосев А. Ф. - История античной эстетики. Т.1 - М.: АСТ, 2000.

16. Лосев А. Ф. - История античной эстетики. Т.8, Ч.1 - М.: АСТ, 2000.

17. Платон. Собрание сочинений в четырех томах, Т.1. - М.: Мысль, 1990.

18. Позов А. Основы древнецерковной антропологии, Т.1. - СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2008.

19. Поснов М. Э. Гностицизм II века и победа христианской церкви над ним, - К. 1917, - С. 592-593.

20. Пятигорский А. Непрекращаемый разговор. - СПб.: "Азбука-классика", 2004, - с. 38-102.

21. Рамачадран С., Датта Д. Введение в индийскую философию - М., "Издательство иностранной литературы", 1955.

22. Тарнас Р. "История западного мышления" - М.: КРОН-ПРЕСС, 1995.

23. Токарев С. А. Ранние формы религии. - М.: 1990.

24. Элиаде М. История веры и религиозных идей. - В 3 т. - Т. 2. От Гаутамы Будды до триумфа христианства. - "Академический проэкт", М. – 2002.

25. Элиаде М. Религии Австралии. - СПб., 1998.

26. Элиаде М. Тайные общества. - М., 1999.

27. Библія: Книги Священного Писания Ветхаго и Нового завѣта, каноніческая, - Christian Aid Ministries, 2008.

28. Bauer, W. Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity. - Sigler Pr., 1996.

29. Davis C. R. Structural analysis of Jesus' narrative parables: a conservative approach // Grace Theological Journal 9.2 (1988), - P. 191-204.

30. Drower E. S. The Secret Adam A Study Of Nasorean Gnosis - Oxford University Press, 1960.

31. Ehrman B. Lost Christianities: The Battles for Scriptures and the Faiths We Never Knew - New York, Oxford University Press, 2003.

32. Ehrman B. The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings - New York, Oxford University Press, 1997.

33. Hoeller S. A. The Gnostic Jung and The Seven Sermons to the Dead. - Wheaton, QuestBooks, 2006.

34. MacGregor D. Soul: Christian concepts / G. Quispel, L. Jones // Encyclopedia of Religion. - Thomson Gale, 2005. - V. 5. - P. 3508.

35. McDermot V. "The Concept of 'Pleroma" / Gnosis and Murray, R. Symbols of Church and Kingdom: A Study in Early Syriac Tradition - London, T&T Clark. - 2006.

36. Patai, Raphael. The Hebrew Goddess. - Detroit, Wayne State University Press, 1990.

37. Pagels E. G. The Gnostic Paul: Gnostic Exegesis of Pauline Letters - Fortress Press, 1975.

38. Puech H-C. Gnosis and Time / Man and Time: Papers from The Eranos Yearbooks. - London, Routledge & Kegan Paul, 1958.

39. Quispel, G. Gnosticism: Gnosticism from its origins to the Middle Ages [First Edition] // G. Quispel, L. Jones // Encyclopedia of Religion. - Thomson Gale, 2005. - V. 5. - P. 3508.

40. Rudolf K. Gnosis: The Nature and History of Gnosticism. - HarperSanFrancisco, 1987.

Загальна характеристика дослідження

Актуальність теми дослідження. За чотири десятиліття, що минули після відкриття текстів Наг-Хаммаді, академічний світ зумів побудувати сталу систему поглядів на гностичний рух, принципово відмінну від «до-Нагхаммадійського» періоду. Основний вклад у цю роботу внесли семінарські обговорення нових питань щодо гностицизму, накшталт конференцій в Мессіні в 1967 р. та в Єльскому університеті 1978 р, а також фундаментальні дослідження, в першу чергу - монографія Курта Рудольфа «Гнозис: Природа і походження гностицизму». [41, с. 204-275]

Проведена праця допомогла принципово оновити погляди на діяльність релігійних рухів, що умовно об'єднують під назвою «гностичних сект», а також на природу і розвиток раннього християнства.

Оновлена модель гностицизму потребує усвідомлення і рефлексії від академічного релігієзнавства, однак сучасні пост-радянські праці на тему пост-нагхамадійського періоду вивчення гностицизму є досить рідкісними. Особливо можна виділити роботи Є.В. Афонасія, проте він приділяє основну увагу темі критики та переосмислення відомостей про гностичні секти, що були подані у полеміці проти них «отцями Церкви», а тему безпосереднього порівняння світоглядних концепцій християнства і гностицизму займає лише побіжно.

Ця робота є спробою реферативного огляду сучасних концепцій взаємозв'язку гностичного та християнського світогляду, а також спробою намітити нову точку зору для викладення цієї проблеми для студентів філософського факультету.

Ступінь наукової розробленості теми. Відкриття бібліотеки Наг-Хаммаді було резонансною подією в науковому світі, і тому тема взаємозв'язку світоглядів христианства і гностицизму з огляду на нову перспективу останнього була розроблена доволі детально. Основними монографіями, що зачіпають тему спільного історичного розвитку двух течій, були праці Сімона Петремена «A Separate God: The Christian Origins of Gnosticism» та Алістера Х. Хогана «Gnostic Truth and Christian Heresy: A Study in the History of Gnosticism».

Об'єкт дослідження. Світоглядні системи релігій II ст. н. е., об'єднаних назвами «прото-ортодоксальне християнство» та «гностицизм».

Предмет дослідження. Міфопоетичні образи, що використовуються прото-ортодоксальними та гностичними християнами для вираження ключових світоглядних позицій.

Ціль та задачі дослідження. Ціллю дослідження було знайти кореневі відмінності у світогляді гностичних християн, що принципово відрізняють іх від християн прото-ортодоксальних. За відправну точку ми взяли гностичну філософсько-релігійну самоідентифікацію, а також космологічні та теологічні уявлення, які становлять основу релігійного світосприйняття в їх міфопоетичному вираженні, і визначили її ключові відмінності від прото-ортодоксального світогляду.

Поставлена ціль виконується вирішенням наступних задач:

1. Розглянути онтологічну самоідентифікацію гностиків.

2. Розглянути гностичні уявлення про сотеріологію і її місце в космологічному процесі.

3. Розглянути позицію гностиків щодо приналежності до релігійної общини через міфопоетичну символіку.

4. Розглянути уявлення гностиків про монаду та дискретність, як ключові для даної релігії онтологічні питання.

5. Реконструювати практичну релігійну необхідність онтологічних, космологічних та теологічних конструкцій.

Методологія та методи дослідження. Для досягнення поставлених нами задач ми опираємось на метод порівняння міфопоетичної символіки. Дослідження спільних за історичним походженням, проте різних за актуальним значенням і контекстуальним використанням міфопоетичних образів допомагає нам помітити різницю в контекстах і акцентах світогляду.

Визначення ж відмінностей в міфопоетичному, практичному та філософському осмисленні центральних космологічних та теологічних уявлень гностицизму від прото-ортодоксального християнства в їх міфопоетичному вираженні дозволяє нам сформувати певне уявлення про структуру релігійної свідомості гностика.

Методологічним підгрунтям для нас стала методика К. Гірца [8, с. 104-149], який визначає релігію як «систему символів, що сприяють виникненню у людей сильних, всеоб'ємлючих та стабільних настроїв та мотивацій, формуючи уявлення про загальний порядок буття і надаючи цим уявленням ореол дійсності таким чином, що ці настрої та мотивації здаються дійсно реальними».

Визначення понять «гностики» і «християнство» і «філософія»

а) Визначення поняття «гностицизм»

За загальноприйнятим визначенням поняття «гностицизм», що було подано на Мессінській конференції у 1967-му році, його сферу слід обмежити «гностичними системами II століття н.е.» [40, с. 3508], і відокремити від поняття «гнозису», що є більш загальним «знанням божественних таїнств», яке зустрічається у низці релігійних традицій, не обов'язково пізньоелліністичних.

В рамках даної роботи, щоб досягнути позиції, більш ефективної для компаративного аналізу гностичного світогляду з християнським, ми звузимо це поняття ще більше, і зведемо його до тих гностичних систем, що описуються в полемічних працях Отців Церкви (тобто – власне «християнських» гностиків), а також тих груп гностиків, що покористовувались текстами, знайденими в Наг-Хаммаді (спроби встановлення конкретної приналежності певних текстів до певної группи, описаної в полемічних працях «отців Церкви» є суперечливими [5, с. 20], і зміст цих суперечок для нашого дослідження не є принципово важлиим).

За межами дослідження залишаються вчення Мані, іудейські містичні рухи, античний герменізм, а також певні вчення середніх платоніків, що часто розглядаються як різновиди гнозису. Користуючись поділом типів гностичного дуалізму на сирійський та іранський, запропонованим Гансом Йонасом [11, с. 158], можна сформулювати об'єкт першочергового інтересу для нашого дослідження як «єгипетсько-сирійський гнозис періоду пізнього еллінізму».

Проте і така постановка предмету дослідження не є достатньо конкретною. Розуміючи усю синкретичну природу гнозису, творчу активність кожного окремого релігійного діяча, ми змушені будемо в рамках цього дослідження обмежитись лише певним одним, досить довільно обраним напрямком гностицизму. Тому основна наша увага буде приділятись гностичним поглядам, вираженим у документі «Апокриф Іоана» (що найчастіше, але суперечливо, трактується як сифіанський), а також в описах творчості валентиніанської школи.

Як допоміжні документи ми використовували низку інших праць із бібліотеки Наг-Хаммаді, так як «Євангеліє від Фоми», «Євангеліє від Філіппа», «Євангеліє від Марії».

Проте, скільки б ми не обмежували сферу визначення «гностицизму», воно не стає повністю однорідним. В ході даної роботи ми будемо використовувати узагальнений термін «гностицизм» для означення спільної для більшості гностичних течій «світоглядної позиції», певного настрою, парадигми для розвитку конкретних догм і позицій (досить чітко цей «настрій» визначив О. Торчинов [11, с. 15]).

Проте ми не можемо припускати, що світоглядні позиції різних гностичних вчителів, що базуються на структурно схожих, але відмінних за конструкцією теологічних системах, не мають певних тонких відмінностей у осягненні буття. Це особливо помітно у аналітичних оглядах, проведених єресіологами, а також у текстах Наг-Хаммаді, в яких майже в кожному тексті яскраво виражена певна цілісна світоглядна позиція, що помітно вирізняється серед усіх інших (а інколи буває навіть, що декілька таких позицій, очевидно різних, змішані в одному документі).

Тому в конкретних випадках ми будемо поіменно називати автора, школу чи документ, з якого взятий певний приклад, і відмічати різницю між світобаченням різних гностичних течій.

Проте провідним завданням цієї роботи, заданим обраною темою, буде виявлення елементів релігійного досвіду, що типологічно визначає певний узагальнений гностичний світогляд в цілому.

б) Визначення поняття «християнство»

Для ефективної роботи з термінами потребує свого прояснення також і поняття «християнства» в ранній античності. В цей період розвитку вчення, (який ми називатимемо в ході нашого дослідження просто «раннє християнство»), воно складалось з декількох розрізнених течій, які стояли на принципово різних догматичних та світоглядних позициях: це, до прикладу, іудео-християни, евіоніти, маркіоніти, а також власне християнські гностики [31].

Цю «немонолітність» раннього християнства вперше дослідив Уолтер Бауер [28]. Тому порівнювати гностицизм з певним узагальненим концептом «християнства» було б некорректно, і від подібної дихотомії абстрактних «християнства» і «гностицизму» в подальшому необхідно відмовитись.

Найкращим предметом для заданого темою дослідження «порівняльного аналізу філософії християнства і гностицизму» є певна течія, яку Барт Ермонд назвав «прото-ортодоксія». Він визначає «прото-ортодокальне християнство» як «форму християнства, чиї вірування і ритуали близько середини третього століття, стали домінуючими в цій релігії» [31, с. 7].

Ідеї та концепти цієї течії згодом найбільше вплинули на розвиток західно-європейської цивілізації, через що є найвідомішими і найближчими для розуміння сучасної людини. Завдяки цьому порівняльний аналіз гностицизму з позиціями саме прото-ортодоксального християнства є оптимальною відправною точкою для розуміння світогляду гностиків.

Зазвичай автори-богослови вирізняють праці так званих «отців Церкви» від єретиків опираючись на концепцію «еклезіальної єдності». Проте слід пам'ятати, що у період II-III ст. ця течія також була неоднорідною в своїх настроях і поглядах (хоч і не такою різноманітною, як гностики). Прото-ортодоксальні автори цих часів нерідко дотримуються несумісних поглядів на значну частину теологічних, філософських та етичних питань.

Тим не менше, маючи на увазі певну історичну справедливість концепції «еклезіальної єдності» для прото-християнської общини, враховуючи авторитет кожного з церковних отців для послідовників цієї течії, та постійну переписку між представниками церковної ієрархії, ми будемо наводити свідчення кожного з церковних авторитетів як репрезентацію позиції всього прото-ортодоксального християнства доти, доки воно перекликається з позицією більш пізньої ортодоксальної церкви.

в) Визначення поняття «філософія»

Оскільки питання, що винесене для курсової роботи, звучить саме як «порівняльний аналіз християнської та гностичної філософії», необхідно уточнити також і поняття «філософія» у історичному контексті доби, що розглядається.

Як помітив ще П'єр Адо, в період Античності філософія не була чисто теоретичною галуззю, навідміну від, наприклад, Нового часу [4, с. 18]. Філософія була безпосередньо інтегрована в повсякденний досвід і соціальну поведінку людини, а як галузь знання включала в себе повноту всіх можливих теоретичних знань з фізики, логіки і етики.

Говорити про певні абстрактні філософські позиції християнства і гностицизму було б ще більшим анахронізмом, оскільки мова йде про певні розвинуті релігійні течії, і під «філософією», їм притаманною, можна розуміти лише повний комплекс теологічних, сотеріологічних, есхатологічних та етичних вчень, що були наскрізь пройняті певним релігійним почуттям. Ми могли б шукати різницю в думках з питань, що стали вважатись «філософськими» ближче до сучасності, проте це було б висмикуванням питання із контексту, абстрактизацією, що лишила б елементи релігії релігійного світовідчуття.

Тим часом саме терміном «світовідчуття» можна було б найвдаліше назвати ту позицію, в якій принципово різняться гностики та прото-ортодокси, як власне і позицію, яку займали філософи, приєднуючись до певної античної філософської школи.

Таким чином, з'ясувавши точніше історико-контекстуальні відтінки предмету нашого дослідження, ми можемо тепер уточнити тему, що береться на розгляд і вивчення, і визначити її як «порівняльний аналіз світоглядних позицій християнських гностиків та прото-ортодоксальних християн».