Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социальная защита \ 5816. Курсова робота Соціальний захист дорослих інвалідів

Курсова робота Соціальний захист дорослих інвалідів

« Назад

Код роботи: 5816

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціальний захист

Тема: Соціальний захист дорослих інвалідів

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

1. Технології соціального захисту дорослих інвалідів

1.1. Сучасні уявлення про інвалідність

2. Загальні підходи та принципи соціальної роботи

3. Методи і технології соціальної роботи

4. Організація надання допомоги

5. Приклади діяльності соціальних служб

Висновки

Література

1. Інвалідність визначається як обмеження в можливостях, зумовлені фізичними, психологічними, сенсорними, соціальними, культурними, законодавчими бар’єрами, що не дають змоги людині, яка має інвалідність, бути інтегрованою до суспільства і брати участь в житті сім’ї чи суспільства на таких самих засадах, що й здорові особи.

2. Завданнями соціального працівника, який надає допомогу особам із функціональними обмеженнями, є створення умов, які сприятимуть самоактуалізації клієнта, якомога повнішому його включенню до соціального життя.

3. Соціальна робота з людьми, які мають функціональні обмеження, може охоплювати: соціально-психологічну та педагогічну допомогу, соціальну адаптацію (пристосування з використанням резервних компенсаторних здібностей); соціальну реабілітацію (відновлення, активізацію діяльності клієнта).

1. 2003 — European yearfor people with disabilities II European Diability Forum. - Доступно з: www.edf-feph.org/en/events/year.

2. Авраменко M. Професійна реабілітація як механізм соціальної інтеграції інвалідів // Соціальний захист. - 2005. - № 3. - С. 31-32.

З. Акція інвалідів-спинальників. - Доступно з: http://invasport.iatp.org.ua/movedis/037.

4. Введення в соціальну роботу / За ред. Т. В. Семигіної, І. М. Григи та ін. - K.: Фенікс, 2001.

5. Грибальський Я., Мудрий Я. та ін. Доступність до об’єктів житлового та громадського призначення для людей з особливими потребами: Метод, посібн. - K.: Соцінформ, 2004.

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

7. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р.

8. Карпінська А. Жодної забутої в суспільстві людини // Добра воля. - 2004. - № 5. - С. 25-27.

9. Качан Л. Через професію - до соціальної реабілітації // Соціальний захист. - 2003. - № 11. - С. 9-11.

10. Международная классификация нарушений, снижения трудоспо-собности и социальной недостаточности. - М., 1982.

11. Петрусевич Е. В. Реабилитация XXI века // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: тези доповідей. - К.: Ун-т «Україна», 2003. - С. 263-264.

12. Підвищення професійного рівня фахівців організацій, що вирішують проблеми неповносправних дітей та їх сімей: Проект. - K., 2003.

13. Полозюк О. М. Соціально-правовий захист і підтримка інвалідів-спинальників // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доп. - К.: Ун-т «Україна», 2003. - С. 263-264.

14. Професійна реабілітація інвалідів II Соціальний захист. - 2004. - № 4. - С. 17-19.

15. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про підсумки проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю щодо забезпечення соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів» від 20.04.2004 р.

16. Семигіна Т. В. Словник із соціальної політики. - K.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004.

17. Соціальні послуги на рівні громади: український досвід і перспективи / За ред. Т. В. Семигіної. - K.: Гурт, 2005.

18. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов // Права інвалідів в Україні. Збірник правових документів. - K.: Сфера, 1998.

19. Суслова М. Ю. О социализации молодых инвалидов // Социс. - 2000. - № 6. - C. 137-139.

20. Технологии социальной работы. Учебник / Под ред. Е. И. Холостовой. - М.: Инфра, 2001.

21. Токмак A. A. Использование социально-психологических тренингов для реабилитации пострадавших в аварии шахтеров // Практична психологія і соціальна робота. - 2005. - № 2. - C. 75-79.

22. Тюптя JI. T., Тюптя О. В. Психокорекційні методи роботи з людьми з особливими потребами // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доп. - К.: Ун-т «Україна», 2003. - С. 107-108.

23. Холостова Е. И, Дементьева Н. Ф. Социальная реабилитация: Учеб. пособ. - М.: Дашков и К, 2002.

24. Через освіту - до соціальної інтеграції // Соціальний захист. - № 6. - C. 30-34.

25. Ще один крок до суспільства рівних можливостей // Соціальний захист. - 2004. - № 2. - С. 7-10.