Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лингвистика английского языка \ 5815. Курсова робота Прагмалінгвістичний аналіз питальних конструкцій у п’єсі Бернарда Шоу «Інший острів Джона Буля»

Курсова робота Прагмалінгвістичний аналіз питальних конструкцій у п’єсі Бернарда Шоу «Інший острів Джона Буля»

« Назад

Код роботи: 5815

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лінгвістика англійської мови

Тема: Прагмалінгвістичний аналіз питальних конструкцій у п’єсі Бернарда Шоу «Інший острів Джона Буля»

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

1. Визначення питання як комунікативного типу висловлювання

1.1. Класифікація висловлювань з точки зору комунікативного наміру

1.2. Місце питання серед висловлювань різних комунікативних типів

1.3. Класифікація прагматичних значень питання

1.4. Структурно-синтаксичні характеристики питання

1.5. Художній дискурс як матеріал дослідження питальних конструкцій

Висновки до першого розділу

2. Прагмалінгвістичний аналіз питальних конструкцій у п’єсі Бернарда Шоу «Інший острів Джона Буля»

2.1. Лінгвокультурні особливості п’єси Бернарда Шоу «Інший острів Джона Буля»

2.2. Аналіз прагматичних типів питання у п’єсі Бернарда Шоу «Інший острів Джона Буля»

Висновки до другого розділу

3. Прагматична варіативність питання та ії вібтиння при перекладі на українську мову

3.1. Передача питання з прагматичним значенням квеситиву

3.2. Передача питання з прагматичним значенням експресиву

Висновки до третього розділу

Загальні висновки

Список використаної літератури

Додатки

Розуміння комунікації як обміну інформацією обумовлює інтерес дослідників до аналізу питання, яке найбільш повно реалізує данний обмін. У зв’язку з викладеним вище, питання є достатньо висвітленим у сучасних лінгвістичних студіях з точки зору структурно-синтаксичної організації ([22], [28], [33]), семантичних ([13], [24], [36]) та комунікативних характеристик ([13], [31], [52]) частково дослідженні також його характеристики як складової соціальної інтеракції.

Дане дослідження присвячене аналізу питальних речень з точки зору варіативності його прагматичних значень та особливостей їх передачи при перекладі на українську мову.

Актуальність данного дослідження зумовлена тим фактом, що аналіз питальних речень проводився з урахуванням комунікативно-прагматичного аспекту висловлювання. В лінгвістичному описі таке дослідження демонструє можливості мовних одиниць адаптуватися до умов контексту, а з точки зору перекладу дослідження ще важливіше і необхідніше, оскільки досягнення еквівалентності на рівні комунікації неможливе без розуміння того, яке місце певні мовні знаки займають в комунікативній поведінці представників певного лінгвокультурного співтовариства.

Об’єктом дослідження стали англійські питальні речення, а предметом – їх прагматична варіативність та способи передачі при перекладі на українську мову.

Мета нашого дослідження полягає у аналіз прагматичної варіативності питальних речень в англомовному художньому дискурсі та перекладацьких трансформацій, що використовує перекладач при їх перекладі на українську мову.

Досягнення даної мети зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:

- дати визначення питання як комунікативного типу висловлювань та визначити його місце серед висловлювань іншіх комунікативних типів;

- визначити питання у термінах лінгвопрагматики;

- проаналізувати структурно-синтаксичні характеристики питальних речень;

- дати визначення художнього дискурсу як матеріалу аналізу;

- скласти реєстр прагматичних типів питання на матеріалі п’єси Бернарда Шоу «Інший острів Джона Буля»;

- дослідити питальні речень різних прагматичних типів з точки зору збереження структури при їх перекладі на українську мову та способів його передачі при перекладі на українську мову.

Матеріалом дослідження слугували понад 342 питальних реченя у складі діалогічної єдності питання-відповідь, відібрані шляхом суцільної вибірки з п’єси Бернарда Шоу «Інший острів Джона Буля». При визначенні об’єкту дослідження ми виходили з точки зору, що питальне речення не завжди має на меті тільки запит інформації, але й можуть виражати цілу низку інших значень – прохання, вираз емоцій, пропозицію та інше.

Методи, що ми їх використали при аналізі, зумовлені матеріалом аналізу, поставленою метою та завданнями дослідження. Це – описовий метод, метод контекстуально-ситуативного аналізу, метод системно-структурного та функціонального аналізу, порівняльний метод, аналіз перекладацьких трансформацій та елементи кількісного аналізу.

Теоретична значущість та новизна полягає у комплексному аналізі семантики мовних одиниць у взаємодії з їх прагматичним значенням у порівняльному аспекті.

Практична значущість роботи визначається можливістю використання її результатів в рамках курсів з порівняльної граматики, практики перекладу з англійської на українську мову, спецкурсах з теоретичної граматики та прагмалінгвістики, а також при написанні рефератів та курсових робот.

На захист виносяться наступні положення:

- питання, реалізує широкий потенціал семантичних значень. З цієї точки зору представляється доцільним диференціювати поняття питальна пропозиція і питальний вислів, що визначається функціональними характеристиками питання як запиту інформації. Виходячи з вищевикладеного ми у якості об’єкту дослідження розглядаємо пропозиції, що мають наступні індикатори питальності: формального плану (інвертований порядок слів), лексико-семантичного плану (питальні слова, перформативні дієслова типу ask\inquire, дієслова з семантикою запиту інформації або ті, що констатують відсутність інформації), просодичного плану (питальна інтонація, що у письмовому мовленні передається знаком питання). Вищезгадані маркери можуть бути в наявності як самостійно, так і у комбінації з іншими;

- ми також відносимо до об’єкту нашого дослідження висловлювання, якщо в їх основі лежить не одна, а декілька ілокуцій. Дану групу ми відносимо до комбінованих, або у термінології теорії мовленнєвих актів – непрямим реалізаціям;

- питальне висловлювання може бути реалізоване усіма типами інвертованих та не інвертованих конструкцій, негативними і наказовими пропозиціями з питальною семантикою, і може мати індикатори питальності формального, лексико-семантичного і просодичного плану;

- до структурно-синтаксичних параметрів питання відносимо його реалізованість пропозиціями питальної структури (займенниковими і незайменниковими), розповідної і спонукальної структури;

- аналіз питань з точки зору варіативності їх прагматичних значень дозволив нам виділити наступні прагматичні типи питань: квеситив, експресив, асертив та директив;

- аналіз структурно-синтаксичних характеристик питань різних прагматичних типів у п’єсі Бернарда Шоу „Інший острів Джона Буля” свідчить, що квесетиви та експресиви можуть бути представлені як інвертованими, так і неінвертованими структурами;

- аналіз питань з точки зору збереження їх структури при перекладі на українську мову свідчить, що у переважній більшості при перекладі структура речення зберігається;

- аналіз перекладацьких трансформацій, що використовуються при перекладі питань різних прагматичних типів свідчить, що при передачі квеситиву перекладачі використовують як граматичні, так і комплексні лексико-граматичні трансформації. Серед граматичних трансформацій нами були зафіксовані наступні типи: синтаксичне уподібнення; членування речення та граматична заміна. Комплексні лексико-граматичні трансформації представлені наступними типами: антонімічний переклад; компенсація; експлікація;

- аналіз перекладацьких трансформацій, свідчить, що при перекладі питань на українську мову використовуються як граматичні, так і комплексні лексико-граматичні трансформації. Граматичні трансформації представлені наступними типами: синтаксичне уподібнення, членування речення та граматична заміна; серед комплексних лексико-граматичних трансформацій зафіксовані антонімічний переклад, компенсацієя та експлікацієя;

- кількісний аналіз перекладацьких трансформацій показує, що при перекладі квесетивів, асертивів та директиві переважають граматичні трансформації, тоді як експресиви у більшості випадків передаються за допомогою комплексних лексико-граматичних трансформацій.

Поставлена мета та завдання визначили структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів з висновками, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, визначається мета та конкретні завдання дослідження, описується матеріал та методи дослідження, розкривається теоретична значимість та практична цінність роботи.

У першому розділі дається визначення питання як комунікативного типу висловлювання, аналізуються його структурно-синтаксичні характеристики, визначається художній дискурс як матеріал дослідження.

У другому розділі дається прагмалінгвістичний аналіз питальних конструкцій у п’єсі Бернарда Шоу «Інший острів Джона Буля».

У третьому розділі аналізується прагматична варіативність питань у п’єсі Бернарда Шоу «Інший острів Джона Буля» з точки зору збереження їх структури при перекладі на українську мову. Досліджуються перекладацькі трансформації, що використовуються при перекладі питань на українську мову.

У додатках подано дані кількісного аналізу у таблицях.

Загальні висновки

В данній роботі досліджувалась прагматична варіативність питань та її відбиття при перекладі на українську мову на матеріалі п’єсі Бернарда Шоу «Інший острів Джона Буля».

У ході аналізу ми дійшли наступних висновків:

- питання, реалізує широкий потенціал семантичних значень. З цієї точки зору представляється доцільним диференціювати поняття питальна пропозиція, що виділяється на основі формальних ознак (синтаксис, графіка, інтонація) і питальний вислів, визначуваний функціональними характеристиками питання як запиту інформації;

- питальне висловлювання може бути реалізоване як інвертованими, так і не інвертованими структурами і мати індикатори питальності формального, лексико-семантичного і просодичного плану;

- в термінах теорії мовленнєвих актів питання розглядаємо як мовленнєву дію або мовленнєвий акт, що має інтенцією – запит інформації, при цьому дана інтенція може бути як основною, що дає можливість віднести даний мовленнєвий акт до прагматичного типу квесетиву, так і додаткова. В останьому випадку ми відносимо мовленнєвий акт до інших прагматичних типів - експресивну, асертиву, директиву;

- мовні засоби оформлення питання мають певний інвентар. До структурно-синтаксичних параметрів питання відносимо його реалізованість пропозиціями інвертованої структури (займенниковими і незайменниковими) та інвертованими конструкціями;

- в даному дослідженні художній текст розглядається як відображення найбільш суттєвих рис розмовного мовлення, що дає підстави використовувати його як матеріалу дослідження. Мовлення художнього твору адекватно відбиває характер реального розмовного мовлення та забезпечує дослінику надійну базу даних про ситуативний контекст та соціально-культурні фактори комунікації, що характеризуються значною варіативністю;

- аналіз прагматичної варіативності питального речення свідчить, що серед усіх наявних інтенцій превалює інтенція запиту інформації, тобто питальна конструкція реалізує прагматичний тип квеситив та складає 56, 1 % проаналізованого матеріалу. Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що серед прагматичних типів питальних речень мають місце також мовленнєві акти, основним комунікативним змістом яких є вираження емоцій, що у термінах теорії мовленнєвих актів визначаються як експресиви – 24,5 % вибірки; асертиви, у яких відсутня мета отримати відповідну інформацію не ставиться, і тому провідною іллокутівною силою, відповідною прагматичному призначенню подібної конструкції, можна вважати асертивну – 11,8 % вибірки та директиви, іллокутивна спрямованість яких полягає в тому, що вони представляють собою спроби з боку мовця досягти того, щоб слухач щось зробив – 7,6 % матеріалу дослідження;

- у п’єсі Бернарда Шоу «Інший острів Джона Буля» мають місце питальні речення як інвертованої, так і не інвертованої структури. При цьому має місце варіативність частотності їх вживання в залежності від прагматичного типу питання. Так директиви представлені інвертованими структурами у 100 % проаналізованого матеріалу, квесетиви та експресиви у 94,3 % та 94 % вибірки відповідно, асертивів з інвертованою структурою у нашій вибірки не зафіксовано. Порівняльний аналіз структурних характеристик питальних речень в українській та англійській мовах свідчить, що інвертована структура не характерна для української мови та представлена у 20 % матеріалу, що аналізувався, це, на наш погляд, обумовлено аналітичною природою та особливостями граматичної будови української мови. Аналіз фактичного матеріалу з точки зору збереження структури питань при перекладі на українську мову свідчить, що структура речень зберігається у 83 % випадках, при цьому має місце певна варіативність у середені структур, що аналізувалися;

- аналіз перекладацьких трансформацій, свідчить, що при перекладі питань на українську мову використовуються як граматичні, так і комплексні лексико-граматичні трансформації. Граматичні трансформації представлені наступними типами: синтаксичне уподібнення, членування речення та граматична заміна; серед комплексних лексико-граматичних трансформацій зафіксовані антонімічний переклад, компенсацієя та експлікацієя;

- кількісний аналіз перекладацьких трансформацій показує, що при перекладі квесетивів, асертивів та директиві переважають граматичні трансформації – 77,2 %; 88,4 % та 57,3 % відповідно, тоді як експресиви у більшості випадків передаються за допомогою комплексних лексико-граматичних трансформацій – 58 % від загальної кількості питальних речень основним комунікативним змістом яких є вираження емоцій. При цьому серед граматичних трансформацій для усіх прагматичних типів питання найбільш вживаним є синтаксичне уподібнення – 63, 7 % від загальної кількості асертивів; 46,2 % від загальної кількісті квесетивів, 40,2 % та 29,5 % відповідно від директивів та експресивів. Серед комплексних лексико-граматичних трансформацій найбільш широко використовується компенсація – 56,2 % від проаналізованих експресивів, 12,9 % та 7,1 % від загальної кількості квесетивів та асертивів відповідно.

При аналізі способів передачі на українську мову директивів компенсація не зафіксована. Найменш поширеною серед комплексних лексико-граматичних трансформацій виявилася експлікація. Данна трансформація була зафіксована лише при аналізі перекладів структур, що мають інтенцію запиту інформації та склала усього 2,7 % проаналізованого матеріалу.

Список використаної літератури

1. Алисова Т. Б. Очерки синтаксиса современного итальянского языка / Т. Б. Алисова. – М.: Высш.шк., 1971. – 299 с.

2. Бархударов Л. С. Структура простого предложения современного английского языка / Л. С. Бархударов. – М.: Высш.шк., 1966. – 200 с.

3. Бердникова Л. П. Подтвердительные вопросы в современном английском языке: автореф. дис.... канд. филол. наук / Л. П. Бердникова. – М.: Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М. Тореза, 1972. – 33 с.

4. Березин Ф. М. Общее языкознание / Ф. М. Березин – М.: Просвещение., 1979. – 416 с.

5. Беркаш Г. В. Логико-грамматическая природа вопроса и её реализация в вопросно-ответных структурах английской диалогической речи: автореф. Дис.... канд. филол. наук / Г. В. Беркаш. – М.: Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М. Тореза, 1969. – 21 с.

6. Блох А. А. Коммуникативные типы предложений в аспекте коммуникативной целеустановки / А. А. Блох // Иностр. языки в школе: науч.-теор. журн. – 1976. – №5. – С. 14-23.

7. Блох А. А. Теоретические основы грамматики / А. А. Блох. – М.: Высш. шк., 1986. – 160 с.

8. Бузаров В. В. Некоторые аспекты взаимодействия грамматики говорящего и грамматики слушающего (в английской диалогической речи): учеб. пособие / В. В. Бузаров. – Пятигорск: Пятигор. гос. пед. ин-т ин. яз., 1988. – 117 с.

9. Валимова Г. В. Функциональные типы предложений / Г. В. Валимова. – Ростов н/Д.: Ростовск. гос. ун-т, 1967. – 331 с.

10. Ван Дейк Т. А. Язык, познание, коммуникация / Т. А. Ван Дейк. – М.: Высш.шк., 1989. – 280 с.

11. Гак В. Г. Высказывание и ситуация / В. Г. Гак. – М.: Наука, 1972. – 372 с.

12. Гедз С. Ф. Комунікативно-прагматичні особливості висловлювань з інтерогативним значенням у сучасній англійській мові: дис.... канд. філол. наук / С. Ф. Гедз. – К., 1998. – 215 с.

13. Гладуш Н. Ф. Повествовательные директивы в современном английском языке: дис. …канд. филол. наук / Н. Ф. Гладуш. – К., 1985. – 205 с.

14. Грайс Г. П. Логика и речевое общение / Г. П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике: науч.-теор. Журн. –1985. – №16 – С. 217-237.

15. Гуляев Ю. А. Типы простых и сложных вопросительных предложений в современном английском языке: автореф. дис....канд. филол. наук / Ю. А. Гуляев. – Калинин: гос. пед. ин-т им. М. И. Калинина, 1970. – 23 с.

16. Дородных А. И. Грамматика речевого общения / А. И. Дородных – Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1987. – 218 с.

17. Есперсен О. Философия грамматики / О. Еспересен; пер. с англ. В. В. Пассека, С. П. Сафроновой. – М.: Иностр. лит., 1958. – 404 с.

18. Жинкин Н. И. Вопрос и вопросительное предложение / Н. И. Жинкин – Вопросы языкозн.: науч.-теор. Журн. – 1955. – № 3. – С. 24-35.

19. Журавльова С. І. Реалізація питальності як супрасинтаксичного елементу в нетипових текстах: (На матеріалі англомовних текстів): автореф. дис.... канд. філол. наук / С. І. Журавльова. – К.: Київ. держ. лінгв. ун-т, 1996. – 26 с.

20. Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи / В. А. Звегинцев. – М.: МГУ, 1976. – 307 с.

21. Иванова И. П., Чахоян Л. П. История английского языка / И. П. Иванова, Чахоян Л. П. – М.: Высш.шк., 1976. – 319 с.

22. Истомина Е. А. Структурные типы вопросительно-отрицательных предложений в современном английском языке / Е. А. Истомина // Теория и методы исследования текста и предложения. – Л.: ЛГПИ, 1981. – С. 44-57.

23. Казанли О. А. Вторичные функции вопросительного предложения в авторской речи английского художественного текста: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / О. А. Казанли. – Минск: Минск. гос. ун-т, 1989. – 23 с.

24. Карабан В. И. Сложные речевые акты как речевые единицы / В. И. Карабан. – Киев: Высш.шк., 1989. – 390 с.

25. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В. Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.

26. Конрад Р. Вопросительные конструкции как косвенные речевые акты / Р. Конрад // Новое в зарубежной лингвистике: науч.-теор. журн. – 1985. – №16. – С. 349-383.

27. Королькова И. А. Семантико-синтаксические средства вопросительных предложений: (на материале английского языка): автореф. дис.... канд. филол. наук / И. А. Королькова. – М.: Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М. Тореза,1981. – 14 с.

28. Косарева В. А. Вопросительно-отрицательные предложения в современном английском языке: автореф. дис.... канд. филол. наук / В. А. Косарева. – Л.: Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова, 1982. – 23 с.

29. Макарова Н. П. Модальный план вопросно-ответного диалогического единства с неместоименным вопросом (на материале современного немецкого языка): автореф. дис. … канд. філол. наук / Н. П. Макарова. – Пятигорск: Пятигор. гос. пед. ин-т ин. яз., 1985. – 16 с.

30. Малюга Е. Н. Функционально-прагматические аспекты английских вопросительных предложений (на основе сопоставления британского и американского деловых и художественных текстов) / Малюга Е. Н. – М.: МАКС Пресс, 2001. – 191 с.

31. Остин Дж. Л. Слово как действие / Дж. Л. Остин // Новое в зарубежной лингвистике: науч.-теор. журн. – 1986. – №17. – С. 22-130.

32. Остроухова Л. А. Структура и семантика неместоименных вопросительных предложений в современном немецком языке: автореф. дис. …канд. філол. наук / Л. А. Остроухова. – Л.: Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена, 1983. – 18 с.

33. Падучева Е. В. Вопросительные местоимения и семантика вопроса / Е. В. Падучева. – Новосибирск, 1981. – 105 с.

34. Поздеев М. М. Синтаксические типы местоименных вопросительных предложений (на материале английского языка): автореф. дис.... канд. филол. наук / М. М. Поздеев. – М.: Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М. Тореза., 1970. – 28 с.

35. Почепцов Г. Г. Прагматика предложения / Г. Г. Почепцов, И. П. Иванова, В. В. Бурлакова // Теоретическая грамматика современного английского языка. – М.: Высш. шк., 1981. – 285 с.

36. Почепцов Г. Г. Прагматический аспект изучения предложения / Почепцов Г. Г. // Иностр. языки в школе: науч.-теор. журн. – 1975. – №6. – С. 15-25.

37. Почепцов О. Г. Основы прагматического описания предложения / О. Г. Почепцов – К.: Вища школа, 1986. – 115 с.

38. Почепцов О. Г. Семантика и прагматика вопросительного предложения (на материале английского языка): автореф. дис. … канд. филол. наук / О. Г. Почепцов. – К.: Киев. гос. ун-т им. Шевченко, 1979. – 19 с.

39. Раевская Н. Н. Теоретическая грамматика современного английского языка / Н. Н. Раевская. – Киев: Вища школа, 1976. – 804 с.

40. Распопов И. П. Очерки по теории синтаксиса / И. П. Распопов – Воронеж: Изд-во Воронеж ун-та, 1973. – 220 с.

41. Рейганд Р. Л. Вопросительное предложение в английском языке: автореф. дис....канд. филол. наук / Р. Л. Рейганд – М.: Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М. Тореза, 1961. – 15 с.

42. Серль Дж. Что такое речевой акт? / Дж. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. –1985. – №17. – С. 151-169.

43. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка / А. И. Смирницкий – М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1957. – 288 c.

44. Сорокина И. В. Информационный интерес и особенности его реализации в диалоге (на материале англоязычной художественной литературы): автореф. дис....канд. филол. наук / И. В. Сорокина. – М.: Минск. гос. лингв. ун-т, 1994. – 22 с.

45. Столнейкер Р. С. Прагматика / Р. С. Столнейкер // Новое в зарубежной лингвистике. – 1985. – №16. – С. 419-438.

46. Трунова О. В. Отрицание в составе модального сказуемого в разных коммуникативных типах предложения: автореф. дис.... канд. филол. наук / О. В. Трунова. – Л., 1980. – 19 с.

47. Уралова Л. А. О прагматической направленности общекоммуникативных речевых формул / Л. А. Уралова // Сборник научных трудов. – 1989. – №213. – С. 128-136.

48. Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение / Ф. Ф. Фортунатов. – М.: Министерства просвещения РСФСР, 1956. - 472 с.

49. Чахоян Л. П. О признаках высказывания / Л. П. Чахоян. – Калинин: Изд-во Калин. гос ун-та, 1979. – 125 с.

50. Чейф У. Значение и структура языка / У. Чейф – М.: Прогресс, 1975. – 432 с.

51. Шевченко И. С. Сегментированные вопросы в современном английском языке (структурно-коммуникативный анализ): Автореф. дис… канд. филол. наук / И. С. Шевченко. – О.: Одесса. Одес. гос. ун-т им. Мечникова, 1988. – 16 с.

52. Шоу Б. Главным образом о себе / пер. А. Б. Иванова // Избранное. Государственное издательство художественной литературы. – 1946. – №17. – С. 3-11.

53. Шоу Б. «Інший острів Джона Буля» / пер. В. К. Семко. – К.: Соло, 2003. – 210 с.

54. Alexander L. Longman English Grammar / L. Alexander. – London: Longman, 1996. – 374 p.

55. Bolinger D. Interrogative Structures of American English (The Direct Question) / D. Bolinger. – Alabama: Univ. Press, 1957. – 184 p.

56. Curme A. Grammar of the English Language / A. Curme. – Boston: BU, 1931 – 459 p.

57. Greenbaums S., Quirk R. A Students Grammar of the English Language / S. Greenbaums, R. Quirk. – London: Longman, 1995. – 490 p.

58. Kruisinga E. A Handbook of Present-Day English / E. Kruisinga. – Groningen, 1931. – 560 p.

59. Selting M. W-Fragen in Konversationellen Frage-Antwort-Sequenzen / M. Selting // Fragesätze und Fragen / – Tübingen: Niemeier, 1991. – S. 263-288.

60. Shaw B. Our Theatres in the Nineties: An Old New Play and a New Old One / B. Shaw // Selected Works – Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1958. – Р. 671-678.

61. Shaw B. Selected Plays. John Bull’s Other Island / B. Shaw. – London: Sunrise, 2000. – 232 p.

62. Thomson A., Martinet A. A Practical English Grammar / A. Thomson, A. Martinet. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1996. – 383 p.

63. Wunderlich D. Studien Zur Specharf theoretic / D. Wunderlich. – Frankfurt: New House, 1976. – 216 p.