Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 5812. Курсова робота Мотиви позакласної роботи в Професійно-технічному навчальному закладі (ПТНЗ)

Курсова робота Мотиви позакласної роботи в Професійно-технічному навчальному закладі (ПТНЗ)

« Назад

Код роботи: 5812

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Мотиви позакласної роботи в Професійно-технічному навчальному закладі (ПТНЗ)

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Розділ 1. Позакласна робота як етап професійного становлення майбутніх робітників

1.1. Сутність позакласної роботи, форми її організації та мотиви її здійснення

1.2. Характеристика організаційних форм позакласної роботи

Розділ 2. Дослідження мотивів позакласної роботи в ПТНЗ

2.1. Дослідження мотивів позакласної роботи в ПТНЗ

2.2. Методичні поради майстру в/н

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Актуальність дослідження. Проблема організації виховної роботи з учнями є однією з найактуальніших у педагогічній теорії та практичній діяльності ПТНЗ. У положеннях Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), Законі України «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, прийнятої Міністерством освіти України у 1996 році, визначено мету, зміст, принципи і особливості виховання особистості на різних рівнях освіти.

У рішенні колегії Міністерства освіти України від 28.10.98 р. «Про стан та проблеми національно-громадського виховання у вищих та середніх закладах освіти» йдеться про необхідність формування нормативно-правової бази щодо керівництва виховною роботою у закладах освіти. Водночас у державних документах підкреслюється, що орієнтація лише на освітній компонент призвела до відходу значної частини студентів та викладачів від громадської діяльності, до масового згортання позакласної роботи у ПТНЗ.

Позакласна робота, як правило, проводиться стихійно, переважає одноманітність форм її організації. Недостатній рівень виховної діяльності зумовлюється низьким рівнем психолого-педагогічної підготовки викладачів ПТНЗ, прогалинами в їх теоретичних знаннях щодо особливостей виховної роботи із учнями та її організації у позанавчальний час.

Пошуки ефективних організаційних форм позакласної роботи із учнями у ПТНЗ ґрунтуються на гуманістичних ідеалах, повазі до особистості, необхідності забезпечення наступності та послідовності виховних впливів різних соціальних інститутів, а також безперервності процесу виховання. В організації позакласної виховної роботи у ПТНЗ доцільно враховувати сучасні ознаки студентської академічної групи; зміни, що відбуваються в студентстві як соціальній групі, а також суперечливість процесів входження молодої людини в реалії соціально-економічних перетворень у суспільстві.

За таких умов виникає об'єктивна потреба розробки організаційної структури, змісту і функцій діяльності суб'єктів управління позакласною роботою у ПТНЗ та вдосконалення форм її організації із учнями з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Проблеми організації позакласної роботи у ПТНЗ привертають увагу багатьох дослідників. Загальні аспекти виховної роботи розглядали А.М. Алексюк, М.І. Болдирєв, Ю.К. Бабанський, С.П. Баранов, Б.З. Вульфов, В.М. Галузинський, А.Й. Капська, Б.С. Кобзар, М.Ю. Красовицький, О.П. Кондратюк, М.Г. Ничкало та інші.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що до найбільш актуальних і складних проблем організації виховної роботи із учнями можна віднести такі: теоретико-методологічні засади національного виховання (С.Г. Карпенчук, Б.М. Ступарик, М.Г. Стельмахович та інші), педагогічні умови організації позакласної виховної роботи у ПТНЗ (О.В. Винославська, Т.М. Куриленко, Н.Ф. Ніколаєвський, І.В. Смирнов, Т.В. Степура, І.Є. Тарапов), діяльність майстра виробничого навчання, що спрямована на формування особистості студента (В.Д. Базилевич, Н.І. Косарєва, Л.В. Філінська, М.Г. Ничкало та інші), організаційні форми виховного впливу на особистість (О.І. Киричук, В.Г. Кузь, В.Я. Портнихта інші), аналіз виховної діяльності педагога (В.П. Безпалько, З.Л. Береговський, Я.І. Бурлака, О.А. Дубасенюк, В.С. Пікельна, С.О. Сисоєва, В.О. Сластьонін, Г.В. Троцко); соціологічне дослідження сучасного студентства як суб'єкта виховної роботи у ПТНЗ (В.І. Астахова, О.І. Вобик, О.М. Сахань, Т.Я. Старченко, О.М. Стоян, О.Г. Харчев, О.О. Якуба та інші).

Проте мотиви організації позакласної виховної роботи в ПТНЗ ще недостатньо досліджені у теоретичному аспекті, що негативно позначається на практичній діяльності всіх суб'єктів управління виховною роботою: керівників, викладачів, майстрів та учнівського самоврядування.

Враховуючи актуальність визначеної проблеми, темою курсового дослідження обрано: «Мотиви позакласної роботи в ПТНЗ».

Об'єкт дослідження - виховна робота у ПТНЗ.

Предмет дослідження – мотиви позакласної роботи в ПТНЗ.

Мета дослідження полягає у виявленні мотивів позакласної роботи в ПТНЗ, у розробці рекомендацій майстру в/н по залученню учнів до позакласної діяльності.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми у соціальній і психолого-педагогічній літературі та в практичній діяльності ПТНЗ.

2. З’ясувати форми та методи організації позакласної роботи в ПТНЗ.

3. Визначити керівну роль майстра виробничого навчання в організації позакласної роботи з учнями.

4. Розглянути методику проведення позакласної роботи.

5. Провести емпіричне дослідження щодо виявлення мотивів позакласної роботи в ПТНЗ.

Позакласна робота різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів учнів, організована в позанавчальний час педагогічним колективом ПТНЗ.

До масових форм позакласної роботи відносяться: тематичні вечори, вечори питань і відповідей, конференції, тижні з різних предметів, зустрічі з видатними людьми, огляд, конкурси, олімпіади, туризм, фестивалі, виставки стінної преси, екскурсії тощо.

Ефективною формою організації масової позакласної роботи є колективна творча справа (КТС). Технологія КТС стає особливо актуальною в умовах демократичності в ПТНЗ, оскільки побудована на гуманістичних основах: на взаємодії учнів в малих групах.

Успішна діяльність майстра в/н можлива лише за умови чіткого планування позакласної роботи в групі, яке допомагає визначити цілісну виховну систему, проектувати розвиток усього колективу групи. Відповідно до намічених завдань визначають зміст позакласної діяльності в групі, підбирають методи і форми його реалізації.

Успішність проведення позакласних заходів залежить від попередньої підготовки. Вже за три-чотири тижні в групі має бути відома тема виховного заходу, винесене на обговорення питання. Учнів бажано ознайомити з правилами проведення виховного заходу. Нерідко напередодні заходу готують спеціальний випуск стіннівки, оформляють вітрину з книгами, журнальними і газетними статтями, організовують анкетування, індивідуальні та групові бесіди, радіопередачі тощо.

Проведене емпіричне дослідження виявило, що мотивом для організації та проведення позакласної роботи в ПТНЗ слугує бажання поглибити професійні знання, більше дізнатися з області наукових досліджень, удосконалити свої вміння, організаторські здібності тощо. Із організаційних форм проведення позакласної роботи учні надають перевагу гурткової роботі, вечорам за інтересами.

1. Вишневський О. Сучасне українське виховання: педагогічні нариси / О. Вишневський. – Львів, 1996. – 245 с.

2. Виховна робота у професійно-технічних навчальних закладах: електронний ресурс. – режим доступу: https://proftekhosvita.org.ua›static…vuhovannya.

3. Галузинський В. М. Самовиховання та самоосвіта / В. М. Галузинський. – К., 1999. – 245 с.

4. Дроб‘язко П. Українська національна школа: витоки і сучасність / П. Дроб’язко. – К.: Академія. – 2007. – 181 с.

5. Кобзар Б. С. Громадськість і виховання / Б. С. Кобзар. – К., 1993. – 187 с.

6. Концепція безперервного національного виховання. – К., 1994.

7. Концепція національного виховання // Освіта, 1996. – 7 серпня.

8. Кузь В. Г. Основи національного виховання / В. Г. Кузь. – К.: ІСДО, 2003. - 152 с.

9. Легенький Г. И. Цель и способы воспитания / Г. И. Легенький. – М.: Педагогика, 1990. – 245 с.

10. Методичні рекомендації: електронний ресурс. – режим доступу: osvita.ua›Законодавство›Профтехосвіта›3300.

11. Організація професійного виховання: електронний ресурс. – режим доступу: ua-referat.com›Організація_професійного_виховання.

12. Подласый И. П. Педагогика / И. П. Подласый. – М.: Просвещение, 1999. – 378 с.

13. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національногого виховання М. Г. Стельмахович. – Івано-Франковськ, 1996. – 422 с.

14. Суходольська Л. В. Методика виховної роботи / Л. В. Суходольська. – Тернопіль, 1998. – 127 с.

15. Ничкало Н. Г. Педагогічна книга майстра виробничого навчання / Н. Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 1994. – 384 с.

16. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посібник / М. М. Фіцула. – К.: Академвидав. 2005. – 560 с.