Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Общее языкознание \ 5801. Курсова робота Роль тембру в передачі емоційно-модальних відтінків значень (на матеріалі промов британських та англійських посадовців найвищого рангу)

Курсова робота Роль тембру в передачі емоційно-модальних відтінків значень (на матеріалі промов британських та англійських посадовців найвищого рангу)

« Назад

Код роботи: 5801

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Мовознавство

Тема: Роль тембру в передачі емоційно-модальних відтінків значень (на матеріалі промов британських та англійських посадовців найвищого рангу)

Кількість сторінок: 52

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Cписок умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Вираження емоційно-модальних значень засобами інтонації

1.1. Існуючі підходи до диференціації функцій інтонації

1.2. Емоційно-модальна функція інтонації

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Фізіологічно й ситуативно зумовлені особливості тембрального забарвлення мовлення

2.1. Фізіологічні засади актуалізації тембру

2.2. Типологія тембрального забарвлення мовлення

2.3. Емоційно-модальна специфіка тембру як компоненту інтонації

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Тембральні характеристики політичних промов британських та американських посадовців найвищого рангу

3.1. Специфіка інтонаційного оформлення політичної промови

3.2. Аналіз політичних промов британських та американських посадовців найвищого рангу

Висновки до розділу 3

Загальні висновки

Список використаних джерел

Список джерел ілюстративного матеріалу

Додатоки

Проблемі здійснення мовленнєвого впливу на слухача приділялася увага ще за часів античності. Так, у працях Аристотеля, Демосфена й Цицерона висвітлена специфіка впливового, переконливого мовлення, зверненого до певної аудиторії з метою зміни її настроїв, поведінки, поглядів тощо. При цьому особливо наголошується, що адекватне використання мовцем тембральних особливостей свого голосу дає змогу підвищити ефективність спілкування, знизити кількість комунікативних невдач і гіпнотично впливати на слухача.

Питання ролі інтонації та її компонентів у передачі смислу висловлення неодноразово слугувало предметом наукового вивчення. Зокрема, досліджувалася роль фонетичних засобів сегментного (С.В. Воронін, В.В. Левицький, Р.О. Якобсон) й надсегментного (Н.Д. Свєтозарова, Л.К. Цеплітіс, A. Cruttenden, P. Roach) рівнів у актуалізації значення висловлення. Ціла низка робіт присвячена розгляду інтонаційного оформлення висловлення з огляду на емоційний стан мовця (О.М. Алексієвець, А.Й. Багмут, А.А. Каліта, Е.А. Нушикян, Я.Р. Федорів, J.D. O’Connor та ін.).

Аналіз функціонального навантаження різних компонентів інтонації, зокрема, паузації, темпу, ритму, мелодики, фразового наголосу тощо, міститься у працях А.Н. Антіпової, М.П. Дворжецької, Т.Г. Мєдвєдєвої, Т.М. Ніколаєвої.

Специфіку тембру як окремого компоненту інтонації і його функціональні особливості досліджували Дж. Лавер, Т.Г. Мєдвєдєва, Л. Минаєва, О. Міндрул та ін. Проте фонетична наука ще не має у своєму розпорядженні достатньо повних теоретичних уявлень та експериментальних фактів про специфіку актуалізації емоційно-модальної функції тембрального забарвлення мовлення (далі ТЗМ).

Отже, актуальність дослідження визначається загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій, які охоплюють питання функціональних аспектів просодії мовлення, а також важливістю дослідження питань, які стосуються визначення лінгвістичного статусу тембру, специфіки актуалізації ТЗМ і виявлення функціонально значимих різновидів тембру на основі промов британських та американських посадовців найвищого рангу.

Метою дослідження є визначення специфіки актуалізації емоційно-модальної функції тембру як компоненту інтонації у промовах британських та американських посадовців найвищого рангу.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- здійснити огляд функцій інтонації та її компонентів, представлених у наукових працях;

- виявити особливості передачі у висловленні емоційно-модальної функції інтонації;

- розглянути фізіологічні засади функціонування тембру й проаналізувати його існуючі класифікації;

- установити специфіку актуалізації емоційно-модальної функції тембру в промовах британських та американських посадовців найвищого рангу.

Об’єктом дослідження є політичні промови британських та американських посадовців найвищого рангу.

Предметом дослідження є емоційно-модальна специфіка ТЗМ британських та американських посадовців найвищого рангу.

Матеріалом дослідження слугували 16 політичних промов британських й американських політичних діячів найвищого рангу: В. Черчілля, Т. Блера, Г. Брауна, Дж. Ф. Кеннеді, Б. Клінтона та Б. Обами.

Методи дослідження. Дослідження здійснювалося шляхом використання таких методів і прийомів: лінгвістичного спостереження для виявлення функціональних і семантичних ознак тембру; семантичного та комунікативно-прагматичного аналізу для встановлення особливостей ТЗМ у промовах британських та американських посадовців найвищого рангу; критичного аналізу наукової літератури з теми дослідження й узагальнення наукових поглядів щодо лінгвістичної природи тембру; методу зіставлення для визначення доцільності віднесення тембру до компонентів інтонації.

Практичне значення роботи полягає у можливості використання її основних теоретичних положень у курсах теоретичної (розділи «Фонетична система мови», «Надсегментний рівень мови») і практичної (розділи «Інтонаційна організація тексту») фонетики англійської мови, у курсах соціофонетики й фонориторики, а також у написанні курсових робіт студентами.

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаної наукової й довідкової літератури.

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано об’єкт і предмет дослідження, визначено його мету та завдання, висвітлено його наукову новизну, практичне значення, описано методи та прийоми дослідження.

У першому розділі здійснено огляд функцій інтонації та її компонентів, представлених у наукових працях, виявлено сутність емоційно-модальної функції інтонації.

У другому розділі розглянуто фізіологічні засади функціонування тембру, проаналізовано існуючі класифікації тембру та розроблено комплексну класифікацію ТЗМ за його стабільністю, враженням слухача від ТЗМ мовця та фізіологічними особливостями мовця.

У третьому розділі описано специфіку актуалізації емоційно-модальної функції тембру на основі проаналізованих політичних промов англійських та американських високопосадовців.

У загальних висновках представлено результати проведеного дослідження, викладено основні висновки й окреслено перспективи подальших наукових студій із зазначеної проблематики.

Список використаної літератури включає 59 джерел, у тому числі 11 англійською мовою.

Проведене дослідження показало, що інтонація як конструктивний компонент мовної дії є важливим засобом вираження емоцій. Вона полегшує слухачеві розуміння того, що висловлює мовець.

Для вираження емоцій та емоційних оцінок у мовленні, як відомо, використовують засоби всіх рівнів (лексичного, граматичного та фонетичного), що за певними законами виступають і взаємодіють у мовленні одночасно. Проте саме інтонацію прийнято розглядати як елемент мовної системи особливої виразної сили, завдяки якому відбувається передача не лише раціональної, але й емоційної інформації.

У межах здійсненого дослідження було розглянуто множину підходів до визначення тембру, визначено специфіку актуалізації тембру як компоненту інтонації, розглянуто фізіологічні засади функціонування тембру й існуючі у фонетиці уявлення щодо його класифікації.

Зокрема, встановлено, що тембр може актуалізуватися як на сегментному рівні для розрізнення формантних ознак звуків, так і на інтонаційному, де він виявляє себе як емоційне забарвлення мовлення і бере участь у передачі біологічної, психологічної, соціальної та змістової інформації. Правомірність віднесення тембру до числа надсегментних засобів пояснюється його тісним зв’язком з іншими компонентами інтонації – мелодикою, тривалістю, інтенсивністю та паузацією. У працях з інтонології особливо вказується на взаємопов’язаність функціонування тембру й вияву різнополярних людських емоцій.

Розгляд фізіологічних засад ТЗМ показав, що його варіативність залежить від індивідуальних фізичних (стать, вік, стан здоров’я) особливостей мовця. Не менш важливими є психологічні (емоційний стан в момент мовлення). При цьому на акустичному рівні природу тембру можна пояснити як комбінацію складних коливань голосових зв’язок і дії окремих резонаторів, зокрема, ротової та носової порожнин.

На інтонаційному рівні тембр виявляє себе як складний комплекс надсегментних характеристик мови, серед яких найважливішими є модуляції тону, діапазону, гучності, темпу, зміни якостей голосу. Різновиди ТЗМ часто асоціюються з окремими відтінками емоцій: радістю, незадоволенням, погрозою тощо.

Особлива увага звертається науковцями на національну і регіональну специфіку тембру, зокрема жителі Великобританії зазвичай говорять зі скрипучим голосом, часто із застосуванням твердого приступу, використовуючи глоталізовані приголосні у фінальній позиції в слові, що надає голосу більш яскравої характеристики. У свою чергу, американському і австралійському національним варіантам англійської мови притаманна певна назалізація. Відповідно, чоловічий голос у Північній Америці характеризується як тихий гортанний голос з більш глибоким і глухим звучанням.

Американсько-англійські артикуляційні установки описуються як об’єднання апікально-альвеолярної артикуляції з увуляризацією, назалізацією і слабким голосом. Іншими прикладами функціонування ТЗМ в якості соціолінгвістичної категорії на позначення національної приналежності мовця є специфічний "надтріснутий" тембр у іспанців, сильна глоталізація голосних у сучасній німецькій мові.

Серед існуючих у фонетиці поглядів щодо типології тембру домінуючим є поділ ТЗМ з погляду його функціональної специфіки на фонетичний (визначає формантну специфіку конкретних звуків мовлення), емоційний (тісно пов’язаний з емоційними станами людини) та індивідуальний (визначається індивідуальними особливостями мовця). Урахування артикуляційної специфіки ТЗМ дозволяє виокремити звичайний, скрипучий, придиховий і палатальний типи тембру, кожен з яких здатний передавати конкретні емоційно-модальні відтінки значення.

Отже, здійснене дослідження дало змогу здійснити огляд функцій інтонації та її компонентів, представлених у наукових працях, виявити сутність емоційно-модальної функції інтонації, з’ясувати сутність тембру, його фізіологічну природу й особливості його реалізації на надсегментному рівні мови, проаналізувати існуючі класифікації тембру та установити специфіку актуалізації емоційно-модальної функції тембру на основі промов британських та американських посадовців найвищого рангу.

До перспективних напрямів подальшого наукового дослідження у сфері вивчення особливостей ТЗМ слід віднести питання, пов’язані з взаємодією тембру та інших просодичних засобів у вираженні емоційно-модальних відтінків значення; поглиблення знань про фізіологічні, психологічні й комунікативні особливості актуалізації різновидів ТЗМ тощо.

Список використаних джерел

1. Анисимова Р. В. Роль фонетических параметров в осуществлении функции воздействия поэтического текста // Проблемы фоносемантики (тезисы выступлений на совещании). – М.: ИЯ АН СССР, Пензенский гос. пед. ин-т им. В. Г. Белинского, 1989. – С. 24–26.

2. Антипова А. М. Система английской речевой интонации. – М.: Высшая школа, 1979. – 131 с.

3. Антипова А. М. Тембр (качество голоса) как лингвистическая категория // Сб. научн. трудов / МГПИИЯ им. М. Тореза. – 1982. – Вып. 196. – С. 79-91.

4. Апресян Г. З. Ораторское искусство. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – 79 с.

5. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – [Изд. 2-е, стер.] – М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 608 с.

6. Багмут А. Й., Борисюк І. В. , Олійник Г. П. Інтонація як засіб мовної комунікації. – Київ: Наукова думка, 1980. – 243 с.

7. Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Гордина М. В. Основы общей фонетики. – СПб: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1991. – 152 с.

8. Брызгунова Е. А. Анализ русской диалектной интонации // Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – С. 231-262.

9. Валігура О. Р. Провідні ознаки фонетичної інтерференції в англійському мовленні українців // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия "Филология. Социальные коммуникации". – 2009. – Т. 22 (61). – №2. – С. 393-397.

10. Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. – 576 с.

11. Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. – М.: Наука, 1975. – 560 с.

12. Витт Н. В. Об эмоциях и их выражении // Вопросы психологии. – 1964. – № 3. – С. 14-154.

13. Графова Л. Л. Характер мелодического завершения синтагм в текстах различной стилевой направленности (ораторская речь, научная проза, художественная проза) // Сб. научн. трудов / МГПИИЯ им. М. Тореза. – 1980. – Вып. 152. – С. 209-215.

14. Жаворонкова И. А. Система терминальных тонов в американском варианте английского языка (эспериментально-фонетическое исследование): автореф… канд. филол. наук: 10.02.04. – М., 1990. – 21 c.

15. Калита А. А. Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання: Монографія. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2001. – 351с.

16. Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 592 с.

17. Королева Т. М. Интонация модальности в звучащей речи. – К.; Одесса: Высш. школа, Головное изд-во, 1989. – 174 с.

18. Короткова О. Н. Фонологический механизм языковой интерференции: автореф. … канд. филол. наук: 10.02.19. – М., 1986. – 19 с.

19. Кравченко Н. А. Роль пауз в усилении воздействующего эффекта устного дискурса (на материале публичных политических выступлений) // Записки з романо-германської філології. – К.: Вид-во КНУ імені Тараса Шевченка, 2001. – Вип. 10. – С. 83-88.

20. Красовська І. В. Лінгвокогнітивні особливості просодичного оформлення англійських висловлювань на позначення позитивних емоцій: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. – К., 2009. – 263 с.

21. Крюкова О. П. Фоностилистические особенности ораторской речи (экспериментально-фонетическое исследование на материале американского варианта английского языка): автореф. … канд. филол. наук: 10.02.04. – М., 1981. – 23 с.

22. Медведева Т. Г. Корреляты тембра в эмоционально-окрашеной речи // Сб. научн. трудов / МГПИИЯ им. М. Тореза. – 1985. – Вып. 248. – С. 51-58.

23. Медведева Т. Г. О статусе тембра // Ритмическая и интонационная организация текста: сб. научн. трудов / МГПИИЯ им. М. Тореза. – 1982. – Вып. 196. – С. 170-178.

24. Медведева Т. Г. Функциональный статус тембра // Ритмическая и интонационная организация текста: сб. научн. трудов / МГПИИЯ им. М. Тореза. – 1982. – Вып. 196. – С. 95-97.

25. Метлюк А. А. Взаимодействие просодических систем в речи билингва. – Мн.: Высшая школа, 1986. – 112 с.

26. Минаева Л. К вопросу о метаязыке просодического описания речи // Ритмическая и интонационная организация текста: сб. научн. трудов / МГПИИЯ им. М. Тореза. – 1982. – Вып. 196. – С. 87-98.

27. Минаева Л., Миндрул О. О тембральной сверхсинтактике английского языка // Ритмическая и интонационная организация текста: сб. научн. трудов / МГПИИЯ им. М. Тореза. – 1982. – Вып. 196. – С. 136-150.

28. Никитина М. В. Предел семиотики // Вопросы языкознания. – 1997. – № 1. – С. 3-14.

29. Носенко Э. Л. Эмоциональное состояние и речь. – К.: Вища школа, 1981. – 196 с.

30. Ораторская речь // Большая энциклопедия: в 62 т. – М.: ТЕРРА, 2006. – Т. 34. – 592 с.

31. Постникова Л. В. Просодия и политический имидж оратора: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. – М., 2003. – 22 с.

32. Реформатский А. А. Лингвистика и поэтика. – М.: Наука, 1987. – 264 с.

33. Сакиева Р. С. К вопросу об эмоциональном фонде грамматики немецкого языка // Язык и эмоции: сб. научн. трудов / Волгоградский гос. пед. ун-т. – Волгоград: Перемена. – 1995. – С. 37-49.

34. Светозарова Н. Д. Интонационная система русского языка. – Л.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1982. – 175 с.

35. Торсуева И. Г. Современная проблематика интонационных исследований // Вопросы языкознания. – 1984. – № 1. – С. 116–126.

36. Ундриц В. Ф. Болезни уха, носа и горла. Краткое руководство для врачей. – Л.: МЕДГИЗ, 1960. – 560 с.

37. Федорів Я. Р. Соціокультурні аспекти просодичної реалізації висловлювань-невдоволень (Експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського мовлення): дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. – К., 2000. – 248 с.

38. Цеплитис Л. К. Анализ речевой интонации. – Рига: Зинатне, 1974. – С. 67-82.

39. Черемисина Н. В. Русская интонация: поэзия, проза, разговорная речь. – М.: Русский язык, 1982. – 207 с.

40. Чудинов А. П. Политическая лингвистика. – М.: Флинта; Наука, 2007. – 256 с.

41. Шахбагова Д. А., Крюкова О. П. Об одном опыте анализа риторической организации текста на материале ораторской речи в американском варианте английского языка // Сб. научн. трудов / МГПИИЯ им. М. Тореза. – 1980. – Вып. 152. – С. 13-22.

42. Шахнарович А. М., Голод В. И. Когнитивные и коммуникативные аспекты речевой деятельности // Вопросы языкознания. – 1986. – № 2. – С. 52-56.

43. Шевченко Т. И. Идентификация мужских и женских голосов в процессе комуникации // Ритмическая и интонационная организация текста: сб. науч. трудов / МГПИИЯ им. М. Тореза. – 1982. –Вып. 196. – С. 115-123.

44. Шевченко Т. И. Социальная дифференциация английского произношения: монография. – М.: Высш. школа, 1990. – 142 с.

45. Якобсон Р. И. Избранные работы. – М.: Прогресс, 1985. – 456 с.

46. Esling J. H. Voice quality // The Encyclopedia of Linguistics / Ed. by R. Asher et. al. – Oxford: Pergamon Press, 1994. – Vol.8. – P. 4950-4953.

47. Gilbert J. B. Intonation: A Navigation Guide for the Listener (and gadgets to help teach it) // Pronunciation Pedagogy and Theory. New Views, New Directions. – Bloomington: Pantagtaph Printing, 1994. – P. 36-48.

48. Gimson A. C. An Introduction to Pronunciation of English. – Habana: Editorial Pueblo y Educacion, 1980. – 294 p.

49. Green D. Shaping Political Consciousness: The Language of Politics in America from McKinley to Reagan. – L.: Cornell univ. press, 1987. – XVI. – 277 p.

50. Greest T. Aspects of Communicative Competence and Their Implication for Language Acquisition. – Amsterdam, 1975. – 100 p.

51. Halliday M. A. K. The tones of English // Archivum Linguisticum. – 1963. – No.15. – P. 1-28.

52. Laver J. Principles of Phonetics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 707 p.

53. Maddieson I. Universals of Tones // Universals of Human Language / Ed. by J. H. Greenberg. – Stanford (Calif.): Stanford University Press, 1978. – Vol. 2: Phonology. – P. 335-365.

54. O’Connor J. D. Phonetics. – L.: Penguin Books Ltd., 1984. – 320 p.

55. Roach P. English Phonetics and Phonology. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 212 p.

56. Sommerstein A. H. Modern Phonology. – L.: Edward Arnold (publishers) Ltd., 1977. – 282 p.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ВИДАНИХ НА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ

57. Восприятие и понимание речи / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psyznaiyka.net/view-rech.html?id=vospriyatie-ponimanie-rechi.

58. Про тембр голосу / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/109/708.htm.

59. Серажим К. С. Лексика та фразеологія політичного дискурсу / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article & article=342.

Список джерел ілюстративного матеріалу

BCCh.: Blair T. Climate Change Speech. Washington, DC, March 3rd, 2009 / Tony Blair / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.guardian.co.uk/environment/audio/2009/mar/03/tony-blair-climate-change.

BILSh.: Blair T. Interview at the Letterman Show. N-Y, USA, September 10th, 2009 / Tony Blair / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kat.ph/david-letterman-2009-09-08-tony-blair-hdtv-xvid-chgrpt2971365.html.

BrAC.: Brown G. Address to the US Congress. Washington, DC, March 4th, 2009 / Gordon Brown / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=6W-AJRo5G4I.

BrCCh.: Brown G. Climate Change Speech. Copenhagen, Denmark, January 17th, 2009 / Gordon Brown / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=A9BOXO9itws.

BrWSFF.: Brown G. Speech to the Women’s Sport and Fitness Foundation. London, UK, November 22nd, 2007 / Gordon Brown / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=yjpf61HdzKs.

СAN.: Clinton W. G. Apology to Nation. Washington, DC, August 17, 1998 / W. G. Clinton / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=7r4e5Wg4PDI.

СIA.: Clinton W. G. Inaugural Address. Washington, DC, January 20, 1993 / W. G. Clinton / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=2SWjIPwm954.

СhAAC.: Churchill W. Address to the American Congress. Washington, DC, December 26th, 1941 / Winston Churchill / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=DiVIpZikl-Y.

СhFB.: Churchill W. We Shall Fight On the Beaches. London, UK, June 4th, 1940 / Winston Churchill / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=6llT2ZYg-4E.

СhFY.: Churchill W. The First Year. London, UK, August 20th, 1940 / Winston Churchill / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=11FfG3meMuc.

KIA.: Kennedy J. F. Inaugural Address. Washington, DC, January 20, 1961 / [Електронний ресурс] / J. F. Kennedy. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=BLmiOEk59n8.

KMC.: Kennedy J. F. Missile Crisis. Washington, DC, October 23, 1962 / J. F. Kennedy / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=P7YkJxQT_0Y.

KRN.: Kennedy J. F. Remarks in Nashville at the 90th Anniversary Convocation of Vanderbilt University. Nashville, Tennessee, May 18, 1963 / J. F. Kennedy / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jfklibrary.org/Historical+Resources/Archives/Reference+Desk/Speeches/JFK/003POF03Vanderbilt05181963.htm..

OHCS.: Obama B. Health Care Speech. Washington, DC, January 24, 2010 / B. Obama / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=U1YNF9I25yU.

OHCS.: Obama B. Health Care Speech. Washington, DC, January 24, 2010 / B. Obama / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=U1YNF9I25yU.

OSUA.: Obama B. State of the Union Address. Washington, DC, January 28, 2010 / B. Obama / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=rTMrs9vpoqg.