Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Изобразительное искусство \ 5798. Дипломна робота Навчання петриківського розпису дітей старшого дошкільного віку на заняттях з декоративного малювання

Дипломна робота Навчання петриківського розпису дітей старшого дошкільного віку на заняттях з декоративного малювання

« Назад

Код роботи: 5798

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Образотворче мистецтво

Тема: Навчання петриківського розпису дітей старшого дошкільного віку на заняттях з декоративного малювання

Кількість сторінок: 74

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 1600 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми використання основ петриківського розпису в дошкільному навчальному закладі

1.1. Сутність та характерні ознаки петриківського розпису як виду декоративно-прикладного мистецтва

1.2. Використання основних елементів петриківського розпису на заняттях з декоративного малювання в старшій групі

Розділ 2. Особливості навчання елементам петриківського розпису на заняттях з декоративного малювання в старшому дошкільному віці

2.1. Методика експериментального дослідження

2.2. Аналіз результатів експериментального дослідження

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Актуальність дослідження. Педагогічна наука визнає велике виховне значення народного мистецтва, яке зацікавлює дітей, сприяє розвитку естетичних захоплень і суджень. Вивчення творів народного декоративного мистецтва пробуджує у дітей перші яскраві образні уявлення про Батьківщину й мистецтво, сприяє вихованню патріотичних почуттів, заохочує до світу прекрасного, творчості. Про виховання особистості в дусі любові до Батьківщини й усвідомлення свого громадянського обов’язку на основі національних духовних цінностей в поєднанні із загальнолюдськими йдеться і в законі України «Про освіту». Проблеми перебудови нашого суспільства нерозривно пов'язані з вирішенням завдань формування творчої особистості. Адже «саме така особистість є справжнім творцем історії, оскільки весь шлях, який пройдено людством, – це безперервний процес творіння» [10, 19].

Народно-мистецька творчість дає людині можливість актуалізувати свої потреби, інтереси, здібності, знаходити форми прояву індивідуальної активності. Творче самовираження «сприяє усвідомленню особистісної ваги, емоційному розкріпаченню, зростанню впевненості у собі» [1, 52].

У зв'язку з цим все більшої практичної значущості набуває залучення дітей до творчої діяльності засобами народного мистецтва, створення необхідних умов для формування творчої активності дошкільників. Наукові дослідження переконливо доводять, що дитина повинна знаходитись під постійним виховним впливом матеріальної і духовної культури й мистецтва свого народу. Це потрібно для найповнішого розкриття природних схильностей дитини і розвитку її здібностей.

Сучасна етнокультурна ситуація в Україні така, що діти не залучаються з раннього віку до мистецтва свого народу, бо не знаходяться під прямим формуючим впливом української культури. Не використовують повною мірою своїх дидактичних і розвивальних можливостей заклади освіти, хоча протягом останніх років і відбулися значні зрушення у плані застосування кращих взірців народного мистецтва, у тому числі декоративно-прикладного мистецтва та декоративно-орнаментального малювання в дошкільних навчальних закладах.

Унікальність народного декоративно-прикладного мистецтва полягає у вирішенні завдань як художнього, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою сприймання цього виду образотворчого мистецтва, а й тим, що вже в старшому дошкільному віці образотворча діяльність стає однією з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості.

Проблема розвитку художньої творчості дітей дошкільного віку – одна з найактуальніших у світлі концепцій дошкільного виховання. «Художньо-образна природа мистецтва, - мовиться у Концепції дошкільного виховання, - робить художню діяльність дітей єдиним у своєму роді засобом формування і творчих здібностей взагалі і продуктивного мислення, уяви, що лежать в основі будь-якого виду творчості» [2, 13].

У Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» зазначаються виховні завдання формування художньо-естетичної компетентності та розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення з декоративно-прикладним мистецтвом України. У ній відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від народження до вступу до школи, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини раннього та дошкільного віку, розвитку її творчих здібностей засобами народно-декоративного мистецтва (О. Барабаш, Л. Калуська, Г. Логвін, О. Марчевська, С. Русова) [17, 57].

Над дослідженням цієї проблеми працювали багато видатних вітчизняних і зарубіжних психологів і педагогів, зокрема:

- B.C. Мухіна, Т. Рібо, Л.С. Виготський досліджували психологічний аспект образотворчої діяльності дитини;

- О.М. Леонтьев, Л.С. Виготський, - роль різних видів дитячої діяльності в розвитку творчої уяви;

- Н.П. Сакуліна, Є.А. Фльоріна, Т.С. Комарова, С.Л. Рубінштейн і ін. -образотворчу діяльність;

- Н.А. Ветлугіна, І.Л. Дзержинська, В.А. Єзикеєва, Т.Г. Казакова -художню творчість в декоративних малюнках;

- Ю.В. Максимова і ін. - особливості дитячої творчості в декоративному малюнку;

- О.В. Поліщук – регіональні мотиви декоративного мистецтва Черкащини;

- Л. Шульга, Л.Ю. Суботіна, К. Крутій, В.Ф. Котляр, О.М. Дьяченко - методику розвитку творчої уяви дітей.

Дослідження видатних психологів і педагогів переконують у тому, що розпочинати знайомити дітей з петриківськими розписами потрібно саме з дошкільного віку, причому якомога раніше. Це і обумовило вибір теми дослідження: "Навчання петриківського розпису дітей старшого дошкільного віку на заняттях з декоративного малювання."

Об'єкт дослідження – процес використання петриківського розпису як виду декоративно-прикладного мистецтва в дошкільному навчальному закладі.

Предмет дослідження – процес навчання петриківського розпису дітей старшого дошкільного віку на заняттях з образотворчого мистецтва.

Мета дослідження – теоретично дослідити та обгрунтувати проблему навчання петриківського розпису дітей старшого дошкільного віку.

В основу дослідження було покладено гіпотезу про те, що ефективність формування образотворчих вмінь в процесі навчання петриківського розпису старших дошкільників підвищиться завдяки організації та забезпеченню оптимальних педагогічних умов.

Об'єкт, предмет, мета і гіпотеза дослідження зумовили необхідність розв'язання таких завдань:

1. Проаналізувати історію виникнення та розвитку петриківського розпису; внесок видатних майстрів петриківського розпису в розвиток декоративно-прикладного мистецтва України.

2. Дослідити рівень сформованості умінь і навичок виконання петриківського розпису дітьми старшого дошкільного віку.

3. Науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність методів та прийомів навчання старших дошкільників створенню петриківських композицій.

Вирогідність результатів та висновків дослідження забезпечується теоретичним обґрунтуванням вихідних положень; використанням комплексу взаємодоповнюючих методів, що відповідають суті визначеної проблеми, меті та завданням дослідження; проведенням дослідно-експериментальної роботи у природних умовах навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано адекватні авторському задуму методи дослідження:

- теоретичні: аналіз і узагальнення наукової і методичної літератури з проблеми дослідження, прогнозування і моделювання навчального процесу;

- емпіричні: спостереження, експеримент;

- статистичний аналіз експериментальних даних.

Практична значущість: матеріали дипломної роботи можуть бути використані в практиці роботи вихователів ДНЗ.

Структура та обсяг дослідження. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Отже, петриківський декоративний розпис є важливим чинником вирішення завдань художнього та особистісного розвитку, громадського і духовного становлення старших дошкільників в дошкільному навчальному закладі. Досліджуючи процес навчання дітей старшого дошкільного віку петриківському розпису на заняттях з декоративного малювання, ми теоретично обгрунтували стан проблеми, зробили історичний ракурс та проаналізували творчість видатних майстрів петриківського розпису. Отже, нами вивчено сутність, історію, композиційні правила та прийоми творів петриківського розпису.

Ми переконалися, що петриківський декоративний розпис дійсно є одним з унікальних проявів української художньої культури, яку в процесі роботи діти вміло використовують на заняттях з декоративного малювання.

Нами доведено, що ефективність формування образотворчих вмінь в декоративно-прикладному мистецтві старших дошкільників поліпшиться завдяки організації оптимальних педагогічних умов опанування теорії та практики зображення петриківського розпису. Нами встановлено. Що до головних композиційних прийомів відносяться ритм, метричність, симетрія, асиметрія, статика і динаміка. Простота виконання, виразність, яскравість кольорових барв, неабиякі можливості імпровізації роблять декоративний розпис доступним вдошкільному навчальному закладі.

В ході дослідження нами було розв’язано намічені завдання, які розкрили інформацію про історію виникнення та розвитку петриківського розпису, ми проаналізували внесок видатних майстрів петриківського розпису в декоративно-прикладне мистецтво України, науково обґрунтували та експериментально перевірили методику створення петриківських композицій старшими дошкільниками.

Ми розкрили педагогічні можливості творів народного декоративного мистецтва як засобу формування національно-естетичного виховання старших дошкільників.

На основі виділених нами критеріїв здійснено констатуючий експе-риментальний зріз, на підставі якого визначено рівні сформованості умінь і навичок виконання петриківського розпису: низький середній і високий.

Визначивши критерії, показники і рівні сформованості національно-культурної свідомості старших дошкільників засобами народного декоративного мистецтва ми виявили педагогічні умови оптимізації формування досліджуваного феномена, науково обґрунтували та експериментально перевірили методику формування декоративних уміньі старших дошкільників засобами народного декоративного мистецтва.

Використання теоретичних, емпіричних методів дослідження та статистичного аналізу периментальних даних допомогли нам визначити не лише форми організації роботи, а й результативність дослідження. Як доводять наші дослідження, виконання петриківського розпису в старшій групі дошкільного навчального закладу і є найдоступнішим видом декоративної діяльності і займає важливе місце в їх культурному та естетичному розвитку, а також у збагаченні та формуванні образотворчих умінь і навичок. Тому твори петриківських розписів є особливо цінними для виховання та розвитку дітей у сучасному дошкільному закладі.

Матеріали дипломної роботи ми пропонуємо використовувати в практиці роботи вихователів ДНЗ.

Список використаних джерел

1. Авермянова Н. Образотворче мистецтво: стан і проблеми вивчення // Рідна школа. – 2001. - № 1. – с. 52-53.

2. Антонович Є. А., Проців В. І., Сеид С. П. Художні техніки в школі. - К.: ІЗМН, 1997. – 312 с.

3. Антонович Є. А., Захарук-Чугай Р. В., Станкевич М. С. Декоративно-прикладне мистецтво. - Львів., 1992. - 271 с.

4. Бучинський С. Л. Основи грамоти з образотворчого мистецтва. – К.: Мистецтво, 1981. – 178 с.

5. Величко Ю. В. Український живопис. - К.: Мистецтво, 1999. - 191 с.

6. Вікова психологія / За ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1976. – 270 с.

7. Вільчинський В. М. Образотворче мистецтво. 1-2 класи. - К.: Рад. шк., 1991. - 128 с.

8. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986. – 573 с.

9. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.

10. Гандзій П. А., Левицький Ф. Д. Уроки малювання: Посібник для вчи-теля. – К.: Рад. школа, 1975. – 224 с.

11. Герман М. М., Скатерщинов В. К. Основные принципи классификации видов искусств. - М., 1982. – 224 с.

12. Глухенькая Л. Татьяна Пата. - К.: Мистецтво, 1993.

13. Гончаренко Н. В. Художественное в эстетике и искусстве. – К.: Просвещение, 1990. – 249 с.

14. Гончаров И. Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами искусства и действитиельности. – М.: Педагогика, 1986. – 126 с.

15. Гуменникова Т. Р. Українські народні традиції як засіб формування першооснов моральної культури // Початкова школа. – 1996. – №1. – С. 38.

16. Демченко І. Творчий розвиток молодших школярів засобами образо-творчого мистецтва // Рідна школа. – 2002. – №6. – С. 62-64.

17. Дмитриева А. Словесный художественный образ и детский рисунок // Искусство в школе. – 1993. - № 2. – с. 39-43.

18. Історія народного господарства Української РСР: У 3 т., 4 кн. - К., 1983. - Т. 1. - С. 154-197.

19. Калініна Е. Інтегровані уроки з образотворчого мистецтва // Початкова школа. – 2002. – №2. – С. 37-38.

20. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. - М.: Искусство, 1998. - 76 с.

21. Кащенко Л. Катерина Білокур. - К.: Мистецтво, 1995. – 86 с.

22. Кириченко М. А. Образотворче мистецтво. 3 клас. - К.: Освіта, 1996.

23. Кириченко М. А. Учіться малювати. - К.: Рад. шк., 1987. - 58 с.

24. Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис. - К.: Знання- Прес, 2006. - 228 с.

25. Конопко О. Перші кроки до мистецтва // Початкова школа. – 2009. – №3. – С. 25-28.

26. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. - №6. – С. 18.

27. Лунячек Й. Основы изображения с натуры. – К.: Изд-во АН УССР, 1961.

28. Любарська Л. Уроки образотворчого мистецтва // Початкова школа. – 2009. – №9. – С. 50-55.

29. Львова Ю. Л. Развивать дар творчества. – К.: Искусство, 1997. – 136 с.

30. Мартинюк І. В. Національна система виховання: шляхи реалізації // Рідна школа. – 2004. - №3. – С. 13-17.

31. Мириманов В. В. Малая история искусства: Первобытное и традиционное искусетво. - М.: Знание, 1993. – 456 с.

32. Никанорова Н. П. Наглядное пособие и оборудование для занятий изобразительным искусством. – М.: Педагогика, 1975. – 136 с.

33. Оксененко Н. Вчимося малювати: уроки малювання у шести річок // Поч. освіта. – 2001. - № 33. – с. 7.

34. Орловский Г. И. О художественном образовании учителя рисования. – Л.: Наука, 1996. – 268 с.

35. Островский Григорий. Добрый лев Марии Примаченко. – М.: Современный художник, 1990. – 112 с.

36. Павлинов П. Я. Каждый может научиться рисовать. – М.: Современный художник, 1990. – 112 с.

37. Павлов В. П. Сучасна українська акварель. - К.: Мистецтво, 1998. - 39 с.

38. Парнах М. Уроки изобразительного искусства // Искусство в школе. – 2001. – №3. – С. 57-60.

39. Проців В. I., Кириченко М. А., Щербакова К. В. Образотворче мистецтво. - К.: Рад. шк., 1982. - 158 с.

40. Рагозіна В. Особливості методики розвитку творчих здібностей молодших школярів // Мистецтво та освіта. – 1997. – №2. – С. 5-8.

41. Ростовцев Н. Н. Учебный рисунок. – М.: Просвещение, 1976. – 222 с.

42. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства. - М.: Агар, 1998. – 251 с.

43. Селієачов М. Проблеми Петриківки // Образотворче мистецтво. - К.: Освіта, 2001. – 114 с.

44. Семеног О. Використання родинних виховних традицій у навчальних закладах України // Шлях освіти. – 1998. – №2. – С. 47-51.

45. Стельмахович М. Т. Українська родинна педагогіка. - К.: ІСДО, 1996. – 223 с.

46. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: У 5 т. - К.: Рад. шк., 1973. - Т 3. – 464 с.

47. Терентьев А. Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства. – М.: Просвещение, 1981. – 175 с.

48. Тищенко О. Р. Декоративно-прикладне мистецтво східних слов’ян і давньоруської народності. – К.: Основи, 1985. – 188 с.

49. Томашевський В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва // Рідна школа. – 2009. - № 4. – с. 48-49.

50. Федір Панко. Альбом. – К.: Мистецтво, 1998.

51. Художественное восприятие // Под ред. Мейлаха Б. С. – Л.: Искусство, 1991. – 387 с.