Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология китайского языка \ 5787. Курсова робота Морфологічні особливості економічної термінології китайської мови

Курсова робота Морфологічні особливості економічної термінології китайської мови

« Назад

Код роботи: 5787

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лексикологія китайської мови

Тема: Морфологічні особливості економічної термінології китайської мови

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

Вступ

Розділ 1. Морфологія, як розділ граматики. Об’єкт дослідження морфології

1.1. Морфологічні особливості китайської мови. Проблеми виділення морфем у китайській мові

1.1.1. Класифікація морфем

1.1.2. Класифікація морфем китайських вчених

Розділ 2. Особливості вживання економічної термінології китайської мови

2.1. Способи творення економічної термінології

Висновки

Список використаних джерел

Китайська мова належить до сино-тибетської мовної сім’ї, що є найбільшою у світі, головним чином за рахунок китайської, за кількість мовців. Китайська мова є однією з ізолятивних мов. Особливістю таких мов є відсутність різниці між коренем та словом. Така особливість викликає цікавість до більш детального вивчення морфології китайської мови.

Дослідженням питань морфології китайської мови займалися такі вчені, як Хаматова А.А, Солнцев В.М., Семенас А.Л., Фролова О.П., Яковлев Н.В.

Популярними є дослідження окремих терміносистем китайської мови. Дослідженню економічної термінології китайської мови присвячені праці таких вчених, як Гончаренко О.М., Ситдиков П., Нечипоренко Б.Ю та Стрельцова К.О. та інші.

Незважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню економічної термінології з точки зору морфології, багато аспектів залишаються недослідженими. Детальне вивчення морфології на прикладі економічної термінології необхідне не лише для більшого розуміння морфологічних особливостей китайської мови, а й для кращого розуміння економічної термінології.

Актуальність дослідження. Через свої особливості морфологія китайської мови є об’єктом досліджень для багатьох вчених. Корисними для навчання для майбутніх фахівців є дослідження морфології на прикладі окремої термінології, що дозволяє як поглибити свої знання про морфологію в цілому, так і ознайомитись з особливостями терміносистем. Дослідження у напрямку економічної термінології є надзвичайно актуальними та перспективними, адже термінологія сучасної китайської мови не стоїть на місті, розвиваючись під впливом міжнародних стосунків та розвитком економіки Китаю в цілому.

Мета дослідження. Розглянути економічну термінологію сучасної китайської мови, а саме її морфологічні особливості. Це дозволить не лише поглибити знання про морфологію китайської мови, а й покращити розуміння економічних термінів.

Завдання дослідження:

1) Визначити суть поняття «морфологія».

2) Описати морфологічні особливості китайської мови.

3) Розглянути основні особливості економічної термінології китайської мови.

4) Проаналізувати основні способи творення економічних термінів.

5) Розглянути морфеми економічної термінології на прикладі афіксів.

Об’єктом дослідження є економічна термінологія китайської мови.

Предметом дослідження є морфологічні особливості даної термінології.

У результаті проведеної роботи було досягнуто поставлену мету: розглянуто та зроблено аналіз економічної терміносистеми сучасної китайської мови з точки зору морфології.

У першому розділі було досліджено морфологію - розділ граматики, основним об’єктом вивчення якого є слово та його значимі одиниці – морфеми, що є найменшими значимими одиницями слова. Також у першому розділі було визначено особливості китайської морфології, до яких можна віднести: збіг односкладних слів з морфемами (ця особливість неподільності морфеми від слова є важливою типологічною рисою китайської мови); можливість самостійного використання морфем; поділ морфем на службові та кореневі.

У другому розділі було визначено, що економічні терміни, як сукупність назв економічних явищ та понять, які використовуються у економічних науках, що охоплюють широку область від мікроекономіки до макроекономіки, поділяють на широковживані та вузькогалузеві. Крім того виділяють міжгалузеві та загальнонаукові терміни.

Для економічної термінології характерними є такі особливості, як багатоскладовість та використання прикметників, дієслів, числівників наряду з термінами-іменниками. Основну частину складають суто китайські терміни. Через типологічні особливості китайська є досить закритою для запозичень. Тим не менш, поповнення словникового складу запозиченнями відбувається. Запозичення поділяють на графічні та фонетичні. Творення економічних термінів відбувається за допомогою термінологізації, словоскладання та афіксації.

В результаті проведеного аналізу суфіксів та префіксів що використовуються для творення економічних термінів (на основі 640 слів із Нового китайсько-російського тематичного довідника), було зроблено висновок, що суфікси 票piào (використовувався для утворення 3,2% слів), 金jīn (3%), 费fèi (2%), 品pǐn (2,6%) та префікси保bǎo (3,4% загальної кількості), 交jiāo (2,6%), 支zhī (2%) вживаються найчастіше. Найрідше використовуються такі суфікси, як 区qū (0, 15%), 式shì (0, 15%), 类lèi, 界jiè. Із суфіксами 类lèi та界jiè не було знайдено слів. Серед префіксів найрідше використовуються: 多duō, 副fù, 迷你mínǐ, 双shuāng, з якими слів знайдено не було.

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. - М.: «Советская энциклопедия», 1966. – 608 с.

2. Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія: [підручник] / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. - К.: Либідь, 1993. – 336 с.

3. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови / І. Р. Вихованець, К. Городенська. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

4. Головин Б. Н. Введение в языкознание: [учебник] / Б. Н. Головин. - М.: «Высш. школа», 1977. – 303 с.

5. Гончаренко О. М. Шляхи та способи формування торгово-економіної термінології сучасної китайської мови / О. М. Гончаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Східні мови та літератури. - К. - 2005. - №8. - 4-10 с.

6. Камынина А. А. Современный руський язык. Морфология: [уч. пособие] / А. А. Камынина. - М.: Изд-во МГУ. - 1999. – 240 с.

7. Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. / - М.: «Наука», 1988. - 309 с.

8. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: [підручник] / М. П. Кочерган. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 368 с.

9. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: [підручник] / М. П. Кочерган. - К.: Видавничий центр «Академія», 2006. - 464 с.

10. Нечипоренко Б. Ю. Економічна термінологія сучасної китайської мови як об’єкт дослідження / Б. Ю. Нечипоренко, К. О. Стрельцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Східні мови та літератури. - К. - 2014. - №8. - 181-183 с.

11. Плунгян В. А. Общая морфология: Введение в проблематику / В. А. Плунгян. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 384 с.

12. Семенас А. Л. Лексика китайського язика / А. Л. Семенас. - [2-е изд., стер.] - М.: Восток-Запад, 2005. – 310 с.

13. Ситдиков П. Г. Генетичний аналіз китайської економічної терміносистеми / П. Г. Ситдиков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Східні мови та літератури. - К. - 2011. - №17. - 38-40 с.

14. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование / В. М Солнцев В. М. - М.: «Наука», 1971. – 294 с.

15. Хаматова А. А. Словообразование современного китайского языка / А. А. Хаматова. - М.: Муравей, 2003. - 224 с.

16. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. / І. Б. Штерн. - К.: «Артек». - 1998. – 336 с.

Джерела китайською мовою

17. 现代汉语频率词典.- 北京: 北京语言学院出版社, 1986.

18. 现代汉语新词语词典. - 上海: 上海新辞书出版社, 2009年.

19. 新编汉俄分类词汇手册. - 北京: 外语数学与研究出版社, 1989.

Джерела англійською мовою

20. An English-Chinese glossary of securities, futures and financial terms. - Hong Kong: Securities and Futures Commission, 2006.