Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Издательское дело и редактирование \ 5779. Дипломна робота Видання про українську вишивку та створення журналу «Майстриня»

Дипломна робота Видання про українську вишивку та створення журналу «Майстриня»

« Назад

Код роботи: 5779

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Видавнича справа та редагування

Тема: Видання про українську вишивку та створення журналу «Майстриня»

Кількість сторінок: 62

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1200 грн

Вступ

Розділ 1. Особливості журнального видання з декоративно-прикладного мистецтва

1.1. Сучасний стан журнального видання

1.2. Тематико-типологічний аналіз журналу «українська вишивка», щодо української вишивки

Розділ 2. Особливості проектування журналів

2.1. Проект оформлення видання та його характеристики

2.2. Розробка макету журналів

2.3. Підготовка тексту

2.4. Верстка

Висновки

Список використаних джерел

Додаток

Останні роки ХХ століття охарактеризувалися справжнім вибуховим розвитком електронних медіа-ефірного, супутникового і кабельного телебачення, завдяки чому, не тільки покращилася якість сигналу, але й глядач отримав можливість перегляду каналів будь-якої країни на різних мовах; всесвітнього павутиння, що є невичерпним джерелом інформації; інновацій радіо, яке наразі можна слухати не тільки по приймачу, але й в інтернеті; а також кіно, з його багатоекранними технологіями і винаходом різноманітного відеообладнання.

І, спостерігаючи усі ці інновації, з якими ми перейшли у нове століття електроніки, традиційний журнал не тільки продовжує існувати, але й демонструє ознаки перспективності та спроможності виробляти все нові й нові види продукції.

Сьогодні журнальна індустрія у розквіті. У світі видається величезна кількість видань як для масового споживача, так і для професіоналів різних напрямків. Спеціалісти нараховують біля 100 журнальних категорій, кожна з яких поділяється ще на декілька підкатегорій. За статистичними оцінками загальна кількість назв журналів у світі сягає 87 500. Аби зрозуміти в чому полягає така успішність журналів, варто розглянути особливості та унікальні сторони журнальної періодики української вишивки.

Актуальність теми дипломної роботи зумовлена її прикладним аспектом.

Метою дипломної роботи є розробка проекту журнального видання з української вишивки «Майстриня», яка допомагала б жінкам та дівчатам орієнтуватися у сучасних тенденціях моди та техніці вишивки; доносила б до цільової аудиторії зрозуміло, просто й естетично корисну інформацію.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити основні завдання:

1. Розглянути сучасний стан журнального видання.

2. Проаналізувати тематико-типологічний аналіз видань, щодо української вишивки.

3. Дослідити особливості проектування журналів.

4. Розробити концепцію видання про українську вишивку.

Об’єктом дослідження є журнальні видання.

Предмет дослідження – технологія створення проекту власного видання й розробка концепції жіночого журналу з вишивки «Майстриня».

Практичне значення одержаних результатів бачиться у можливості їх використання в дизайнерській роботі при оформленні журналів. Результати дослідження можуть знайти своє застосування в навчальному процесі, зокрема при підготовці до практичних занять з курсів «Верстка та дизайн», «Періодичні та книжкові видання», а також при написанні курсових і дипломних робіт, рефератів, доповідей.

Новизна кваліфікаційної роботи полягає у створенні власного проекту жіночого журналу.

Структура дослідження. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Метою нашої роботи була розробка концепції видання про українську вишивку. Ми створили журнальне видання під назвою «Майстриня».

Варто зазначити, що важливою тенденцією сучасного українського медіаринку є зміна психології і потреб аудиторії. Аудиторія стає вимогливішою. Вона більше не бажає задовольнятися універсальним виданням, що пише про все потроху. Гравці медіаринку вимушені задовольняти цей попит, випускаючи вузькотематичні видання. Таким чином саме нішеві видання будуть мати найстрімкіший розвиток в найближчі декілька років. А через 10-15 років вони зможуть перевершити за оборотом масові.

Сучасна ситуація на українському ринку журналів і особливо перспективи його зростання в значній мірі визначаються тенденціями розвитку світової журнальної галузі в умовах прискорення процесу глобалізації. Підтвердженням активного процесу підключення України до глобальної системи ЗМІ є розширення ринку ліцензійних журналів, що базуються на зарубіжних брендах. Придавши імпульс певним сегментам журнального ринку, ці видання багато в чому визначили провідні напрями його розвитку. Саме в цих журналах особливо динамічно зростають рекламні витрати найбільших світових компаній.

Однією з тенденцій останніх років на журнальному ринку є зацікавленість Україною іноземними видавцями. Цей інтерес обумовлений не лише незаповненими нішами журнальної періодики, а й швидким зростанням рекламного оберту. Приход і діяльність іноземних видавців сприяє кількісному і якісному розвитку всього українського ринку преси. Недостатньо професійні, такі, що не володіють стратегічним мисленням і міцним фінансовим запасом видавці скоріш за все підуть з ринку. Сильні вітчизняні видавництва, що працюють стратегічно, інвестують не тільки в продукти, але і персонал, мають майбутнє.

На сьогодні українська вишивка представлена у таких типах видань:

1. Методичний посібник.

2. Наукове видання.

3. Науково-популярне видання.

4. Альбоми.

5. Життєпис.

6. Монографії.

7. Енциклопедії.

Ми проаналізували лише декілька видань з української вишивки, але можемо зробити висновок, що типологія видань досить різноманітна.

Метою видань з декоративно-прикладного мистецтва є сприяння раціональному використанню читачами вільного часу, розвитку аматорської творчості і т.п. У той же час ці видання мають гедоністичну спрямованість, вони розважальні, допомагають приємно, весело і цікаво провести час.

Головна ідея проектованого журналу – ознайомити жінок та дівчат з новинами у сфері моди та вишивки, дати практичні поради та відповіді на питання, що найбільше їх хвилюють.

Розробляючи концепцію журналу «Майстриня», ми керувались таким принципом: „Чим ілюстрованіша та незвичайна книга, тим вона цікавіша”. Саме тому ми акцентували увагу не на новинках моди, а техніках вишивки. Не слід забувати, що засновуючи такі видання потрібно намагатися створити власне „обличчя видання”.

Отже, журнал «Майстриня» було зверстано відповідно до правил побудови видання, враховано не лише естетичні погляди та уподобання авторів проекту, а й основні закони верстки.

Список використаних джерел

1. Антонова С. Г. Редакторская подготовка изданий: учебн. / С. Г. Антонова, В. И. Васильєв; под ред. С. Г. Антоновой. – М.: Логос, 2004. – 496 с.

2. Афанасьева О. Особенности корпоративного издания или корпоративное издание как эффективный метод в PR // журнал «Бизнес Форум IT» - 2005г. - № 3

3. Видання. Основні види: Терміни та визначення: ДСТУ 3017-95. - К.: Держстандарт України, 1995. - 48 с.

4. Галузь преси в Україні: нові можливості і старі загрози. // Матеріали круглого столу видавців періодичної преси УАВПП „Проблеми галузі преси в Україні 2005”, Київ, УАВПП, – 3 лютого 2005 р.

5. Гальчинський А., Геєць В., Семиноженко В. Україна: наука та інноваційний розвиток. - К., 1997. - 66 с.

6. Гончарова Н. Композиція і архітектоніка. – М.: Книга, 1977. – с. 92.

7. Гранкіна Н. В. Проблеми становлення якісної преси в Україні // Раздел 2. Вербальная и невербальная коммуникация в средствах массовой информации: проблемы и тенденции развития – 2003p. - с. 43-47.

8. Жадько В. О. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи / В. О. Жадько. – К.: «СПД Жадько В. О.», 2005. – 352 с.

9. Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан. - Львів: Світ, 2002. - 268 с.

10. Зелінська Н. В. Наукове товариство ім. Шевченка: традиційні та нові форми видавничої діяльності // Звітна наук.-техн. конференція...УАД: Тези доп. – Вип. 4. – Львів: УАД, 1999. – С. 73.

11. Іванченко Р. Г. Літературне редагування: Підручник. – К.: Парламентське видавництво, 2003. – 234 с.

12. Індутна К. І. Аналіз ефективності засобів державного регулювання видавничої справи в Україні // Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – 2007. – С. 20-25.

13. Індутна К. Державне регулювання видавничої справи в Україні // Друкарство. – 2006. – №2 (67), березень-квітень. – С. 17-20.

14. Індутна К. І. Основні проблеми розвитку видавничо-поліграфічного комплексу України.//Механізм збалансованого розвитку промислового потенціалу: зб. наук. пр. / НАН України, Об’єднаний ін-т економіки. – 2005. – С. 103-108.

15. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації: Навч. Посібник. – Львів: ПАІС, 2005. – 304 с.

16. Карпенко В. Журналістика: Основи професійної комунікації – 2002 p. – c. 54-62.

17. Копистинська І. М. Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003 рр.): Дис... канд. філол. наук / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – К., 2004. – 223 с.

18. Кривошея Г. П. Журналістика: поняття, терміни: Навч. посібник // Київський міжнародний ун- т. - К.: КиМo, 2004. - 205 с.

19. Кузнякова Т. В. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр. / Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. – Х., 2008. – 20 с.

20. Кучина Н. Організація управління видавничою справою в Україні: історичний аспект // Вісник книжкової палати. – 2006. – № 2. – С. 8-10.

21. Кучина Н. І. Розвиток книговидавничої справи в незалежній Україні: автореф. дис... канд. іст. наук: 17.00.01 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2007. – 20 с.

22. Мельничук Юрій. Роздуми про вишивку [Текст] / Юрій Мельничук // Українська культура. - 2002. - № 7. - С. 24-25.

23. Методика редакторского анализа текста / Сост. В. И. Алексеев. – М.: Книга, 1980. - С. 7.

24. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста: Учебник. – М.: Логос, 2005. – С. 123-125.

25. Мильчин А., Чельцова Л. Справочник издателя и автора: Редакционно-изд. оформление книги. – М.: ОЛМА-Пресс, 2003. – 800 с.

26. Михайлин І. Л. Словник Молодого Журналіста // Основи Журналістики – 2003 г. - Центр Учбової Літератури – с. 133.

27. Москаленко А. З. Журнальна періодика // Основи журналістики – 1994р. - с. 67.

28. Настольная книга издателя / Е. В. Малышкин, А. Э. Мильчин, А. А. Павлов, А. Е. Щадрин. – М.: Аст; Олимп, 2004. – 811 с.

29. Непийвода Н. Ф. Мова науково-технічної літератури. – К.: ТОВ „Міжнар. фін. агенція”, 1997. – 303 с.

30. Партико З. Загальне редагування: нормативні основи: Навч. посібник. – Л.: ВФ Афіша, 2006. – 416 с.

31. Реснянская Л. Л. Особенности процесса формирования системы современной периодики. - М., 1996.

32. Сава. В. І. Основи техніки створення книги: Навч. посібник. – Львів: Каменяр, 2000. – 136 с.

33. Сандберг Ф. Художньо-технічне і поліграфічне оформлення друкованої продукції / Пер. з нім. Л. М. Коваленка – К., 1995. – 340 с.

34. Сенченко М. Книговидання України (аналітичний огляд) // Палітра друку. - 1998. - № 5. - С. 3-9.

35. Сенченко М. Книгодрукування трьох слов’янських країн: Україна, Білорусь, Росія // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 3 – С. 3-9.

36. Сенченко М. Світове книговидання і випуск творів друку в Україні // Вісник Книжкової палати України. - 2003. - № 4. - С. 3-11.

37. Тимошик М. С. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 328 с.

38. Тимошик М. С. Історія видавничої справи: підручник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с.

39. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: практ. посіб. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Наша культура і наука, 2006. – 560 с.

40. Тимошик М. С. Редакторський аналіз: завдання, зміст, логічні засади. – К.: КНУКІМ, 2012. – 32 с.

41. Титаренко В. Вишиті рушники Південно-Східного Поділля [Текст] / В. Титаренко // Народне мистецтво. - 2006. - № 1-2. - С. 65-68.

42. Calcutt A. Top of the Heap: why magazines are leaders in a journalism of low expectations// - 2004 - // http://www.maglab.org/papers/top_of_the_heap.aspx - 2006.

43. Jacobi Mag Article // Matter and Manner Count, But First Think // p. 33-74.

44. Гребник Е. Аудит украинских СМИ назвали объектвивным // - 11.12.2006 - http://www.proevent.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id.

45. Клима М. «Качество печати в Украине шокирует» // - 29.11.2006 - // http://www.uapp.org/content/view/686/120/.

46. Орнаменти українських вишивок // Режим доступу: http://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/ornamenty-ukrainskih-vyshivok/.

47. Украинская вышивка // Режим доступу: http://www.kazedu.kz/referat/40049.

48. 10 цікавинок про українські вишиванки // Режим доступу: http://www.uamodna.com/articles/10-cikavynok-pro-ukrayinsjki-vyshyvanky/.

49. http://www.allyoucanread.com/Top20/ - списки та описання найкращих світових журналів.

50. http://www.umh.ua – видавничий дім «Український Медіа Холдинг».

51. http://edipresse.com.ua/ - видавничий дім «Edipresse – Україна».

52. www.burda.ua/ - видавництво ДП «Бурда-Україна».

53. http://www.kpmedia.com.ua/ - видавництво «KP Media».