Распечатать страницу

Презентація Словники та їх види

« Назад

Код роботи: 5770

Вид роботи: Презентація

Предмет: Сучасна українська літературна мова

Тема: Словники та їх види

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Башнякова Н. П. та ін. Російсько-український словник синонімів / Н. П. Башнякова, Г. П. Вишневська, М. М. Пилинський, Л. О. Родіна та ін.; За ред. М. М. Пилинського. - К.: Освіта, 1995. - 265 с.

2. Бродовська В. Й., Патрик І. П., Яблонко В. Я. Тлумачний словник пси­хологічних термінів в українській мові: Словник. - 2-ге видання. - К.: ВД “Професіонал”, 2005. - 224 с.

3. Гіптерс З. В. Короткий культурологічний словник-довідник. - Львів: ЛБІНБУ, 2004. - 127 с.

4. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Рідна мова, 2000.

5. Загородній А. Т., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. - 4-те вид., випр. та доп. - К.: Т-во “Знання”, КОО; Л.: Вид-во Львів. банк. ін-ту НБУ, 2002. - 566 с.

6. Короткий тлумачний словник української мови: Близько 7000 слів / За ред. Д. Г. Гринчишина. - К.: Вид. центр “Просвіта”, 2004. - 608 с.

7. Ничкало С. А. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник. - К.: Либідь, 1999. - 208 с. - Укр. і рос. мовами.

8. Німецько-українсько-російський словник / Упор. Е. І. Лисенко, М. Р. Корольова, Л. І. Сергеева. - К.: Освіта, 1991. - 240 с.

9. Новий тлумачний словник української мови: 42 000 слів: Для студентів вузів. – У 4-х т. /  Укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: АКОНІТ, 1999.

10. Словник античної міфології / Уклад. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів; вступ. стаття А. О. Білецького; відп. ред. А. О. Білецький. - 2-ге вид. - К.: Наук. думка, 1989. - 240 с.

11. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. - К., 1974. - 776 с.

12. Словник символів культури України / За заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. - К.: Міленіум, 2002. - 260 с.

13. Український орфографічний словник: Близько 143 000 слів / Уклад. М. М. Пещак та ін. – 3-тє вид., перер. і доп. – К.: Довіра, 2002.

14. Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. - 3-те вид., перероб., доп. - К.: Всеувито, Новий друк, 2003. - № 7. - 1414 с.

15. Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К: Голов. ред. УРЕ, 1986. - 800 с.

16. Фразеологічний словник української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко та ін. – 2-е вид. – К.: Наукова думка, 1999.