Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Востоковедение \ 5767. Презентація Скарбниця слів: лексикографія та словники

Презентація Скарбниця слів: лексикографія та словники

« Назад

Код роботи: 5767

Вид роботи: Презентація

Предмет: Сходознавство

Тема: Скарбниця слів: лексикографія та словники

Кількість сторінок: 57

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Лексикографія

2. Поняття словника, його функції та призначення

3. Історія створення словників

4. Укладання словників як спосіб збереження і систематизації мови

5. Типи та види словників

6. Роль словників у житті людини

Висновок

Перед сучасною лексикографією кожної мови стоїть важливе завдання – зібрати якомога більше даних про слова відповідної мови безвідносно до їх походження, епохи і призначення. Це дасть змогу зробити серйозний крок до створення тезаурусів національних мов, про що мріють лексикографи світу.

Сучасна лексикографічна наука переживає період бурхливого розвитку. Помічається тенденція до все більшої диференціації термінологічних і лінгвістичних словників. У зв’язку з цим важко дати хоча б побіжний опис усіх існуючих словників, проте зробимо хоча б перший крок для того, щоб дізнатися про основні їх види, навчитися ними користуватися та зрозуміти важливість та значущість словників у житті людини.

Отже, словники – скарбниця народу, у них зберігаються знання і досвід багатьох поколінь. Їм належить важлива роль у розвитку національної духовної культури як цінного джерела інформації і засобу підвищення комунікативної культури носіїв мови. Використовуючи різноманітні словники, людина може не тільки орієнтуватися в наукових та технічних спеціалізованих термінах, але за допомогою словників слів-синонімів збагачувати свою мову, робити її більш досконалою та цікавою для сприймання.

Широкий розмах словникарської праці в Україні протягом років незалежності засвідчує, що українська лексикографія активно і плідно розвивається, вдосконалюються методологічні засади лексикографічної роботи, розширюється коло лексикографічно опрацьованих галузей знань. Поява нового словника будь-якого виду – це значна подія у справі книговидання, тому, незважаючи на велику кількість словників, подальше укладання словників різного формату є перспективним напрямком роботи.

1. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г.: Українська мова: короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Либідь, 2001 - С. 161-166.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – Львів, 2005. – Розділ 1, § 3.

3. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. - К.: "Академія", 2000. – С. 214-224.

4. Лендау Сидні І. Словники: мистецтво та ремесло лексикографії / Пер. з англ. Ольга Кочерга. — К.: К.І.С., 2012. — с. 480.

5. Дорошенко С. І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства. — К., 1974. — С. 163-175.

6. Бабкин А. М. Новый академический словарь русского языка. Проспект. – М., 1971. – с. 13.

7. Букреева Т. В., Лукаш Е. Н. Принципы построения электронного учебного словаря французского языка // Иностр. яз. в шк. – М., 1990. - №3. – с. 23.

8. Виноградов В. В. Про перспективи розвитку радянської лексикографії // Лексикограф. Бюл. – Вип. ІІ, 1952. – С. 3-8.

9. Головащук С. І. Перекладні словники і принципи їх укладання. – Наук. думка. – К., 1976. – С. 3.

10. Коцюк Л. М. Лінгвістичні та лексикографічні прийоми створення термінологічних автоматичних словників // Наук. зап. Нац. ун-ту “Острозька акад.” Сер. “Філол.” Вип. 6. – 2006. – С. 126-127.

11. Левицький М. Українські електронні словники – це вже реальність // Наше сл. – 2003. - № 13.

12. Москаленко А. А. Про зміни в лексичній системі української мови за роки семирічки. Лексикологія та лексикографія: Міжвід. зб. ІІ. – К.: Наук. Думка, 1966.

13. Ожегов С. И. О трех типах толковых словарей современного русского языка // Вопр. языкознания. – 1952. - №2. – с. 95.

14. Полюга Л. Український лексикограф як особистість // Дивослово. – 2004. - №6.

15. Рильський М. Т. Ясна зброя. Статті. – К.: Наук. Думка, 1971. – с. 78.

16. Матеріал із Вікіпедії – вільної енциклопедії, www.uk.wikipedia.org.