Распечатать страницу

Дипломна робота Ідея громади в поглядах М. Драгоманова

« Назад

Код роботи: 5752

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Історія політичної думки

Тема: Ідея громади в поглядах М. Драгоманова

Кількість сторінок: 60

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1400 грн

Вступ

Розділ 1. Формування та еволюція суспільно політичних поглядів й ідеалів М. Драгоманова

1.1. Особливості становлення наукового світогляду та ідейно-політичних позицій М. Драгоманова

1.2. Концепція українського державного будівництва у працях М. Драгоманова

Розділ 2. Ідея побудови місцевого самоврядування та громади в творах М. Драгоманова

2.1. Проблема співвідношення державного управління і місцевого самоврядування в працях М. Драгоманова

2.2. Ідеї політичної свободи, природного права і народного суверенітету для громади у поглядах М.П. Драгоманова

Розділ 3. Громада як основа місцевого самоврядування в Україні

3.1. Утопічність та реальність ідей М. Драгоманова щодо українських громад

3.2. Формування української громади: від ідей М. Драгоманова до сьогодення

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність теми. Сучасні євроінтеграційні процеси вимагають від українського політикуму впровадженого нових реформ, які могли б наблизити Україну до європейських стандартів., зокрема в питаннях державного управління та місцевого самоврядування. Як серед політиків, так і серед науковців на сьогоднішній день йде активна дискусія щодо питання децентралізації державного управління та створення дієвих громад.

В своїй програмі щодо створення громад як адміністративно-територіальної одиниці та основної рушійної сили у вирішенні проблем місцевого значення, Україна наслідує досвід Польщі. Проте, доречно зазначити, що в історії вітчизняної політичної думки можна знайти декілька моделей щодо створення ефективних громад. Так, засновником громадського руху та автором моделі місцевого самоврядування основою якого є дієва територіальна громада є М. Драгоманов.

Громада, в політичній спадщині М. Драгоманова, виступає суспільною цінністю, яка здатна акумулювати політичні, правові, соціальні, національні цінності та забезпечити самоідентифікацію населення у процесі державотворення. Виходячи із зазначеного вище, актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю комплексного аналізу ідеї громади у політичній спадщині М. Драгоманова для можливості її практичного втілення в сучасності.

Отже, об'єктом дослідження постає політичні ідеї М. Драгоманова.

Предметом – ідея громади в поглядах М. Драгоманова.

Виходячи з актуальності теми, спираючись на доробки попередніх дослідників та враховуючи недостатній ступінь її розробки у вітчизняній політичній науці, мета даного дослідження полягає у розкритті ідеї громади в поглядах М. Драгоманова.

Для реалізації мети дослідження окреслено наступні завдання:

- з'ясування особливостей становлення наукового світогляду та ідейно-політичних позицій М. Драгоманова;

- визначити основні драгоманівські політичні орієнтири в сфері державного будівництва;

- з’ясувати особливості співвідношення державного управління і місцевого самоврядування в працях М. Драгоманова та розкрити розуміння вченим базових для здійснення місцевого самоврядування категорій, таких як «політична свобода», «природне право» і «народний суверенітет»;

- розглянути громаду як основу місцевого самоврядування в Україні та актуальність для сьогодення ідей М. Драгоманова;

- запропонувати рекомендації щодо напрямів подальшого вивчення даної проблематики та використання результатів дослідження на прикладному рівні.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань, автором застосовано комплекс загальнонаукових, спеціальних та спеціалізованих методів пізнання.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані при викладанні курсів: «Загальна теорія політики», «Історія політичної думки України», «Політична антропологія та етнополітика», «Філософія політики».

Також, результати дослідження рекомендовані для студентів при підготовці до навчальних курсів та всім тим, хто цікавиться даною проблематикою. Дане дослідження може також використовуватись в роботі різноманітних політичних клубів і конференцій, у масово-роз’яснювальній та просвітницькій роботі серед населення.

Поставлені цілі й завдання дослідження визначили структуру роботи.

1. Бурбан В. Чудацькі думки про українську національну справу // Дзеркало тижня. – 2001. - №38.

2. Губерський Л. В. Філософія політики. – Знання України. – К., 2003.

3. Довгич В. А. Українська ідея в політичній теорії М. Драгоманова. Навчальний посібник для студентів. – К., 1991.

4. Дорошенко Д. Спогади про минуле. – Вінніпег, 1948.

5. Драгоманов М. Сонячний промінь // Літературно-публіцистичні праці. - Т. 2.

6. Драгоманов М. Вольный Союз – Вільна Спілка.

7. Драгоманов М. Антракт з історії українофільства // – К.: Вибране, 1991.

8. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу // Вибране. – К., 1991.

9. Драгоманов М. Вольний Союз - Вільна Спілка.

10. Драгоманов. Вибране. – К., 1991.

11. Драгоманов М. Шевченко, українофіли й соціалізм // Громада. - №4.

12. Драгоманов М. Переднє слово до,,Громади”.

13. Драгоманов М. Конституция и народ // Собрание политических сочинений. – Т. ІІ.

14. Драгоманов М. Листи на Надніпрянську Україну.

15. Драгоманов М. Автобіографія.

16. Драгоманов М.,,Народная Воля” о централизации революционной борьбы в России.

17. Кармазінов. Ідеї державності в українській політичній думці. - К., 1998.

18. Костомаров Н. И. Две русские народности. – К., Харків, 1991.

19. Круглашов А. Драма інтелектуала: Політичні ідеї Михайла Драгоманова. – Чернівці: Прут, 2001.

20. Кухта Б. Л. З історії української політичної думки. – К.: Генеза, 1994.

21. Лисяк-Рудницький І. Перша українська політична програма.

22. Лисяк-Рудницький І. Драгоманов як політичний теоретик //Історичні есе. – К., 1994. – Т.1.

23. Метельський Р. Е. Драгоманівська політико-правова доктрина; демократія і лібералізм. – К., 1995.

24. Молчанов. Державницька думка М. Драгоманова. – К., 2001.

25. Павлик М., Подольський С., Драгоманов ,,Програма „Громади” // Вибрані твори. - Т.1.

26. Павлик М. Пам’яті Михайла Драгоманова. – Львів, 1992.

27. Павлик М., Драгоманов М. Про віча. – Львів 1987.

28. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. - К.: Генеза, 1997.

29. Політологічний енциклопедичний словник // Упорядник В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шевчука, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенко. 2-е вид., і перероб. – К.: Генеза, 2004.

30. Потульницький. Нариси з української політології 1918-1991. – К., 1994.

31. Потульницький. Історія української політології. - К.; 1992.

32. Семків О. І. Політологія. Хрестоматія. - Львів.: Світ, 1996.

33. Скакун. Драгоманов как политический мислитель. – Харьков, 1993.

34. Сокуренко В. Демократические учения о государстве и праве на Украине на Украине во второй половине ХІХ века. – К.: Основи, 2003 р.

35. Суспільно-історична спадщина М. П Драгоманова і сьогодення // Тези Драгоманівських читань. - К., 1995.

36. Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. - К., 1993.

37. Філософський словник соціальних термінів. - Х.: ,,Корвін”, - 2002.

38. Франко І. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова// Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. Хрестоматія. – Львів, 1996.

39. Франко І. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова. – К.: Основи, 1986.

40. Чудацькі думки через 100 років. До 150-річчя М. Драгоманова. // Філософська і соціальна думка. – 1991. - №9.

Висновки

Михайло Драгоманов залишив значну наукову, науково – популярну та публіцистичну спадщину, в якій аналізував явища політичного життя, оцінював історичні події, висловлював прогнози щодо майбутнього. Розмаїття його наукових зацікавлень, глибока ерудованість і багатий життєвий досвід разом з активною суспільною діяльністю надають особливу вагомість драгоманівському творчому добутку.

Драгоманов відзначив історичну мінливість і минучість соціальних і політичних форм організації суспільного, державного устрою. Саме розвиток людської особливості, за Драгомановим, її прагнень та інтересів виступав рушійною силою, яка визначала характер різних епох і народів, розвиток світової цивілізації. Відтак, первинним у політичних ідеях Драгоманова був антропоцентризм, розуміння досвіду історії та сучасних процесів під кутом зору задоволення прагнень і потреб людини.

Драгоманівським поглядам виразно притаманний гуманізм, віра у можливості духовного вдосконалення людини, у творчій розвиток і культурний прогрес суспільства. Відповідно до цих засад він підходив до розв'язання проблем соціального, економічного та політичного поступу як окремих народів, так і людства в цілому. Драгоманов протистояв сучасному йому суспільству станових і соціальних привілеїв, політичної дискримінації ідеали демократичного, динамічного суспільства, заснованого на засадах розуму, солідарності, взаємодопомоги та спрямованості до,,інтегрального” розвитку.

Наголос на творчому потенціалі людини, на соціально – перетворюючій діяльності розумних, відповідальних індивідів відзначав його проекти суспільної організації, формував критерії, на основі яких учений аналізував минулі і сучасні йому форми суспільного життя. Його була притаманна відданість ідеї верховенства права та розвитку правових відносин як гарантії демократичності, поступовості соціального розвитку.

Не буде перебільшенням твердити, що Драгоманов одним із перших в українських та російських суспільно – політичний думці в теоретичному плані і в розробці політичної стратегії тяжів до ідеалів розвитку громадянського суспільства.

В його розумінні суспільство мало складатися з вільних, економічно і соціально забезпечених індивідів, діяти на основі громадської ініціативи та асоціації, поєднання приватних і колективних інтересів та розв'язання суперечностей і конфліктів між ними на засадах взаємоповаги, діалогу та компромісів, пошуку спільних цілей і завдань.

З драгоманськими уявленнями про суспільну організацію пов’язана його концепція національності, народу, нації. За Драгомановим для індивіда важливе творення духовних і матеріальних цінностей у рамках свого національного суспільства, повноцінна участь у його діяльності, служіння його інтересам. Без національного колективу неможливо уявити входження людини в людство, його виживання та розвиток, підкреслював Драгоманов.

Для нації обов'язковим виступає плекання особистості, задоволення спільних інтересів своїх спів племінників, боротьба за гідне місце у світі, в культурному, суспільному, політичному та економічному житті людства. Людство виступало у Драгоманова як надбудова, завершення розвитку універсальної ієрархії соціальних та етнонаціональних структур, в яких проходить життя людей, їх соціалізація та діяльність, від первинної громади – асоціації, через націю до всесвітньої цивілізації.

Його бажання знайти вирішення проблеми задоволення національних потреб і гармонізації міжнаціональних стосунків відповідало нагальній необхідності пошуку засобів подолання конфліктів, значення і масштабність яких він оцінював правильно.

Драгоманівський європоцентризм був своєрідним критерієм вивчення вітчизняної історії та прогнозування національно-політичних процесів у контексті розвитку європейської цивілізації. Відстоюючи унікальну роль національного в житті окремої людини, значення національної самоорганізації, Драгоманов виступив одним із справжніх українських будителів, практичним діячем відродження України, захисником прав та інтересів інших,,недержавних” націй східної Європи. Йому належить чимала заслуга в політизації національного руху, у формуванні його нової ідеології, визначенні стратегічних і тактичних завдань, у творенні відповідної організаційної мережі. Політичний реалізм доречний наголос на розробці автономістсько-федеративної програми майбутнього України, Росії та Східної Європи як першочергового завдання українського руху Драгоманову належать.

Інерційного переважання програми автономної України як стратегічної мети національного руху. Йому все – таки належить справжня честь бути одним із найбільш плідних і послідовних політичних теоретиків вітчизняної суспільно – політичної думки ХІХ ст. Його конституційні нариси, політичні проекти, пропозиції забезпечення демократичної діяльності свободи, пріоритетності прав людини залишаються не тільки історіографічним явищем, але й, до певної міри, актуальним теоретичним надбанням суспільно – політичної думки України.

Саме Драгоманов одним із перших серед вітчизняних суспільно – політичних діячів замислювався над питаннями міжнародної політики, її значенням для втілення у життя українських національних інтересів. Він аналізував можливості використання українцями різних, у тому числі конфліктних міжнародних політичних ситуацій для внесення українського питання до порядку денного загальноєвропейської політики.

Драгоманов був не лише своєрідним,,послом” українського народу в Західній Європі, авторитетним представником національної науки, журналістики, літератури та культури. Йому довелось два десятиріччя представляти перед європейськими народами національну політичну думку, доводити до їх відома погляди діячів українського руху, бути,,рупором” національних устремлінь, першим постійним пропагандистом,,української справи” як такої, що потребує й заслуговує на загальноєвропейську увагу.

Драгоманову належить певний пріоритет теоретичного обґрунтування геополітичних парадигм української зовнішньої політики. Значення, переваги та недоліки драгомановської теоретичної спадщини важко оцінити без урахування ідеологічних перспектив його світогляду, його ролі ідеолога українського визвольного руху, впливового теоретика та публіциста ліберальної та демократичної опозиції в Росії, ініціатора програмних національно-демократичних і соціалістичних течій східноєвропейських народів.

По-перше, від знаючи важливість спадщини Драгоманова – ідеолога, наголосимо, що вважаємо методологічно необґрунтованими спроби ототожнення його світогляду з будь – якою чітко визначеною ідеологічною демократичною чи, тим більше, окремою партійною доктриною. Драгоманов тяжів до пошуків синтетичної моделі політичного та суспільного розвитку, для створення якої творчо використовував і поєднував елементи, принципи, ідеологеми та міфи ліберальної, демократичної, націоналістичної та соціалістичної ідеологій.

По-друге, вчений і громадський діяч виступав ініціатором громадської та політичної організації, інструлізації українського руху, національно – партійного поділу всеросійської опозиції, особисто схилявся до позиції не поза – а, над партійності, тим самим звільняючи ідеологічний простір для теоретичних узагальнень, програмних експериментів і формування нових політичних об’єднань на широкий соціальний, етнонаціональний та ідейній основі.

На наш погляд, Драгоманов як теоретик та ідеолог у своєму розвитку проходив такі основні етапи. У ранні роки, до вступу в,,Стару Київську Громаду”, в його світогляді переважали риси регіонального,,малоруського” патріота, який головним чином переймався ідеалами, настроями та сподіваннями всеросійського лібералізму та демократизму.

У 1860-х першій половині 1870-х років світобачення Драгоманова схиляється в бік все більшої соціальної та національної радикалізації його поглядів, він переймає на себе естафету програмних розробок від старшого покоління українських діячів 1840-1850-х рр. У перші роки еміграції учений і громадський діяч експериментує з анархо-федералізмом і соціалістичним радикалізмом.

А з початку 1880-х рр. він усе більш упевнено змінює акценти у своїх працях на синтез політичних концепцій європейського лібералізму та соціального демократизму, осмислюючи їх з українського погляду, з точки зору інтересів спільної визвольної боротьби бездержавних націй Східної Європи. При цьому Драгоманов намагається реалістично враховувати історичні, політичні, соціальні та культурні обставини Російської та Австро – Угорської імперії, міжнародної ситуації, що склалась. Останні роки життя, з кінця 80-х рр. ХІХ ст., він намагався запропонувати вітчизняному загалові власну версію нової політичної програми, що спиралась на ідеї національного демократизму, була суттєво доповнена елементами соціальних доктрин західноєвропейського радикалізму, збагачена досвідом, здобутим Драгомановим за попередні десятиріччя своєї наукової, літературної і громадсько – політичної діяльності.

Безсумнівно, Драгоманов посідає цілком самобутнє, визначальне місце у розвитку українських демократичних традицій політичної думки. Він пропонував і відстоював план формування української політичної нації, який розробляв на засадах громадянського суспільства, на основі широкого розвитку місцевого та регіонального самоврядування, на принципах всебічного забезпечення прав людини і громадянина. Ідеї Драгоманова вплинули і на поступ російської ліберальної думки. Зокрема, вони були помітним явищем у рамках федералістської традиції політичної думки в Росії, у розвитку конституціоналізму, уявлень про цінності та інститути політичної свободи.

Явищем, яке не варто ігнорувати або применшувати його значення, були ідеї Драгоманова і в регіональному – східноєвропейському вимірі. Він став одним із впливових, авторитетних теоретиків національної демократії, яка все голосніше заявляла про себе як нова впливова політична течія та масова ідеологія. Насамкінець, він виступив захисником інтересів поневолених, бездержавних націй Східної Європи, звертаючись зі своїм творами та ініціативами до громадської думки, наукової та політичної еліти західноєвропейських країн.

Відзначаючи науково-теоретичний потенціал, сильні сторони творчого добутку Драгоманова, треба зазначити, що його спрямованість на вирішення проблем поточної політики, прагнення знайти розв’язання глибинних проблем свого часу проводили не тільки до реалістичності та конкретності мислення Драгоманова - політика.

Спадщина вченого залишає також чимало,,відкритих питань”, зокрема, про співвідношення завдань суспільного розвитку і державних інтересів, про роль і значення колективних та індивідуальних прав, про межі прагматизму і сенс політичного романтизму. Ці та інші питання дозволяють поколінням дослідників і зацікавленим читачам драгомановської наукової спадщини оцінювати його ідеї та думки в нових історичних і політичних умовах, у духовно культурному кліматі наступних епох, пропонуючи власні відповіді на ці питання. Певні його концептуальні положення зберігають актуальність і потенціал розвитку.