Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Общее библиотековедение \ 5723. Магістерська робота Інноваційна діяльність бібліотек України та реалізація інноваційної діяльності ЦРБ (на прикладі Сарненської центральної районної бібліотеки)

Магістерська робота Інноваційна діяльність бібліотек України та реалізація інноваційної діяльності ЦРБ (на прикладі Сарненської центральної районної бібліотеки)

« Назад

Код роботи: 5723

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Загальне бібліотекознавство

Тема: Інноваційна діяльність бібліотек України та реалізація інноваційної діяльності ЦРБ (на прикладі Сарненської центральної районної бібліотеки)

Кількість сторінок: 94

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 2500 грн

Вступ

Розділ 1. Інноваційна діяльність бібліотек України

1.1. Поняття та види інноваційної діяльності

1.2. Правовий аспект організації інноваційної діяльності бібліотеками України

1.3. Теоретичні основи інноваційної діяльності бібліотек

Розділ 2. Реалізація інноваційної діяльності ЦРБ (на прикладі Сарненської центральної районної бібліотек)

2.1. Форми та методи інноваційної діяльності Сарненської ЦРБ

2.2. Проблеми впровадження результатів інноваційної діяльності

2.3. Перспективи розвитку інноваційної діяльності Сарненської ЦРБ

Висновки

Список використаної літератури та неопублікованих документів

Актуальність теми дипломної роботи визначається об'єктивною необхідністю наукового вирішення суттєвих протиріч між традиційною духовною, некомерційною діяльністю бібліотеки, на яку поширюється монополія держави, і ринковими відносинами, саме за яких наразі функціонує сучасна бібліотека, котра виробляє і надає споживачеві інформаційні продукти та послуги. Індустріальний характер праці, який опановують бібліотечні фахівці, впроваджуючи автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи, новітні інформаційні та телекомунікаційні технології, суперечить традиційним, доіндустріальним методам її організації, управління та виробництва. Ігнорується той факт, що новий технологічний рівень діяльності бібліотек створює умови для її розвитку на новому еволюційному щаблі в структурі глобальної електронної системи соціальних комунікацій.

Управлінські протиріччя пов'язані також зі ставленням до бібліотеки, що традиційно має обмежені фінансові ресурси й інструментарій, як до об'єкта управління сфери культури з традиційним розумінням її політики, цілей і завдань. Централізовані державно-галузеві програми та концепції розвитку бібліотечної сфери часто делегуються зверху і виявляються незбалансованими з можливостями бібліотек та їхнім фінансовим забезпеченням.

Бібліотечна державна політика залишається концептуально в рамках старої "лінійної" парадигми управління, що зумовлює її неефективність і потребує інноваційних підходів до управління бібліотечною діяльністю на засадах її стратегічного бачення.

Бібліотечна установа не розглядається як повноправна складова інформаційної інфраструктури нового типу суспільства, інформаційної економіки, в якій домінують галузі та підприємства, пов'язані з виробництвом, обробкою, збереженням і поширенням інформації.

Нелінійність і розбіжностіпроцесів, що відбуваються в бібліотечній сфері діяльності, потребують чіткого визначення конструктивних елементів і когнітивно-змістовних характеристик дій щодо використання бібліотечного потенціалу в соціально-економічному і культурному становленні незалежної України.

Розробленість теми. Дипломна робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему.

Дослідження інноваційної діяльності бібліотек проводилися в різних аспектах. У професійній літературі активно розглядаються питання про термінологію та напрями інноваційно діяльності. Серед опрацьованих джерел слід виділити наукові роботи І.О. Бєлоуса, О.М. Великосельської та І. Цвіркун [10, 12, 41].

В.М. Костюченко [30] в своїї працях досліджував умови фінансування інноваційної діяльності бібліотек, зокрема державою. В напрямку державного забезпечення інноваційної діяльності бібліотек працював Т.В. Симоненко [39].

Особливості здійснення інноваційної діяльності обласними науковими бібліотеками України висвітлені Т. Вилегданіною [14].

Також тему інноваційного розвитку бібліотек вивчали М.И. Акиліна, Ж. Вертій, І.О. Давидова, Н.С. Карташов, Н. Козій, Н.Т. Чуприна та ін. [9, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 28, 42, 43].

Мета дипломної роботи полягає у розгляді основних процесів організації інноваційної діяльності в бібліотеках України.

Завдання дипломної роботи обумовлені її метою і визначаються таким чином:

- розглянути основні підходи до визначення понятть "інновація", "новатика", "інноваційна діяльність";

- виявити основні ознаки поділу бібліотечних інновацій;

- визначити основні принципи інноваційної діяльності бібліотек;

- проаналізувати основні нормативно-правові акти України в сфері інноваційної діяльності;

- розглянути теоретичні основи інноваційної діяльності в Україні;

- ознайомитися з пріоритетними напрямками інноваційної діяльності Національної бібліотеки України ім. І. Вернадського та обласних наукових бібліотек України;

- проаналізувати досягнення інноваційної діяльності бібліотек в сфері управління;

- ознайомитися з формами та методами інноваційної діяльності бібліотек на прикладі Сарненської ЦРБ;

- дослідити проблеми впровадження результатів інноваційної діяльності;

- сформувати перспективи розвитку інноваційної діяльності Сарненської ЦРБ.

Об'єктом дослідження є інноваційна діяльність бібліотек України.

Предметом дослідження є результати здійснення інноваційної діяльності бібліотеками України.

Методологія і методи дослідження змісту та стратегічних напрямів інноваційної політики бібліотек в інформаційному суспільстві визначаються специфікою предмета дослідження та нелінійним характером сучасного цивілізаційного процесу. Основу методологічної бази становить визнання соціально-комунікативної природи діяльності бібліотек, які за умов інформаційного суспільства перебувають на етапі переходу від документної до документно-інформаційної й інформаційно-когнітивної парадигм розвитку. Це положення дало змогу обґрунтувати зміст інноваційної політики бібліотек України та визначити стратегічні напрями їхнього розвитку з урахуванням різних рівнів функціонування в системі соціальних комунікацій суспільства.

Методологічний апарат дослідження складають загальнонаукові підходи до пізнання: системний, діяльнісний, інформаційний, когнітивний, соціокультурний та соціопроектний. Застосування системного підходу надало можливість визначити бібліотеку як виробничу систему, обґрунтувати системний характер організації інноваційної політики бібліотек України, висвітлити метасистемні аспекти їхньої трансформації. Діяльнісний підхід дозволив розглянути процес бібліотечного виробництва, визначити зміст інноваційної політики як діяльності, спрямованої на управління інноваційним розвитком бібліотек.

Використання інформаційного та когнітивного підходів дало змогу визначити стратегічне бачення місця й ролі бібліотек в інформаційному суспільстві, розглянути бібліотеку як складову інформаційної інфраструктури суспільства та суб'єкта інформаційного ринку. Застосування соціокультурного підходу дозволило довести, що розбудова бібліотечної діяльності на ціннісних засадах культури інформаційного суспільства через регулювання бібліотечного виробництва впливає на прискорення та "пом'якшення" всіх соціокультурних перехідних процесів.

Соціопроектний підхід до організації інноваційної діяльності бібліотек дав змогу дослідити напрями проектування як цілеспрямованої діяльності, метою якої є формулювання та моделювання уявлень про виробничу діяльність бібліотек, її кінцевого результату та наслідків.

З метою багатоаспектного вивчення об'єкта дослідження, досягнення поставленої в роботі мети застосовано такі дослідницькі методи: аналізу та синтезу, термінологічний, прогнозний, моделювання та ін. Взаємопов'язані методи аналізу та синтезу дозволили дослідити зміни техніко-технологічних, організаційних, структурних, управлінських складових бібліотек та розглянути їх на якісно новому рівні як автоматизоване бібліотечне виробництво.

Термінологічний метод було застосовано для уточнення понятійного апарату досліджуваної предметної області, визначення обсягу і змісту базових понять.

Прогнозний метод дав змогу обґрунтувати системні елементи інноваційної політики бібліотек в Україні, сформувати стратегічне бачення її змістовного наповнення.

Теоретична цінність дипломної роботи полягає в тому, що узагальнюється матеріал про особливості інноваційної діяльності бібліотек різних рівнів в умовах сучасності.

Практична цінність полягає у набутті автором роботи практичних вмінь і навичок з інформаційного пошуку, аналітико-синтетичної обробки документів та узагальнення інформації.

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми. Дипломна робота складається з двох розділів:

1. Іноваційна діяльність бібліотек України.

2. Реалізація інноваційної діяльності ЦРБ (на прикладі Сарненської ЦРБ).

У першому розділі розглянуто основні підходи до визначення понять "інновація", "новатика", "інноваційна діяльність", виявлено основні ознаки поділу бібліотечних інновацій, визначено основні принципи інноваційної діяльності бібліотек. Також проаналізовано основні нормативно-правові акти України в сфері інноваційної діяльності, розглянути теоретичні основи інноваційної діяльності в Україні, зокрема з пріоритетними напрямками інноваційної діяльності Національної бібліотеки України ім. І. Вернадського та обласних наукових бібліотек України. Здійснений аналіз досягнень інноваційної діяльності бібліотек в сфері управління;

У другому розділі описуються форми та методи інноваційної діяльності бібліотек на прикладі Сарненської ЦРБ, досліджено проблеми впровадження результатів інноваційної діяльності, а також розглянуто перспективи розвитку інноваційної діяльності Сарненської ЦРБ.

У вступі до дипломної роботи розкрита актуальність обраної теми, ступінь її розробленості. Визначено також мету, завдання роботи, об’єкт та предмет дослідження, охарактеризовано основні методи його проведення. Проаналізовано структуру роботи.

Висновки узагальнюють результати дослідження і висвітлюють подальші тенденції розробки теми. Список використаних джерел показує, які матеріали використовувались при написанні роботи. Додатки наочно демонструють основні положення.

Висновки

Сучасне суспільство перебуває в ситуації постійних глобальних змін, обумовлених технологічним зростанням виробництва, загостренням соціально-економічних і політичних проблем. Саме в контексті цих змін розглядається сьогодні значення інформації та інформаційно-комунікативних технологій для прогресу суспільного розвитку. Постійно продукована у сферах науки і практики нова інформація – це якісно нове знання, яке, у порівнянні з тим, що уже є в наявності, масивом інформації, набуває неабияку цінність для суспільства.

Отже, інформація, як фактор і ресурс стійкого розвитку, ціниться за свій зміст, можливість збереження і багаторазового використання. В таких умовах бібліотека стає інформаційним «ядром» і найбільш демократичним джерелом доступу до інформаційних ресурсів. Виконання таких функцій бібліотеками зустрічається з цілим рядом обмежень фінансового забезпечення (скорочення державних витрат на культуру, зростання цін на друковану продукцію і т.д.). І тому бібліотека, що функціонує в сучасних умовах, повинна використовувати резерви інтелектуалізації всіх сфер діяльності активніше, ніж раніше, застосовувати інновації для оновлення й удосконалення своєї діяльності.

Бібліотечні інновації можна класифікувати за низкою ознак. Основними аспектами характеристики бібліотечних інновацій є обєкт змін і рівень новизни.

Інноваційна діяльність – це діяльність, яка направлена на впровадження інновацій (формування ідеі, її впровадження та відтворення нових ідей). В інноваційній діяльності сучасній бібліотеці притаманні постійні незначні зміни – це фон, постійна діяльність та точки змін – це різноманітні проекти або радикальні зміни в діяльності, структурі та організаціі бібліотек. Інноваційні зміни торкнулися всієї сфери функціонування бібліотек, причиною котрих є як зовнішні, так і внутрішні фактори. Зовнішні фактори – соціально-економічний та культурно-інформаційний фон, який оточує бібліотеку; внутрішні фактори пов'язані з діяльністю бібліотек як організаційно оформленою, самостійно діючою структурою в системі інформації, культури, соціальних комунікацій.

Спонукальним мотивом появи інновацій, звичайно, є бажання творчої людини по-іншому показати звичну професійну ситуацію, по-новому подивитися на будь-яку соціально або особистісно значиму проблему. Частіше за все таке бажання виникає через незадоволення рутинною організацією процесів або встановленими правилами, які перешкоджають підвищенню ефективності роботи. Поява оригінальних ідей взаємопов'язана з фантазією, гарною інтуїцією, здатністю неординарно мислити й передбачати.

Протягом останнього часу частіше за все авторами інновацій виступають молоді співробітники і ті, хто прийшов в бібліотеку з суміжних галузей знань (педагоги, музейні робітники, журналісти). Ця категорія працівників розглядає бібліотечну діяльність не з позицій бібліотечних стереотипів, а неупереджено, з точки зору користувачів, на яких і спрямована діяльність бібліотеки. Ось чому сьогодні гостро стоїть питання про широту бібліотечних знань, про необхідність вивчення фахівцями суміжних наук: соціології, психології, суспільствознавства. В США бібліотечна кар'єра починається не з опанування спеціальністю: професійним бібліотекарем там стають, вже маючи будь-яку іншу освіту.

При вивченні питань інформаційного забезпечення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності необхідно враховувати позитивний досвід накопичений в цій області в нашій країні та за її межами.

Здійснення інноваційної діяльності передбачає:

- розробку планів і програм інноваційної діяльності;

- спостереження за ходом розробки новацій та їх впровадженням;

- проведення єдиної інноваційної політики, координації діяльності в цій області в структурних підрозділах бібліотеки;

- забезпечення фінансовими і матеріальнимси ресурсами програм інноваційної діяльності;

- створення тимчасових цільових груп для комплексного рішення інноваційних проблем - від ідеї до її впровадження;

- забезпечення інноваційної діяльності кваліфікованим персоналом.

Для того, щоб інновації успішно впроваджувалися, необхідно:

- забезпечити підтримку вищого керівництва бібліотеки;

- мати вдалу організаційну структуру (дослідницький потенціал та широкі можливості, наявність сильного організатора);

- орієнтувати розробників новацій на потреби співробітників та користувачів як найвищий критерій успіху.

Треба чітко усвідомити те, що інновації та розвиток сучасного наукоємного виробництва в Україні є справою не віддаленого майбутнього, а вже сьогоднішнього дня.

Слід констатувати недостатнє інформаційне забезпечення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні, про що свідчить, наприклад, наявність у фондах вітчизняних бібліотек на порядок меншої кількості наукових видань з даних напрямів, ніж у бібліотеках Росії. Для кардинального покращення ситуації при організації досліджень в інноваційній сфері доцільно започаткувати відповідну державну програму, що передбачала б цільове виділення асигнувань на створення відповідної інформаційної бази.

Формуванню зібрань вітчизняних і науково та соціально значущих зарубіжних документів з визначених напрямів інноваційної діяльності має передувати аналіз баз даних бібліотечних колекторів та книготорговельних організацій і створення картотек видань, які мають замовлятися.

Публікації з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності мають проходити поглиблену аналітико-синтетичну обробку зі створенням баз даних бібліографічної, реферативної та оглядово-аналітичної інформації.

З кожного напряму інноваційної діяльності доцільно створити веб-портал, що інтегруватиме відомості про теоретичні та науково-прикладні досягнення в вибраній сфері, наявні інформаційні ресурси, організації та фахівців, які займаються даною проблематикою тощо. Наявність такого порталу сприятиме досягненню якісно нового рівня повноти й оперативності інформаційного забезпечення розвитку відповідних наукових і прикладних напрямів.

Наскільки успішною буде реалізація визначених пріоритетних напрямів інноваційної діяльності залежить від інформаційного забезпечення вчених держави науковою інформацією. Адже саме правильно організоване інформаційне забезпечення наукової діяльності сприяє підвищенню ефективності наукових досліджень, створенню потужної системи науково-технічної інформації та її використання на всіх етапах наукової діяльності за умови активізації всіх його форм.

Аналіз інституційних та законодавчо-правових механізмів реалізації регулювання і підтримки інноваційного розвитку бібліотек України свідчить про те, що держава змушена брати на себе функцію управління розвитком бібліотек. Але традиційна схема лінійного вертикального управління закінчується на питаннях фінансування бібліотечної діяльності за залишковим принципом. Ставлення до бібліотек виключно як до установ галузі культури, зберігачів документного ресурсу суспільства призводить до недостатньо обґрунтованих дій і заходів держави у сфері регулювання інноваційних бібліотечних процесів, не дозволяє належно оцінити роль виробничих чинників у процесі прийняття управлінських рішень, у запобіганні організаційним, технологічним, фінансовим кризам, руйнує мотиваційний механізм розвитку бібліотек, гальмуючи їх соціально-економічне зростання.

Згідно Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" органи виконавчої влади всіх рівнів зобов'язані створити режим найбільшого сприяння виконанню робіт, спрямованих на реалізацію відповідних пріоритетних напрямків, та концентрації на них фінансово-економічних та інтелектуальних ресурсів.

Інноваційна діяльність повинна бути направлена на кінцевий результат – підвищення рівня інформаційно-культурного обслуговування користувачів. Виходячи з цього, можна виділити як основні елементи бібліотечних інновацій:

- організаційні (спрямовані на встановлення внутрішніх і зовнішніх комунікацій бібліотеки, формування бібліотечної політики, зміни в структурі бібліотеки);

- продуктні (орієнтовані на розширення асортименту сервісних послуг, впровадження принципово нових послуг для користувачів);

- методико-технологічні (пов’язані з розробкою і використанням нових методик роботи бібліотеки, бібліотечних послуг, техніки і технологій);

- управлінські (спрямовані на неперервний професійний розвиток співробітників бібліотеки в т.ч. формування інформаційної культури і реалізацію творчого потенціалу кожного).

За нових умов бібліотека постає перед необхідністю здійснювати довгострокову інноваційну політику, що вимагає глобального передбачення динаміки життєвих циклів одночасно багатьох радикальних нововведень і внесення випереджаючих корективів у процеси їхньої життєдіяльності.

Інноваційна політика книгозбірні є симбіозом стратегічних цілей розвитку й управлінських рішень щодо системних організаційних змін, упровадження інновацій з урахуванням її ресурсних обмежень і можливостей та маркетингової діяльності. Всі складові інноваційної політики підпорядковуються цим стратегічним цілям і завданням. На сучасному етапі розроблення інноваційної політики – це підґрунтя для здійснення якісно нових технічних, технологічних, управлінських рішень і становить сутність стратегічного розвитку бібліотеки.

Важливим є питання застосування інформаційних технологій в її управлінні, яке розглядається не лише на рівні виробничих процесів, а й на рівні підвищення ефективності організації управлінської праці. Для налагодження цієї діяльності у бібліотечних установах створюють автоматизовані інформаційні системи управління, які інтегрують внутрішню та зовнішню інформацію. Надходження усіх видів інформації до єдиної системи дає можливість здійснювати інформаційний моніторинг внутрішнього та зовнішнього середовища і сприяє обґрунтованому прийняттю управлінських рішень. В інформаційному суспільстві інформаційні системи управління активно впливають на стратегічний баланс установ, що діють у конкурентному оточенні.

Можна виділити головні чинники, що заважають прийняттю та реалізації деяких інноваційних проектів у бібліотеках України, зокрема:

– надто скрутне фінансове становище, через яке прибічники модернізації не мають ресурсів для перетворень;

– низький соціальний статус бібліотек, який не дозволяє бібліотекарям здійснювати помітний соціокультурний вплив;

– низька інноваційна спрямованість керівників бібліотечних закладів, пов'язана з віком, низьким рівнем компетентності; недостатня поінформованість як умова адекватного визначення проблемної ситуації та виявлення існуючого досвіду;

– брак соціокультурних технологій, які дозволяють здійснювати ефективні інноваційні зміни.

Одним з основних завдань інноваційної політики розвитку регіональних бібліотек стає пошук інституціонального механізму, що забезпечить узгодження інтересів і зближення позицій різних учасників бібліотечно-інформаційного процесу, їхнє представництво й участь у розробці рішень.

В управлінському плані такі зміни можливі за умови дотримання принципу «співуправління», відповідно до якого керівні функції розподіляються між усіма відносно автономними та динамічно взаємодіючими суб'єктами управління. Цілісність управління бібліотеками в такому разі досягається не через ієрархію та централізацію, а як результат процесів формування консенсусу, переговорів та подолання конфліктів завдяки взаємним поступкам. Конкретним механізмом реалізації принципу «співуправління» можуть стати стосунки на договірних засадах між суб'єктами управління різних рівнів.

Залишаються актуальними питання щодо вдосконалення методів управління, пов'язаних із прогнозуванням і програмно-цільовим плануванням у режимі постійного коригування цілей і завдань.

Такий стан інноваційної діяльності притаманний переважній більшості обласних та районних бібліотек України. Детальніше процес реалізації інноваційної діяльності розглянемо на прикладі Сарненської ЦРБ.

Інноваційна політика Сарненської ЦРБ спрямовується на розвиток і функціонування бібліотеки як суб'єкту інноваційної діяльності на території регіону. Для результативного досягнення цієї мети інноваційна політика повинна відповідати комплексу цілей економічного та соціального розвитку як району та області, так і країни в цілому, а також здійснюватися диференційовано з урахуванням сукупності нових технічних, технологічних, організаційних і управлінських ідей, які створюють інноваційні ресурси кожного окремого регіону.

Сарненська ЦРБ активно використовує комп'ютерні технології, як в організації внутрішніх бібліотечних процесів, так і в обслуговуванні користувачів. Створені автоматизовані робочі місця, використовуються CD-ROM, які містять електронні варіанти довідників, навчальних посібників. Бібліотека значно збагачує свій інформаційний потенціал завдяки базам даних на електронних носіях.

Отже, теорія і практика бібліотечних інновацій починає активно розвиватися. Ще багато чого необхідно усвідомити як в галузі теорії, так і на практиці. Плани на подальшу інноваційну діяльність бібліотеки пов’язані також з організацією відділу автоматизації, забезпеченням упровадження автоматизованого обслуговування читачів, упровадження проектів зі створення інформаційного середовища та формування інформаційної культури, впровадженням нових форм роботи в діяльність бібліотеки і відродженням існуючих новими інноваційними методами, проведенням аналізу результативності інноваційної діяльності за окремими напрямками роботи бібліотеки.

Список використаної літератури та неопублікованих документів

1. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=32%2F95-%E2%F0. – Назва з екрану.

2. Про затвердження Державної програми розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського на 2005-2010 роки: Постанова Кабінету міністрів України від 25.08.2004 р. № 1085 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/law/04_dprnb.html. – Назва з екрану.

3. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12. – Назва з екрану.

4. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4.07.2002 р. № 40-IV [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15. – Назва з екрану.

5. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13.12.1991 р. № 1977-ХІІ [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/law/98_nauk.html. – Назва з екрану.

6. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10.02.1995 р. № 51/95-ВР [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=51%2F95-%E2%F0. – Назва з екрану.

7. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16.01.2003 р. № 433-IV [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=32%2F95-%E2%F0. – Назва з екрану.

8. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16.01.2003 р. № 443-IV [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=433-15. – Назва з екрану.

9. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.1999 р. № 991-XIV [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=991-14. – Назва з екрану.

10. Iнтерактивні форми підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу: метод. посіб. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.if.ua/publish 2008/1217836988.html. – Загол. з екрану.

11. Акилина М. И. Инновационное развитие библиотек: концептуальній подход / М. И. Акилина, С. Д. Колегаева, С. Г. Матлина, Е. И. Ратникова // Библиотековедение. – 2004. – № 2. – С. 27-32.

12. Бєлоус І. О. Основні засади інноваційного розвитку бібліотеки університету [електронний ресурс] / І. О. Бєлоус. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2200/1/Belous.doc. – Загол. з екрану.

13. Бібліотека у часі і просторі: матеріали, присвяч. Всеукр. дню б-к [електронний ресурс] / Уклад.: В. Циганюк, М. Ревенко; Упр. культури і туризму облдержадм., ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2005. – С. 28. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/downloads/biblioteka%20u%20chasi.pdf. – Загол. з екрану.

14. Великосельська О. М. Інноваційна діяльність бібліотек: теоретичні аспекти та проблеми [електронний ресурс] / О. М. Великосельська. – Режим доступу: http://library.tup.km.ua/about_library/naukova_robota/2010/vel_inn.htm. – Загол. з екрану.

15. Вертій Ж. Застосування тренінгових форм роботи у вітчизняному бібліотечному процесі / Ж. Вертій // Бібл. вісник. – 2010. – № 6. – С. 26-33.

16. Вилегжаніна Т. Інновації – визначальний фактор розвитку бібліотек України / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2009. – № 3. – С. 6-9.

17. Воробель С. Інтерактивні технології в роботі бібліотеки / С. Воробель // Бібліосвіт. – 2008. – № 4. – С. 20-26.

18. Давидова І. Інноваційність в управлінні діяльністю документно-комунікаційних структур [електронний ресурс] / І. Давидова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vkp/2009_1/st10.pdf. – Назва з екрану.

19. Давидова І. Трансформаційні та інноваційні зміни у бібліотечній сфері діяльності: теоретико-методологічні проблеми співвідношення / І. Давидова // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 9. – С. 20-23.

20. Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві: автореф. дис... д-ра наук: 27.00.03 [електронний ресурс] / І. О. Давидова. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=libraries&id=1120. – Загол. з екрану.

21. Давидова І. О. Регіональна інноваційна політика розвитку бібліотек України [електронний ресурс] / І. О. Давидова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vkhdak/2010_29/V29-2-04.pdf. – Назва з екрану.

22. Двері центрів вільного доступу до інтернету на Сарненщині гостинно відкриті [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rivne.com.ua/news/2010/10/04/145236.html. – Загол. з екрану.

23. Домашенко Н. П. Сучасні підходи до змісту діяльності шкільних бібліотек в умовах реформування загальної середньої освіти у 2008/2009 н.р. [електронний ресурс] / Н. П. Домашенко. – Режим доступу: http://cvoippo.edu.ua/files/Osv_Buk_12.doc. – Загол. з екрану.

24. Єпіфанова О. Інноваційна діяльність наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / О. Єпіфанова, В. Савельєва // Бібл. форум України. – 2010. – № 3. – C. 9-11.

25. Імідж сучасної бібліотеки [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.if.ua/publish2008/1217927085.html. – Загол. з екрану.

26. Карташов Н. С. Заметки о маркетинге, маркетинговой среде и организационной деятельности библиотеки / Н. С. Карташов // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 9. – С. 4-16.

27. Карташов Н. С. Инновационные ппоцессы: общее и частное / Н. С. Карташов // Б-ка. – 1998. – № 3. – С. 39-42.

28. Кірюхіна Л. Наукове забезпечення діяльності бібліотек Білорусі [електронний ресурс] / Л. Кірюхіна, М. Алейнік. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bib_Visnyk/2008-2/03.pdf. – Назва з екрану.

29. Козій Н. Інноватика, інновації, нововведення як об’єкт бібліотечної періодики / Н. Козій // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 2. – С. 24-27.

30. Костенко Л. Й. Презентація Державної програми розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського на 2005-2010 роки та заходів на її виконання / Л. Й. Костенко [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/new/04_kiev/kostenko.html. – Загол. з екрану.

31. Костюченко В. М. Джерела фінансування інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в Україні: правовий аспект [електронний ресурс] / В. М. Костюченко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2010_2/23.pdf. – Назва з екрану.

32. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Н. В. Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.

33. Мартынов М. В. Методическое и техническое обеспечение создания компьютерной сети районных библиотек [електронний ресурс] / М. В. Мартынов, Т. С. Астапенко. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=libraries&id=1120. – Загол. з екрану.

34. Матлина С. Г. Блеск и нищета библиотечно-библиографической инноватики / С. Г. Матлина // Библиография. – 1999. – № 2. – С. 50-61.

35. Нашинець-Наумова А. Інноваційна бібліотечна технологія як об’єкт автоматизації / А. Нашинець-Наумова // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 4. – С. 9–13.

36. Ніколаєнко М. Н. Інноваційна діяльність бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії: стан і перспективи [електронний ресурс] / М. Н. Ніколаєнко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pipo/2009_22-23/09nnmlcp.PDF. – Назва з екрану.

37. Рекомендації міжнародної наукової конференції "Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек" [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/library/03_conf.html. – Назва з екрану.

38. Роль бібліотеки в процесах впровадження інновацій [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dilovod.com.ua/publ/stati/statti/rol_biblioteki_v_procesakh_vprovadzhennja_innovacij/4-1-0-532. – Загол. з екрану.

39. Руководство Фраскати. Стандартная практика для обследований научных исследований и разработок [электронный ресурс]. – Режим досиупа: http://documentdoc.info/dohedotimy.html. – Загл. с экрана.

40. Симоненко Т. В. Інформаційне забезпечення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні [електронний ресурс] / Т. В. Симоненко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03stvidu.htm. – Назва з екрану.

41. Топух І. П. Інноваційна діяльність підприємства в умовах розвитку ринкових економічних відносин [електронний ресурс] / І. П. Топух. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/2008_14/topuh.pdf. – Назва з екрану.

42. Цвіркун І. Трансформація ролі науково-методичного керівництва на сучасному етапі розвитку бібліотеки / І. Цвіркун [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2009_Vupysk_IV/225-229.pdf. – Загол. з екрану.

43. Чуприна Н. Т. Инновационная политика библиотеки: региональній аспект / Н. Т. Чуприна // Библиография. – 2003. – № 5. – С. 25-34.

44. Чуприна Н. Т. Инновационная политика библиотеки: региональній аспект / Н. Т. Чуприна // Библиография. – 2003. – № 4. – С. 35-47.

45. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Пер. с нем. В. С. Автономова, М. С. Любского, А. Ю. Чепуренко. – М.: Прогресс, 1982. – 456 с.

46. Веб-сайт Березнівської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://berezne.libr.rv.ua. – Загол. з екрану.

47. Веб-сайт Володимирецької централізованої системи публічно-шкільних бібліотек [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://volodymirec.libr.rv.ua. – Загол. з екрану.

48. Веб-сайт Городоцької центральної районної бібліотеки [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://crbgorodok.km.ua/index.html. – Загол. з екрану.

49. Веб-сайт Гощанської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goscha-bibl.narod.ru. – Загол. з екрану.

50. Веб-сайт Демидівської центральної районної бібліотеки [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://demydivka.libr.rv.ua/index.html. – Загол. з екрану.

51. Веб-сайт Дубенської центральної районної бібліотеки [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://crbdubno.org.ua. – Загол. з екрану.

52. Веб-сайт Зарічненської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zarichne.libr.rv.ua. – Загол. з екрану.

53. Веб-сайт Здолбунівської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.ukrsd.com.ua. – Загол. з екрану.

54. Веб-сайт Костопільської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kostopil.libr.rv.ua. – Загол. з екрану.

55. Веб-сайт Кузнецовської міської публічної бібліотеки [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kuzneclib.in.ua. – Загол. з екрану.

56. Веб-сайт Млинівської центральної районної бібліотеки [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mluniv.org/index.html. – Загол. з екрану.

57. Веб-сайт Радивилівської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radlib.at.ua. – Загол. з екрану.

58. Веб-сайт Рівненської районної централізованої системи публічно-шкільних бібліотек [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rivne.libr.rv.ua. – Загол. з екрану.

59. Веб-сайт Рожнятівської центральної районної бібліотеки [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://librozh.at.ua. – Загол. з екрану.

60. Веб-сайт Рокитнівської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roklibr.at.ua. – Загол. з екрану.

61. Веб-сайт Сарненської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.sowa.com.ua/index.htm. – Загол. з екрану.