Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Дефектологія - 104 питання

« Назад

Код роботи: 5643

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Дефектологія

Тема: 104 питання

Кількість сторінок: 237

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

ЗМІСТ

1. Визначте об'єкт, предмет та суб'єкт дефектології

2. Охарактеризуйте основні види порушень психофізичного розвитку дітей

3. Розкрийте основні завдання дефектології

4. Порівняйте основні форми освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку

5. Пригадайте ідеї Л.С. Виготського про зони актуального та найближчого розвитку. Розкрийте їх практичне значення для вихователя ДНЗ загального типу. Наведіть приклад

6. Охарактеризувати основні предметні галузі дефектології

7. Розкрийте закономірності процесу компенсації

8. Поясніть відмінність між явищами недорозвитку та ушкодження. Розкрийте вплив часу ураження на структуру аномального розвитку

9. Назвіть 5 основних умов нормального психічного розвитку (за А.Р. Лурія), коротко охарактеризуйте кожну з них

10. Проаналізуйте роль сенсорної сфери у психічному розвитку дитини

11. Визначити, яку роль для незрячих та слабозорих відіграють дотик, слух і мовлення. Запропонувати гру або систему ігор на розвиток вищезазначених функцій

12. Охарактеризуйте вчення Л.С. Виготського про складну, системну будову дефекту

13. Уявіть ситуацію, коли Вам необхідно пояснити і переконати батьків дитини з порушеннями поведінки в необхідності консультації психолога. Наведіть змістовні аргументи

15. Докладно обґрунтуйте, чому «корекція» є ключовим поняттям дефектології

16. Назвіть критерії розмежування понять «норма–аномалія» психічного розвитку за І.М. Раттер. Коротко охарактеризуйте кожен з них

17. Поясніть відмінність за структурою дефекту між основними групами дітей з вадами зору: сліпонароджені, осліплі, слабозорі

18. Розробіть поради батькам щодо умов необхідних для формування правильного мовлення дитини

19. Опишіть причини порушень психофізичного розвитку дитини

20. Назвіть особливості сучасної термінології в умовах розвитку гуманістичної парадигми дефектології

21. На основі власного досвіду та отриманих знань з дисципліни «Основи дефектології» розробіть гру на розвиток моторної пам’яті для розумово відсталих дошкільників. В чому полягає її особливість?

22. Опишіть зв'язки дефектології з іншими науками

23. На основі власного досвіду та отриманих знань з дисципліни «Основи дефектології» розробіть гру на розвиток мовлення для розумово відсталих дошкільників. В чому полягає її особливість?

24. Поясніть, чому дефектологія є інтегрованою галуззю наукового знання

25. Розробіть пояснення батькам щодо факторів ризику, які сприяють виникненню мовленнєвих порушень

26. Надайте порівняльну характеристику психічного розвитку дітей з різними ступенями розумової відсталості

27. Сформулюйте мету та завдання дефектології

28. Підготуйте невелику доповідь на батьківські збори на тему «Розвиток інклюзивного навчання і виховання в Україні: переваги та ризики»

29. Назвіть групи факторів, які сприяють виникненню мовленнєвих порушень. Чи можна говорити про провідну роль біологічних або соціальних факторів? Чому?

З0. Розкрийте основні закономірності процесів компенсації. Надайте приклади

31. Визначте та обґрунтуйте, застосування яких термінів не с доцільним в умовах розвитку гуманістичної парадигми дефектології

32. Аргументуйте значення ранньої корекції порушень у розвитку дитини

33. Уявіть ситуацію, коли Вам необхідно пояснити і переконати батьків дитини із затримкою психічного розвитку в необхідності консультації дефектолога. Наведіть змістовні аргументи

34. Запропонуйте основні напрями корекційно–педагогічної роботи з дошкільниками з порушеннями опорно–рухового апарату

35. Розкрийте зміст найбільш значущих для становлення дефектології наукових концепцій Л.С. Виготського

36. Запропонуйте основні напрями корекційн–педагогічної роботи з дошкільниками з порушеннями слуху

37. Розкрийте основні положення концепції Л.С. Виготського про закономірності психічного розвитку в нормі й патології

38. Надайте аргументи щодо впливу мовленнєвих вад на пізнавальний та особистісний розвиток дитини. Обґрунтуйте необхідність ранньої корекції

39. На основі власного досвіду та отриманих знань з дисципліни «Основи дефектології» розробіть гру на розвиток уваги для розумово відсталих дошкільників. В чому полягає її особливість?

40. Визначте відмінність між поняттями «абілітація» та «реабілітація»

41. Поясніть відмінність за структурою дефекту між основними групами дітей з вадами слуху: з природженою глухотою, оглухлі, слабочуючі

42. Назвіть та охарактеризуйте загальні закономірності розвитку психіки (за Л.С. Виготським)

43. Проаналізуйте можливість вторинних відхилень у слабочуючі дитини

44. Підготуйте невелику доповідь на батьківські збори на тему «Необхідність забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей особливими потребами. Розвиток інклюзивного навчання і виховання в Україні: переваги та ризики»

45. Проаналізуйте роль мовленнєвої функції у психічному розвитку дитини

46. Класифікація порушень мовлення

47. Підготуйте невелику доповідь на батьківські збори на тему «Всі діти мають право на самоствердження в суспільстві, і кожна дитина гідна поваги «наслідок своєї унікальності. Розвиток інклюзивного навчання і виховання в Україні: переваги та ризики»

48. Розкрийте поняття про «норму» і «аномалію» в психічному й особистісному розвитку дитини

49. Запропонуйте основні напрями корекційно–педагогічної роботи з дошкільниками із легкою формою ДЦП

50. Поясніть, чому при наявності подібних психофізичних вад у різних дітей рівень і характер компенсації може мати значні відмінності

51. Проаналізуйте можливість вторинних відхилень у дитини з ДЦП

52. Назвіть екзогенні чинники, які призводять до набутих порушень розвитку у постнатальний період

53. Підготувати коротку доповідь на тему: «Яким чином розвиток мовлення пов’язаний з розвитком мислення дитини?»

54. Порівняйте основні завдання сучасної дефектології з завданнями, що стояли на початку XX століття. В чому основні відмінності?

55. Визначте найбільш тісні зв’язки дефектології з іншими науками

56. Проаналізуйте можливість вторинних відхилень у дитини з вродженою сліпотою

57. Назвіть та охарактеризуйте загальні та специфічні закономірності властиві аномальному розвиткові психіки (за Л.С. Виготським)

58. Поясніть, як ви розумієте вислів «навчання веде за собою розвиток»

59. Проаналізуйте можливість вторинних відхилень у дитини з набутою після 5 років глухотою

60. Розкрийте основні положення концепції Л.С. Виготського про культурно–історичне походження психіки

61. Визначте та проаналізуйте структуру дефекту аномального розвитку дитини з інтелектуальною недостатністю

62. Запропонуйте основні напрями корекційно–педагогічної роботи з розумово–відсталими дошкільниками

63. Назвіть екзогенні чинники, які призводять до набутих порушень розвитку у натальний період

64. Визначте та проаналізуйте структуру дефекту аномального розвитку дитини з порушенням мовлення

65. Висловіть власну думку, щодо можливостей інтегрованого навчання і виховання дошкільників з різними порушеннями розвитку в Україні

66. Проаналізуйте можливість вторинних відхилень у дитини з вродженою глухотою

67. Запропонуйте основні напрями корекційно–педагогічноі роботи з дошкільниками із ЗПР

68. Запропонуйте основні напрями корекційно–педагогічної роботи з дошкільниками з порушеннями зору

69. Розкрийте основні положення концепції Л.С. Виготського про провідну роль навчання в розвиткові дитини

70. Поясніть роль вихователя ДНЗ загального типу в подоланні труднощів розвитку, навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку

71. Назвіть форми освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку

72. Визначте та проаналізуйте структуру дефекту аномального розвитку дитини з порушенням слуху

73. Розробіть медико-педагогічні вимоги до охорони зору дітей в ДНЗ

74. Визначте й проаналізуйте структуру дефекту аномального розвитку дитини з порушенням слуху

75. Назвати особливості поведінки дитини в дошкільному віці, які можуть бути визначені як фактори ризику

76. Обґрунтуйте вплив вад слуху на пізнавальний та особистісний розвиток дитини. Наведіть переконливі аргументи щодо необхідності ранньої корекції

77. Охарактеризуйте поняття «відхилення», «аномалія» розвитку

78. Екзогенні та ендогенні причини порушень психофізичного розвитку. В чому різниця?

79. Охарактеризуйте сучасні уявлення про місце людини з обмеженими можливостями у суспільстві. Проаналізуйте їх Історичний розвиток

80. Обґрунтуйте вплив вад зору на пізнавальний та особистісний розвиток дитини. Наведіть переконливі аргументи щодо необхідності ранньої корекції

81. Охарактеризуйте поняття «норма», «нормальний розвиток»

82. В чому полягають основні завдання та психологічні особливості корекційної роботи з дітьми з легкою формою розумової відсталості?

83. Розкрити поняття «розумова відсталість» і охарактеризувати ступені розумової відсталості

84. Назвати критерії, які покладено в основу класифікації порушень слуху за Р.М. Боскіс

85. Дати порівняльну характеристику таких форм порушення інтелекту як олігофренія та деменція

86. Охарактеризуйте основні психічні особливості дітей з порушеннями слуху

87. Розкрийте на конкретному прикладі закономірності виникнення вторинних порушень на основі первинного дефекту

88. Визначте та проаналізуйте структуру дефекту аномального розвитку дитини з порушенням опорно–рухового апарату

89. На основі власного досвіду розкрийте значення ранньої діагностики для розвитку і соціалізації дитини з особливостями психофізичного розвитку

90. Визначте основні причини розумової відсталості

91. Дайте порівняльну характеристику дітей з різним ступенем порушення слуху

92. Запропонуйте основні напрями корекційно–педагогічної роботи з дошкільниками з раннім дитячим аутизмом

93. Обґрунтуйте вплив вад опорно-рухового апарату на пізнавальний на особистісний розвиток дитини. Наведіть переконливі аргументи в необхідності ранньої корекції

94. Опишіть типові особливості психічного розвитку дітей із ЗПР

95. Поміркуйте: чому визначення норми психічного розвитку є складною науковою проблемою. Які фактори впливають на визначення норми? Які критерії нормального розвитку людини Ви знаєте?

96. Назвати групи дітей із ЗПР, які виділила К.С. Лебединська. Охарактеризувати кожну з них

97. Проаналізуйте особливості розвитку навчання та виховання дітей з порушеннями поведінки і діяльності

98. Запропонуйте основні напрями корекційно-педагогічної роботи з дошкільниками з порушеннями поведінки і діяльності

99. Охарактеризувати основні особливості психічного розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення

100. Розкрийте відмінність між розумово відсталими дітьми і дітьми із ЗПР

101. Запропонуйте основні напрями корекційно–педагогічної роботи з дошкільниками з порушеннями мовлення

102. Визначити засоби спілкування і навчання, які використовуються для дітей порушеннями слуху. Запропонувати гру на розвиток цих засобів у слабочуючих дошкільнят

103. Дати порівняльну характеристику дітей з різним ступенем порушення зорової функції

104. Висловіть власну думку щодо можливих шляхів вирішення питання рівного доступу всіх дітей до якісної освіти