Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Культурологія - 75 питань

« Назад

Код роботи: 5280

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Культурологія

Тема: 75 питань

Кількість сторінок: 147

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 600 грн

1. Розкрити сутність та зміст наступних культурологічних понять: артефакт, архетип, генезис культури, духовна культура, звичай, загальнолюдські культурні цінності, знак, знакова система, елітарна культура, культура, міф, масова культура, матеріальна культура, мова, мова культури, ритуал, синкретизм, соціокультурний світ, соціокультурна динаміка, типологія культури, традиція, традиціоналізм, традиційне суспільство, цінність, цивілізація

2. Культурологія як наука, її предмет та функції

3. Структура та основні завдання культурології як науки

4. Основні методи культурологічних досліджень та їх особливості

5. Інтегрований характер культурології як науки

6. Специфіка культурологічного знання

7. Українська культурологічна думка в контексті загальноєвропейської культурної традиції

8. Сутність та основні функції культури

9. Історична типологія культури

10. Регіональна типологія культури

11. Основні теоретичні концепції культури та їх стисла характеристика

12. Сутність концепції циклічного розвитку культури

13. Сутність еволюціоністської концепції Г. Спенсора

14. Концепція культурно-історних типів М. Я. Данилевського

15. Концепція соціокультурної динаміки Сорокіна

16. Концепція “локальних цивілізацій” Тойнбі

17. Культурологічна концепція С. Хантінгтона

18. Основні положення концепції культури О. Шпенглера

19. Архаїчний тип культури. Магія, культ, ритуал, табу

20. Поняття міфу. Основні концепції міфу

21. Культура Стародавнього Єгипту

22. Античний тип культури як джерело європейської культури. Феномен “грецького дива”

23. Дохристиянська культура слов’ян

24. Особливості розвитку та досягнення культури Київської Русі

25. Роль християнства у становленні української культури

26. “Культурний Ренесанс” в Україні на початку ХХ ст.

27. Культура індустріального та постіндустріального суспільства, їх сутнісні відмінності

28. Культура інформаційного суспільства та її сутність

29. Розкрити сутність поняття “художня культура” та її структуру

30. Мистецтво як феномен культури. Характерні риси мистецтва

31. Модернізм в культурі

32. Постмодернізм в культурі

33. Світоглядні засади мистецтва модернізму

34. Мова як один з головних чинників розвитку нації і культури

35. Особливості сучасної соціокультурної ситуації в Україні

36. Суперечливий вплив процесу глобалізації на культуру

37. Охарактеризувати явище європоцентризму в світовій культурі

38. Охарактеризувати співвідношення понять “культура” і “цивілізація”

39. Сутність та співвідношення понять “національна культура” і “масова культура”

40. Сутність та співвідношення понять “традиційна культура” та “інноваційна культура”

41. Сутність та співвідношення понять “національна культура” і “загальнолюдські культурні цінності”

42. Сутність та співвідношення понять “субкультура” і “контркультура”

43. Сутність та співвідношення елітарної та масової культури

44. Формаційний підхід до соціокультурного світу, його основні етапи

45. Сутність системного методу культурологічних досліджень

46. Основні види комунікації та іх характеристика

47. Інформаційно-знакове тлумачення культури

48. Знаки та знакові системи в культурі

49. Основні види знаків (за Ч. Пірсом). Навести приклади

50. Основні властивості символів та їх співвідношення зі знаками

51. Семіотика як наукова дисципліна

52. Інформаційно-семіотичне тлумачення культури

53. Інформація та визначення її цінності для розвитку культури

54. Розкрити і охарактеризувати бароко як стиль у мистецтві

55. Розкрити і охарактеризувати готику як стиль у мистецтві

56. Розкрити і охарактеризувати українське бароко як стиль у мистецтві

57. Розкрити і охарактеризувати романтизм як стиль у мистецтві

58. Розкрити і охарактеризувати класицизм як стиль у мистецтві

59. Ціннісно-нормативний вимір культури

60. Особистість як об’єкт і суб’єкт культури

61. Духовний вимір буття людини та його складові

62. Духовна культура, її структура та цінності

63. Технологічна культура та її складові

64. Соціальна культура та її складові

65. Світ і людина в арабо-мусульманському типі культури

66. Світ і людина в даосько-конфуціанському типі культури

67. Світ і людина в індо-буддійському типі культури

68. Світ і людина в християнському типі культури

69. Людина в античній культурі

70. Людина в середньовічній культурі

71. Людина в культурі Відродження

72. Людина в українській і світовій культурах Новітнього часу

73. Проблеми збереження національної культурної спадщини

74. Українська культурологічна думка в контексті загальноєвропейської культурної традиції

75. Обґрунтувати необхідність формування власної культурної політики для України