Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Религиоведение \ 5279. Курсова робота Історія розвитку ісламу в незалежній Україні

Курсова робота Історія розвитку ісламу в незалежній Україні

« Назад

Код роботи: 5279

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Релігієзнавство

Тема: Історія розвитку ісламу в незалежній Україні

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Використані терміни

Вступ

Розділ 1. Іслам в незалежній Україні

1.1. Історичні чинники, що передували особливостям ісламу в роки незалежності

1.2. Істoрія ісламу в Україні (1991-2013-ті рoки)

Розділ 2. Становище мусульман в окупованому Криму

Розділ 3. Основні інституції ісламу в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність теми. За кількістю послідовників іслам посідає друге місце у світі після християнсва, та за швидкістю приросту віросповідників впевнено тримає першість. Варто звернути увагу і на той факт, що середній вік мусульманина досить молодий – 23 роки. Поширення ісламу на території України базується не лише на міграційних та глобалізаційних процесах, а містить також історичний фактор, адже корінне населення кримсько-татарського народу споконвіку сповідувало іслам.

Мусульманські традиції значно відрізняються від християнських, якими живе більшість українців і базуються на жорстких законах шаріату, що регулюють усі сфери життя починаючи від шлюбу закінчуючи правилами ведення бізнесу. Цілком логічно, що співіснування християн з мусульманами на території України потребує знання мусульманських традицій та історії поширення ісламу на українських землях.

Оскільки розвиток ісламу на території України активно просувається уперед, варто зазначити, що вивчення ісламу на сучасному етапі є недостатнім (за браком кваліфікованих сходознавців), тому залишається велика кількість не конкретно висвітлених питань зі сходознавства. В Україні з 90-х років відбувається поступове відродження ісламу, яке веде за собою безліч нових тем та запитань. Варто зауважити і про зміни у житті українських мусульман після російської окупації Криму, тому останній рік слід розглядати як окремий етап життя мусульман на Кримському півострові.

Мета наукової роботи полягає у дослідженні історії розвитку ісламу на українських землях у роки незалежності та вивченні основних інституцій ісламу на території України.

Мета дослідження передбачає вирішення таких завдань:

- охарактеризувати особливості життя мусульман на території України;

- розглянути історію розвитку ісламу в роки незалежності;

- розкрити особливості змін, що відбулись у житті мусульман після окупації Криму;

- здійснити аналіз основних інституцій ісламу, що діють в Україні.

Об’єктом дослідження є розвиток ісламу на території України.

Предмет дослідження: життя мусульман в Україні (історичний аспект).

Методологія дослідження. У роботі було використано такі загальнонаукові методи: аналіз (наприклад, для розуміння сутності ісламу як історичної форми релігії на території України, було проаналізовано його основні складові та характеристики, чинники оновлення), синтез, порівняння, класифікація (поділ та групування релігійних течій за основними ознаками), метод періодизації (для визначення основних періодів розвитку ісламу), хронологічний (для відтворення подій життя мусульман в роки незалежності) та метод узагальнення, за допомогою якого було зроблено загальні висновки.

Структура наукової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Практичне значення роботи полягає у тому, що наукове дослідження розглядає основні релігійні течії ісламу та їх вплив на іслам в Україні в цілому. Детально досліджує проблеми ісламу в Україні в минулому та сьогоденні, грунтовно пояснює проблеми, що виникли у мусульман Криму після окупації. Матеріали наукової роботи можуть бути використані у підготовці матеріалу для факультативів, гурткових занять учнів та у подальшому написанні наукових робіт.

Отож, слід зазначити, що історія ісламу в Україні сягає своїм корінням VІІІ століття, адже саме тоді з’явились перші мусульманські поселення на території Київської Русі, мусульмани проживали у більшості на півдні країни та на Кримському півострові у державі, відомій тоді як Кримське ханство. Життя мусульман у Криму значно ускладнилось із приходом радянської влади, у роки війни було депортовано близько 200 тисяч кримських татар, ліквідовано мечеті і мусульманські школи.

 Прoйшoвши складний шлях істoричнoгo розвитку ісламу на теренах України, з початку 90-х років іслам переживає період відродження, завершується репатріація корінного населення в основному з Узбекистану (80%), решта з Росії (13%), Таджикистану (2,5%). Відбувається створення не лише релігійних громад, але й більш масштабних організаційних структур – духовних управлінь.

Слід зробити висновки, що протягом 2014 року ситуація в Криму значно погіршилась, що зумовило не лише зниження життя рівня населення взагалі, а й безліч інших труднощів у житті кримських татар. Зважаючи на те, що кримські татари офіційно позиціонують себе українцями, на півострові відбуваються масові утиски населення, арешти, підпали мечетей, вилучення так званої «забороненої літератури». Варто зауважити, що під грифом цієї ж «забороненої літератури» можуть ховатись звичайні історичні або ж канонічні книги мусульман, які до цього часу були поза увагою, але за російським законодавством становлять небезпеку. Мусульманські релігійні та політичні організації в свою чергу співпрацюють з іноземними партнерами.

Oтже, прoйшoвши дoсить складний шлях істoрії дo свoгo станoвлення, іслам в Україні набуває oнoвлених рис. З часoм відбувається утвoрення трьoх oснoвних духoвних управлінь: Духoвне управління мусульман України (ДУМУ), Духoвне управління мусульман Криму (ДУМК) та Духoвний центр мусульман України (ДЦМУ). Духoвні управління кooрдинують діяльність мусульманських грoмад на теренах України та підтримують активні зв’язки із закoрдoнними мусульманськими oб’єднаннями.

Згoдoм були ствoрені ще два загальнoукраїнські мусульманські oб’єднання: Київський муфтіят та Духoвне управління мусульман України (ДУМУ «УММА»). В сучасних умoвах перед мусульманами України пoстає ряд прoблемних питань з мoжливістю дoтримання вірянами закoнів Кoрану, часті внутрішні міжусoбиці теж мають місце у житті мусульманських грoмад, прoте іслам набуває все чіткіших oбрисів станoвлення та пoширення не лише теритoрією Криму чи південних oбластей, але й усією Українoю, загалoм.

Сьогодні мусульмани в Україні не лише представники релігії ісламу, носії ісламських традицій та культури, а й активні державні, політичні і суспільні діячі, що мають чітку громадянську позицію і, враховуючи контекст останніх історичних подій, громадяни та патріоти України.

Список використаних джерел

1. Арістова А. Мусульманська цивілізація: цілісність і гетерогенність // А. Арістова. Українське релігієзнавство. – К.: УАР, 2011. – С. 27-36.

2. Богомолов А. В., Данилов С. И., Семиволос И. Н., Яворская Г. М. Исламская идентичность в Украине // А. В. Богомолов. – К.: Стилос, 2006. – С. 34-41.

3. Вголос. Мусульмани заявили про умисний підпал мечеті у Криму. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vgolos.com.ua/news/musulmany_zayavyly_pro_umysnyy_pidpal_mecheti_u_krymu_120638.html.

4. Вивчення ісламу в Україні: аналітично-бібліографічний огляд // Україна: події, факти, коментарі. – 2004. – №6. – С. 65-74.

5. Духовне управління мусульман України. ДУМУ «Умма» співпрацюватиме із Союзом мусульман Грузії. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umma.in.ua/?p=1418.

6. Захарченко А. М. Ісламcький фактор в Європі: сучасний стан та перспективи розвитку проблеми [Електронний ресурс] / А. М. Захарченко. – Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index–37374.html. – Заголовок з екрану.

7. Здіорук С. Відродження ісламу на пострадянському просторі // С. Здіорук. Українське релігієзнавство. – К.: УАР, 2011. – С. 113-116.

8. Здіорук С. Конфесійно–історичні аспекти поширення ісламу на теренах України і сучасне мусульманське середовище / С. Здіорук. Українське релігієзнавство. – К.: УАР, 2011. – С. 122–126.

9. Здіорук С. Україна, Іслам, Європа: сучасний світовий контекст (Порівняльний аналіз суспільних і державних орієнтацій мусульман) // С. І. Здіорук. Українське релігієзнавство. – №37. – 2006. – С. 112-128.

10. Іслам на українських землях // Українське релігієзнавство. – 2004. – № 3-4. – С. 111-128.

11. Історія релігій. Конспект лекцій. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://pidruchniki.com/15780615/religiyeznavstvo/suchasniy_religiyniy_stan_islamu_nezalezhniy_ukrayini.

12. Іслам в Україні. Польські вчені вивчали досвід кримських татар у розвитку національної культури. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://islam.in.ua/3/ukr/full_news/12803/visibletype/1/.

13. Калініченко-Мухоморова Т. Іслам Криму: золоте минуле і невизначене сьогодення. – [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://risu.org.ua/article_print.php?id=58210&name=events_people&_lang=ua&.

14. Калініченко-Мухоморова Т. Курс на майбутнє. Круглий стіл щодо проблем та майбутнього ісламу в Україні. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/reportage/57972/.

15. Кирюшко М. І., Бойцова О. Є. Іслам в Криму: релігійно–національна самоідентифікація кримськотатарського народу. – К., 2005. – 300 c.

16. Кирюшко М. Мусульмани в незалежній Україні // Людина і світ.– 2000. – № 5. - С. 7–12.

17. Кримсько-татарське питання онлайн. Мусульмани в анексованому Криму: етнічні чистки і можливість джихаду? – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://krymtatar.in.ua/musulmani-v-aneksovanomu-krimu-etnichni-chistki-i-mozhlivist-dzhihadu/.

18. Курбатов С. В. Репатріація у контексті міжетнічних стосунків: кримські татари в Україні [Текст] / С. В. Курбатов // Український соціум. – 2006. – N 2. – С. 89–96.

19. Куртсеітов Р. Д. Інтеграція кримськотатарського народу в українське суспільство: соціокультурні та етномовні аспекти [Текст] / Р. Д. Куртсеітов // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2011. – № 5. - С. 75–84.

20. Лубський В. І. Історія релігій [Електронний ресурс] / В. І. Лубський. Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15780615/religiyeznavstvo/suchasniy_religiyniy_stan_islamu_nezalezhniy_ukrayini.

21. Маломуж М. Г. Про діяльність в Україні мусульманських релігійних організацій // Українське релігієзнавство. Буття ісламу в Україні та світі: історія і сьогодення – №3–4. – 2004. – С.109.

22. Мусульмани у незалежній Україні // Історія релігії в Україні. – Т.10. – Київ–Дрогобич: Коло, 2003. – С. 229–245.

23. Мусульмани у незалежній Україні: політологічний дискурс // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. №18. – К., 2002. – С. 289–303.

24. Мусульманська спільнота в сучасній Україні // Сьомі сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 4–5 червня 2003 р. – К., 2003. – С.189–191.

25. Прокуратура Криму: влада в Криму створює ґрунт для конфліктів, відмовляючись вирішувати земельні проблеми релігійних спільнот. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.qha.com.ua/qhaber.asp?akategori=&kategori=101&haberno=3852&dil=4.

26. Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2013 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2013/51768/.

27. Україна і Ватикан. Третя міжнародна наукова конференція. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://christusimperat.org/uk/node/13014.

28. У Криму тривають викрадення, тортури й арешти кримських татар – муфтій. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.newsru.ua/arch/ukraine/25nov2014/muftiy.html.

29. Хабашиты (аль-Ахбаш). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sawab.info/habashity/.

30. Хаджі-Мурат Раджабов Іслам і мусульмани в Україні: від появи до сьогодення. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam.in.ua/4/ukr/full_articles/6094/visibletype/1/ForceParentID/6094/TemplateName/articles_print/ParentIndexName/articles_id/index.html.

31. Хазир-Огли Т. В. Становлення української умми: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Т. В. Хазир-Огли. – Режим доступу: http://risu.org.ua/article_print.php?id=33784&name=religious_digest&_lang=ua&.

32. Черній А. М. Словник з релігієзнавства. – [Електронний ресурс] / А. М. Черній. – Режим доступу: http:// ebk. net. ua/Book/religiagloss/02.htm.

33. Якубович М. Ad fontes: ідеологічний ресурс українського ісламу [Текст] / М. Якубович. Українське релігієзнавство. – К.: УАР, 2011. – С. 149–154.

34. Якубович М. М. Ислам в «континентальной» Украине и сопредельных государствах СНГ: главные проблемы развития общин [Електронний ресурс] / М. М. Якубович. – Режим доступу: http://www.islamsng.com/authors/myakubovich/3916.

35. Якубович М. М. Разделение мусульманских общин в Украине: причины, последствия, перспективы [Електронний ресурс] / М. М. Якубович. – Режим доступу: http://www.islamsng.com/authors/myakubovich/4716.

36. ІІІ з'їзд Партії мусульман України // Релігійна панорама. – 2004. – №2. – С. 22-23.

Інтернет-ресурси

37. http://umma.in.ua/?cat=208.

38. http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_сторінка.