Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология польского языка \ 5266. Курсова робота Міжмовна омонімія польської та української мов

Курсова робота Міжмовна омонімія польської та української мов

« Назад

Код роботи: 5266

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лексикології польської мови

Тема: Міжмовна омонімія польської та української мов

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ОМОНІМІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНЕ МОВНЕ ЯВИЩЕ

1.1. Причини виникнення міжмовної омонімії

1.2. Міжмовні омоніми або фальшиві друзі перекладача

1.3. Міжмовна омонімія слов’янських мов

РОЗДІЛ ІІ. ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА МІЖМОВНА ОМОНІМІЯ

2.1. Принципи класифікації міжмовних польсько-українських омонімів

2.2. Аналіз польсько-українських міжмовних омографів і омофонів

2.3. Генетична та структурно-семантична характеристика польсько-української міжмовної омонімії

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

Синхронно-зіставний аналіз лексичного складу української та польської мов не втрачає своєї актуальності, оскільки дає змогу з’ясувати особливості взаємодії споріднених мов, виявити ступінь їх близькості у різні періоди функціонування мовних систем. У цьому плані увагу привертає явище міжмовної омонімії. Наукове опрацювання проблеми міжмовної омонімії лексичних одиниць у споріднених і неспоріднених мовах має свою історію та певні перспективи вивчення. Міжмовні омоніми потребують різнопланового вивчення і структурування, системно-структурної характеристики цих одиниць, визначення місця слова в лексико-семантичній системі конкретної мови.

Такий підхід пов'язаний з реконструкцією національно-мовної картини світу, що відображає особливості матеріальної та духовної культури.

Названі вище явища ще недостатньо опрацьовані в сучасній славістиці, що й зумовлює актуальність дослідження.

Об'єкт дослідження — міжмовні омоніми в українській та польській мовах з погляду їх форми і змісту.

Метою дослідження є виявлення закономірностей функціонування польсько-українських міжмовних омонімів на синхронному й почасти діахронічному зрізах: словотвірний, етимологічний та лексико-семантичний аналіз лінгвальних одиниць та представлення типів міжмовної омонімії.

Окреслені об'єкт та мета передбачають розв'язання таких завдань:

- здійснити теоретичний огляд змісту, критеріїв та принципів виділення міжмовних омонімів, проаналізувати наявні класифікаційні підходи;

- виявити гомогенні та гетерогенні міжмовні омоніми та описати їх типи за ознакою формальної варіативності;

- проаналізувати поняття, що входять до лексичного поля омонімії.

Для розв'язання поставлених завдань використовуються такі основні методи: описовий, зіставний та компонентного аналізу.

На підставі генетичного, семантичного та словотвірного критеріїв польсько-українська омонімія може бути кваліфікована як самостійне явище лексико-семантичної системи, яка відображає становлення історично спільної, успадкованої частини слів або є результатом тісного контактування мов на певному синхронічному зрізі, конкретним виявом процесу міжслов'янських запозичень.

На основі різнопланового формального та семантичного аналізу міжмовних омонімів у польській та українській мовах здійснено опис двох основних видів омонімії — гетерогенної та гомогенної (повної та часткової), коли омоніми розмежовуються, з одного боку, за ознакою внутрішньої форми слова та типами лексичних відповідників залежно від ступеня розбіжностей їхніх сигніфікатів, співвіднесення з аналогічним явищем внутрішньомовної омонімії та полісемії, а з другого — за планом вираження, структурними відмінностями лексичних одиниць.

Основними виявами гетерогенних міжмовних омонімів є оказіональне звукове зближення слів, омофонія, зумовлена дією регулярних фонетичних процесів в обох мовах, омоформія — збіг в окремих ланках граматичної парадигми й, нарешті, зіткнення двох різних мотиваційних основ слів. Істотним джерелом міжмовної омонімії є також омонімія та полісемія в системі окремої мови.

Явище міжмовної омонімії є надвизачайно складним, про що свідчать хибні омофони і омографи, семантичні кальки й фонетичні інтонаційні вирівнювання.

1. Беднаж М. А. Польсько-українська міжмовна омонімія: Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. Наук / М. А. Беднаж. – К.: ДВПП Міннауки України, 2000. – 20 с.

2. Бобошко Т. Б. Деякі аспекти дослідження міжмовної омонімії слов’янських мов. К.: НМК ВО, 1991.

3. Кияк Т. Р. «Фальшиві друзі перекладача» як проблема міжкультурної комунікації / Т. Р. Кияк // Наукові записки. – Випуск 89 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 17-20.

4. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / М. П. Кочерган. – К.: Академія, 2006. – 424 с.

5. Кононенко І., Співак О. Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів. - К.: Вища школа. - 343 с.

6. HANNA KARASZCZUK, OKSANA PRYJMACZOK Homonimia międzyjęzykowa (ukraińsko-polska) [Електронний ресурс] / Karaszczuk H., Pryjmaczok O. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. – 2006. – Vol. 24. – str. 157-173 – Режим доступу: http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/23821/czas17868_24_2006_10.pdf.