Распечатать страницу

Курсова робота Теорії історичного розвитку

« Назад

Код роботи: 5262

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Всесвітня історія

Тема: Теорії історичного розвитку

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ І. Циклічні та лінійні теорії історичного розвитку епохи античності та середніх віків

Розділ ІІ. Спроби осягнення історичного процесу ренесансною історіософією

Розділ ІІІ. Теорії суспільного прогресу

Розділ IV. Формаційна модель історичного розвитку

Розділ V. Сучасні теорії суспільного розвитку

Висновки

Список використаних джерел і літератури

Актуальність теми. Становлення і розвиток сучасного інформаційного суспільства, атрибутивними ознаками якого є демократизація та плюралізм світоглядних позицій, обумовлює необхідність всебічного філософського осмислення історичного процесу, на основі різних методологічних підходів, головними з-поміж яких є лінійна та циклічна моделі культурно-історичного руху суспільства. Відтак, нагальним постає уточнення та поглиблення знань щодо теоретичного осягнення сутності історичного поступу людства, тобто дослідження теорій історичного розвитку.

Упродовж усього історичного часу, чимало мислителів зверталося до проблем осягнення сутності історичного процесу. З-поміж них - античні Платон, Арістотель, Полібій, китайський філософ Сима Цянь, Орігена, А. Августин, Н. Макіавеллі, Т. Кампанелла, Ж.Ж. Руссо, К. Маркс і Ф. Енгельст, нарешті - У. Ростоу, Е. Тоффлер.

Предмет дослідження: теорії історичного розвитку суспільства.

Об’єкт дослідження: культурно-історичний процес.

Мета роботи: конкретизувати та вивчити методологічні підходи до осмислення історичного процесу, висвітлити сутність головних теорій суспільного розвитку.

У межах виконання наведеної мети передбачається виконати наступні завдання:

1. З’ясувати сутність головних методологічних підходів до осягнення культурно-історичного розвитку людства.

2. Дослідити становлення теорій суспільного розвитку в історичній ретроспективі.

3. Показати значення теоретизації історичного процесу для розбудови сучасного інформаційного суспільства.

Навчально-наукова вагомість такого дослідження обумовлюється можливістю цілісного висвітлення підходів мислителів до тлумачення історичного розвитку людства, спробою розширення загальноісторичних знань щодо особливостей культурно-історичного поступу людської цивілізації.

Студіювання наведеної теми має непересічне практичне значення, адже дозволяє сформувати власне бачення історичного розвитку, реалізувавши тим самим аксіологію особистісного розвитку.

Підсумовуючи слід відзначити, що історичний процес відзначається, як відомо, невичерпною багатоманітністю виявів. Цю різноманітність у системі філософсько-історичного знання відображали численні напрямки та концепції філософії історії. Скажімо, загальновідомим фактом є спрямованість історичного часу з майбутнього через теперішнє у минуле.

Філософсько-історичне пізнання фіксує і, в принципі, вірно відображає означену динаміку часу та його спрямованість. І не тільки відображає, а й певним чином оцінює. Відповідно до цього ще у стародавньому суспільстві формуються три найважливіші напрями філософії історії: прогресистське тлумачення історії, регресистське трактування історичного процесу та концепції історичного коловороту. Тобто прогресистське, регресистська та циклічна філософія історії. Всі ці напрями зберігають своє існування та значення основних і донині. Кожна із них аргументована, проте - не може претендувати на виключну істину.

Охарактеризовані концепції лінійного та циклічного розуміння історії, цілком очевидно, дозволяють всебічно осмислити історичний процес, осягнути його глибинні сутності, сформувати власне бачення схеми історичного розвитку суспільства.

1. Белл Д. Майбутнє постіндустріальне суспільство. Досвід соціального прогнозування / Д. Белл; Пер. з англ. під ред. В. Л. Іноземцева. - М., 2000. – 450 с.

2. Ильин В. В. Философия истории. / В. В. Ильин. — М.: Изд-во МГУ, 2003. — 380 с.

3. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Навч. Посібник. / Ю. В. Павленко. – К.: Либідь. – 2000. - 360 с.

4. Семёнов Ю. И. Философия истории. / Ю. И. Семёнов. — М.: Современные тетради, 2003. — 776 с.

5. Тоффлер Е. Третя хвиля / Е. Тоффлер. - М., 1999. - 540 с.